Tekil Mesaj gösterimi
Eski 31.08.15, 06:24   #1
Çengelli İğne
«... Beklenen Şarkı ...»

Çengelli İğne - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Dec 2013
Konular: 1654
Mesajlar: 9,563
Ettiği Teşekkür: 33016
Aldığı Teşekkür: 32076
Rep Derecesi : Çengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: Huzurlu
Post Büyük Utku (Zafer) | Yekta Güngör Özden


Dün, 30 Ağus­tos 1922’de ka­za­nı­lan Baş­ko­mu­tanlık Mey­dan Sa­va­şı Za­fe­ri­’nin 93. yıl­dö­nü­müy­dü. Ulu­sal var­lı­ğı­mı­zı yı­kım­dan kur­ta­rıp son­su­za de­ğin ya­şat­ma ola­na­ğı­nı sağ­la­yan bü­yük ut­ku­nun kı­van­cı, ge­le­ce­ği­mi­zin sağ­lık­lı gü­ven­ce­le­ri­nin kay­na­ğı­dır.

Köh­ne­miş ve son yıl­la­rın­da Ba­tı’­nın kö­le­si, kuk­la­sı, ma­şa­sı du­ru­mu­na düş­müş pa­di­şah yö­ne­ti­mi­nin ka­ran­lı­ğın­dan kur­ta­rıp lâ­ik cum­hu­ri­ye­tin yo­lu­nu açan Ulu­sal Kur­tu­luş Sa­va­şı­’mı­zın ba­şa­rı­ya ulaş­tı­ğı gü­nün mut­lu­lu­ğu, ya­şa­mı­mı­zın önem­li bir ev­re­si­ni do­ku­mak­ta­dır. Kök­ten­din­ci de­ğer­bil­mez­le­rin, Os­man­lı öz­lem­ci­le­ri­nin, inanç sö­mü­rü­cü çı­kar­cı­la­rın ka­ra­la­yıp suç­la­ya­rak sal­dır­dı­ğı kur­ta­rı­cı ve ku­ru­cu bü­yük­le­ri­mi­ze bor­cu­mu­zu öde­me­nin ola­nak­sız­lı­ğı gi­de­rek da­ha iyi an­la­şıl­mak­ta­dır. İk­ti­dar ağa­la­rı­nın se­çim­le il­gi­li çe­liş­ki­li ko­nuş­ma­la­rı bu sap­ta­ma­nın ka­nıt­la­rı­dır.

Yok­luk­lar ve yok­sun­luk­lar için­de Mü­da­fa­a-i Hu­kuk Ru­hu ve Ku­vay-ı Mil­li­ye ate­şiy­le ve­ri­len, tam ba­ğım­sız­lık, öz­gür­lük, ulu­sal ege­men­lik ve çağ­daş­lık sa­va­şı, bi­ze gü­neş­li ge­le­ce­ği açan ölüm-ka­lım gi­ri­şi­miy­di. Gü­nü­müz si­ya­sal kar­ma­şa­sın­da ulu­sal ben­li­ği­mi­zi, kim­li­ği­mi­zi, di­li­mi­zi, so­yu­mu­zu yad­sı­yan ki­şi­lik­siz­le­rin ve bağ­naz­la­rın ne­den ol­du­ğu ay­kı­rı­lık­lar ATA­TÜR­K’­ümü­zün Genç­li­ğe Ses­le­ni­şi­’n­de­ki buy­ruk­la­rı ye­ri­ne ge­tir­me, ema­ne­te sa­hip çık­ma öze­niy­le gi­de­ri­le­cek­tir. İçi­miz­de­ki di­renç, yü­re­ği­miz­de­ki coş­ku, an­dı­mı­za bağ­lı­lık, ye­nil­mez gü­cü­müz­dür. Ge­rek­siz se­çim­le ulu­sal ya­pı bir kez da­ha bo­zul­ma sü­re­cin­de­dir. Son kez 30 Ağus­tos kut­la­ma­la­rı­nın bir tür ya­sak­lan­ma­sı çok üzü­cü ol­muş­tur. Hiç de­ğil­se şim­di­lik te­rör­den uzak baş­kent­te tüm ül­ke­nin duy­gu­la­rı­nı yan­sı­ta­cak coş­ku­lu bir tö­ren dü­zen­le­ne­bi­lir­di.

TÜRK ta­ri­hi­nin gü­neş­li say­fa­la­rın­dan bi­ri­ne ge­çen Dum­lu­pı­nar ut­ku­su, TÜRK gü­cü­nün şah­la­nış des­ta­nı­dır. Kur­ta­rı­cı ve ku­ru­cu­muz Ga­zi Mus­ta­fa Ke­mal ATA­TÜR­K’­ün 30 Ağus­tos 1925’te Kas­ta­mo­nu­’da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­yı gü­nü­müz di­liy­le ak­ta­ra­rak ulu­sal yö­ne­li­şin an­la­mı­na vur­gu yap­mak is­ti­yo­ruz. Hem de gü­nü­müz AK­P’­li cum­hur­baş­ka­nı ile buy­ru­ğun­da­ki gü­nü­müz baş­ba­ka­nı­nın hü­kû­met kur­ma tak­tik­le­ri ve da­yat­ma­la­rı kar­şı­sın­da:

“Yap­tı­ğı­mız ve yap­mak­ta ol­du­ğu­muz dev­rim­le­rin ama­cı; Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti hal­kı­nı tü­müy­le çağ­daş ve her an­la­mı ve gö­rü­nüş­le­ri ile uy­gar bir sos­yal top­lum du­ru­mu­na ge­tir­mek­tir. Dev­rim­le­ri­mi­zin asıl ama­cı bu­dur.
Bu ger­çe­ği ka­bûl et­me­yen an­la­yış­la­rı dar­ma­da­ğın et­mek zo­run­lu­dur. Şim­di­ye ka­dar ulu­sun bey­ni­ni pas­lan­dı­ran, uyuş­tu­ran, bu an­la­yış­ta bu­lu­nan­lar ol­muş­tur. Her du­rum­da an­la­yış­lar­da­ki boş inanç­lar tü­müy­le çı­ka­rı­la­cak­tır. On­lar çı­ka­rıl­ma­dık­ça be­yin­le­re ger­çe­ğin nur­la­rı­nı sok­mak ola­nak­sız­dır.”

Baş­ka sö­ze ge­rek yok.


Not: Yazının devamını okumak için, aşağıdaki linki tıklayınız.

Sözcü
__________________


Çengelli İğne isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Çengelli İğne'in Mesajına Teşekkür Etti