Tekil Mesaj gösterimi
Eski 19.08.15, 07:29   #1
Çengelli İğne
«... Beklenen Şarkı ...»

Çengelli İğne - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Dec 2013
Konular: 1654
Mesajlar: 9,563
Ettiği Teşekkür: 33015
Aldığı Teşekkür: 32077
Rep Derecesi : Çengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: Huzurlu
Post Bu Gidişle Türkiye Afganistan Olur! | Rahmi TuranMar­ma­ra­’yı yı­kan 17 Ağus­tos Dep­re­mi­’nin 16’n­cı yı­lın­da, dep­rem­de ha­ya­tı­nı kay­be­den 17 bin 480 va­tan­da­şı­mız anıl­dı.
16 yıl­da gel­di­ği­miz nok­ta ne? Dep­re­me kar­şı da­ha gü­ven­li bir du­rum­da mı­yız? Ha­yır!
“Ge­le­ce­ği­miz ka­ran­lı­k” di­yen dep­rem uz­man­la­rı, ay­nı bü­yük­lük­te bir dep­re­min bu­gün ol­ma­sı ha­lin­de can kay­bı­nın (Al­lah ko­ru­sun) 50 bin­i ge­çe­ce­ği­ni be­lir­ti­yor!
De­rin ya­ra­lar açar!

Tür­ki­ye­’nin, dep­rem ko­nu­sun­da­ki en yet­ki­li bi­lim adam­la­rın­dan bi­ri olan Prof. Dr. Ce­lâl Şen­gör, ola­sı bir İs­tan­bul dep­re­mi­nin, yal­nız İs­tan­bu­l’­a de­ğil, tüm Tür­ki­ye­’ye de­rin ya­ra­lar aça­ca­ğı­nı söy­lü­yor.
1999 dep­re­mi­nin bi­lan­ço­su 17 bin 480 ölü idi.
Ak­lı­mı­zı ba­şı­mı­za ge­tir­di­ği söy­le­nen Van dep­re­mi­nin bi­lan­ço­su ise 601 ölü!
Dep­rem uz­man­la­rı­na gö­re, bek­le­nen İs­tan­bul dep­re­mi­ne Tür­ki­ye hâ­lâ ha­zır­lan­mış de­ğil!

Prof. Dr. Ce­lâl Şen­gör, he­pi­mi­zi bek­le­yen fa­ci­anın bo­yut­la­rı­nı an­la­tı­yor. Özet­le nak­le­di­yo­rum:

Af­ga­nis­tan olu­ruz!
“Al­lah bi­ze çok iyi dav­ra­nış­lı bir fay ver­miş. Bu­nun ya­nın­da da, çok akıl­sız bir halk ver­miş!
Akıl­lan­ma­mız için ön­ce­lik­le eği­tim sis­te­mi­mi­zi adam et­me­miz lâ­zım. Ama akıl­sız­lı­ğı­mı­za ba­kın ki, eği­tim sis­te­mi­ni bı­ra­kın adam et­me­yi, ta­ma­men tah­rip et­mek­te olan bir par­ti­yi de­fa­lar­ca ik­ti­dar yap­tık!
Böy­le gi­der­se, ga­ran­ti ve­re­bi­li­rim, bir ne­sil son­ra Af­ga­nis­tan olu­ruz. Bu açı­dan, şu an­da İra­n’­ın to­zu­na ye­ti­şe­cek du­rum­da de­ği­liz. Ta­bi­i bu, dep­re­me ha­zır­lık açı­sın­dan da hay­ra alâ­met de­ğil…
İs­tan­bu­l’­da 7 üze­rin­de bir şid­det­te dep­rem ol­ma ih­ti­ma­li yüz­de 70. Bir jeo­log ola­rak ne za­man ola­ca­ğı­na da­ir bir ta­rih ve­re­mem ama bü­yük dep­re­min çok uzak ol­ma­dı­ğı ka­nı­sın­da­yım.
Tür­ki­ye bi­ter!

Bir âfet ha­lin­de dep­rem İs­tan­bu­l’­u pe­ri­şan et­mek­le kal­maz, Tür­ki­ye­’yi bi­ti­rir. İs­tan­bul için en az 50 bin ölü di­yor­lar. Bu­nu iki­ye çar­pın. Bi­zi yö­ne­ten­ler âfet­te İs­tan­bul ile ba­şa çı­ka­maz. Böy­le bir fe­lâ­ket­te Al­lah he­pi­mi­ze acı­sın!
Po­li­ti­ka­cı de­ği­lim. Bi­lim ada­mı­yım. Gör­dü­ğü­mü en kö­tü şe­kil­de söy­le­mek üze­re eği­tim al­dım. Tür­ki­ye­’yi yö­ne­ten­ler, ya da ‘yö­ne­te­me­yen­le­r’ mi de­me­li­yim aca­ba, bir İs­tan­bul dep­re­mi ile ba­şa çı­ka­maz­lar. İş­te o za­man, Al­la­h’­ın he­pi­mi­ze acı­ma­sı­na ni­yaz et­mek­ten baş­ka ça­re­miz kal­maz!”

En çok risk ne­re­ler­de?

Prof. Dr. Ce­lâl Şen­gö­r’­e gö­re, bek­le­nen bü­yük İs­tan­bul dep­re­min­de gü­ney sa­hil­le­ri çok teh­li­ke­li…
Si­liv­ri-Tuz­la ara­sın­da risk da­ha da ar­tı­yor. Bi­rin­ci Bo­ğaz Köp­rü­sü­’nü baş­vu­ru çiz­gi­si ola­rak ele alıp, Av­ru­pa ve Ana­do­lu ya­ka­sı sa­hil­le­ri­ne pa­ra­lel bir çiz­gi çi­ze­lim. Onun gü­ne­yi teh­li­ke­li… Fa­kat ta­bi­i ki bu, evi­ni­zin sağ­lam­lı­ğı­na ve evi­ni­zin otur­du­ğu ze­mi­nin ta­bi­atı­na bağ­lı!
Kı­sa­ca­sı, ar­tık işi­miz Al­la­h’­a kal­mış. Du­a ede­lim de bü­yük dep­re­mi müm­kün olan en az ha­sar­la at­la­ta­lım!


Not: Yazının devamını okumak için, aşağıdaki linki tıklayınız.


- - - - - Sözcü - - - -
__________________


Çengelli İğne isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Çengelli İğne'in Mesajına Teşekkür Etti