Tekil Mesaj gösterimi
Eski 15.08.15, 07:22   #1
Çengelli İğne
«... Beklenen Şarkı ...»

Çengelli İğne - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Dec 2013
Konular: 1654
Mesajlar: 9,563
Ettiği Teşekkür: 33016
Aldığı Teşekkür: 32074
Rep Derecesi : Çengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: Huzurlu
Post 13 Yılın Büyük Günahı!.. | Mehmet TürkerBu­gün Tür­ki­ye­’nin ba­şı çok cid­di be­la­day­sa, bu­nun so­rum­lu­su 13 yıl­lık ik­ti­dar­dır!..
İk­ti­dar, 13 yıl bo­yun­ca ha­yal sa­ta­rak ül­ke­yi ida­re et­ti…
Ha­yal­ler pe­şin­de koş­tu ve bu ha­yal­ler ic­ra­at ve ba­şa­rı ola­rak hal­ka su­nul­du!..
Bu­gün gel­di­ği­miz nok­ta, bu ha­yal­le­rin so­na er­me­siy­le Tür­ki­ye­’nin ger­çe­ğe dö­nü­şü­dür ve or­ta­ya çı­kan çok va­him du­rum­dur!..
Te­rör deh­şe­ti bü­tün ül­ke­yi kap­la­dı…
Bü­yük gü­ven­lik za­fi­ye­ti var…
Ve koa­lis­yon­dan ka­çan ik­ti­dar, ül­ke­yi er­ken se­çi­me, ye­ni bir be­lir­siz­li­ğe doğ­ru gö­türüyor…
78 mil­yon in­san ya­rı­nı­nı gö­re­mi­yor!..


* * *
Tür­ki­ye bir ka­ran­lı­ğa doğ­ru dört­na­la gi­di­yor…
İk­ti­dar, ik­ti­dar­dan düş­tü ama hâ­lâ tek ba­şı­na ik­ti­dar­mış gi­bi ha­re­ket edi­yor…
Tür­ki­ye­’de bu­gün her şey Tay­yip Be­y’­e bağ­lı…
Se­çim­le “dü­şük” ha­le ge­len ik­ti­dar tek ada­mın ağ­zı­nın içi­ne ba­kı­yor, ne der­se o!..
Tür­ki­ye onun ta­li­mat­la­rıy­la yö­ne­ti­li­yor…
Tay­yip Bey, muh­tar­lar top­lan­tı­sın­da HDP Eş Baş­ka­nı De­mir­ta­ş’­ın sö­zü­ne atıf­ta bu­lu­na­rak, şöy­le di­yor:
“Se­ni Baş­kan yap­tır­ma­ya­ca­ğız… Bu sö­zün as­lın­da ‘Tür­ki­ye­’yi 2023 he­de­fi­ne ulaş­tır­ma­ya­ca­ğı­zı­’ ifa­de et­ti­ği­ni çok iyi bi­li­yo­ruz”


* * *
Tay­yip Bey açık­ça şu­nu de­mek is­ti­yor:
“Tür­ki­ye an­cak ben Baş­kan olur­sam 2023 he­de­fi­ne yü­rür. Ak­si tak­dir­de ol­du­ğu yer­de ka­lır”
Ne­re­dey­se, “Ben var­sam Tür­ki­ye var, ben yok­sam Tür­ki­ye yok” an­la­mın­da…
Pe­ki 2023 he­de­fi ne?..
Tür­ki­ye 2002 yı­lın­dan 2015 yı­lı­na na­sıl gel­diy­se odur!..
2023, be­lir­siz bir he­def!..
13 yıl­da ne ya­pıl­mış­sa, kav­ram­lar na­sıl de­ğiş­miş, kar­şı de­vim na­sıl ge­liş­miş, dış po­li­ti­ka na­sıl ba­ta­ğa sap­lan­mış, eko­no­mi na­sıl du­va­ra tos­la­mış­sa, 8 yıl da­ha ay­nı tem­po­nun de­va­mı­dır!..
Tür­ki­ye,13 yıl son­ra bu tab­loy­la kar­şı­laş­mış­sa, 8 yıl son­ra 2023 yı­lın­da da­ha be­te­riy­le kar­şı­laş­ma­ya ha­zır mı?..


* * *
Ama 7 Ha­zi­ra­n’­da mil­let Tay­yip Be­y’­e “dur” de­di…
Mey­dan mey­dan do­la­şıp is­te­di­ği 400 mil­let­ve­ki­li­ni ver­me­di…
Mil­let Tay­yip Be­y’­in zih­nin­de­ki 2023 he­de­fi­ni is­te­me­di!..
Tay­yip Bey ise mil­let ira­de­si­ni be­ğen­mi­yor bir se­çim da­ha is­ti­yor…
Ye­ni­len peh­li­van gü­re­şe doy­maz­mış; ik­ti­dar ye­ni bir se­çim­le seç­me­nin ira­de­si­ni de­ğiş­ti­re­bi­le­ce­ği ümi­di için­de…Not: Yazının devamını okumak için, aşağıdaki linki tıklayınız.


- - - - - Sözcü - - - -
__________________


Çengelli İğne isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
2 Üyemiz Çengelli İğne'in Mesajına Teşekkür Etti.