Tekil Mesaj gösterimi
Eski 11.09.15, 06:33   #1
Çengelli İğne
«... Beklenen Şarkı ...»

Çengelli İğne - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Dec 2013
Konular: 1654
Mesajlar: 9,563
Ettiği Teşekkür: 33015
Aldığı Teşekkür: 32077
Rep Derecesi : Çengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: Huzurlu
Post Vatanı, Kardeş Kavgasının Bölünmenin Eşiğine Getirdin… | Uğur DündarHür­ri­yet Ga­ze­tesi­ne sal­dı­ran­la­rı yön­len­di­ren­ler­den bi­ri olan AKP Genç­lik Kol­la­rı Baş­ka­nı ve Mil­let­ve­ki­li Ab­dur­ra­him Boy­nu­ka­lı­n’­ın sos­yal med­ya­da pay­laş­tı­ğı me­saj­la­rı bi­li­yor­su­nuz.
Açı­lım (!) sü­re­ci­ne denk ge­len o me­saj­lar­da te­rör ör­gü­tü PKK’­nın İm­ra­lı­’da­ki ba­şı Ab­dul­lah Öca­la­n’­ı övü­yor, Ata­türk hey­kel­le­ri­ni ya­kıp yı­kan te­rö­rist­le­re met­hi­ye­ler dü­zü­yor.


Ama ay­nı ki­şi, çev­re­si­ne top­la­dı­ğı ka­la­ba­lı­ğa ga­ze­te­nin PKK des­tek­çi­si (!)
ol­du­ğu­nu söy­le­ye­rek Hür­ri­ye­t’­i he­def gös­te­ri­yor, va­tan ha­in­li­ğiy­le suç­lu­yor.
Bun­la­rı ya­par­ken PKK’­ya en bü­yük ar­ka çı­ka­nın ken­di­si ol­du­ğu­nun kim­se ta­ra­fın­dan bi­li­ne­me­ye­ce­ği­ni dü­şü­nü­yor.
En va­hi­mi de çev­re­sin­de­ki gö­zü dön­müş ki­şi­le­rin “Ya­hu biz Hür­ri­ye­t”­e sal­dı­rı­yo­ruz ama, asıl PKK öv­gü­cü­sü ya­nı­ba­şı­mız­da du­ru­yor?” di­ye bir sor­gu­la­ma ya­pa­ma­ya­ca­ğı­nı bi­li­yor.
O ne­den­le öf­ke­li ka­la­ba­lı­ğa ga­zı ver­dik­çe ve­ri­yor.


* * *
İn­sa­nın tüy­le­ri­ni ür­per­ten o gö­rün­tü­le­ri iz­le­dik­çe ak­lı­ma şu ib­ret ve­ri­ci hi­ka­ye ge­li­yor:

“…Gü­nün bi­rin­de Hz. Ali ta­raf­tar­la­rı­nın yo­ğun ola­rak ya­şa­dı­ğı Kü­fe­’den bir Arap, de­ve­siy­le Şa­m’­a gel­miş. Şam so­kak­la­rın­da do­la­şır­ken bi­ri ona yak­la­şıp; “Ver o di­şi de­ve­yi ba­na!” de­miş… Tar­tış­ma bü­yü­müş, Kü­fe­li adam; “Bu de­ve be­nim­dir, üs­te­lik de di­şi de­ğil er­kek­ti­r” di­ye iti­raz et­se de an­la­şa­ma­mış­lar.
Ko­nu Mu­avi­ye­’ye yan­sı­mış. Mu­avi­ye­’nin ne di­ye­ce­ği­ni me­rak eden halk mey­dan­da top­lan­mış…
Mu­avi­ye, Kü­fe­’den ge­len­le, Şa­m’­da de­ve­yi onun elin­den al­ma­ya kal­kan yer­li­yi din­le­dik­ten son­ra ka­ra­rı­nı açık­la­mış:
“Bu di­şi de­ve Şam­lı­nın­dır!..”
Son­ra da top­la­nan­la­ra dö­nüp sor­muş:
“Ey ce­ma­at, bu di­şi de­ve ki­min­dir?..”
Ce­ma­at hep bir­lik­te ba­ğır­mış:
“Şam­lı­nın­dır!..”
Kü­fe­li, şaş­kın bir va­zi­yet­te de­ve­si­nin ar­dın­dan ba­ka­ka­lır­ken, Mu­avi­ye onu ya­nı­na ça­ğır­mış:
“Bak Kü­fe­li, be­ni iyi din­le!.. Sen de ben de bi­li­yo­ruz ki, bu de­ve se­nin­dir, di­şi de­ğil, er­kek­tir! Ama sen Kü­fe­’ye dö­nün­ce Ali­’ye de ki; “Ey Ali, Mu­avi­ye­’nin di­şi de­ve­yi er­kek­ten ayırt ede­me­yen, ama o ne der­se evet di­yen on bin ada­mı var! Bu­nu bil, aya­ğı­nı denk al!..”

* * *
Gü­nü­müz Tür­ki­ye­’sin­de de muk­te­di­rin Mu­avi­ye­’nin­ki­le­re ben­ze­yen, o ne der­se hiç sor­gu­la­ma­dan ina­nan adam­la­rı var.
Bun­lar, ar­tık bir de­kor­dan iba­ret olan AKP ik­ti­da­rı­nın ül­ke­yi yö­ne­te­me­di­ği­ni, yan­lış üs­tü­ne yan­lış yap­tı­ğı­nı, hat­ta fe­la­ke­te sü­rük­le­di­ği­ni gö­re­mi­yor.
Sö­züm kuş­ku­suz AK­P’­ye oy ve­ren tüm seç­men­le­re de­ğil. Ama sor­gu­la­ma­dan ina­nan bir ke­sim, gi­de­rek ar­tan fa­şi­zan bas­kı­la­rın, ik­ti­da­rın öm­rü­nü uza­ta­bi­le­ce­ği­ne ina­nı­yor.
Bi­ri­le­ri­nin dol­du­ru­şu­na ko­lay­ca ge­li­yor, ör­ne­ğin AK­P’­ye oy ver­me­yen her­ke­si PKK’­lı ilan ede­bi­li­yor.
He­def gös­ter­mek­le kal­ma­yıp, te­tik­çi­lik de ya­pı­yor.Not: Yazının devamını okumak için, aşağıdaki linki tıklayınız.

- - - - - - Sözcü - - - -
__________________


Çengelli İğne isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
2 Üyemiz Çengelli İğne'in Mesajına Teşekkür Etti.