Tekil Mesaj gösterimi
Eski 19.08.15, 07:23   #1
Çengelli İğne
«... Beklenen Şarkı ...»

Çengelli İğne - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Dec 2013
Konular: 1654
Mesajlar: 9,563
Ettiği Teşekkür: 33016
Aldığı Teşekkür: 32074
Rep Derecesi : Çengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: Huzurlu
Post Diktatörlüğün Sondan Bir Önceki Evresini Yaşıyoruz: Kan ve GözyaşıCHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray’dan çarpıcı açıklamalar

PKK’nın, Erdoğan’ın HDP’yi baraj altına düşürme projesine “kan suyu” verdiğini belirten Çıray şöyle diyor: “Evlâtlarımızı vatan için değil, devletleşmiş kötülüğün idamesi için şehit veriyoruz Tek çare milletin ayağa kalkması ve bu kötülüğe dur demesi”

Sev­gi­li okur­la­rım,
Bir­çok kez yaz­dı­ğım gi­bi Sa­ray, 7 Ha­zi­ran se­çim so­nuç­la­rı­nı ka­bul et­me­ye ya­naş­mı­yor. O ne­den­le AK­P’­yi ye­ni­den tek ba­şı­na ik­ti­dar ya­pa­rak he­sap ver­mek­ten kur­tul­ma­yı, bu­nun için de er­ken se­çi­mi is­ti­yor. Bu uğur­da -tüy­ler ür­per­ti­ci so­nuç­lar ver­se de- her yo­lu de­ni­yor. Sa­ra­y’­ın er­ken se­çim ko­nu­sun­da­ki de­ğiş­mez ka­ra­rı­nı bil­di­ğim için, ba­şın­dan iti­ba­ren ti­yat­ro ola­rak ta­nım­la­dı­ğım koa­lis­yon gö­rüş­me­le­ri ni­ha­yet ta­mam­lan­dı. Özel­lik­le AKP-CHP ara­sın­da haf­ta­lar­ca sü­ren gö­rüş­me­ler­de CHP’­ye koa­lis­yon hü­kü­me­ti tek­li­fi­nin ya­pıl­ma­mış ol­du­ğu­nun or­ta­ya çık­ma­sı, tam bir ha­yal kı­rık­lı­ğı ya­rat­tı.
Te­rö­rün her ge­çen gün bi­raz da­ha tır­man­dı­ğı, şe­hit kan­la­rıy­la ana­la­rın göz­yaş­la­rı­nın ade­ta sel gi­bi ak­tı­ğı sü­re­ce CHP’­nin ba­kış açı­sı­nı, par­ti­nin ça­lış­kan isim­le­rin­den İz­mir Mil­let­ve­ki­li Dr.Ay­tun Çı­ra­y’­la ko­nuş­tuk.

UĞUR DÜN­DAR (U.D.): Sa­yın Çı­ray, 15 Tem­mu­z’­da­ki rö­por­ta­jı­mız­da be­nim bir ti­yat­ro ola­rak ta­nım­la­dı­ğım AKP-CHP koa­lis­yon gö­rüş­me­le­ri olum­suz ola­rak so­nuç­lan­dı. Siz bu so­nu­cu bek­le­mi­yor muy­du­nuz?

Ay­tun Çı­ray (A.Ç.): Sa­yın Dün­dar, Dol­ma­bah­çe­’de ku­ru­lan ma­sa biz­zat Cum­hur­baş­ka­nı ta­ra­fın­dan dev­ril­me­sey­di, 8 Ha­zi­ran sa­ba­hı çok fark­lı bir de­ğer­len­dir­me ya­par­dım: Seç­me­ni­miz bir AKP-HDP koa­lis­yo­nu is­te­di der­dim. An­cak ama­cı ana­ya­sal zor­ba­lık re­ji­mi­ni te­sis et­mek olan Er­do­ğan, çö­züm sü­re­ci­nin AKP aley­hi­ne MHP’­yi güç­len­dir­di­ği­ni gö­rün­ce, bi­li­nen kıv­rak­lı­ğıy­la ma­sa­yı tek­me­le­yip mey­dan­lar­da HDP’­yi he­def al­dı. Böy­le­ce bir HDP-AKP koa­lis­yo­nu ze­mi­ni da­ha bu dö­nem­de or­ta­dan kalk­tı. Ay­nı şey el­bet­te ters­ten MHP için de ge­çer­liy­di. As­lın­da bu iki zıt par­ti­nin Er­do­ğa­n’­a iliş­kin po­zis­yon­la­rı ben­zer sert­lik­tey­di. Sa­yın Kı­lıç­da­roğ­lu­’nun mu­ha­le­fet blo­ku te­şeb­bü­sü de aka­me­te uğ­ra­yın­ca, ni­yet oku­ma­la­rı­mı­za kar­şın mil­let ira­de­si­ni yok sa­ya­maz­dık. Çün­kü biz di­ğer par­ti­ler­den fark­lıy­dık.

(U.D.): CHP’­yi di­ğer par­ti­ler­den fark­lı kı­lan ne­dir?

(A.Ç.): CHP’­yi fark­lı­laş­tı­ran şey, son de­re­ce po­zi­tif si­ya­set yap­ma­sı­dır. Ya­ni par­ti­miz so­mut si­ya­si, sos­yal, eko­no­mik ve hu­ku­ki ih­ti­yaç­la­ra dö­nük kap­sam­lı bir çö­züm prog­ra­mıy­la seç­men kar­şı­sı­na çık­tı. Se­çim­de doğ­ru­dan dev­let­leş­miş kö­tü­lü­ğün üze­rin­de odak­lan­ma­dık. Mil­let ira­de­si de koa­lis­yon ta­li­ma­tı ver­di ve biz onun ge­re­ği­ni yap­mak için koa­lis­yon mü­za­ke­re­le­rin­de yer al­ma­lıy­dık. Çün­kü Tür­ki­ye da­ha çok kan kay­bet­me­me­liy­di. Da­ha dün bi­zi ül­ke­nin do­ğu­su­na gi­de­me­mek­le eleş­ti­ren Da­vu­toğ­lu, ta­şı­ma­lı se­çim­den bah­se­di­yor­du. Se­çim gü­ven­li­ği­ni sağ­la­ya­mam, di­yor­du. Ha­bu­r’­da ta­şı­ma­lı mah­ke­me ku­ran­lar, şim­di de ta­şı­ma­lı seç­men­den söz eder ha­le gel­miş­ler­di. Ya­ni hu­zur or­ta­mı sağ­lan­ma­dan ya­pı­la­cak bir se­çim, ku­tup­laş­ma­nın de­rin­leş­me­si­ne ne­den ola­cak­tı. İş­si­zi­mi­ze iş, aş­sı­zı­mı­za aş lâ­zım­dı. Sa­yın Kı­lıç­da­roğ­lu iş­te bu de­rin ay­rış­ma­yı ön­le­mek ve eko­no­mi­yi der­le­yip to­par­la­mak için mil­let önün­de bir koa­lis­yon de­ne­me­si yap­ma­lıy­dı. Bir gö­rüş­me­miz­de ken­di­si­ne gö­rüş­me­le­rin ba­şa­rı ih­ti­ma­li­ni yüz­de kaç gö­rü­yor­su­nuz, di­ye sor­du­ğum­da ba­na, “Çok az. Ama kan­sız kav­ga­sız bir Tür­ki­ye için yüz­de bir ih­ti­ma­li bi­le de­ğer­len­dir­mek bi­zim va­ta­ni gö­re­vi­miz­di­r” de­miş­ti.


Not: Yazının devamını okumak için, aşağıdaki linki tıklayınız.


- - - - - - Sözcü - - - -

__________________


Çengelli İğne isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Çengelli İğne'in Mesajına Teşekkür Etti