Tekil Mesaj gösterimi
Eski 27.08.15, 08:03   #1
Çengelli İğne
«... Beklenen Şarkı ...»

Çengelli İğne - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Dec 2013
Konular: 1654
Mesajlar: 9,217
Ettiği Teşekkür: 32637
Aldığı Teşekkür: 31434
Rep Derecesi : Çengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: Huzurlu
Post Levent Üzümcü’yü Kovarak Onurlu Yaşam Ödülü Verdiler… | Uğur DündarÇo­cuk­lu­ğun­dan iti­ba­ren ki­me bir hak­sız­lık ya­pı­lır­sa san­ki ken­di­si­ne ya­pıl­mış gi­bi his­se­di­yor, o duy­guy­la da hep ezi­le­nin, mağ­dur ola­nın ya­nın­da yer alı­yor­du.
İl­ko­kul­da öz­gür­lük üze­ri­ne de­ne­me yaz­ma­la­rı is­te­nin­ce, Mon­ta­ig­ne­’den “Öz­gür­lü­ğü­me o ka­dar düş­kü­nüm ki, şu kos­ko­ca dün­ya­da hiç gi­de­me­ye­ce­ği­mi bil­di­ğim hal­de Hin­dis­ta­n’­ı ba­na ya­sak et­se­ler, ye­rim­de du­ra­mam, ora­ya git­mek is­te­ri­m” cüm­le­siy­le baş­la­yan bir kom­po­zis­yon yaz­dı. Ama Türk­çe öğ­ret­me­ni be­ğen­me­miş­ti. Ce­za ola­rak, Yah­ya Ke­ma­l’­den “Sü­ley­ma­ni­ye­’de Bir Bay­ram Sa­ba­hı­” şi­iri­ni in­ce­le­me öde­vi ver­di!..


* * *
As­ker­li­ği­ni Ye­dek­su­bay As­teğ­men ola­rak ya­par­ken bir gün, er­ler­den bi­ri, elin­de kat­lan­mış ve çok es­ki­miş bir mek­tup­la gel­di. Mek­tup ha­mi­li­ne ya­zıl­mış­tı. Ba­ba­sı ço­cu­ğu­na “Bu mek­tu­bu en sev­di­ğin ve gü­ven­di­ğin ko­mu­ta­nı­na ve­r” de­miş, o da ona getirmişti.
Mek­tup “Sev­gi­li ko­mu­ta­nı­m” di­ye baş­lı­yor­du. “Ben bu ço­cu­ğu Hak­ka­ri­’de kur­da-ku­şa yem ol­ma­sın di­ye sı­ğı­nak­lar­da sak­la­dım, o ne­den­le oku­ma yaz­ma öğ­re­te­me­dim, oku­la gön­de­re­me­dim. Va­ta­na mil­le­te ha­yır­lı bir ev­lat ol­sun di­ye şim­di or­du­ya yol­la­dım. Sen­den ri­cam ko­mu­ta­nım, bu ço­cu­ğa oku­ma yaz­ma öğ­ret…”
Hak­ka­ri­li as­ker ba­ba­sı­nın is­te­ği onu de­rin­den et­ki­le­miş­ti.
Bu­nun üze­ri­ne ta­bur­da bir araş­tır­ma yap­tı. Ken­di­sin­den 10 yaş kü­çük, gen­ce­cik er­ler ara­sın­da 18’i­nin oku­ma yaz­ma bil­me­di­ği­ni gör­dü. Ta­bur ko­mu­ta­nı­nın da iz­niy­le, kı­sa dö­nem öğ­ret­men as­ker­ler­den ri­ca ede­rek, bir oku­ma yaz­ma sı­nı­fı kur­du.
Kurs so­nun­da o er­le­rin tü­mü oku­yup yaz­ma­yı öğ­ren­miş­ler­di.

* * *
Kon­ser­va­tu­va­rı de­de­si­nin gön­de­re­bil­di­ği üç ku­ruş­la oku­mak zo­run­day­dı. Ev ki­ra­sı ve ya­kıt pa­ra­sı der­ken, elin­de avu­cun­da bir şey kal­mı­yor, ya­şa­mak­ta zor­la­nı­yor­du. Ama oku­ma­nın ne ka­dar önem­li bir şans ol­du­ğu­nu ve her­ke­se mut­la­ka bu fır­sa­tın ve­ril­me­si ge­rek­ti­ği­ne ina­nı­yor­du.
Pro­fes­yo­nel ha­ya­ta atıl­dı­ğı ku­rum olan Bur­sa Dev­let Ti­yat­ro­su­’n­da­ki ilk maa­şıy­la, 3 ke­man sa­tın alıp, 3 yok­sul öğ­ren­ci­ye he­di­ye et­ti.
Ara­dan 19 yıl geç­tik­ten son­ra ge­çen yıl, o öğ­ren­ci­ler­den bi­ri ken­di­si­ne ulaş­tı.
Ya­şa­dı­ğı şeh­rin TRT’­sin­de ke­man çal­mak­tay­mış. “A­bi sa­na çok te­şek­kür ede­ri­m” de­yin­ce ağ­la­mak­lı ol­du.
İh­ti­ya­cı olan öğ­ren­ci­le­re yar­dım et­mek, ona de­de­si­nin mi­ra­sıy­dı. Çün­kü o de­de, öle­ne ka­dar emek­li maa­şıy­la öğ­ren­ci okut­muş­tu.


* * *
Çok ba­şa­rı­lı bir te­ra­pist olan eşi Eb­ru, Ge­zi Di­re­ni­şi­’n­den be­ri bun­ca teh­di­de, iti­bar­sız­laş­tır­ma ça­ba­la­rı­na ve yal­nız bı­rak­ma­la­ra kar­şın, ko­ca­sı­nın ya­nın­dan bir kez ol­sun ay­rıl­ma­dı. Bı­ra­kın ge­ri adım at­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­me­yi, ima bi­le et­me­di.
Fi­kir­le­ri ne­de­niy­le iş­siz kal­ma­sı, ek­me­ğiy­le oy­nan­ma­sı Eb­ru ol­ma­sa, da­ya­na­bi­le­ce­ği şey­ler de­ğil­di. O ve de­ğer­li eşi, ül­ke­miz­de­ki en bü­yük ek­si­ğin ai­le içi eği­tim ek­sik­li­ği ol­du­ğu­na ve ya­şa­dı­ğı­mız tüm kö­tü­lük­le­rin de bun­dan kay­nak­lan­dı­ğı­na inan­dık­la­rı için, iki oğul­la­rı­nı da vic­dan­lı, an­la­yış­lı ve em­pa­ti sa­hi­bi bi­rer in­san ola­rak ye­tiş­tir­me­ye ka­rar­lı­lar.Not: Yazının devamını okumak için, aşağıdaki linki tıklayınız.


- - - - - - Sözcü - - - -

Çengelli İğne isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
2 Üyemiz Çengelli İğne'in Mesajına Teşekkür Etti.