Tekil Mesaj gösterimi
Eski 22.08.15, 06:54   #1
Çengelli İğne
«... Beklenen Şarkı ...»

Çengelli İğne - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Dec 2013
Konular: 1654
Mesajlar: 9,563
Ettiği Teşekkür: 33015
Aldığı Teşekkür: 32077
Rep Derecesi : Çengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: Huzurlu
Post Sağlık Bakanlığı İçin Vefa Sadece Bir Semt Adıdır!.. | Uğur Dündar1994…
Sa­at­ler 18.00’e yak­la­şır­ken, o yıl İs­tan­bul Tek­nik Üni­ver­si­te­si İn­şa­at Mü­hen­dis­li­ği Bö­lü­mü­’nü bi­rin­ci­lik­le bi­ti­ren 22 ya­şın­da­ki Al­per Çiz­ge­na­kat, ağır­lık­la­rı ku­şa­nıp, ne­fes tut­ma eği­ti­mi için Çeş­me­’de­ki yaz­lık­la­rı­nın ha­vu­zu­na at­lı­yor.Ama da­ha ön­ce de­niz­de ne­fes­le 27 met­re de­rin­li­ğe ra­hat­ça da­la­bi­len Al­per, su al­tın­da kal­ma sü­re­si­ni 4 da­ki­ka­ya çı­ka­ra­bil­mek ama­cıy­la gir­di­ği ha­vuz­da, ne ya­zık ki be­yin ka­na­ma­sı ge­çi­ri­yor.
Ağa­be­yi­nin dip­te ha­re­ket­siz dur­du­ğu­nu te­sa­dü­fen gö­ren kız kar­de­şi Mü­ge, çığ­lık çığ­lı­ğa dal­dı­ğı ha­vuz­dan Al­pe­r’­i bay­gın du­rum­da çı­ka­rı­yor.
O yıl­lar­da, Çeş­me­’de bı­ra­kın tam te­şek­kül­lü has­ta­ne­yi, ço­ğu kez kü­lüs­tür bir am­bu­lans bi­le bu­lun­mu­yor.

Sağ­lık oca­ğı­na baş­vu­ran has­ta­lar ge­nel­lik­le en ya­kın­da­ki Ur­la Ke­mik Has­ta­ne­si­’ne, kri­tik du­rum­da­ki­ler ise Ege ve­ya 9 Ey­lül Üni­ver­si­te­si­’ne sevk edi­li­yor.
Güç­lük­le ne­fes ala­bi­len Al­per de ba­ba­sı­nın kul­lan­dı­ğı özel araç­la 9 Ey­lül Has­ta­ne­si­’ne gö­tü­rü­lü­yor.

Eğer Çeş­me­’de ilk mü­da­ha­le­yi ya­pa­cak im­kan ol­sa, bel­ki de kur­ta­rı­la­bi­le­cek ha­ya­tı, yol­da kay­be­di­len sü­re ne­de­niy­le an­ne­ci­ği­nin kol­la­rın­da eri­yip gi­di­yor.
Has­ta­ne­de­ki sağ­lık eki­bi­nin ola­ğa­nüs­tü ça­ba­la­rı­na, sü­rek­li kalp ma­sa­jı yap­ma­la­rı­na kar­şın, 6 ya­şın­da pi­ya­no çal­ma­yı öğ­re­nen, ama­tör dal­gıç­lı­ğın ya­nı sı­ra ka­yak, bi­ni­ci­lik ve yel­ken spor­la­rı­nı da ba­şa­rıy­la ya­pan, ağır­baş­lı ve say­gı­lı dav­ra­nış­la­rıy­la çev­re­sin­de­ki her­ke­sin sev­gi­si­ni ka­za­nan Al­per kur­ta­rı­la­mı­yor.

Ya­şa­sa bir haf­ta son­ra ya­pı­la­cak dip­lo­ma tö­re­nin­de bi­rin­ci­li­ği­ni kut­la­ya­cak olan Al­pe­r’­in kı­sa­cık ya­şa­mı, Çeş­me­’de­ki ih­mal edil­miş­li­ğin kur­ba­nı olu­yor.

* * *

Ai­le­si­nin ev­lat­la­rı­nın bi­tim­siz acı­sı­nı ya­şa­dı­ğı gün­le­rin bi­rin­de, an­ne Emi­ne Ha­nı­m’­ı dö­ne­min İz­mir Va­li­si Kut­lu Ak­taş arı­yor. “Si­zin­le bir pro­je­yi ko­nu­şa­ca­ğı­m” di­ye­rek ma­ka­mı­na da­vet edi­yor. O gü­ne ka­dar bir­çok okul ya­pa­rak, eği­ti­me unu­tul­maz kat­kı­lar sağ­la­yan Mil­li Eği­tim Vak­fı Gö­nül­lü­ler Der­ne­ği üye­le­rin­den bi­ri olan Emi­ne Ha­nım, yi­ne bir okul ih­ti­ya­cı­nı ko­nu­şa­cak­la­rı­nı dü­şü­ne­rek he­men Va­li­li­ğe gi­di­yor.

Kut­lu Bey “Bu kez okul de­ğil, has­ta­ne ya­pa­cak­sı­nız. Hem de Çeş­me­’de! Hiç dur­ma­yın, baş­ka Al­pe­r’­le­ri kur­ta­ra­bil­mek için he­men baş­la­yı­n” di­ye­rek, ev­lat acı­sıy­la kah­ro­lan an­ne­ye ha­ya­tı­nın en ul­vi gö­re­vi­ni ve­ri­yor.
Böy­le­si­ne an­lam­lı bir gö­rev ve­ri­lir de du­ru­lur mu?

Ay­nı grup Emi­ne Ha­nı­m’­ın ön­der­li­ğin­de he­men kol­la­rı sı­vı­yor. İz­mi­r’­in gö­nül zen­gi­ni ne ka­dar ha­yır­se­ve­ri var­sa se­fer­ber olu­yor. Ba­ğış kam­pan­ya­sı öy­le­si­ne müt­hiş bir bo­yut ka­za­nı­yor ki, Emi­ne Ha­nı­m’­ın bir ci­ha­zın alı­mı için te­le­fon et­ti­ği ki­şi­ler, so­ru sor­ma ge­re­ği­ni bi­le duy­ma­dan sa­de­ce “ne ka­dar pa­ra­ya ih­ti­yaç ol­du­ğu­nu­” so­ru­yor­lar. Son­ra da en kı­sa sü­re­de ban­ka he­sa­bı­na ya­tı­rı­yor­lar. Böy­le­ce Va­li­li­ğin dört du­var ha­lin­de tes­lim et­ti­ği bi­na, kı­sa sü­re­de 25 ya­tak­lı ve tam te­şek­kül­lü bir has­ta­ne ha­li­ne ge­ti­ri­li­yor.

Al­pe­r’­in ve­fa­tı­nın üze­rin­den 4 ay bi­le geç­me­den, 31 Ekim 1994 gü­nü ya­pı­lan açı­lış­ta Emi­ne Ha­nı­m’­ı, İz­mi­r’­in ef­sa­ne­vi va­li­si Kut­lu Ak­ta­ş’­ın, her­ke­sin göz­le­ri­ni ya­şar­tan bir sür­pri­zi bek­li­yor.
Has­ta­ne­ye Al­pe­r’­in adı ve­ri­li­yor.


Not: Yazının devamını okumak için, aşağıdaki linki tıklayınız.


- - - - - - Sözcü - - - -

__________________


Çengelli İğne isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Çengelli İğne'in Mesajına Teşekkür Etti