Tekil Mesaj gösterimi
Eski 16.09.15, 06:59   #1
Çengelli İğne
«... Beklenen Şarkı ...»

Çengelli İğne - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Dec 2013
Konular: 1654
Mesajlar: 9,563
Ettiği Teşekkür: 33016
Aldığı Teşekkür: 32074
Rep Derecesi : Çengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: Huzurlu
Post Oysa… Sakalım Da Var! | Soner Yalçın
CHP’­yi hep uya­rı­yo­rum.
Oy­sa… Sa­ka­lım da var din­le­te­mi­yo­rum.


Ta­ri­hin sar­ka­cı sağ­dan so­la ge­li­yor; dün­ya so­la ka­yı­yor.
Ne­oli­be­ral po­li­ti­ka­lar bit­ti. Pi­ya­sa­yı re­fa­hın önü­ne ko­yan, sos­yal ada­le­te sır­tı­nı dö­nen, yok­sul­la­rı ve emek­çi­le­ri dış­la­yan vah­şi ka­pi­ta­lizm öm­rü­nü dol­dur­du.


Evet… Ka­pi­ta­liz­min ana­va­ta­nı Av­ru­pa top­lum­la­rı ar­tık yü­zü­nü so­la dö­nü­yor. Sağ po­li­ti­ka­la­rı sol ta­be­la­lar­la sür­dü­ren si­ya­set­çi­ler tek tek si­li­ni­yor.
Ar­tık… Kim­se Bla­ir’­in, Pa­pan­dre­u’­nun Schrö­de­r’­in yü­zü­ne bak­mı­yor. Sa­vaş­lar­dan, zen­gin­ler­den, kim­lik po­li­ti­ka­la­rın­dan me­det uman­lar ta­ri­hin çöp se­pe­ti­ni boy­lu­yor.


Yü­zü­nü emek­ten ya­na pay­la­şım po­li­ti­ka­la­rı­na dö­nen­ler ka­za­nı­yor..
De­dim ya din­le­te­mi­yo­rum; “A­li Ba­ba­can ade­ta CHP’­li­” di­ye­rek AK­P’­nin eko­no­mi po­li­ti­ka­la­rı­na öv­gü­ler dü­zen­ler din­ler mi?
Ba­kı­nız…
Av­ru­pa­’nın en kök­lü sol par­ti­le­rin­den İn­gi­liz İş­çi Par­ti­si ye­ni li­de­ri­ni seç­ti: Je­remy Corbyn.


65 ya­şın­da­ki Corbyn 450 bin üye­nin yüz­de 60 oyu­nu ala­rak kar­şı­sın­da­ki üç ada­yı açık ara fark­la geç­ti.
Bu bü­yük sür­priz ol­du. Zi­ra Mark­sist Corbyn, par­ti­yi yıl­lar­dır sol adı­na yö­ne­ten ka­fay­la kav­ga eden isim­di. Şöy­le:
Özel­leş­tir­me­ye kar­şı, ulaş­tır­ma­dan ha­ber­leş­me­ye ka­dar kri­tik sek­tör­ler­de ka­mu­laş­tır­ma­la­rı sa­vu­nu­yor.
Re­fa­hı zen­gin­le­re kriz­le­ri yok­sul­la­ra bö­lüş­tü­ren her tür­lü po­li­ti­ka­yı yan­lış bu­lu­yor.


Ke­mer sık­ma po­li­ti­ka­la­rı­na kar­şı. Ver­gi ka­ça­ğı­nın ön­len­me­si­ni, zen­gin­le­rin ver­gi­le­ri­nin ar­tı­rıl­ma­sı­nı sa­vu­nu­yor.
Üni­ver­si­te harç­la­rı­na kar­şı. Yük­sek ki­ra­la­rın kon­trol edil­me­si­ni öne­ri­yor.


İn­gil­te­re­’nin em­per­ya­list po­li­ti­ka­la­rı­na kar­şı. (Bu yüz­den ka­tıl­dı­ğı sa­vaş kar­şı­tı gös­te­ri­de gö­zal­tı­na bi­le alın­dı.) NA­TO­’dan çı­kıl­ma­sı­nı is­ti­yor; Irak sa­va­şı­na, Su­ri­ye­’ye mü­da­ha­le­ye, İra­n’­a yap­tı­rım­la­rı­na kar­şı. Irak­lı­la­r’­dan özür di­len­me­si­ni, ül­ke­yi 2003’te sa­va­şa so­kan ken­di par­ti­si­nin li­de­ri Tony Bla­ir’­in yar­gı­lan­ma­sı­nı is­ti­yor.

Kı­sa­ca­sı… Biz­de li­be­ral­le­rin “dar­be­ci­”, “es­ki ka­fa­lı­”, “mar­ji­na­l” ilan et­ti­ği fi­kir­le­ri sa­vu­nu­yor Corbyn!

Oğ­lu Türk fir­ma­sın­da

Sa­de­ce po­li­ti­ka­la­rı de­ğil özel ha­ya­tı da bir baş­ka…
Mec­li­s’in en az har­ca­ma ya­pan mil­let­ve­ki­li.
Ara­ba­dan çok bi­sik­let kul­la­nı­yor.
Üs­tün­de an­ne­si­nin ör­dü­ğü ka­za­ğı gö­re­bi­lir­si­niz ya da pa­zar­dan al­dı­ğı ucuz göm­le­ği!


An­ne­si de­miş­ken, Corb­yn’­in an­ne ve ba­ba­sı da po­li­tik; bir dö­nem ba­rış yan­lı­sı ey­lem­ler­de yer alı­yor, oğul­la­rı­nı da öy­le ye­tiş­ti­ri­yor­lar.
Hep sa­kal­lı, tı­raş ol­ma­yı sev­mi­yor. (De­mek ki İn­gi­liz­ler sa­ka­lı­la­rı din­li­yor!)
Ko­yu Ar­se­nal ta­raf­ta­rı…
Oğ­lu­nun ge­mi­le­ri yok; bir Türk bil­gi­sa­yar şir­ke­tin­de ça­lı­şı­yor.
Cid­di ama ko­nuş­kan; İn­gi­liz so­ğuk­kan­lı­lı­ğı­na inat tut­ku­lu bir adam Corbyn.
Ken­di­ni li­der­den çok ne­fer ola­rak ta­nım­lı­yor. Kol­lek­tif ha­re­ke­te ina­nı­yor, hep “bir­lik­te yap­ma­k”­tan söz edi­yor.
Corbyn mü­te­va­zı­lı­ğıy­la par­ti­ye uzak bir­çok ki­şi­nin des­te­ği­ni alı­yor.
Dün­ya­nın bu­gün­ler­de bah­set­ti­ği Corb­yn’­i ta­nı­mam as­lın­da es­ki­ye da­ya­nı­yor.

Onun­la or­tak bir dos­tu­muz var…Not: Yazının devamını okumak için, aşağıdaki linki tıklayınız.

Sözcü
__________________


Çengelli İğne isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Çengelli İğne'in Mesajına Teşekkür Etti