Tekil Mesaj gösterimi
Eski 21.08.15, 07:00   #1
Çengelli İğne
«... Beklenen Şarkı ...»

Çengelli İğne - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Dec 2013
Konular: 1654
Mesajlar: 9,563
Ettiği Teşekkür: 33016
Aldığı Teşekkür: 32076
Rep Derecesi : Çengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: Huzurlu
Post Ellerinize Kan Bulaştı!.. | Mehmet TürkerTür­ki­ye 13 yıl­dır Si­si, Esad, Ma­li­ki ta­ra­fın­dan yö­ne­til­mi­yor­du…
Te­rö­rü sı­fır­dan alıp 13 yıl bo­yun­ca “i­le­ri de­mok­ra­si­”, “Ye­ni Tür­ki­ye­” saf­sa­ta­sıy­la bu­gün­le­re ge­ti­ren…
Ül­ke­nin bir kan gö­lü ha­li­ni al­ma­sı­na se­bep olan “dö­ne­mi­n” ik­ti­da­rı­dır!..
Tür­ki­ye­’de bu­gün ana­la­rın çığ­lık­la­rı yük­se­li­yor­sa, so­rum­lu­su 13 yıl­lık ik­ti­dar­dır!..
İk­ti­da­rın eli­ne kan bu­laş­mış­tır!.


* * *
Yüz­de 49 oy­la ik­ti­da­ra gel­di­ler…
Seç­me­nin yüz­de 49’u, PKK’­nın güç­len­me­si, Tür­ki­ye­’yi pat­la­yı­cı de­po­su ha­li­ne ge­tir­me­si için ik­ti­da­ra oy ver­me­di!..
Seç­me­nin yüz­de 49’u te­rö­rist­ler­le pa­zar­lık ma­sa­sı­na otu­rul­sun…
Ta­be­la­lar­dan T.C. iba­re­si kal­dı­rıl­sın…
Ata­tür­k’­ün “Ne mut­lu Tür­küm di­ye­ne­” sö­zü si­lin­sin…
Okul­lar­da an­dı­mız oku­tul­ma­sın…
Gön­der­ler­den Türk Bay­ra­ğı in­di­ril­sin di­ye bu ik­ti­da­ra oy ver­me­di!..


* * *
13 yıl­dır Tür­ki­ye­’yi yö­net­me so­rum­lu­lu­ğu al­mış­sın, sı­ra sı­ra şe­hit ta­but­la­rı ge­lir­ken, “Kan­la­rı yer­de kal­ma­ya­ca­k”, “Mis­liy­le ce­vap ve­ri­le­ce­k”, “An­la­dı­ğı dil­le ko­nu­şa­ca­ğı­z” gi­bi bey­lik laf­la­rı ağ­zın­da ge­ve­li­yor­sun…
Bun­la­rı Özal da, De­mi­rel de, Çil­ler de, Yıl­maz da söy­le­di, hiç­bir şey de­ğiş­me­di; ta­aa ki Ece­vit dö­ne­min­de Apo pa­ket­le­nip Tür­ki­ye­’ye ge­ti­ri­lin­ce­ye ka­dar…
Hiç de­ğil­se o gün­ler­de te­rör sı­fır­lan­mış­tı…


* * *
“O­la­ğa­nüs­tü ha­li biz kal­dır­dı­k” di­ye bö­bür­le­nip dur­du­nuz…
PKK’­nın her tür­lü şı­ma­rık­lı­ğı­nı si­ne­ye çek­ti­niz…
As­ke­rin ope­ras­yon yet­ki­si­ni va­li­le­re bı­rak­tı­nız…
As­ke­ri kış­la­sı­na, po­li­si ka­ra­kol­la­rı­na ka­pat­tı­nız…
Te­rö­rist­ler ka­le­kol in­şa­at­la­rı­nı dur­du­rur­ken, iş ma­ki­ne­le­rini ya­kar, iş­çi­le­ri ka­çı­rır­ken…
Si­lah ve pat­la­yı­cı­la­rı is­tif­ler­ken, “çö­züm sü­re­ci­” di­ye te­rör kar­şı­sın­da tes­lim bay­ra­ğı çekti­niz!..
13 yıl­dır ik­ti­dar­da­sı­nız, suç­lu siz­si­niz…


* * *
Tay­yip Bey çık­mış, “Beş­te­pe­’nin yo­lu­nu bil­me­yen­ler­le va­kit ge­çi­re­cek ha­li­miz yo­k” de­yip hü­kü­me­ti kur­ma ça­lış­ma­la­rı­nı Kı­lıç­da­roğ­lu­’na ver­me­ye­rek ül­ke­nin en önem­li ko­nu­su­nu şah­si­leş­ti­ri­yor…
Ül­ke kan ağ­lar­ken, kriz üs­tü­ne kriz pat­lı­yor…
Ve ül­ke böy­le bir te­rör deh­şe­ti için­dey­ken zo­ra­ki bir se­çi­me gö­tü­rü­lü­yor…
“O­la­ğa­nüs­tü ha­li biz kal­dır­dı­k” di­ye şi­şi­nen­ler, Do­ğu ve Gü­ney­do­ğu­’da­ki 13 il­de ge­çi­ci gü­ven­lik böl­ge­si ilan ede­rek, ola­ğa­nüs­tü ha­le dö­nü­yor…
Se­çim gü­ven­li­ği kal­ma­mış­ken, seç­me­nin gü­ve­ni­ni kay­bet­miş bir ik­ti­dar üç-beş ba­kan de­ği­şik­li­ğiy­le ül­ke­yi se­çi­me gö­tü­re­cek…
Gen­ce­cik ço­cuk­lar kan­la­rı­nı akı­tır­ken, ana­lar fer­yat eder­ken, bü­tün dert­le­ri yi­ne tek ba­şı­na ik­ti­da­ra ge­le­bil­mek!..Not: Yazının devamını okumak için, aşağıdaki linki tıklayınız.


- - - - - Sözcü - - - -

__________________


Çengelli İğne isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Çengelli İğne'in Mesajına Teşekkür Etti