Tekil Mesaj gösterimi
Eski 28.08.15, 07:09   #1
Çengelli İğne
«... Beklenen Şarkı ...»

Çengelli İğne - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Dec 2013
Konular: 1654
Mesajlar: 9,563
Ettiği Teşekkür: 33016
Aldığı Teşekkür: 32074
Rep Derecesi : Çengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: Huzurlu
Post Koalisyon Tiyatrosu Bitti, Bizans Oyunları Başladı!.. | Uğur DündarSev­gi­li Okur­la­rım;
7 Ha­zi­ran Se­çim­le­ri­’n­den sa­de­ce bir­kaç gün son­ra, sos­yal med­ya­da­ki tek res­mi he­sa­bım olan @ugur­dun­dar­söz­cü­’den iki twe­et pay­laş­tım. Bi­ri “11 Ha­zi­ra­n”, di­ğe­ri “12 Ha­zi­ra­n“ ta­rih­le­ri­ni ta­şı­yan me­saj­la­rım­da “Sa­ra­y”­da­ki muk­te­di­rin Koa­lis­yon Hü­kü­me­ti­’nin ku­rul­ma­sı­na “i­zin ver­me­ye­ce­ği­ni, çün­kü kor­ku­la­rı ol­du­ğu­nu­” be­lirt­tim.

İş­te o me­saj­lar:* * *
Ni­te­kim “Ko­alis­yon Ti­yat­ro­su­” tah­min et­ti­ğim gi­bi so­nuç­lan­dı.
Ar­dın­dan “ah­lak­sız gi­ri­şim­le­rin re­za­let bo­yutu­na var­dı­ğı, etik de­ğer­le­rin ve si­ya­si ah­la­kın pas­pas edil­di­ği­” ye­ni bir dö­ne­me ge­çil­di.
Se­nar­yo­su; yi­ne “Sa­ra­y” ta­ra­fın­dan ya­zı­lan ve mu­ha­le­fet par­ti­le­ri­nin içi­ni ka­rış­tı­rıp böl­me­yi amaç­la­yan “Bi­zans Oyun­la­rı­” sah­ne­len­me­ye baş­lan­dı.

Öy­le ki, CHP’­nin es­ki Ge­nel Baş­ka­nı De­niz Bay­ka­l’­ın si­ya­si geç­mi­şi, de­mok­ra­si mü­ca­de­le­si, il­ke­le­ri ve AK­P’­ye yö­ne­lik gö­rüş­le­ri “çok ne­t” ola­rak bi­lin­me­si­ne rağ­men, al­gı ope­ras­yo­nuy­la “san­ki bu par­ti­ye sem­pa­tiy­le ba­kı­yor­mu­ş” gi­bi bir “iz­le­ni­m” ya­ra­tıl­ma­ya ça­lı­şıl­dı.
Özel­lik­le; bir bi­lim in­sa­nı olan MHP Ge­nel Baş­ka­nı Dev­let Bah­çe­li­’nin, Bay­ka­l’­a yö­ne­lik ön­yar­gı­lı söz­le­ri ve yaf­ta­la­ma gi­ri­şi­mi, ina­nı­lır gi­bi de­ğil­di.

Ney­se baş­ta Mec­li­s’­in en yaş­lı üye­si De­niz Bay­kal ol­mak üze­re Da­vu­toğ­lu­’nun ba­kan yap­ma­yı dü­şün­dü­ğü tüm CHP’­li­ler bu “çirkin tek­li­fi­” anın­da red­det­ti­. (Bu sa­tır­la­rın ya­zıl­dı­ğı sı­ra­da De­niz Bay­kal, ge­le­cek­te si­ya­si ta­rih ders­le­rin­de oku­tu­la­ca­ğı­na inan­dı­ğım ib­ret bel­ge­si ni­te­li­ğin­de­ki bir mek­tu­bu Da­vu­toğ­lu­’na gön­der­me­ye ha­zır­la­nı­yor­du)


Not: Yazının devamını okumak için, aşağıdaki linki tıklayınız.


- - - - - - Sözcü - - - -__________________


Çengelli İğne isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Çengelli İğne'in Mesajına Teşekkür Etti