Tekil Mesaj gösterimi
Eski 23.12.14, 11:38   #1
Deniz
Müdavim

Deniz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Sep 2013
Konular: 389
Mesajlar: 3,967
Ettiği Teşekkür: 14738
Aldığı Teşekkür: 15637
Rep Derecesi : Deniz parlak bir geleceği varDeniz parlak bir geleceği varDeniz parlak bir geleceği varDeniz parlak bir geleceği varDeniz parlak bir geleceği varDeniz parlak bir geleceği varDeniz parlak bir geleceği varDeniz parlak bir geleceği varDeniz parlak bir geleceği varDeniz parlak bir geleceği varDeniz parlak bir geleceği var
Ruh Halim: none
Standart Haftanın Kitapları
Haftanın KİTAPLARI


Brown’dan ‘Cehennem’

Dan Brow­n’­dan “Ce­hen­ne­m” ki­ta­bı… Har­vard Üni­ver­si­te­si Sim­ge­bi­lim Pro­fe­sö­rü Ro­bert Lang­don ba­şın­dan vu­rul­muş bir hal­de has­ta­ne oda­sın­da göz­le­ri­ni açar. Ne bu­ra­ya na­sıl gel­di­ği­ni ne de na­sıl vu­rul­du­ğu­nu ha­tır­la­mak­ta­dır. Cam­dan gör­dü­ğü man­za­ra kar­şı­sın­da al­tüst olan pro­fe­sör, evin­den bin­ler­ce ki­lo­met­re uzak­ta, Flo­ran­sa­’da ol­du­ğu­nu an­lar. Dan Brown, dün­ya­nın bir­çok ül­ke­sin­de çok sa­tan­lar lis­te­si­ne gi­ren; Da Vin­ci Şif­re­si­’nin ya­za­rı­dır. (
Al­tın Ki­tap­lar)***************************A’dan Z’ye Ankara…

Il­se Na­ves Sche­idel ve He­in-Jan Ke­ij­zer ta­ra­fın­dan İn­gi­liz­ce ola­rak ha­zır­lan­mış “An­ka­ra City Gu­ide­” ad­lı ki­tap­ta An­ka­ra ile il­gi­li her şey, A’­dan Z’­ye, en es­ki­den en ye­ni­ye ka­dar her şey var. Tu­ris­tik, ta­ri­hi me­kan­lar, mü­ze­ler, park­lar, otel­ler, si­ne­ma­lar; ma­hal­le ma­hal­le, so­kak so­kak gö­rül­me­si ge­re­ken yer­ler; hat­ta An­ka­ra çev­re­sin­de­ki ka­sa­ba­lar, ek­sik­siz­ce, ay­dın­la­tı­cı fo­toğ­raf­lar, ha­ri­ta­lar eş­li­ğin­de an­la­tıl­mış. Her oku­yuş­ta ye­ni ye­ni yer­ler keş­fe­de­ce­ği­niz “An­ka­ra City Gu­ide­” her­kes için, en baş­ta da An­ka­ra için reh­ber ola­cak.
(Akıl­çe­len Ki­tap­lar)


***************************


Gezi Direnişi çizgileşti!

Ge­zi Di­re­ni­şi ile il­gi­li ilk çiz­gi ro­man an­to­lo­ji­si olan “#Di­ren­Çiz­gi­Ro­ma­n”, di­re­ni­şin ilk gün­le­rin­de or­ta­ya çı­kan da­ya­nış­ma­nın ürü­nü. Baş­lan­gıç­ta in­ter­net üze­rin­den or­ga­ni­ze olan bir­kaç çi­zer ve ya­zar­dan oluş­sa da za­man­la bu direniş için çi­zen ve ya­zan­la­rın sa­yı­sı 30’u aş­tı. Dün­ya­nın ve Tür­ki­ye­’nin fark­lı yer­le­rin­de ya­şa­yan çi­zer­ler, Ge­zi Di­re­ni­şi ile il­gi­li ki­şi­sel göz­lem­le­ri­ni ve söy­lem­le­ri­ni çiz­gi­ler­le ak­tar­dı.
(Esen Ki­tap)***************************

Basın tarihimiz yazıldı!


Us­ta ga­ze­te­ci Nu­yan Yi­ği­t’­in ka­le­min­den “Ga­ze­te­ci­lik­te Bir Ömü­r” ki­ta­bı çık­tı… “A­ta­tür­k’­le 30 Yı­l” isim­li unu­tul­maz ki­ta­bın ya­za­rı Nu­yan Yi­ğit, ön­sö­zü­nü ba­sı­nı­mı­zın dua­yen isim­le­rin­den Hıf­zı To­pu­z’­un yaz­dı­ğı ki­ta­bın­da, 1 Ey­lül 1948’de baş­la­dı­ğı ve 90’lı yıl­la­ra ka­dar de­vam eden mes­lek ha­ya­tı­nı, Ba­bı­ali’­yi, ba­sın ta­ri­hi­mi­zin uzun­ca bir dö­ne­mi­ni, Tür­ki­ye­’nin de dün­ya­nın önem­li sü­reç­le­rin­de ya­şa­nan­lar­la bir­lik­te an­la­tı­yor.
(Ta­rih­çi Ki­ta­be­vi)


***************************


Bir yaşama tanık olun


Ya­zar Hıf­zı To­pu­z’­un “Pari­s’­te Bir Türk Res­sa­m” ki­ta­bı siz­ler­le… Renk­ler­le co­şan, acı­lar­la bo­ğu­şan bir res­sa­mın hi­ka­ye­si… Fik­ret Mu­al­la, Cum­hu­ri­yet dö­ne­mi­nin en önem­li res­sam­la­rın­dan bi­ri­dir. Bir sü­re Ay­va­lı­k’­ta re­sim öğ­ret­me­ni ola­rak gö­rev alan Mu­al­la, ya­şa­mı­nı bü­yük öl­çü­de Pa­ri­s’­te sür­dür­dü ve bu­ra­da ha­ya­ta ve­da et­ti. Bu ki­tap­ta Fik­ret Mu­al­la­’nın yok­sul­luk ve pe­ri­şan­lık için­de ge­çen ya­şa­mı­na ta­nık ola­cak­sı­nız.
(Rem­zi Ki­ta­be­vi)***************************

Mücadele dolu bir kitap


Gil­li­an Cros­s’­dan “Ya­rın­-dan Son­ra­” ki­ta­bı raf­lar­da­ki ye­ri­ni al­dı. Car­ne­gi­e, Whi­teb­re­ad ve Smar­ti­es gi­bi ödül­le­riy­le Av­ru­pa ço­cuk ve genç­lik ede­bi­ya­tı­nın ön­de ge­len ya­zar­la­rın­dan Gil­li­an Cross, ilk kez Türk­çe­’de. Pa­ra­nın de­ğe­ri­ni yi­tir­di­ği, ya­şa­mın tek ama­cı­nın yi­ye­ce­ğe ulaş­mak ol­du­ğu bir ül­ke­den ka­çıp baş­ka bir ül­ke­ye sı­ğı­nan­la­rın mü­ca­de­le­si­ni an­la­tan ro­man­da, Matt ve Ta­co isim­li iki kar­deş, üvey ba­ba­la­rıy­la bir­lik­te Fran­sa­’ya umut yol­cu­lu­ğu­na çı­kar.
(Gü­nı­şı­ğı Ki­tap­lı­ğı)

***************************

Anılara dalma zamanı


Ya­zar Sa­vaş Ün­lü­’den “Sen de mi Ya­ra­maz­dın Ba­ba?” ad­lı ki­tap siz­ler­le… İn­san be­li ya­şa ge­lin­ce ço­cuk­lu­ğun­da ya­şa­dık­la­rı­nı unu­tur, bel­ki de is­te­ye­rek unut­mak is­ter. Ken­di ço­cuk­la­rı­na o dö­ne­mi hiç ya­şa­ma­mış gi­bi geç­mi­şi­ni an­lat­ma­ya ça­lı­şır. Sü­rek­li ola­rak ken­di­le­ri­nin ne ka­dar us­lu ol­duk­la­rı­nı söy­ler­ler. Hiç me­rak edi­yor mu­su­nuz, ba­ba­nız ço­cuk­ken aca­ba ya­ra­maz mıy­dı? Gü­lüm­se­ye­rek, kah­ka­ha­lar ata­rak oku­ya­ca­ğı­nız, ye­ri ge­lin­ce anı­la­ra da­la­ca­ğı­nız bu ki­ta­bı çok se­ve­cek­si­niz.
(ABM Ya­yı­ne­vi)

Özkan SAÇKAN-osackan@sozcum.com


__________________
Bağımsızlıktan yoksun bir ulus,Uygar insanlık karşısında uşak olmaktan kurtulamaz.


MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
Deniz isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
2 Üyemiz Deniz'in Mesajına Teşekkür Etti.