Tekil Mesaj gösterimi
Eski 16.09.15, 06:38   #1
Çengelli İğne
«... Beklenen Şarkı ...»

Çengelli İğne - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Dec 2013
Konular: 1654
Mesajlar: 9,563
Ettiği Teşekkür: 33016
Aldığı Teşekkür: 32074
Rep Derecesi : Çengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: Huzurlu
Post PKK, Halk Ayaklanmasıyla Kurtarılmış Bölgeler Yaratmaya YeltendiŞükrü Elekdağ, tehdidin değişen parametrelerini açıklıyor

Elekdağ, “PKK, kırsala dayalı savaş modelini değiştirip şehirleri esas savaş alanı olarak belirledi. Kırsaldaki kadrolarıyla bombalı eylemler yaparak çatışma ortamı yaratmayı hedeflerken, şehir merkezlerinde halk ayaklanmasıyla kurtarılmış bölge yaratmaya yelteniyor” dedi…

Sev­gi­li okur­la­rım, bil­ge dip­lo­mat, Emek­li Bü­yü­kel­çi Şük­rü Elek­dağ söy­le­şi­mi­zin dün­kü ilk bö­lü­mün­de so­ru­la­rı­ma ver­di­ği ce­vap­lar­la Kürt me­se­le­si­nin böl­ge­sel ve ulus­larara­sı bo­yut­la­rı­nı da or­ta­ya koy­muş ve şu nok­ta­la­rın özel­lik­le al­tı­nı çiz­miş­ti:

1) PKK, fii­len ve res­men Tür­ki­ye­’ye top­ye­kûn sa­vaş ilân et­miş ve bu­nu vu­ru­cu kuv­vet­le­ri­nin bü­yük kıs­mı Su­ri­ye­’de IŞİ­D’­e kar­şı sa­vaş­tı­ğı bir sı­ra­da ya­pa­rak, güç ka­pa­si­te­si­ni aşı­rı de­re­ce­de zor­la­dı­ğı he­sap­sız bir ham­le­de bu­lun­muş­tur.

2) PKK bu yan­lı­şı şu ne­den­le yap­mış ola­bi­lir:

a) Su­ri­-ye­’de AB­D’­nin tak­tik müt­te­fi­ki ol­ma­sı ve Ba­tı med­ya­sı­nın aşı­rı öv­gü­sü­nün PKK’­da bü­yük­lük komp­lek­si ya­rat­ma­sı.

b) Ku­zey Su­ri­ye­’de özerk bir böl­ge el­de ede­rek bu­ra­ya ko­num­lan­mış ol­ma­nın sağ­la­dı­ğı stra­te­jik ve si­ya­si avan­taj­la­rın, ken­di­sin­de aşı­rı öz­gü­ven ya­rat­ma­sı.

c) PKK’­nın çö­züm sü­re­ci sı­ra­sın­da mi­li­tan­la­rı­nı art­ır­ma­sı­nın, ye­ni ve ağır si­lah­lar te­da­rik et­me­si­nin, alan ha­ki­mi­ye­ti sağ­la­ma­sı­nın ve şe­hir­ler­de ça­tış­ma gü­cü­ne ulaş­ma­sı­nın, te­rör ör­gü­tün­de psi­ko­lo­jik üs­tün­lük duy­gu­su ya­rat­ma­sı.

d) İran-Su­ri­ye-Irak üç­ge­ni­nin et­ki ala­nın­da­ki PKK’­nın bu dev­let­ler ta­ra­fın­dan yön­len­di­ril­me­si…

Söy­le­şi­mi­ze kal­dı­ğı­mız yer­den de­vam edi­yo­ruz.

* * *
UĞUR DÜN­DAR: Sa­yın Elek­dağ, ben­ce ana­li­zi­niz ga­yet sağ­lık­lı. Mu­hak­kak ki bü­tün bu fak­tör­ler PKK’­nın Tür­ki­ye­’ye al­çak­ça sal­dır­ma­sın­da be­lir­li öl­çü­ler­de et­kin ol­muş­tur. Pe­ki, PKK’­nın bu ca­na­var­ca sal­dı­rı­lar­la güt­tü­ğü amaç, var­mak is­te­di­ği he­def ne­dir? Sa­yın Or­ge­ne­ral İl­ker Baş­buğ, ama­cın Türk-Kürt ça­tış­ma­sı ya­rat­mak ve bu­nu ulus­la­ra­ra­sı plat­for­ma ta­şı­mak ol­du­ğu­nu söy­le­di. Bu ko­nu­da siz ne dü­şü­nü­yor­su­nuz?

ŞÜK­RÜ ELEK­DAĞ: Sa­yın Baş­bu­ğ’­un gö­rü­şü­ne ka­tı­lı­yo­rum. Fa­kat bu, KCK ta­ra­fın­dan uy­gu­lan­ma­ya ko­nu­lan ye­ni stra­te­jik kon­sep­tin bir par­ça­sı­dır. Bu kon­sep­tin esa­sı­nı ba­zı de­ği­şik­lik­le­re uğ­ra­tıl­mış “dev­rim­ci halk sa­va­şı sü­re­ci­” oluş­tu­ru­yor. Bu sü­reç, Ciz­re ör­ne­ğin­de ol­du­ğu gi­bi, Do­ğu ve Gü­ney­do­ğu Ana­do­lu­’da­ki il­çe­ler­de halk ayak­lan­ma­sıy­la kur­ta­rıl­mış böl­ge ya­rat­ma­yı he­def­li­yor. Yal­nız halk sa­va­şı sü­re­ci­nin ön­gör­dü­ğü “kır­sa­la da­ya­lı sa­va­ş” mo­de­li de­ğiş­ti­ril­miş, ye­ri­ne, “kır­sal­da ve şe­hir­de bir­bi­riy­le bağ­lan­tı­lı, or­ga­ni­ze, den­ge­li ça­tış­ma mo­de­li­” ika­me edil­miş­tir.

Ye­ni kon­sept, şe­hir­le­ri esas sa­vaş ala­nı ola­rak be­lir­le­mek­te­dir. İş­te bu ye­ni ey­lem stra­te­ji­siy­le PKK, bir ta­raf­tan kır­sal­da­ki kad­ro­la­rıy­la bom­ba­lı ey­lem­ler ya­pa­rak top­lum­da kor­ku, bık­kın­lık, yıl­gın­lık ve Türk-Kürt ça­tış­ma or­ta­mı ya­rat­ma­yı he­def­ler­ken, di­ğer ta­raf­tan da bün­ye­si­ne kat­tı­ğı Yurt­se­ver Dev­rim­ci Genç­lik Ha­re­ke­ti (YDG-H) bir­lik­le­riy­le şe­hir mer­kez­le­rin­de halk ayak­lan­ma­sıy­la kur­ta­rıl­mış böl­ge ya­rat­ma­ya yel­te­ni­yor.

An­cak, TSK’­nin 24 Tem­mu­z’­da baş­la­yan Kan­dil ve ku­zey Ira­k’­ta­ki PKK üs ve he­def­le­ri vu­ran bu­gü­ne ka­dar gö­rül­me­miş yo­ğun­luk­ta­ki ope­ras­yon­la­rı ve ar­ka­sın­dan em­ni­yet kuv­vet­le­riy­le yurt için­de sür­dür­dü­ğü mü­ca­de­le, PKK’­ya çok ağır ka­yıp­lar ver­dir­di. Bu du­ru­mun, ABD ile fin­gir­der­ken gü­cü­nün he­sa­bı­nı yap­ma­dan bü­yük ham­le­le­re gi­ri­şen KCK için­de çat­lak­la­ra yol aç­ma­sı ka­çı­nıl­maz gö­rü­nü­yor. Tür­ki­ye mü­ca­de­le­yi ara ver­me­den bu­gü­ne ka­dar­ki ka­rar­lı­lık­la sür­dü­rür­se, PKK’­nın bu gi­ri­şi­mi ta­ma­men bo­şa çı­ka­cak ve te­la­fi­si zor za­yi­ata uğ­ra­ya­cak­tır.

DÜN­DAR: Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğa­n’­ın “Dol­ma­bah­çe Mu­ta­ba­ka-­tı­”nı red­det­me­si­nin PKK’­yı bu sa­va­şa tah­rik et­ti­ği yo­lun­da­ki id­di­alar doğ­ru mu?


Not: Yazının devamını okumak için, aşağıdaki linki tıklayınız.

- - - - - - Sözcü - - - -

__________________


Çengelli İğne isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla