Tekil Mesaj gösterimi
Eski 21.07.14, 01:22   #29
Insanlikarayan
Müdavim

Insanlikarayan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Jun 2012
Konular: 339
Mesajlar: 12,170
Ettiği Teşekkür: 136180
Aldığı Teşekkür: 45155
Rep Derecesi : Insanlikarayan şöhret ötesinde bir itibarı vardırInsanlikarayan şöhret ötesinde bir itibarı vardırInsanlikarayan şöhret ötesinde bir itibarı vardırInsanlikarayan şöhret ötesinde bir itibarı vardırInsanlikarayan şöhret ötesinde bir itibarı vardırInsanlikarayan şöhret ötesinde bir itibarı vardırInsanlikarayan şöhret ötesinde bir itibarı vardırInsanlikarayan şöhret ötesinde bir itibarı vardırInsanlikarayan şöhret ötesinde bir itibarı vardırInsanlikarayan şöhret ötesinde bir itibarı vardırInsanlikarayan şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: none
Insanlikarayan - MSN üzeri Mesaj gönder
Standart Cevap: Filistin'de Neler Oluyor?

Muharrem İnce Muharrem İnce'den 14 soruda Türkiye'nin israil politikası - sozcu.w...


CHP Ya*lo*va Mil*let*ve*ki*li Mu*har*rem İn*ce, Mec*li*s’*te yi*ne çok dik*kat çe*ken bir ko*nuş*ma*ya im*za at*tı. İn*ce, Baş*ba*kan Er*do*ğan ve AK*P’*nin İs*ra*il’*le il*gi*li söz*le*ri ve uy*gu*la*ma*la*rın*da*ki çe*liş*ki*le*re dik*kat çek*ti. AK*P’*li ve*kil*le*re 14 so*ru yö*nel*ten CHP’*li İn*ce “Siz de Sa*yın Da*vu*t- oğ*lu*’na gi*din, so*ru*n” de*di. İş*te o so*ru*lar;
1) İs*ra*il’*in NA*TO tat*bi*kat*la*rı*na ve*to*su*nu han*gi Hü*kü*met kal*dır*dı?
İs*ter*se*niz se*çe*nek ko*ya*yım: A) CHP Hü*kü*me*ti. B) AKP Hü*kü*me*ti.

2) OECD üye*li*ği*ne ve*to*yu kim kal*dır*dı, han*gi hü*kü*met kal*dır*dı?

3) “Tep*kim İs*ra*il Dev*let Baş*ka*nı*na de*ğil, mo*de*ra*tö*re*di*r” kim de*di?

4) Da*ni*mar*ka*’da uçak*tan in*di*ğin*de, İs*ra*il da*ha özür di*le*me*den “Si*yo*nizm ko*nu*sun*da yan*lış an*la*şıl*dı*m” kim de*di?

5) Ma*vi Mar*ma*ra bas*kı*nın*da yurt*taş*la*rı*mız ölürken, üç şar*tı*mız var*dı; özür di*le*ne*cek, taz*mi*nat öde*ne*cek ve Gaz*ze*’ye ab*lu*ka kal*ka*cak*tı. Taz*mi*na*tı, ai*le*ler ka*bul et*me*di. Pe*ki, bu özür na*sıl di*len*di? Oba*ma*’nın ya*nın*dan te*le*fon*la ara*nı*yor, özür di*le*ni*yor. Bu ses kay*dı*nı du*yan var mı? Bu na*sıl bir özür*dür? Dün*ya ta*ri*hin*de böy*le bir özür var mı?
‘O yıldızı alan kim?’

6) “İs*ra*il’*de nük*le*er si*lah var mı?” di*ye ya*pı*lan oy*la*ma*da çe*kim*ser han*gi ül*ke kal*dı? Çe*kim*ser ka*lan ül*ke*nin Baş*ba*ka*nı kim*di?

7) AB*D’*de Ya*hu*di lo*bi*le*rin*den dün*ya*da*ki tek Müs*lü*man, Da*vut Yıl*dı*zı*’nı alan kim? Bunu alan dün*ya*da*ki tek Müs*lü*man kim?

8) 13 Şu*bat 2009’da Ge*nel Baş*kan Yar*dım*cı*nız Hü*se*yin Çe*lik im*za*sıy*la bü*tün okul*la*ra gön*de*ri*len ge*nel*ge*de “İs*ra*il mal*la*rı*nı boy*kot et*me*yi*n” den*ildi mi?

9) Su*ri*ye sı*nı*rın*da*ki o ma*yın*lı ara*zi*le*ri İs*ra*il*li fir*ma*la*ra ve*re*cek*si*niz de*di*ği*miz*de, bu kür*sü*ye ge*lip: “Si*zi gi*di Ya*hu*di düş*man*la*rı*” di*ye bi*ze par*mak sal*la*yan ve*kil*ler kim*ler*di?

10) Kü*re*cik ki*mi ko*ru*yor? Kü*re*cik, İs*ra*il’*e hiz*met edi*yor mu?

11) İs*ra*il, Su*ri*ye uçak*la*rı*nı vur*mak için Tür*ki*ye ha*va sa*ha*sı*nı kul*lan*dı mı?

12) Tür*ki*ye, İs*ra*il uçak*la*rı*na ya*kıt sağ*la*yan ül*ke mi?

13) Fi*lis*ti*n’*i des*tek*le*yen bir Su*ri*ye var*dı. Or*ta Do*ğu*’da den*ge*ler böy*le ku*ru*lu*yor*du. Ken*di der*di*ne düş*müş bir Su*ri*ye*’yi siz oluş*tur*madınız mı?

14) Tür*ki*ye Cum*hu*ri*ye*ti*’nin onu*ru kı*rıl*dı. İs*ra*il’*de bü*yü*kel*çi otur*ma dü*ze*nin*de aşa*ğı*la*na*rak, kol*tu*ğu da*ha dü*şük ya*pı*la*rak, bir baş*ka dip*lo*ma*tik böy*le bir olay ha*tır*lı*yor mu*su*nuz?


Alinti


.
__________________

-Gurbet Ellerde Aldatılamadı-


Türkiyede
yasamasa bile!.
Ne Mutlu Türk'üm Diyebilene!.
Insanlikarayan Şu Anda Forumda.   Alıntı ile Cevapla