Tekil Mesaj gösterimi
Eski 14.12.13, 11:02   #1
Inatci
» İsyankar Zır Deli «

Inatci - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Jun 2013
Konular: 126
Mesajlar: 2,526
Ettiği Teşekkür: 8542
Aldığı Teşekkür: 13097
Rep Derecesi : Inatci işlenmemiş cevherInatci işlenmemiş cevherInatci işlenmemiş cevherInatci işlenmemiş cevherInatci işlenmemiş cevherInatci işlenmemiş cevherInatci işlenmemiş cevherInatci işlenmemiş cevherInatci işlenmemiş cevherInatci işlenmemiş cevherInatci işlenmemiş cevher
Ruh Halim: Meskul
Standart Okuyun, Krize Gireceksiniz!| Murat Muratoğlu

Son ola​rak söy​le​ye​ce​ği​mi en baş​ta söy​le​ye​yim. Tür​ki​ye çok cid​di bir eko​no​mik kri​zin içe​ri​sin​de… Semp​tom​lar o ka​dar ba​riz ki​… An​cak alış​kan​lık​la​rı​mız eko​no​mik mi​yop​lu​ğa ne​den olu​yor, tab​lo​yu açık​ça gör​me​mi​zi en​gel​li​yor.

Alış​kan​lık de​di​ğim da​ha ön​ce​ki eko​no​mik kriz​le​ri​mi​zin ya​pı​sı​… Ben​zer​lik ku​ra​cak olur​sak on​lar kalp kri​zi gi​biy​di; bir an​da ge​lir, ban​ka​la​rı, şir​ket​le​ri ba​tı​rır, he​men bir iki ay içe​ri​sin​de iyi​leş​me sü​re​ci​ne gi​ri​lir​di.

Bu se​fer​ki kan​se​r… Ya​ta​ğa düş​me​den ön​ce her ge​çen gün kö​tü​ye gi​di​yor​sun.

Mu​si​bet 2013’ün Ni​sa​n’​ın​da baş​la​dı. Eko​no​mik kö​tü​leş​me​yi ıs​rar​la Ge​zi olay​la​rı​na ve fa​iz lo​bi​si de​dik​le​ri sa​nal bir düş​ma​na bağ​la​dı​lar. Hal​bu​ki kriz ba​ğı​ra ba​ğı​ra ge​li​yor​du.

Semp​tom​lar


Bu​gün, 1.78’den 2.04’e yük​sel​miş do​lar ku​ru, yüz​de 4.5’ten yüz​de 9’a yük​sel​miş fa​iz ora​nı ile kar​şı kar​şı​ya​yız. Siz​ce se​kiz ay​lık bu de​ği​şim nor​mal mi?

Mer​kez Ban​ka​sı​’nın ka​de​me​li ola​rak iyi​le​şi​yor de​di​ği ca​ri açık Ocak-Ekim dö​ne​min​de bir ön​ce​ki yı​lın ay​nı dö​ne​mi​ne gö​re 12 mil​yar 348 mil​yon ABD do​la​rı art​tı. Nor​mal mi?

Bü​yü​me is​ta​tis​tik oyun​la​rı ile an​cak ye​rin​de sa​yı​yor ki ge​le​cek dö​nem​den iti​ba​ren hız​la dü​şe​cek. Enf​las​yon ar​tı​yor, iş​siz​lik ar​tı​yor. Nor​mal mi?

Öde​ne​me​yen kre​di kart​la​rı, kre​di​ler, se​net​ler ve hat​ta fa​tu​ra​lar her ge​çen gün kat​la​nı​yor. Alı​nan ön​lem​ler na​fi​le​… Kre​di​ler ve borç​lu​luk hız​la yük​se​li​yor. Ta​sar​ruf mik​ta​rı​mız ne​re​dey​se öl​çü​le​me​ye​cek ka​dar azal​mış du​rum​da.

Teş​his

Bir eko​no​mi için en teh​li​ke​li olan çif​te açık​tır. Ca​ri açık ve büt​çe açı​ğı bir​lik​te de​va​sa ka​ra​de​li​ği oluş​tu​rur​lar. Ül​ke​le​ri kü​çük sar​sın​tı​lar faz​la et​ki​le​mez ama bu de​lik ül​ke​le​ri ön​ce yu​tar son​ra da tü​kü​rür. Ma​şal​lah biz de iki tür açık da mev​cut.

Ge​le​lim ru​tin ge​liş​me​le​re​…

Mer​kez Ban​ka​sı gün​lük do​lar sa​tış​la​rı​nı 20 mil​yon​dan 70 mil​yo​na çı​kart​tı, “Ba​na ina​nın ve ka​za​nı​n” de​di, teh​dit et​ti, ya​kar​dı, kim​se gö​zü​nü bi​le kırp​ma​dı. Fa​iz​le​ri üs​tü ka​pa​lı ar​tır​dı, kim​se​nin kı​lı kı​pır​da​ma​dı. Ön​lem al​dı, pi​ya​sa​yı sı​kış​tır​dı, yi​ne de dö​viz se​pe​ti 2.35’ten, 2.42’ye fır​la​dı. Da​ha ne ol​sun?

Kö​re sor​san gös​te​rir der​ler ya du​rum bu ka​dar net. Siz bi​lin, di​ğer​le​ri​nin de öğ​ren​me​si çok sür​me​ye​cek.

........Sözcü......


__________________
Inatci isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
3 Üyemiz Inatci'in Mesajına Teşekkür Etti.