Tekil Mesaj gösterimi
Eski 24.08.15, 07:57   #1
Çengelli İğne
«... Beklenen Şarkı ...»

Çengelli İğne - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Dec 2013
Konular: 1654
Mesajlar: 9,563
Ettiği Teşekkür: 33016
Aldığı Teşekkür: 32074
Rep Derecesi : Çengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: Huzurlu
Post Daha Neler… | Yekta Güngör Özden
Kar­şı­la­şı­lan du­rum­lar, ya­şa­nan olay­lar şa­şır­tı­cı. Ül­ke­mi­zin içi­ne çe­kil­me­ye ça­lı­şı­lan ka­ran­lık or­ta­mı­nın so­rum­lu­la­rı hal­kı al­dat­ma ya­rı­şı için­de. De­ği­şik ne­den­ler, ol­ma­dık ba­ha­ne­ler ve ger­çekdı­şı ge­rek­çe­le­riy­le suç­la­rı­nı ka­pat­ma ça­ba­sın­da­lar. PKK bir­lik­te­li­ği­ni, yan­daş­lı­ğı­nı, sa­vu­nu­cu­lu­ğu­nu öv­gü­ler­le sür­dü­ren­ler, yurt­dı­şı iliş­ki­ler­le de dev­le­ti suç­la­ma­ya kal­kış­tı­lar. Kı­na­ya­ma­dık­la­rı, or­tak­la­rı sa­yı­la­cak­la­rı ör­gü­te da­yan­dık­la­rı­nı, on­la­rın gü­cü­ne gü­ven­dik­le­ri­ni açık­ça söy­le­me­le­ri bir yan­da, iç­tik­le­ri mil­let­ve­ki­li an­dı­na ay­kı­rı tu­tum­la­rı­nı da açık­ça sür­dü­rü­yor­lar. Av­ru­pa Bir­li­ği­’ne ve Bir­leş­miş Mil­let­ler Gü­ven­lik Kon­se­yi­’ne ya­pıl­dı­ğı du­yu­ru­lan baş­vu­ru­la­rı, do­ğal bir hu­kuk ve de­mok­ra­si ge­re­ği say­mak ya­nıl­tı­cı­dır. Ül­ke­miz­de ya­kın­dık­la­rı olay­la­rı çö­züm­le­mek­le yet­ki­li or­gan­lar var­dır. Ay­rı bir dev­le­tin yurt­taş­la­rı gö­rü­nü­müy­le yurt­dı­şın­da­ki ku­rul­la­ra baş­vur­ma­nın olum­lu kar­şı­lan­ma­sı ola­nak­sız­dır.

On­ bin­ler­ce ki­şi­nin ka­ti­li te­rör ör­gü­tü ba­şı­nı “Si­ya­sî li­de­r” gös­ter­mek, “Sa­yı­n” di­ye se­lâm­la­mak, bü­yük suç­la­rı oluş­tu­ran ey­lem­le­ri onun buy­ru­ğu­na bı­rak­mak, on­dan yar­dım bek­le­mek yan­lış­lık­la­rı, ona sa­rıl­mak­la, o ol­ma­sa ken­di­le­ri­nin de ol­ma­ya­ca­ğı­nı do­lay­lı bi­çim­de açık­la­yan söz­le­riy­le yo­ğun­laş­mak­ta­dır. “PKK bir öz­gür­lük ha­re­ke­ti­” de­me­ye utan­mı­yor­lar.

Kaç kez so­rul­du, ya­nıt ve­re­mi­yor­lar. PKK’­nın ola­nak­la­rı na­sıl sağ­la­nı­yor, as­ke­rî stra­te­ji­le­ri kim­ler öğ­re­ti­yor? Dı­şar­da­ki bel­li ko­ru­yu­cu­la­rı ve des­tek­çi­le­riy­le iliş­ki­le­ri na­sıl ku­ru­lup sü­rü­yor? Ne için, ki­me kar­şı sa­va­şı­yor­lar? Top­rak­la­rı, mal­la­rı mülk­le­ri el­le­rin­den mi alın­dı? Eş­le­ri, ço­cuk­la­rı mı ka­çı­rıl­dı? Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti yurt­ta­şı ola­rak öbür yurt­taş­lar­dan ne ay­rı­lık­la­rı var? Ne­le­ri ek­sik? Ne­ler esir­ge­ni­yor? Ne­le­ri yok? Ne­ler­den dış­la­nı­yor­lar?

HDP’­li ki­mi mil­let­ve­kil­le­ri­nin suç içe­ren ko­nuş­ma­la­rı Şır­nak ve Yük­se­ko­va­’dan baş­la­yan “ö­zerk­li­k” kal­kış­ma­la­rıy­la ör­tüş­mek­te­dir. Bir kez da­ha an­la­şıl­mak­ta­dır ki is­te­dik­le­ri, özerk­lik, fe­de­ras­yon ve ba­ğım­sız­lık ilâ­nıy­la, Tür­ki­ye­’yi par­ça­la­mak­tır. Ve kim­bi­lir Ba­tı ile bir­lik­te ve on­la­rın kuk­la­sı ola­rak ne­ler..

ÖN­LEM?

Gü­nü­müz ik­ti­da­rı yıl­lar­dır “De­mok­ra­tik açı­lım-Çö­züm sü­re­ci­” sav­la­rıy­la ay­rı­lık­çı­la­ra umut ver­di. Öy­le ki ba­tı­ya geç­mek için ölü­mü gö­ze alan ço­ğu Müs­lü­man Tür­ki­ye­’yi ka­lı­na­cak, ya­şa­na­cak yer bul­ma­dı­ğın­dan Yu­na­nis­ta­n’­a ve İtal­ya­’ya ge­çi­yor. Su­ri­yeli­ler za­ten kent­le­rin ya­şa­mı­nı boz­du. İk­ti­dar eği­tim­de, ada­let­te, dev­let ya­şa­mın­da ge­rek­li ön­lem­le­ri ala­cak, eko­no­mi­nin sa­na­yi ve te­cim dal­la­rın­da­ki yer­le­riy­le ger­çek­le­ri be­lir­te­rek ya­lan­la­rı or­ta­ya çı­ka­ra­cak yer­de ken­di çı­ka­rı için or­ta­ya at­tı­ğı de­ği­şik söy­lem­le­ri şim­di sert uy­gu­la­ma­lar­la (ki bun­lar da ge­cik­ti) ter­si­ne çe­vi­ri­yor. Şim­di hü­kû­met oyun­la­rın­da.

Not: Yazının devamını okumak için, aşağıdaki linki tıklayınız.


Sözcü
__________________


Çengelli İğne isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Çengelli İğne'in Mesajına Teşekkür Etti