Tekil Mesaj gösterimi
Eski 09.09.15, 07:23   #1
Çengelli İğne
«... Beklenen Şarkı ...»

Çengelli İğne - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Dec 2013
Konular: 1654
Mesajlar: 9,563
Ettiği Teşekkür: 33016
Aldığı Teşekkür: 32076
Rep Derecesi : Çengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: Huzurlu
Post Şehitler Öldü Vatan Bölündü!.. | Mehmet Türker
Dağ­lı­ca­’da şe­hit olan 16 as­ke­ri­miz da­ha top­ra­ğa ve­ril­me­den, 1’i Tun­ce­li­’de, 13’ü Iğ­dı­r’­da ol­mak üze­re 14 po­li­si­miz şe­hit düş­tü…
İki gün­de 30 şe­hit, Tür­ki­ye kan ağ­lı­yor!..
Ön­ce­ki ge­ce bü­yük bir acı ve yü­rek­le­rin­de­ki is­yan­la so­kak­la­ra çı­ka­rak PKK te­rö­rü­nü la­net­le­yen grup­lar, yi­ne ay­nı slo­ga­nı atı­yor­lar­dı:
“Şe­hit­ler öl­mez, va­tan bö­lün­me­z”
Doğ­ru­dur, şe­hit­le­ri­miz kalp­le­ri­miz­de ya­şar, va­ta­nı böl­me­ye de kim­se­nin gü­cü yet­mez…
An­cak, bu­nu bir de şe­hit ana­la­rı­na so­run!..


* * *
On­la­rın ev­lat­la­rı öl­dü, ar­tık yok, top­ra­ğın al­tın­da­lar!..
Ger­çek olan, o genç­le­rin ar­tık ya­şa­ma­dı­ğı­dır!..
Va­tan coğ­ra­fi ola­rak bö­lün­me­di, ama o va­tan top­rak­la­rı üze­rin­de ya­şa­yan­lar, ik­ti­da­rın kör hır­sı yü­zün­den en kes­kin hat­lar­la bö­lün­dü!..
Bir ta­raf­ta şe­hit­le­ri­ne ağ­la­yan ve o ge­ce­cik ço­cuk­la­rı te­rö­rün önü­ne atan­lar­dan he­sap so­rul­ma­sı­nı is­te­yen­ler…
Di­ğer yan­da ik­ti­da­rın trol­le­ri, van­dal­la­rı, yan­daş ga­ze­te­le­rin kö­şe­le­rin­de­ki ba­zı pal­ya­ço­lar!..
Tür­ki­ye bö­lün­dü!..
13 yıl­lık ik­ti­da­rın “Ben­den olan­lar, ben­den ol­ma­yan­la­r” si­ya­se­tiy­le bö­lün­dü, kin ve nef­ret to­hum­la­rı atı­la­rak düş­man­lık­lar ya­ra­tıl­dı!..


* * *
So­ru­yo­rum:
Bu ül­ke­yi 13 yıl­dır kim yö­ne­ti­yor?..
Çö­züm sü­re­ci di­ye baş­lat­tık­la­rı çö­zül­me sü­re­cin­de “si­lah sto­ku­” ya­pıl­ma­sı­na, ül­ke­nin pat­la­yı­cı de­po­su ha­li­ne ge­ti­ril­me­si­ne kim, kim­ler göz yum­du?..


* * *
Dağ­lı­ca­’da 16 as­ke­ri­miz şe­hit edil­dik­ten son­ra PKK’­nın Kan­dil, Ha­kurk, Ava­şin, Me­ti­na, Bas­yan ve Zap kamp­la­rı uçak­la­rı­mız ta­ra­fın­dan bom­ba­lan­mış…
Bu ope­ras­yo­nun ya­pıl­ma­sı için 16 va­tan ev­la­dı­nın şe­hit düş­me­si­ni mi bek­le­di­niz?..
Ma­dem bu­ra­lar­da PKK kamp­la­rı var­dı, ne­den da­ha ön­ce bom­ba­la­ma­dı­nız?..
Ha­re­kat­ta 40 te­rö­rist öl­müş…
Dağ­lı­ca­’da şe­hit sa­yı­sı­nı 24 sa­at­te açık­la­ya­ma­yan­lar, bu ka­dar ge­niş alan­da ya­pı­lan bom­ba­la­ma so­nu­cu 40 te­rö­ris­ti he­men na­sıl say­mış?..


* * *
Ev­la­dı git­miş, ca­nı yan­mış acı için­de­ki bir ba­ba, bir an­ne yan­lış ve­ya doğ­ru her şe­yi söy­ler…
Ama is­yan eden­le­re Tür­ki­ye­’nin Cum­hur­baş­ka­nı “Böy­le ka­rak­ter­siz ba­ba­lar da va­r” di­ye­mez!..
İçi ya­nı­yor, fer­yat edi­yor bu­nun ka­rak­ter­li­si, ka­rak­ter­si­zi mi olur?..
Şu­nu her­kes ka­fa­sı­na yer­leş­tir­sin:
Tür­ki­ye­’de iş­gal kuv­vet­le­ri­ne kar­şı bir sa­vaş yok!..
Yan­lış po­li­ti­ka­lar yü­zün­den hort­la­tı­lan kir­li te­rö­re kar­şı mü­ca­de­le ve­ri­li­yor!..
Ön­ce bu­nun so­rum­lu­la­rı he­sap ver­sin!..Not: Yazının devamını okumak için, aşağıdaki linki tıklayınız.


- - - - - Sözcü - - - -
__________________


Çengelli İğne isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Çengelli İğne'in Mesajına Teşekkür Etti