Tekil Mesaj gösterimi
Eski 02.09.15, 07:04   #1
Çengelli İğne
«... Beklenen Şarkı ...»

Çengelli İğne - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Dec 2013
Konular: 1654
Mesajlar: 9,563
Ettiği Teşekkür: 33016
Aldığı Teşekkür: 32076
Rep Derecesi : Çengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: Huzurlu
Post Başkanlardan, Başkana Uyarı Mektubu | Saygı ÖztürkAKP bü­rok­ra­si­de ya­pa­ca­ğı tüm ata­ma­la­rı yap­tı. AK­P’­nin kur­du­ğu bü­rok­ra­si dü­ze­ni “se­çim hü­kü­me­ti­”ne ata­ma ya­sa­ğı ge­ti­re­rek sür­dü­rül­mek is­te­ni­yor. “Ba­ğım­sı­z” di­ye ba­kan­lı­ğa ge­ti­ri­len­le­rin, AK­P’­ye en ya­kın isim­ler ol­du­ğu da or­ta­da…

Bü­rok­ra­si­de­ki dü­zen­siz­lik yar­gı­ya da sıç­ra­mış du­rum­da… Rad­yo ve Te­le­viz­yon Üst Ku­ru­lu­’na (RTÜK) baş­kan seç­mek için 15 Tem­mu­z’­da baş­la­yan se­çim tur­la­rın­dan bir tür­lü so­nuç çık­ma­dı. 18. tur ya­rın ya­pı­la­cak ama yi­ne so­nuç alı­na­ma­ya­cak. RTÜ­K’­te­ki du­rum­dan da­ha be­te­ri Yar­gı­ta­y’­da ya­şa­nı­yor. 28 Ni­sa­n’­dan bu ya­na Yar­gı­ta­y’­da üç dai­re baş­kan­lı­ğı için ba­zı gün­ler 3-4 kez se­çim tur­la­rı ya­pı­lı­yor ama hiç­bir aday se­çi­le­cek ço­ğun­lu­ğu el­de ede­mi­yor.

AKP, AÇIK OY­LA­MA İS­Tİ­YOR

Yar­gı­nın gi­de­rek si­ya­sal­laş­tı­rıl­dı­ğı, AK­P’­nin yar­gı üze­rin­de bü­yük bas­kı­lar kur­du­ğu sık­ça gün­de­me ge­ti­ri­li­yor. O yüz­den Ha­kim­ler ve Sav­cı­lar Yük­sek Ku­ru­lu­’nun (HSYK) ya­pı­sın­da de­ği­şik­lik ya­pıl­dı, yar­gı­da den­ge­le­ri de­ğiş­tir­mek için ya­sa­lar çı­ka­rıl­dı. AKP des­tek­li “Yar­gı­da Bir­lik Plat­for­mu­” oluş­tu­rul­du. Plat­form aday­la­rı üst gö­rev­le­re ge­ti­ril­di. Se­çim tas­nif ko­mis­yo­nu da il­ginç­tir hep Yar­gı­da Bir­lik Plat­for­mu üye­le­rin­den oluş­tu.

Yar­gı­tay 12. Ce­za Da­ire­si Baş­ka­nı Ay­şe Do­ğan, 15. Ce­za Da­ire­si Baş­ka­nı Hay­dar Ero­l’­un gö­rev sü­re­si 11 Mar­t’­ta dol­du, baş­kan­lık se­çi­mi­ne 16 Mar­t’­ta baş­lan­dı. 8. Ce­za Da­ire­si Baş­ka­nı Se­dat Ba­kı­cı­’nın gö­rev sü­re­si 25 Ni­sa­n’­da dol­du, 28 Ni­sa­n’­da se­çim için ilk tu­ra ge­çil­di. Ba­kın ara­dan 4-5 ay geç­me­si­ne rağ­men bu da­ire­le­re baş­kan se­çi­le­mi­yor. Ni­çin? Çün­kü 516 üye­si bu­lu­nan Yar­gı­ta­y’­da hiç­bir aday se­çil­me­si için ye­ter­li olan 258 oyu ala­mı­yor. AKP, ço­ğun­lu­ğu el­de et­mek için Yar­gı­ta­y’­a ge­rek­li-ge­rek­siz çok sa­yı­da ata­ma yap­tı. Ço­ğun­lu­ğu el­de et­ti­ği­ni san­dı. An­cak ata­dık­la­rı isim­ler bi­le ar­tık üzer­le­rin­de­ki bas­kı­ya rağ­men, se­çil­me­si­ni is­te­dik­le­ri aday­la­ra vic­dan­la­rı­nın se­si­ni din­le­yip oy ver­mi­yor.

Yar­gı­ta­y’­a seç­tik­le­ri üye­ler­le is­te­dik­le­ri baş­kan­la­rı seç­ti­re­me­ye­cek­le­ri­ni an­la­yan­lar, bas­kı­yı ar­tır­mak için hiç ol­ma­dık yön­tem­le­re baş­vur­mak is­ti­yor. On­la­rın hu­kuk­çu olan ço­cuk­la­rı­nın ta­yin­le­ri gün­de­me ge­ti­ri­li­yor, baş­kan­lık söz­le­ri ve­ri­li­yor. Yi­ne so­nuç alı­na­ma­yın­ca Yar­gı­tay Ya­sa­sı­’n­da se­çi­min giz­li oy­la ya­pıl­ma­sı ön­gö­rül­me­si­ne rağ­men oy­la­ma­nın açık ya­pıl­ma­sı, oy­la­rın top­lu kul­la­nıl­ma­sı için ça­ba­lar baş­la­dı.


Not: Yazının devamını okumak için, aşağıdaki linki tıklayınız.


- - - - - Sözcü - - - - -
__________________


Çengelli İğne isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Çengelli İğne'in Mesajına Teşekkür Etti