Tekil Mesaj gösterimi
Eski 08.08.14, 09:33   #1
Deniz
Müdavim

Deniz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Sep 2013
Konular: 389
Mesajlar: 3,967
Ettiği Teşekkür: 14738
Aldığı Teşekkür: 15637
Rep Derecesi : Deniz parlak bir geleceği varDeniz parlak bir geleceği varDeniz parlak bir geleceği varDeniz parlak bir geleceği varDeniz parlak bir geleceği varDeniz parlak bir geleceği varDeniz parlak bir geleceği varDeniz parlak bir geleceği varDeniz parlak bir geleceği varDeniz parlak bir geleceği varDeniz parlak bir geleceği var
Ruh Halim: none
Standart Damat Göksel

Adı; Ha­san Gül­ba­ran…
Emi­ne Er­do­ğa­n’­ın ağa­be­yi…
Zü­rih mer­kez­li 100 ül­ke­de fa­ali­yet gös­te­ren dün­ya ener­ji de­vi The ABB Gro­up Tür­ki­ye Ko­or­di­na­tö­rü.
Ay­rın­tı­la­rı­nı yaz­dı­ğım “Ka­yıp Si­ci­l” ki­ta­bım­da ka­le­me al­dım; 1948 do­ğum­lu Ha­san Gül­ba­ran, 1965 do­ğum­lu Üs­kü­dar Ame­ri­kan Ko­le­ji me­zu­nu Saa­det Gül­ba­ran ile ev­li. (Bu ai­le­nin tüm fert­le­ri­nin ba­şı açık­tır.)
Bu ev­li­lik­ten do­ğan Mü­ge, Dol­ma­bah­çe Ofi­si­’n­de Baş­ba­kan’ın Özel Ka­lem Mü­dür­lü­ğü’­nü ya­pı­yor. Mü­ge Ha­nı­m’­ın izin ver­me­di­ği kim­se Er­do­ğa­n’­la gö­rü­şe­mi­yor!
Mü­ge Ha­nım, Gök­sel Gü­müş­dağ ile ev­li; iki ço­cuk­la­rı var.
Da­mat Gök­sel Gü­müş­dağ ka­yın­pe­de­ri­nin işi­ni ya­pı­yor; ener­ji sek­tö­rün­de; Gü­müş­dağ Elek­tro­nik San. ve Tic. Ltd. şir­ke­ti­nin yö­ne­tim ku­ru­lu baş­ka­nı.
Ha­yır, ko­nu­muz ener­ji sek­tö­rü de­ğil!
Da­mat Gök­sel Gü­müş­dağ, ka­yın­va­li­de­si gi­bi si­ya­set­le il­gi­li. Ka­yın­va­li­de Saa­det Ha­nım AKP üye­si ve Üs­kü­dar Be­le­di­ye­si Mec­lis Üye­si. Gü­müş­dağ ise AKP üye­si ve İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Mec­lis Baş­kan Ve­ki­li.
Ha­yır, ko­nu­muz “Er­do­ğan Ha­ne­dan­lı­ğı­” ve si­ya­set iliş­ki­si de de­ğil!
Ko­nu­muz; Saa­det Gül­ba­ra­n’­ın ba­şın­da ol­du­ğu TÜR­GE­V’­in “kü­çük kar­de­şi­” TO­GEM de de­ğil! (Bu ara­da, TO­GE­M’­in res­mi si­te­si­ne gir­di­ği­niz­de bir tek “Ma­li Tab­lo­la­r” bö­lü­mü açıl­mı­yor. Ney­se. Ko­nu­muz bu de­ğil…)
Ko­nu­muz; fut­bol!..
Ve ko­nu­muz iti­ba­riy­le Gök­sel Gü­müş­dağ!

Havuz Başkanı
Ön­ce…
Gök­sel Gü­müş­dağ kim­dir kı­sa­ca ba­ka­lım:
10 Ekim 1972 ta­ri­hin­de İs­tan­bu­l’­da doğ­du. Es­ki­şe­hir Açık Ana­do­lu Üni­ver­si­te­si me­zu­nu.
Fut­bol dün­ya­sı onu İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si fut­bol ta­kı­mı yö­ne­ti­ci­si iken ta­nı­dı.
2011 yı­lın­da Meh­met Ali Ay­dın­la­r’­ın Tür­ki­ye Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı ol­ma­sı­nın ar­dın­dan Baş­kan Ve­ki­li ol­du. Ve…
Ce­ma­at’­in yap­tı­ğı Tür­ki­ye­’yi sar­san “şi­ke ope­ras­yo­nun­da­” gö­zal­tı­na alın­dı. Yar­gı­lan­dı. 17 Ocak 2014’te Yar­gı­ta­y’­da be­ra­at et­ti. He­men ar­dın­dan…
İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ani­den fut­bol­la il­gi­len­me­ye­ce­ği­ne ka­rar ver­di; fut­bol ku­lü­bü­nü lağ­vet­ti. Al­lah! Al­lah! Ne ol­du ki?
5 Ha­zi­ran 2014’te Çı­ra­ğan Sa­ra­yı­’n­da dü­zen­le­nen ba­sın top­lan­tı­sın­da Gök­sel Gü­müş­dağ şöy­le de­di:
“İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­yes­por ola­rak anıl­ma­sı son dö­nem­de bi­zim de ka­fa­mız­da otur­ma­dı. İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı ile yap­tı­ğı­mız is­ti­şa­re­ler doğ­rul­tu­sun­da fut­bo­lun için­de ol­ma­ma ka­ra­rı al­dık. Bu­gün iti­ba­riy­le İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­yes­po­r’­un İs­tan­bul Ba­şak­şe­hir Fut­bol Ku­lü­bü ol­ma­sı­na ka­rar ver­dik. Bun­dan son­ra ku­lü­bün is­mi İs­tan­bul Ba­şak­şe­hir Fut­bol Ku­lü­bü ola­cak. A.Ş ya­pı­sı için­de yo­lu­na de­vam ede­cek.”
20 yıl son­ra bir­den ka­fa­la­rı­na otur­ma­dı­ğı­nı an­la­mış­lar! Al­lah! Al­lah! Ay­rı­ca…
Bu “A.Ş ile yo­la de­vam et­me­” me­se­le­si­ni kav­ra­ya­ma­dım. Bi­rin­ci Sü­per Li­g’­de bir fut­bol ta­kı­mı­nın ma­li­ye­ti/har­ca­ma­la­rı epey yük­sek­tir. Es­ki­den kay­nak ola­rak İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si var­dı. Pe­ki şim­di kim/kim­ler var? Ba­şak­şe­hirs­po­r’­un ge­li­ri ne­re­den ola­cak? 100 ta­raf­ta­rı bi­le yok.
Ama pa­ra­yı bul­muş­lar. Çün­kü, bu fut­bol se­zo­nu ön­ce­si flaş trans­fer­ler yap­tı­lar. Ör­ne­ğin…
Ta­kım­lar tek iyi bir ka­le­ci bul­mak­ta zor­la­nır­ken Ba­şak­şe­hir, Vol­kan Ba­ba­can ve Eray Cey­lan gi­bi iki mil­li ka­le­ci­yi trans­fer et­ti.
Ta­kı­mın ba­şı­na, Er­do­ğa­n’­ın Ka­sım­pa­şa­’da­ki ber­be­ri­nin oğ­lu Ab­dul­lah Av­cı ge­ti­ril­di. Bi­li­yor­su­nuz Er­do­ğan, Av­cı­’yı mil­li ta­kı­mın ba­şı­na ata­mış ve Tür­ki­ye dün­ya ku­pa­sı­na gi­de­me­miş­ti. Ay­rı­ca…
Ne şans­lı ta­kım Ba­şak­şe­hirs­por; 178 mil­yo­na mal olan fut­bol sa­ha­sı­na kon­du; ha­tır­lar­sı­nız açı­lı­şı Er­do­ğan yap­mış ve üç gol at­mış­tı: Ba­şak­şe­hir Fa­tih Te­rim Stad­yu­mu!
Evet, bu yı­lın flaş ta­kı­mı Ba­şak­şe­hir…
Ne te­sa­düf ge­çen yı­lın flaş ta­kı­mı­nın da Er­do­ğan ile il­gi­si var­dı: Ka­sım­pa­şas­por! Ka­sım­pa­şas­po­r’­un ba­şın­da Tur­gay Ci­ner ve “A­lo Fa­ti­h” di­ye bi­li­nen M. Fa­tih Sa­raç gi­bi isim­ler var­dı. Şam­pi­yon ol­mak için trans­fer­le­re çok pa­ra har­ca­dı­lar. Li­gin ilk ya­rı­sı­nı Ga­la­ta­sa­ray ile ay­nı pu­an­da, ikin­ci bi­tir­di­ler. Fa­kat… 17 Ara­lık ve 25 Ara­lık po­lis ope­ras­yon­la­rı Ka­sım­pa­şas­po­r’­u da­ğıt­tı; Er­do­ğan-Ci­ner-Sa­raç üç­ge­ni da­ğıl­dı. Ka­sım­pa­şas­por ikin­ci ya­rı kö­tü so­nuç­lar al­dı; şam­pi­yon­luk uç­tu ve li­gi or­ta­lar­da bi­tir­di. Sa­nı­rım iliş­ki­ler dü­zel­mez­se Ka­sım­pa­şas­por ar­tık bu yıl kü­me dü­şer!..
Fut­bol sa­de­ce fut­bol de­ğil­dir…
Da­mat Gök­sel Gü­müş­dağ de­mek “ba­şa­rı­lı bir isi­m” ki, sü­per lig­de­ki ku­lüp baş­kan­la­rı onu fut­bol li­gi ha­vuz sis­te­mi­ni yö­ne­ten Ku­lüp­ler Bir­li­ği Vak­fı Baş­ka­nı seç­ti! Gü­müş­dağ an­ten ta­mir­ci­li­ğin­den ne­re­le­re yük­sel­di, bra­vo doğ­ru­su…

Rüş­ve­te ara­cı­lık
Evet, fut­bol sa­de­ce fut­bol de­ğil­dir.
Ba­kın ak­lı­ma ne gel­di…
Önem­li bir bü­rok­rat an­lat­mış­tı. Ko­nu, rüş­vet-fut­bol iliş­ki­siy­di!
Rüş­vet ile fut­bo­lun ne il­gi­si ola­bi­lir­di ki? Şöy­le imiş…
Di­ye­lim önem­li bir kol­tuk­ta otu­ran bü­rok­ra­ta rüş­vet ve­re­cek­si­niz. Bü­rok­ra­tın genç oğ­lu (ya da ak­ra­ba­sı), bir fut­bol ta­kı­mı­na rüş­vet be­de­li olan pa­ray­la trans­fer edi­lir! Ya­ni, 2.5 mil­yon eu­ro­’luk rüş­vet fut­bol ta­kı­mı üze­rin­den ve­ri­lir!
De­mek rüş­ve­te ara­cı­lık ya­pan fut­bol ta­kım­la­rı var­dı!
Bu­nu din­le­yin­ce ne de­dim der­si­niz, “e­ee o trans­fer edi­len ço­cuk ta­kım­da oy­nu­yor mu?”
Se­zon ön­ce­si id­man­la­ra ka­tı­lı­yor; bir iki özel maç­ta bir­kaç da­ki­ka oy­na­yıp, ka­bi­li­ye­ti ora­nın­da ikin­ci ya da üçün­cü li­ge ki­ra­lık ve­ri­li­yor­muş! Eğer
bü­rok­rat hâ­lâ kol­tu­ğun­da ise o fut­bol­cu ço­cuk bu kez baş­ka bir ta­kı­ma trans­fer edi­li­yor­muş! Vay ca­nı­na…
Son­ra ba­na, “So­ner Bey böy­le kaç fut­bol­cu var, bir araş­tı­rır mı­sı­nı­z” de­mez mi?
Kos­ko­ca spor med­ya­sı­nın, araş­tır­ma­cı “U­ğur Mum­cu­”su ya da so­ruş­tur­ma­cı “U­ğur Dün­da­r”­ı yok mu?..
Ben ne an­la­rım fut­bol­dan!
Bu ara­da unut­tuk:
Ba­şak­şe­hirs­por fut­bol ta­kı­mı­na ba­şa­rı­lar di­le­rim! Uma­rım “pa­ra­sal kay­nak­la­rı­nı ge­liş­ti­ri­p” bi­rin­ci lig­de ka­lı­cı olur­lar…

Soner Yalçın
syalcin@sozcu.com.tr
__________________
Bağımsızlıktan yoksun bir ulus,Uygar insanlık karşısında uşak olmaktan kurtulamaz.


MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
Deniz isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla