Tekil Mesaj gösterimi
Eski 18.11.13, 12:30   #1
Ekin
Çiçek Delisi

Ekin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Dec 2011
Konular: 1177
Mesajlar: 9,046
Ettiği Teşekkür: 30924
Aldığı Teşekkür: 40783
Rep Derecesi : Ekin şöhret ötesinde bir itibarı vardırEkin şöhret ötesinde bir itibarı vardırEkin şöhret ötesinde bir itibarı vardırEkin şöhret ötesinde bir itibarı vardırEkin şöhret ötesinde bir itibarı vardırEkin şöhret ötesinde bir itibarı vardırEkin şöhret ötesinde bir itibarı vardırEkin şöhret ötesinde bir itibarı vardırEkin şöhret ötesinde bir itibarı vardırEkin şöhret ötesinde bir itibarı vardırEkin şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: Kotu Cocuk
Standart Devlet Ahlakına Yakışıyor mu? | Ayşe Sucu

Devlet ahlakına yakışıyor mu?

Ki​şi​sel ah​lak de​ğer​le​ri top​lu​ma ve​ya bir baş​ka​sı​na em​po​ze edi​le​mez, ge​nel​leş​ti​ri​le​mez.
Ah​lak, an​cak ev​ren​sel olan te​mel pren​sip​ler üze​rin​den dü​şü​nü​le​bi​lir.
Top​lum​sal ah​lak ise ken​di​si​nin de​net​le​yi​ci​si​dir.
Bir dav​ra​nı​şı, de​ğiş​tir​mek is​ti​yor​sa de​ğiş​ti​rir top​lum; bu​nun ya​sa​sı ol​maz.
Ah​lak bir ka​lı​ba so​kul​mak is​te​ni​lir​se ken​di​si​ne ya​ban​cı​la​şır.
İk​ti​da​rın göz ar​dı et​ti​ği bu hu​sus di​nin es​pri​si​ne de ay​kı​rı​dır.
Özet​le “ken​di​ne ya​pıl​ma​sı​nı is​te​me​di​ğin bir şe​yi baş​ka​la​rı​na yap​ma​” an​la​yı​şı​nın açı​lı​mı​dır İs​lam.
Ço​ğul​cu​luk de​ğil de ço​ğun​luk üze​rin​den ya​pı​lan he​sap​lı-po​li​tik tar​tış​ma​la​ra her gün bir ye​ni​si ek​le​ni​yor.
Hu​kuk dev​le​ti​ne bu ya​kış​maz.
Düş​man se​vin​dir​me​ye​lim
Baş​ba​kan, Bü​lent Arınç ile art ar​da uyuş​ma​yan dek​la​ras​yon​la​rı​na dik​kat çe​kil​me​si üze​ri​ne “düş​man se​-
vin​dir​me​ye​li​m” de​di. Bel​ki de kas​ti ola​rak kul​lan​ma​dı​ğı bu ke​li​me, as​lın​da ken​di​si​nin ken​din​den ol​ma​-
yan​la​ra ba​kı​şıy​dı.
Baş​ba​ka​n’​ın son dö​nem​ler​de​ki po​li​ti​ka​la​rı bı​ra​kın mu​ha​le​fe​ti, bir​çok des​tek​çi​si ta​ra​fın​dan da​hi eleş​ti​ri​li​-
yor. Baş​ba​kan hak​sız ola​bi​le​ce​ği ger​çe​ği​ni ka​bul et​me​me​yi o ka​dar ile​ri gö​tü​rü​yor ki, ken​di​si gi​bi dü​-
şün​me​yen​le​ri “düş​ma​n” ola​rak ni​te​len​di​ri​yor.
Pe​ki, “düş​ma​n” kim? Biz​zat Tür​ki​ye Cum​hu​ri​ye​ti va​tan​daş​la​rı, hat​ta bir kıs​mı ken​di par​ti​si​ne oy ver​miş
ki​şi​ler.
Baş​ba​ka​n’​ın, seç​me​ni​ni tah​kim et​mek için Tür​ki​ye​’yi ku​tup​laş​tır​ma​sı​na ne ya​zık ki alış​tık. Ama “düş​ma​n”
de​mek he​def gös​ter​me​nin de öte​sin​de. Baş​ba​kan​lık ma​ka​mı​na ya​kış​ma​dı.
Si​ya​se​tin ar​go üs​lu​bu
Ma​ale​sef alış​tı​ğı​mız bir şey da​ha var. Türk dev​let ge​le​ne​ği​ne hiç ya​kış​ma​yan bir şey bu… Hü​kü​met ve
uzan​tı​la​rı, hal​kı​na küf​re​di​yor. Va​li Coş sa​de​ce ör​nek​ler​den bi​ri… Tek tek yaz​ma​ma ge​rek yok, son 10
yıl​lık ar​şi​vi​miz bun​lar​la do​lu.
Dü​şü​nün, dev​le​ti tem​sil eden​ler, pro​tes​to​la​rı ki​şi​sel​leş​ti​rip, kü​für edi​yor. Mev​cut dev​let yö​ne​ti​mi üs​lu​bu​-
nu tek​rar ede​rek ve kar​şı​lık​lı onay​la​ya​rak ade​ta küf​re meş​ru​iyet ka​zan​dı​rı​yor. “Kü​fü​r” söv​mek için söy​le​-
nen sö​ze de​ni​li​yor. Ay​nı za​man​da, ört​mek, in​kar et​mek an​la​mı​na da ge​li​yor.
Pe​ki kim​ler küf​re​der, ger​çe​ği ört​me​ye ça​lı​şan​lar… Ma​ni​dar de​ğil mi?
Say​gın​lı​ğı​nı hal​kı​na sa​ta​şa​rak kay​be​den dev​let, kay​bet​tik​le​ri​ni “kor​kuy​la​” ka​zan​ma​ya ça​lı​şı​yor.
Dev​let ah​la​kı
Dev​let ah​la​kın​da​ki yoz​laş​ma​lar bu​nun​la da bit​mi​yor.
Dev​le​tin var​lık se​be​bi unut​tu​ru​lu​yor.
Dev​let hal​kı​na hiz​met için var​dır.
Bu​gün dev​le​tin, halk ta​ra​fın​dan fi​nan​se edi​len hiz​met​le​ri hü​kü​me​tin rek​lam mal​ze​me​si olu​yor.
Mar​ma​ray ya​pıl​dı. Bu hiz​met ik​ti​dar par​ti​si​nin Türk Mil​le​ti’​ne lüt​fuy​muş gi​bi su​nul​du. Bir ma​ale​sef da​ha:
bu​na da alış​tık.
Özet​le her za​man üze​rin​de dur​du​ğum AK​P’​nin al​gı yö​ne​ti​mi po​li​ti​ka​sı, “dev​le​t” al​gı​sı​nın da de​ğiş​me​si​ne
yol aç​tı. Türk hal​kı uyu​tu​lu​yor, rü​ya gö​rü​yor, ger​çek​le​ri gö​re​mi​yor.
Si​ya​si ah​lak ya​sa​sı
CHP Ge​nel Baş​ka​nı Ke​mal Kı​lıç​da​roğ​lu​’ nun, ik​ti​dar ol​ma​sı du​ru​mun​da ah​lak eroz​yo​nu​na uğ​ra​yan si​ya​-
se​ti​miz için “si​ya​si ah​lak ya​sa​sı​” çı​kart​ma​ya yö​ne​lik pro​je​si var.
Dü​şün​dü​rü​cü olan top​lu​ma ah​lak der​si ve​ril​me​si ve top​lum ah​la​kı​nın dü​zen​len​me​si için ya​sa​lar çı​kar​tıl​-
ma​ya ça​lı​şıl​ma​sı mı​dır yok​sa ah​lak bek​çi​le​ri​nin si​ya​si ah​la​ka ih​ti​yaç duy​duk​la​rı mı​dır bil​mi​yo​rum.
Üre​si​n’​e bir ha​tır​lat​ma
Cin​sel​lik üze​ri​ne ko​nuş​ma​la​rıy​la ken​di​sin​den bol​ca bah​set​ti​ren Si​bel Üre​sin “Ben Tür​ki​ye​’nin bir Ara​bis​-
tan, bir İran de​ğil ama bir İs​ra​il ol​ma​sı​nı is​ti​yo​rum. Ya​hu​di şe​ra​iti​nin bu​ra​ya gel​me​si​ni is​ti​yo​ru​m” de​miş.
Bun​la​rı han​gi bi​linç​le söy​le​di, an​la​mak zor.
An​cak bu​gün Ya​hu​di ka​dın​la​rı​nın bü​yük ço​ğun​lu​ğu​nun da​hi ka​bul et​me​ye​ce​ği “şey​ta​na den​k”, “a​lım sa​-
tım ya​pa​ma​ma​sı ge​re​ken bir var​lı​k” ola​rak ta​nı​tı​lır ka​dın, Es​ki Ya​hu​di Hu​ku​kun​da.
Üs​te​lik bu hu​ku​ka gö​re Üre​si​n’​in ko​nu​mu ko​nuş​ma​sı​na ma​ni​dir. Çün​kü “ev​li ka​dın​la​rın az akıl​lı ve de​li
ni​te​len​di​ril​me​siy​le, bir ço​cuk​tan fark​lı ol​ma​dı​ğı​” dik​kat​le​re su​nu​lur. Şim​di:
1- Ar​zu et​ti​ği çok eş​li​lik​li ya​şam, ha​rem se​lam​lık uy​gu​la​ma​la​rı Ara​bis​ta​n’​da ve İra​n’​da var. Ne​den il​la İs​-
ra​il şe​ri​atı?
2- Ya​hu​di​le​rin bi​lim​de ve tek​no​lo​ji​de İs​lam ül​ke​le​rin​den na​sıl fer​sah fer​sah iler​de ol​duk​la​rı bi​li​ni​yor; keş​-
ke bu​na özen​se Üre​sin. Ya​şam ko​çuy​muş, söy​le​ye​cek​le​ri​ne kat​kı​sı olur.
3- Me​cel​le​’de “Za​ma​nın de​ğiş​me​siy​le hü​küm​ler de​ği​şi​r” der bü​yük hu​kuk​çu Ah​met Cev​det Pa​şa… Ko​-
nu​la​ra top​lum​sal açı​dan na​sıl yak​la​şı​la​ca​ğı​nı gös​te​rir.
4- Örf​ler adet​ler din de​ğil​dir; din tam da “Ha​k” ve “Hal​k” adı​na yap​tı​ğı​nız o şey​le​rin adı​dır.

Kaynak
__________________Ekin isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
3 Üyemiz Ekin'in Mesajına Teşekkür Etti.