Tekil Mesaj gösterimi
Eski 16.07.15, 08:14   #1
Çengelli İğne
«... Beklenen Şarkı ...»

Çengelli İğne - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Dec 2013
Konular: 1654
Mesajlar: 9,563
Ettiği Teşekkür: 33016
Aldığı Teşekkür: 32074
Rep Derecesi : Çengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: Huzurlu
Post Örtülü Ödenek Çifte Harcamayla PatladıCumhurbaşkanı’nın mart ayında örtülü ödenekten harcama yetkisine kavuşması rakamlara yansıdı.Bir koldan Erdoğan, diğer koldan Davutoğlu örtülüye yüklenince aylık bazda artış rekoru kırıldı. Haziran 2014’te 14 milyon lira olan harcama tutarı, bu yılın aynı ayında 12 kat artarak 168 milyon liraya yükseldi. Geçen yılın ilk altı ayında 439 milyon lira olan tutar da yüzde 81’lik artışla 797 milyon liraya çıktı. Bu hızla tüm zamanların rekoru kırılacak.

AKP dö­ne­min­de ör­tü­lü öde­nek har­ca­ma­la­rı hız kes­me­den de­vam edi­yor. Cum­hur­baş­ka­nı Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın baş­ba­kan­lı­ğı dö­ne­mi ile kı­yas­lan­dı­ğın­da har­ca­ma­lar­da yüz­de 81.4 ar­tış ya­şan­dı. Ya­sa­lar ör­tü­lü öde­nek­ten sa­de­ce baş­ba­ka­nın har­ca­ma yap­ma­sı­na yet­ki ve­ri­yor­du. An­cak Re­cep Tay­yip Er­do­ğan Cum­hur­baş­ka­nı ol­duk­tan son­ra ör­tü­lü öde­nek har­ca­ma­sı yap­mak is­te­di. Geç­ti­ği­miz mart ayın­da Mec­li­s’­te sa­ba­ha ka­dar gö­rü­şü­len tor­ba ya­sa­da AKP oy­la­rıy­la bu ka­bul edil­di.

ANA­YA­SA MAH­KE­ME­Sİ­’N­DEN SONUÇ ÇIKMADI

CHP ko­nu­yu Ana­ya­sa Mah­ke­me­si­’ne gö­tür­dü ama he­nüz bir so­nuç çık­ma­dı. Ken­di ör­tü­lü öde­ne­ği­ni he­nüz ku­ra­ma­yan Er­do­ğa­n’­ın har­ca­ma­la­rı­na de­vam etti­ği­ni ise ra­kam­lar or­ta­ya ko­yu­yor. Res­mi ola­rak açık­la­nan rakam buz da­ğı­nın gö­rü­nen kıs­mı­nı tem­sil edi­yor. Res­mi ör­tü­lü öde­nek har­ca­ma­la­rı ’ül­ke men­fa­ati için is­tih­ba­ra­t’ top­la­ma ama­cıy­la har­ca­nı­yor. Res­mi ol­ma­yan kıs­mının ne ka­dar ol­du­ğu ise bi­lin­mi­yor.
Er­do­ğa­n’­ın baş­ba­kan ol­du­ğu dö­nem olan 2014’ün ilk al­tı ayın­da top­lam­da 439 mil­yon 52 bin TL har­can­dı. Er­do­ğa­n’­ın Cum­hur­baş­ka­nı ol­du­ğu 2015’in ilk al­tı ay­da ise 796 mil­yon 612 bin TL har­can­dı. Söz ko­nu­su dö­nem­de­ki har­ca­ma ar­tı­şı yüz­de 81.4’ü bul­du. Er­do­ğa­n’­ın Cum­hur­baş­kan­lı­ğı kol­tu­ğu­na otur­du­ğu ge­çen yıl ağus­tos ayın­dan 2015 Ha­zi­ran ayına ka­dar ge­çen sü­re­de ise har­ca­nan tu­tar 1 mil­yar 134 mil­yon 440 bin TL ol­du.


SON 12 YILDA 8 MİLYAR TL HARCANDI

Si­ya­si par­ti­le­rin ida­ri, se­çim iş­le­ri ve pro­pa­gan­da gi­bi ko­nu­lar­da kul­la­nı­la­ma­ya­ca­ğı ya­sa­lar­la be­lir­li olan ör­tü­lü öde­nek dev­le­tin mil­li gü­ven­li­ği ile il­gi­li ko­nu­lar­da kul­la­nı­la­bi­li­yor. An­cak ge­çen yıl ha­zi­ran ayın­da 14 mil­yon 15 bin TL har­ca­nan ör­tü­lü öde­nek­ten bu yıl se­çim dö­ne­mi olan ha­zi­ran ayın­da 167 milyon 738 bin TL har­can­dı. İki dö­nem kı­yas­lan­dı­ğın­da har­ca­ma­lar 12 kat ya­ni yüz­de 1097 art­tı. Er­do­ğa­n’­ın giz­li ka­sa­sı­nın anah­ta­rı Mak­sut Se­ri­m’­in elin­dey­di. An­cak Da­vu­toğ­lu baş­ba­kan olur ol­maz ilk iş Se­ri­m’­in ye­ri­ne Suu­di Ara­bis­ta­n’­da ya­şa­yan Ali Po­la­t’­ı ge­tir­di. An­cak Ali Po­lat dö­ne­min­de har­ca­ma­lar azal­ma­dı. Son 12 yıl­da ör­tü­lü öde­nek­ten ya­pı­lan har­ca­ma­la­rın top­la­mı ise 8 mil­yar 152 mil­yon 360 bin TL’­yi bul­du.


Kaynak

__________________


Çengelli İğne isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
2 Üyemiz Çengelli İğne'in Mesajına Teşekkür Etti.