Tekil Mesaj gösterimi
Eski 15.09.15, 07:31   #1
Çengelli İğne
«... Beklenen Şarkı ...»

Çengelli İğne - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Dec 2013
Konular: 1654
Mesajlar: 9,563
Ettiği Teşekkür: 33016
Aldığı Teşekkür: 32074
Rep Derecesi : Çengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: Huzurlu
Post Yüzleşelim… | Soner YalçınTeş­hi­si doğ­ru ko­ya­lım:
Tür­ki­ye­’de ak­lı tü­müy­le yok et­me­ye yö­ne­lik bir iç sa­vaş var.
Bu sa­va­şın bir cep­he­sin­de PKK var.
Pe­ki…
PKK ne­den ço­cuk­la­rı­mı­zı öl­dü­rü­yor; bu­na ya­nı­tı olan var mı?
Öy­le ya…
Kürt­çe mi ya­sak?
Kürt­çe öğ­re­ten özel okul, ens­ti­tü aç­mak mı ya­sak? x, w, q harf­le­ri­ni kul­lan­mak mı yasak?
Kürt­çe ga­ze­te, der­gi, ki­tap çı­kar­mak mı ya­sak?
Kürt­çe tv, rad­yo mu ya­sak?
Kür­t’­ün par­ti kur­ma­sı mı ya­sak? Kürt­çe pro­pa­gan­da yap­ma­sı mı ya­sak?
Kür­t’­ün be­le­di­ye baş­ka­nı, mil­let­ve­ki­li, ba­kan, baş­ba­kan, cum­hur­baş­ka­nı ol­ma­sı mı ya­sak?
Kür­t’­ün kay­ma­kam, va­li ol­ma­sı mı ya­sak?
Kür­t’­ün as­ker, su­bay ol­ma­sı mı ya­sak? Kür­t’­ün Meh­met­çik ol­ma­sı mı ya­sak?
Kür­t’­ün me­mur ol­ma­sı mı ya­sak?
Kür­t’­ün şar­kı­cı-ar­tist-fut­bol­cu ol­ma­sı mı ya­sak?
Kür­t’­ün ye­rel kı­ya­fe­ti­ni giy­me­si mi ya­sak?
Kürt­çe tür­kü mü ya­sak?
Kürt­çe film mi, ti­yat­ro mu ya­sak? Şi­ir mi ya­sak?
Kür­t’­e şir­ket kur­mak, hol­ding sa­hi­bi ol­mak mı ya­sak? Tür­ki­ye­’nin en zen­gin 100 ki­şi­si ara­sı­na gir­me­si mi ya­sak?
Kür­t’­e ül­ke­nin bel­li bö­lü­mün­de ya­şa­mak mı ya­sak?
Kür­t’­e se­ya­hat öz­gür­lü­ğü mü ya­sak? 5 yıl­dız­lı otel­ler mi ya­sak?
Kür­t’­e Ka­be­’ye git­mek mi ya­sak?
Kür­t’­e ana­ya­sa halk­lar mı ya­sak?
Tür­ki­ye­’de Tür­k’­e ne ser­best de Kür­t’­e ya­sak!
Bu ka­dar kan, ana dil­de eği­tim için mi akı­yor?
Ço­cuk ol­ma­yı­nız…
Bu ta­şe­ron te­rö­rün tek ama­cı var:
Tür­ki­ye­’yi böl­mek!..
Baş­ka açık­la­ma­sı var mı?

Bi­ri­nin tek is­te­ği var

BİRİ…
400 mil­let­ve­ki­li is­ti­yor.
Bu­nu ne yap­mak için ta­lep edi­yor?
13 yıl­da ne ya­pa­ma­dı ki, 400 mil­let­ve­ki­li alın­ca ya­pa­cak?
Öy­le ya…
TBMM’­yi de­kor ha­li­ne ge­tir­di.
Ba­kan­lar Ku­ru­lu­’nu emir eri yap­tı.
Çı­kart­tır­dı­ğı tor­ba ya­sa­lar­la is­te­di­ği­ni yap­tı!
Si­ya­sal Par­ti­ler Ya­sa­sı­’nı de­ğiş­tir­di.
Te­rör ya­sa­la­rı­nı de­ğiş­tir­di.
Ka­mu İha­le Ya­sa­sı­’nı 13 yıl­da 164 kez de­ğiş­tir­di! İs­te­di­ği iha­le­yi is­te­di­ği “ha­vuz­cu­su­na­” ver­di.
Ada­le­te olan inan­cı yok et­ti. Ana­ya­sa­’yı kaç kez ih­lal et­ti.
Mil­li Eği­tim sis­te­mi­ni 14 kez de­ğiş­tir­di!
Ba­şör­tü­sünü il­ko­kul­la­ra, dev­let da­ire­le­ri­ne, du­ruş­ma oda­la­rı­na sok­tu.
Su­ri­ye, Irak, Mı­sır, İs­ra­il gi­bi ül­ke­ler­le iliş­ki­le­ri bi­tir­di.
Kon­so­lo­su­mu­zu, bü­yü­kel­çi­mi­zi ge­ri çek­me­di­ği ül­ke kal­ma­dı.
İs­te­di­ği açı­lı­mı yap­tı.
Et­ki­siz­le­şen PKK’­yı di­rilt­ti. Yet­mez­miş gi­bi ba­şı­mı­za IŞİD be­la­sı sar­dı.
Mil­li Gü­ven­lik Ku­ru­lu­’nu pa­si­fi­ze et­ti.
Kum­pas or­tak­lı­ğıy­la TSK’­yı çö­kert­ti.
Mer­kez Ban­ka­sı­’n­dan Tür­ki­ye Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu­’na; TRT’­den RTÜ­K’­e tüm özerk ku­rum­la­rı felç et­ti.
Mil­li bay­ram­la­rı­mı­zı, an­dı­mı­zı ve dev­let ku­rum­la­rı adın­da­ki Tür­k’­ü kal­dır­dı.
Dev­le­tin va­li­si­ni, em­ni­yet mü­dü­rü­nü par­ti­li yap­tı.
Ha­vuz med­ya­sı kur­du; “A­lo Fa­ti­h” dö­ne­mi­ni baş­lat­tı.
Kı­zı­nı ken­di­ne da­nış­man yap­tı.
Köy­lü­ye “a­na­nı da al gi­t” de­di.
301 ma­den­ci­nin kat­le­dil­me­si­ni “bu işin fıt­ra­tın­da va­r” di­ye de­ğer­len­dir­di.
Ge­zi­’de gen­ce­cik ço­cuk­la­rın ölü­mü­ne se­be­bi­yet ver­di.
Ber­ki­n’­in an­ne­si­ni yu­ha­lat­tı.
Ağaç­lar kes­tir­di. Hey­kel­ler yık­tır­dı.
Ma­aş­la­rı, üc­ret­le­ri kü­çült­tü. Ta­rı­mı, üre­ti­mi yok et­ti; ül­ke­yi ne­oli­be­ral “ku­mar­ha­ne eko­no­mi­si­ne­” tes­lim et­ti.
Dış ve iç borç­lan­ma­da re­kor­lar kır­dı.
Dev­le­tin ör­tü­lü öde­ne­ği­ni ken­di pa­ra­sı gi­bi kul­lan­dı.
De­niz Fe­ne­ri, 17/25 Ara­lık gi­bi yol­suz­luk­la­rın üze­ri­ni ka­pat­tır­dı.
İs­te­di­ği dev­let ma­lı­nı sat­tı.
Sa­ray­lar yap­tır­dı. Özel uçak­lar al­dı. Ken­di ma­lı gi­bi zırh­lı Mer­ce­des­ler he­di­ye et­ti.
Uzat­ma­ya­yım…
Bi­ri…
400 mil­let­ve­ki­li­ni ne­den is­ti­yor?
Evet…
13 yıl­da ne yap­mak is­te­di ya­pa­ma­dı da şim­di 400 mil­let­ve­ki­liy­le onu ya­pa­cak?
Tek bir is­te­ği var:
Re­ji­mi de­ğiş­tir­mek!
Ata­tür­k’­ün Cum­hu­ri­ye­ti­’ni yok et­mek! Baş­ka açık­la­ma­sı var mı?Not: Yazının devamını okumak için, aşağıdaki linki tıklayınız.

Sözcü
__________________


Çengelli İğne isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
2 Üyemiz Çengelli İğne'in Mesajına Teşekkür Etti.