Tekil Mesaj gösterimi
Eski 06.09.13, 10:38   #1
Basakca
Yönetici

Basakca - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Aug 2009
Konular: 2209
Mesajlar: 13,397
Ettiği Teşekkür: 85351
Aldığı Teşekkür: 82865
Rep Derecesi : Basakca şöhret ötesinde bir itibarı vardırBasakca şöhret ötesinde bir itibarı vardırBasakca şöhret ötesinde bir itibarı vardırBasakca şöhret ötesinde bir itibarı vardırBasakca şöhret ötesinde bir itibarı vardırBasakca şöhret ötesinde bir itibarı vardırBasakca şöhret ötesinde bir itibarı vardırBasakca şöhret ötesinde bir itibarı vardırBasakca şöhret ötesinde bir itibarı vardırBasakca şöhret ötesinde bir itibarı vardırBasakca şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: Ruhsuz
Standart Kahramanlığını PKK'ya Göster | Mehmet Türker

Ka­fa­ya tak­tı bir ke­re!..
İki yıl­dır es­ki ar­ka­da­şı Esa­d’­ı de­vir­me­ye uğ­ra­şı­yor, ol­ma­dı!..
Tek ümi­di kal­dı, AB­D’­nin Su­ri­ye­’yi fü­ze­ler­le vur­ma­sı!..
Onun için bas­tı­rı­yor, her gün ba­ğı­rıp ça­ğı­rı­yor!..
Oy­sa Tür­ki­ye, hiç ta­ra­fı ol­ma­dı­ğı bir kriz­de sa­vaş teh­di­di al­tın­da!..
Ama Tay­yip Be­y’­in umu­run­da de­ğil!..
“Sa­va­şa ha­zı­rı­z” di­yor!..
Aca­ba öy­le mi?..

* * *

Su­ri­ye Dı­şiş­le­ri Ba­kan Yar­dım­cı­sı açık­tan teh­dit et­ti:
“Tür­ki­ye­’yi vu­ru­ru­z”
Tay­yip Be­y’­e sor­du­lar, ver­di­ği ce­va­ba ba­kı­nız:
“Biz ha­za­rız, aca­ba Su­ri­ye ha­zır mı?”
“E­sad kap­ri­si­” uğ­ru­na sa­va­şa ha­zır ol­du­ğu­nu söy­lü­yor!..
Su­ri­ye­’de­ki iç sa­vaş Tür­ki­ye­’nin me­se­le­si mi?..
Su­ri­ye­’de­ki re­ji­mi de­ğiş­tir­mek Tür­ki­ye­’nin işi mi?..
De­ğil ama Esad ta­kın­tı­sı bit­mi­yor!..

* * *

Tür­ki­ye bir sal­dı­rı­ya uğ­rar, top­rak bü­tün­lü­ğü teh­li­ke­de­dir, iş­gal ha­zır­lık­la­rı var­dır, sa­vaş ka­çı­nıl­maz olur!..
Türk Mil­le­ti bü­tün var­lı­ğıy­la düş­ma­na kar­şı ko­yar…
Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri bu­nun için var­dır…
As­ker ve si­vil kay­bı va­ta­nın sa­vu­nul­ma­sı için gö­ze alı­nır…
Bu­ra­da ise böy­le bir du­rum yok!..
Esad hal­kı­na zul­me­di­yor­muş!..
Tay­yip bu­nun­la ya­tıp bu­nun­la kal­kı­yor ve Tür­ki­ye­’yi be­de­li çok ağır ola­cak bir sa­va­şa sok­ma­yı gö­ze alı­yor!..

* * *

Rus­ya dün, sa­rin ga­zı­nın mu­ha­lif­ler ta­ra­fın­dan kul­la­nıl­mış ol­du­ğu ih­ti­ma­li­nin ağır­lık ka­zan­dı­ğı­nı açık­la­dı!..
Sa­rin ga­zı­nın en­düs­tri­yel ol­ma­dı­ğı da tes­pit edil­di!..
Ay­rı­ca bu iş için kul­la­nı­lan fü­ze­le­rin mu­ha­lif­le­rin elin­de ol­du­ğu bi­li­ni­yor!..
Ki, ra­di­kal İs­lam­cı te­rör ör­gü­tü El Ka­ide’­nin Su­ri­ye ko­lu Nus­ra­’nın da­ha ön­ce sa­rin ga­zı kul­lan­dı­ğı da or­ta­ya çık­tı…
Ta­bi­i ki bun­lar Su­ri­ye re­ji­mi­ni te­mi­ze çı­kar­maz, zi­ra 100 bi­ni aş­kın ölü var; 1.5 mil­yon Su­ri­ye­li yer­le­rin­den ol­du, kom­şu ül­ke­le­re sı­ğın­dı!..
Ama yi­ne de bu du­rum Tür­ki­ye­’nin, hal­kı­mı­zın sa­vaş teh­di­di al­tı­na gir­me­si­ni ge­rek­tir­mez!

* * *

Tay­yip içe­ri­de PKK ile ba­rış tür­kü­sü söy­lü­yor, te­rör kar­şı­sın­da “çö­zül­me sü­re­ci­” ya­şa­nı­yor, Su­ri­ye­’ye kar­şı “sa­vaş çığ­lık­la­rı­” atı­yor!..
Tay­yip Bey PKK’­ya kar­şı gös­te­re­me­di­ği kah­ra­man­lı­ğı, Su­ri­ye­’ye kar­şı gös­te­ri­yor!..
Bir sa­vaş du­ru­mun­da za­ten ay­va­yı ye­mek­te olan eko­no­mi çö­ke­cek, as­ker si­vil yüz­ler­ce kay­bı­mız ola­cak!..
Pe­ki ne uğ­ru­na?..
Tay­yip Be­y’­in “E­sad kap­ri­si­” uğ­ru­na!..
İs­tan­bul çok ye­şil­miş!..
Or­man Ba­kan­lı­ğı ya­zı­lı bir açık­la­ma ya­pa­rak, İs­tan­bu­l’­un Av­ru­pa­’da­ki bir­çok şe­hir­den da­ha ye­şil ol­du­ğu­nu bil­dir­miş!..
Şa­ka gi­bi!..
Ha­ni doğ­ma bü­yü­me İs­tan­bul­lu ol­ma­sak, uzay­da ya­şa­sak ne­re­dey­se ina­na­ca­ğız…
“Şe­hi­r” de­yin­ce tüm il sı­nır­la­rın­da­ki de­de­le­ri­miz­den kal­ma or­man­lar­dan söz edi­yor­lar­sa, bu hal­kı ya­nılt­ma­ya yö­ne­lik!..
“Şe­hi­r” de­ni­lin­ce şeh­rin içi­nin ye­şil­li­ğin­den söz et­mek ge­re­kir…

* * *

İs­tan­bul tam bir be­ton yı­ğı­nı!..
Uçak­tan ba­kın­ca ta­ma­men be­ton gri­si bir man­za­ra gö­rü­yor­su­nuz…
İs­tan­bu­l’­un bü­tün ye­şil alan­la­rı gök­de­len­ler­le dol­du, ara­la­rın­da avuç içi ka­dar bi­le park yok!..
Bo­ğa­z’­ın iki ya­nı be­ton kap­lı, ye­şil olan sa­de­ce me­zar­lık­lar!..
Çam­lı­ca Te­pe­si bi­le kel­leş­ti, et­ra­fı­nı yu­ka­rı­ya doğ­ru bi­na­lar sar­dı…
Ba­kan­lı­ğın açık­la­ma­sı İs­tan­bul­lu­la­rı sa­lak ye­ri­ne koy­mak­tan baş­ka bir şey de­ğil!..
İs­tan­bul ta­lan edil­di, bun­lar bi­ze ma­sal an­la­tı­yor!..

Sözcü

__________________
"Ey egosu boyundan büyük insan..
Bir gün ölüp toprak olacaksın. Bir tohum filizlenecek ot olacaksın, bir öküz seni yiyecek ve sıçtığı bok olacaksın.. Yani hep aynı kalacaksın."

Basakca isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla