Tekil Mesaj gösterimi
Eski 12.05.14, 08:59   #1
Deniz
Müdavim

Deniz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Sep 2013
Konular: 389
Mesajlar: 3,969
Ettiği Teşekkür: 14742
Aldığı Teşekkür: 15643
Rep Derecesi : Deniz parlak bir geleceği varDeniz parlak bir geleceği varDeniz parlak bir geleceği varDeniz parlak bir geleceği varDeniz parlak bir geleceği varDeniz parlak bir geleceği varDeniz parlak bir geleceği varDeniz parlak bir geleceği varDeniz parlak bir geleceği varDeniz parlak bir geleceği varDeniz parlak bir geleceği var
Ruh Halim: none
Standart Cumhurbaşkanı seçimi

Yü­rür­lük­te­ki “Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Ana­ya­sa­sı­”na gö­re “Cum­hur­baş­ka­nı Dev­le­tin ba­şı­dır. Bu sı­fat­la Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­ni ve Türk Mil­le­ti­nin bir­li­ği­ni tem­sil eder; Ana­ya­sa­nın uy­gu­lan­ma­sı­nı, Dev­let or­gan­la­rı­nın dü­zen­li ve uyum­lu ça­lış­ma­sı­nı gö­ze­tir.” (Ana­ya­sa, mad­de 104/1)
Cum­hur­baş­ka­nı se­çil­mek için “kırk ya­şı­nı dol­dur­muş ve yük­sek öğ­re­nim yap­mış Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si üye­le­ri ve­ya bu ni­te­lik­le­re ve mil­let­ve­ki­li se­çil­me ye­ter­li­ği­ne sa­hip Türk va­tan­da­şı­” ol­mak ge­re­kir (mad­de 101/1). Kim­le­rin mil­let­ve­ki­li se­çi­le­me­ye­ce­ği de Ana­ya­sa­’nın 76. mad­de­si­nin ikin­ci ve üçün­cü fık­ra­la­rın­da be­lir­til­miş­tir. Bu ku­ral­lar bir­lik­te ele alın­dı­ğın­da bir mil­let­ve­ki­li­nin cum­hur­baş­ka­nı ola­bil­me­si için 40 ya­şı­nı dol­dur­muş, yük­sek öğ­re­nim yap­mış ol­ma­sı ge­re­kir.
Cum­hur­baş­kan­lı­ğı­na aday­lık ko­nu­la­maz, kim­se ken­di­ni aday gös­te­re­mez. Aday­lık için öne­ri ya­pı­la­bi­lir. Aday gös­te­ri­lir, bu­nu da yir­mi mil­let­ve­ki­li ile son ya­pı­lan mil­let­ve­ki­li ge­nel se­çim­le­rin­de ge­çer­li oy­lar top­la­mı bir­lik­te he­sap­lan­dı­ğın­da yüz­de 10’u ge­çen si­ya­sî par­ti­ler or­tak aday gös­te­re­bi­lir (mad­de 101/3). Açık an­la­tım, ba­ğım­sız aday­lık yok­tur.
Gö­rev­de­ki Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gü­l’­ün se­çil­di­ği za­man yü­rür­lük­te olan “ye­di yıl­lı­k” sü­re­yi ta­mam­la­ma­sı­na kar­şın ye­ni­den se­çil­me­si­ne iliş­kin tar­tı­şı­lan Ana­ya­sa Mah­ke­me­si ka­ra­rıy­la açı­lan ve ik­ti­dar par­ti­si ile mu­ha­le­fet par­ti­le­ri­nin kar­şı­lık­lı söy­lem­le­riy­le gı­cır­da­yan ka­pı­dan ki­min gi­re­ce­ği­ni halk be­lir­le­ye­cek­tir (mad­de 101/1). Ana­ya­sa­’da 31.5.2007 gün­lü, 5678 no.lu ya­sa­nın 4. Mad­de­si­’y­le ya­pı­lan de­ği­şik­lik­le ön­gö­rü­len bu açı­lı­mın ne öl­çü­de ya­rar­lı ola­ca­ğı 10 Ağus­to­s’­ta ilk tu­ru ya­pı­la­cak se­çi­min so­nun­da sap­ta­na­cak­tır.
Göz­le­nen du­rum
An­laş­ma, uz­laş­ma ve da­ya­nış­ma­dan çok atış­ma, ça­tış­ma, ka­pış­ma ve tar­tış­ma için­de olan par­ti­le­rin or­tak aday gös­ter­me­si ola­sı­lı­ğı bu­lun­ma­mak­ta­dır. İk­ti­dar par­ti­sin­den kur­tul­mak için ye­rel se­çim­ler­de bu ya­şam­sal iliş­ki­yi ku­ra­ma­yan par­ti­le­rin cum­hur­baş­ka­nı se­çi­min­de bir ara­ya gel­me­le­ri ola­nak­sız gö­rül­mek­te­dir. Ül­ke­yi, ulu­su, dev­le­ti dü­şün­me­yi par­ti­le­rin­den öne al­ma­dık­ça da­ya­nış­ma için­de en uy­gun ada­yı be­lir­le­me­le­ri güç­tür. Yir­mi mil­let­ve­ki­li­nin cum­hur­baş­ka­nı ada­yı gös­ter­me­si de par­ti­le­ri­nin olu­ru­nu al­ma­dan ger­çek­le­şe­bi­le­cek bir ol­gu de­ğil­dir. Mil­let­ve­kil­le­ri­nin ada­yı yi­ne par­ti­le­ri­nin olur ver­di­ği ad­lar ola­cak­tır.
Şim­di­den ki­mi ad­lar ko­nu­şu­lup ya­zıl­mak­ta, ki­mi­le­ri de ken­di­le­ri­ni aday ola­rak ta­nıt­mak­ta­dır. Uy­gar bir yurt­taş gi­ri­şi­mi olan bu çı­kış­lar kı­na­na­maz. An­cak, cum­hur­baş­ka­nı aday­lı­ğı ad, var­lık, si­ya­si güç, par­ti ka­ra­rı ve des­te­ği gi­bi öl­çü­ler­le sı­nır­lı ba­sit bir du­rum ola­rak de­ğer­len­di­ri­le­mez. Eği­tim, de­ne­yim, ki­şi­lik, lâ­ik Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­’nin ku­ru­luş fel­se­fe­si­ne, Ana­ya­sa­’da ön­gö­rü­len ulu­sal ve ya­şam­sal il­ke­le­re iç­ten­lik­le bağ­lı­lık, say­gın­lık aran­ma­lı, ulu­sun de­ğer­le­ri­ne ve adı­na du­yar­lı, ço­ğun­lu­ğun “Be­nim cum­hur­baş­ka­nı­m” di­ye gü­ven du­yup be­nim­se­ye­ce­ği, par­ti­zan­lık göl­ge­si bu­lun­ma­yan bi­ri se­çil­me­li­dir. Mus­ta­fa Ke­mal ATA­TÜR­K’­ün ka­tı­na O’­nu ta­nı­ma­yan, yad­sı­yan, de­ğe­ri­ni bil­me­yen, il­ke­le­ri­ne özen gös­ter­me­yen, yö­nü­nü ve yo­lu­nu ter­si­ne çe­vi­ren bi­ri as­la ge­ti­ril­me­me­li­dir. Dev­le­tin say­gın­lı­ğıy­la bağ­daş­maz.
Ana­ya­sa de­ği­şik­li­ğin­den son­ra 102/5. mad­de­nin ön­gör­dü­ğü cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çi­mi­ne iliş­kin yön­tem­le­ri ve il­ke­le­ri dü­zen­le­yen ya­sa 19.1.2012 gün­lü, 6271 no.lu olup 26.1.2012 gü­nün­de yü­rür­lü­ğe gir­miş­tir.
Sü­reç
“Sü­re­ç” söz­cü­ğü­nü sev­dik­le­ri an­la­şı­lan AK­P’­li­ler cum­hur­baş­ka­nı se­çi­mi için de A. GÜL ile RTE ara­sın­da­ki ko­nuş­ma­la­rı ka­rar için zo­run­lu sa­yı­yor­lar ama par­ti ola­rak Baş­ba­ka­nı yeğ­le­dik­le­ri­ni de söy­lü­yor­lar. Par­ti­zan­lık­ta bir­bi­ri­ni arat­ma­ya­cak bu iki­li­ye kat­lan­ma­nın güç­lü­ğü yi­ne ko­nu­nun bi­lin­cin­den uzak seç­men ço­ğun­lu­ğuy­la çö­züm­le­ne­cek. İk­ti­dar par­ti­si­nin bas­kı bi­çi­min­de­ki tu­tu­mu ile mu­ha­le­fet par­ti­le­ri­nin da­ya­nış­ma kül­tü­rü dü­ze­yi, umut­la­rı kır­mak­ta­dır.

12.05.2014


Yekta Güngör Özden
__________________
Bağımsızlıktan yoksun bir ulus,Uygar insanlık karşısında uşak olmaktan kurtulamaz.


MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
Deniz isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
3 Üyemiz Deniz'in Mesajına Teşekkür Etti.