Tekil Mesaj gösterimi
Eski 23.12.14, 11:38   #1
Deniz
Müdavim

Deniz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Sep 2013
Konular: 386
Mesajlar: 3,793
Ettiği Teşekkür: 13922
Aldığı Teşekkür: 14720
Rep Derecesi : Deniz muhteşem birisiDeniz muhteşem birisiDeniz muhteşem birisiDeniz muhteşem birisiDeniz muhteşem birisiDeniz muhteşem birisiDeniz muhteşem birisiDeniz muhteşem birisiDeniz muhteşem birisiDeniz muhteşem birisiDeniz muhteşem birisi
Ruh Halim: none
Standart Haftanın Kitapları
Haftanın KİTAPLARI


Brown’dan ‘Cehennem’

Dan Brow­n’­dan “Ce­hen­ne­m” ki­ta­bı… Har­vard Üni­ver­si­te­si Sim­ge­bi­lim Pro­fe­sö­rü Ro­bert Lang­don ba­şın­dan vu­rul­muş bir hal­de has­ta­ne oda­sın­da göz­le­ri­ni açar. Ne bu­ra­ya na­sıl gel­di­ği­ni ne de na­sıl vu­rul­du­ğu­nu ha­tır­la­mak­ta­dır. Cam­dan gör­dü­ğü man­za­ra kar­şı­sın­da al­tüst olan pro­fe­sör, evin­den bin­ler­ce ki­lo­met­re uzak­ta, Flo­ran­sa­’da ol­du­ğu­nu an­lar. Dan Brown, dün­ya­nın bir­çok ül­ke­sin­de çok sa­tan­lar lis­te­si­ne gi­ren; Da Vin­ci Şif­re­si­’nin ya­za­rı­dır. (
Al­tın Ki­tap­lar)***************************A’dan Z’ye Ankara…

Il­se Na­ves Sche­idel ve He­in-Jan Ke­ij­zer ta­ra­fın­dan İn­gi­liz­ce ola­rak ha­zır­lan­mış “An­ka­ra City Gu­ide­” ad­lı ki­tap­ta An­ka­ra ile il­gi­li her şey, A’­dan Z’­ye, en es­ki­den en ye­ni­ye ka­dar her şey var. Tu­ris­tik, ta­ri­hi me­kan­lar, mü­ze­ler, park­lar, otel­ler, si­ne­ma­lar; ma­hal­le ma­hal­le, so­kak so­kak gö­rül­me­si ge­re­ken yer­ler; hat­ta An­ka­ra çev­re­sin­de­ki ka­sa­ba­lar, ek­sik­siz­ce, ay­dın­la­tı­cı fo­toğ­raf­lar, ha­ri­ta­lar eş­li­ğin­de an­la­tıl­mış. Her oku­yuş­ta ye­ni ye­ni yer­ler keş­fe­de­ce­ği­niz “An­ka­ra City Gu­ide­” her­kes için, en baş­ta da An­ka­ra için reh­ber ola­cak.
(Akıl­çe­len Ki­tap­lar)


***************************


Gezi Direnişi çizgileşti!

Ge­zi Di­re­ni­şi ile il­gi­li ilk çiz­gi ro­man an­to­lo­ji­si olan “#Di­ren­Çiz­gi­Ro­ma­n”, di­re­ni­şin ilk gün­le­rin­de or­ta­ya çı­kan da­ya­nış­ma­nın ürü­nü. Baş­lan­gıç­ta in­ter­net üze­rin­den or­ga­ni­ze olan bir­kaç çi­zer ve ya­zar­dan oluş­sa da za­man­la bu direniş için çi­zen ve ya­zan­la­rın sa­yı­sı 30’u aş­tı. Dün­ya­nın ve Tür­ki­ye­’nin fark­lı yer­le­rin­de ya­şa­yan çi­zer­ler, Ge­zi Di­re­ni­şi ile il­gi­li ki­şi­sel göz­lem­le­ri­ni ve söy­lem­le­ri­ni çiz­gi­ler­le ak­tar­dı.
(Esen Ki­tap)***************************

Basın tarihimiz yazıldı!


Us­ta ga­ze­te­ci Nu­yan Yi­ği­t’­in ka­le­min­den “Ga­ze­te­ci­lik­te Bir Ömü­r” ki­ta­bı çık­tı… “A­ta­tür­k’­le 30 Yı­l” isim­li unu­tul­maz ki­ta­bın ya­za­rı Nu­yan Yi­ğit, ön­sö­zü­nü ba­sı­nı­mı­zın dua­yen isim­le­rin­den Hıf­zı To­pu­z’­un yaz­dı­ğı ki­ta­bın­da, 1 Ey­lül 1948’de baş­la­dı­ğı ve 90’lı yıl­la­ra ka­dar de­vam eden mes­lek ha­ya­tı­nı, Ba­bı­ali’­yi, ba­sın ta­ri­hi­mi­zin uzun­ca bir dö­ne­mi­ni, Tür­ki­ye­’nin de dün­ya­nın önem­li sü­reç­le­rin­de ya­şa­nan­lar­la bir­lik­te an­la­tı­yor.
(Ta­rih­çi Ki­ta­be­vi)


***************************


Bir yaşama tanık olun


Ya­zar Hıf­zı To­pu­z’­un “Pari­s’­te Bir Türk Res­sa­m” ki­ta­bı siz­ler­le… Renk­ler­le co­şan, acı­lar­la bo­ğu­şan bir res­sa­mın hi­ka­ye­si… Fik­ret Mu­al­la, Cum­hu­ri­yet dö­ne­mi­nin en önem­li res­sam­la­rın­dan bi­ri­dir. Bir sü­re Ay­va­lı­k’­ta re­sim öğ­ret­me­ni ola­rak gö­rev alan Mu­al­la, ya­şa­mı­nı bü­yük öl­çü­de Pa­ri­s’­te sür­dür­dü ve bu­ra­da ha­ya­ta ve­da et­ti. Bu ki­tap­ta Fik­ret Mu­al­la­’nın yok­sul­luk ve pe­ri­şan­lık için­de ge­çen ya­şa­mı­na ta­nık ola­cak­sı­nız.
(Rem­zi Ki­ta­be­vi)***************************

Mücadele dolu bir kitap


Gil­li­an Cros­s’­dan “Ya­rın­-dan Son­ra­” ki­ta­bı raf­lar­da­ki ye­ri­ni al­dı. Car­ne­gi­e, Whi­teb­re­ad ve Smar­ti­es gi­bi ödül­le­riy­le Av­ru­pa ço­cuk ve genç­lik ede­bi­ya­tı­nın ön­de ge­len ya­zar­la­rın­dan Gil­li­an Cross, ilk kez Türk­çe­’de. Pa­ra­nın de­ğe­ri­ni yi­tir­di­ği, ya­şa­mın tek ama­cı­nın yi­ye­ce­ğe ulaş­mak ol­du­ğu bir ül­ke­den ka­çıp baş­ka bir ül­ke­ye sı­ğı­nan­la­rın mü­ca­de­le­si­ni an­la­tan ro­man­da, Matt ve Ta­co isim­li iki kar­deş, üvey ba­ba­la­rıy­la bir­lik­te Fran­sa­’ya umut yol­cu­lu­ğu­na çı­kar.
(Gü­nı­şı­ğı Ki­tap­lı­ğı)

***************************

Anılara dalma zamanı


Ya­zar Sa­vaş Ün­lü­’den “Sen de mi Ya­ra­maz­dın Ba­ba?” ad­lı ki­tap siz­ler­le… İn­san be­li ya­şa ge­lin­ce ço­cuk­lu­ğun­da ya­şa­dık­la­rı­nı unu­tur, bel­ki de is­te­ye­rek unut­mak is­ter. Ken­di ço­cuk­la­rı­na o dö­ne­mi hiç ya­şa­ma­mış gi­bi geç­mi­şi­ni an­lat­ma­ya ça­lı­şır. Sü­rek­li ola­rak ken­di­le­ri­nin ne ka­dar us­lu ol­duk­la­rı­nı söy­ler­ler. Hiç me­rak edi­yor mu­su­nuz, ba­ba­nız ço­cuk­ken aca­ba ya­ra­maz mıy­dı? Gü­lüm­se­ye­rek, kah­ka­ha­lar ata­rak oku­ya­ca­ğı­nız, ye­ri ge­lin­ce anı­la­ra da­la­ca­ğı­nız bu ki­ta­bı çok se­ve­cek­si­niz.
(ABM Ya­yı­ne­vi)

Özkan SAÇKAN-osackan@sozcum.com


__________________
Bağımsızlıktan yoksun bir ulus,Uygar insanlık karşısında uşak olmaktan kurtulamaz.


MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
Deniz isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
2 Üyemiz Deniz'in Mesajına Teşekkür Etti.