Tekil Mesaj gösterimi
Eski 30.04.15, 10:16   #1
Redwine
İzindeyiz ATAM

Redwine - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Dec 2013
Konular: 3697
Mesajlar: 17,974
Ettiği Teşekkür: 73129
Aldığı Teşekkür: 67386
Rep Derecesi : Redwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: Cap Canli
Standart AKP’nin “Avukat Hanım”lı Reklamı da AldatıcıAKP, bu kez “ba­şı açı­k” ve dö­pi­yes­li bir avu­kat ha­nım­la çı­kı­yor kar­şı­mı­za.


Bir ön­ce­ki rek­la­mın­da ba­şör­tü­lü mağ­dur “Ra­bi­a” ile mu­ha­fa­za­kar kit­le­yi he­def­le­yen AKP, bu kez “ba­şı açı­k” ve dö­pi­yes­li bir avu­kat ha­nım­la çı­kı­yor kar­şı­mı­za.

AK­P’­li avu­kat, mo­dern ka­dın ima­jıy­la sol seç­me­ne se­lam ve­ri­yor, dip­lo­ma­sın­da ya­zan “Hi­la­l” is­miy­le mil­li­yet­çi ke­si­me göz kır­pı­yor.

Bu du­rum si­ya­si stra­te­ji ola­bi­lir. Ama “Öz­gür­lük­le­rin Önü Açıl­dı­” ad­lı bu rek­la­mın içe­ri­ği de ön­ce­ki gi­bi baş­tan so­na al­da­tı­cı…


GÖ­NÜL­LÜ AVU­KA­TA Cİ­BU­Tİ­Lİ GA­ZE­TE­Cİ GEL­MİŞ


Rek­la­ma gö­re, yurt­dı­şın­dan ge­len ga­ze­te­ci­ler, Tür­ki­ye­’de­ki in­san hak­la­rı ko­nu­sun­da­ki de­ği­şim­le­ri öğ­ren­mek için AK­P’­li Avu­kat Ha­nı­mı zi­ya­ret et­miş.

İs­ter is­te­mez, “Bu ga­ze­te­ci­ler ne­re­den aca­ba?” di­ye dü­şü­nü­yor in­san. “Dün­ya Ba­sın Öz­gür­lü­ğü Sı­ra­la­ma­sı­”n­da son 10 yıl­dır sü­rek­li ge­ri­le­yen ve 2014’te 180 ül­ke içe­ri­sin­de 154. sı­ra­da olan Tür­ki­ye­’ye gel­dik­le­ri­ne gö­re, sı­ra­la­ma­da da­ha alt­ta ka­lan “Ru­an­da­”, “Ci­bu­ti­” ya da “Gam­bi­a”­dan ola­bi­lir­ler.


“ÜÇ MAY­MUNU OY­NAR­SA­K” ÖZ­GÜ­RÜZ


Rek­la­ma dö­ner­sek… İn­san hak­la­rın­da­ki de­ği­şim an­la­tı­lır­ken, dal­ga ge­çer gi­bi, “üç may­mu­n” hey­ke­li­ne ya­kın çe­kim ya­pı­lı­yor.

An­la­şı­lan, mah­ku­mi­ye­te dö­nü­şen hak­sız tu­tuk­la­ma­la­ra, en ufak mu­ha­lif se­sin sus­tu­rul­ma­sı adı­na ma­sum­la­rın git­me­si­ne, si­ya­sal­la­şan yar­gı ka­rar­la­rı­na kar­şı “üç may­mu­nu oy­nar­sak öz­gür­lük­le­rin önü açı­lı­yo­r”…

Ya­ni “duy­maz­sak, gör­mez­sek, ko­nuş­maz­sa­k” öz­gü­rüz. Hat­ta o ka­dar öz­gü­rüz ki (!) AKP ta­ra­fın­dan bu rek­lam vi­de­osu­nun yük­len­di­ği vi­de­o si­te­si, AK­P’­li­le­rin gi­ri­şim­le­riy­le de­fa­lar­ca ka­pa­tıl­dı!..


GÖ­ZAL­TI SÜ­RE­Sİ KI­SAL­MA­DI, UZA­DI


Rek­la­mın de­va­mın­da, uzun gö­zal­tı sü­re­le­ri­nin bit­ti­ği de an­la­tı­lı­yor. Oy­sa da­ha ge­çen ay yü­rür­lü­ğe gi­ren “İç Gü­ven­lik Pa­ke­ti­” ile 24 sa­at olan gö­zal­tı sü­re­si, “top­lum­sal olay­lar sı­ra­sın­da ve top­lu ola­rak iş­le­nen suç­lar­da­” 48 saa­te çı­ka­rıl­dı (6638 sa­yı­lı Ka­nun Md. 13). Üs­te­lik po­li­se, sav­cı­ya sor­ma­dan gö­zal­tı­na al­ma yet­ki­si ve­ril­di.


AKP: “Bİ­REY­SEL BAŞ­VU­RU­YU KAL­DI­RA­Bİ­Lİ­Rİ­Z”


Bir baş­ka AKP ic­ra­atı ola­rak ise Ana­ya­sa Mah­ke­mesi­’ne bi­rey­sel baş­vu­ru­nun ge­ti­ril­me­siy­le övü­nü­lü­yor. Ama ay­nı AK­P’­nin se­çim be­yan­na­me­sin­de “mah­ke­me­nin işi çok yo­ğun, kal­dı­ra­bi­li­ri­z” de­ni­li­yor.


HER­KE­SİN AVU­KA­TA İH­Tİ­YA­CI OLA­CAK


İşin en il­ginç ya­nı; te­rö­ris­tin Cum­hu­ri­yet Sav­cısı­nı öl­dür­me­si­ni en­gel­le­ye­me­yip hiç il­gi­si ol­ma­yan avu­kat­la­rı he­def gös­te­ren­le­rin, Cum­hur­baş­ka­nı­nı eleş­tir­di di­ye genç bir avu­ka­tı tu­tuk­la­tan­la­rın, rek­lam­la­rın­da avu­kat­lar­dan “me­det um­ma­sı­”…

De­mek ki her­ke­sin ken­di­si­ni sa­vu­na­cak bir avu­ka­ta “bir gü­n” ih­ti­ya­cı ola­bi­lir…Kaynak

__________________
Redwine isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
8 Üyemiz Redwine'in Mesajına Teşekkür Etti.