Tekil Mesaj gösterimi
Eski 18.09.15, 06:57   #1
Çengelli İğne
«... Beklenen Şarkı ...»

Çengelli İğne - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Dec 2013
Konular: 1654
Mesajlar: 9,563
Ettiği Teşekkür: 33016
Aldığı Teşekkür: 32076
Rep Derecesi : Çengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: Huzurlu
Post Kara Gömlekliler Kahverengi Gömlekliler ve Beyaz Kefenliler | Soner YalçınGenç oku­yu­cu­nun ka­fa­sı ka­rı­şık…
Ar­ka­daş­la­rıy­la şu­nu tar­tış­mış­lar:
“Biz o ada­ma ‘Sa­yı­n’ de­mez­sek bu suç mu; bi­zi hap­se at­tı­rır mı?”
Al­lah… Al­lah…
Top­lu­ma na­sıl kor­ku sal­mış­lar?
De­mek… “Sa­yı­n” kor­ku­nun sem­bo­lü ol­du!
Bir dö­nem Öca­la­n’­a “Sa­yı­n” di­ye­ni hap­se atı­yor­lar­dı. AKP “bu ya­sa­ğı­” kal­dır­dı!


Şim­di…
Ken­di­le­ri­ne “Sa­yı­n” de­me­ye­ni hap­se mi gön­de­re­cek­ler?
Olur mu öy­le şey!
Oku­yu­cu­ya Can Yü­ce­l’­in şi­iri­ni gön­der­dim:
Gö­rü­yo­ruz, işi­ti­yo­ruz me­le­viz­yon­da
Bü­yük kü­çük mec­lis­ler­de, pa­nel­ler­de
Ba­sın top­lan­tı­la­rın­da
Bir “sa­yı­n”­dır gi­di­yor
“Sa­yı­n” aşa­ğı “sa­yı­n” yu­ka­rı
“Sa­yı­n” di­yor­lar bir­bir­le­ri­ne hep
Oy­sa sa­yıy­la ve­ril­me­di ki
Bu “muh­te­re­m” dür­zü­ler bi­ze!
Ko­ca şa­ir di­yor ki:
“Sa­yı­n”­ın içi bo­şal­tıl­dı!
“Sa­yı­n” say­gın­lı­ğı­nı kay­bet­ti; al­çak­gö­nül­lü­ğü­nü yi­tir­di.
Ya­ni… Ya­la­ka­lı­ğın, ki­şi­lik­siz­li­ğin ifa­de­si ol­du.
Ül­ke­miz­de “Sa­yın enf­las­yo­nu­” var!
Bu ne­den­le sev­gi­li genç oku­rum…
Mev­ki-ma­kam “Sa­yı­n” ol­ma­yı ge­rek­tir­mez.
Pe­ki…
Oku­yu­cu­nun bu ma­sum so­ru­su­nu ne­den bu­ra­ya ta­şı­dım?
Ko­nu, Os­man­lı Ocak­la­rı…

En­te­re­san bağ­lan­tı­lar

Par­ti bi­na­la­rı…
Ga­ze­te­ler…
İş­yer­le­ri…
Son dö­nem­de bu­ra­la­ra ya­pı­lan her yo­baz sal­dı­rı­nın al­tın­dan Os­man­lı Ocak­la­rı çı­kı­yor.
Sa­nı­rım bun­lar hak­kın­da bil­gi sa­hi­bi ol­muş­su­nuz­dur.


Baş­kan­la­rı; Er­zu­rum Me­ci­di­ye İmam Ha­tip Li­se­si me­zu­nu Ka­dir Can­po­lat, 30 Ka­sım 2006’da Tür­ki­ye­’yi zi­ya­ret eden Pa­pa 16. Be­ne­dic­tu­s’­a yö­ne­lik ey­lem ha­zır­lı­ğıy­la il­gi­li ola­rak po­lis ta­ra­fın­dan ya­ka­la­nan al­tı ki­şi­den bi­riy­di.
Hrant Dink ci­na­ye­ti­nin ki­lit isim­le­rin­den tu­tuk­lu Trab­zon Al­pe­ren Ocak­la­rı es­ki Baş­ka­nı Mus­ta­fa Öz­tür­k’­e ya­kın­dı. Vs.
Os­man­lı Ocak­la­rı araş­tı­rıl­ma­sı ge­re­ken bir ör­güt.


Bak­sa­nı­za…
Os­man­lı Ocak­la­rı İs­tan­bul Genç­lik Kol­la­rı Baş­ka­nı Fur­kan Gök, Su­ru­ç’­ta 32 sos­ya­list gen­cin öl­dü­rül­dü­ğü kat­li­amı ger­çek­leş­ti­ren IŞİ­D’­li için twit­te­r’­da­ki he­sa­bın­dan “can­lı bom­ba­ya rah­met ve ya­kın­la­rı­na sa­bır di­li­yo­rum…” me­sa­jı­nı pay­laş­tı.


Kim bun­lar?
İn­ter­net si­te­le­ri­ne gir­dim. Bir de ne gö­re­yim her ha­ber baş­lı­ğın­da; “Sa­yın bil­mem kim zi­ya­re­ti­mi­ze gel­di! Sa­yın bil­mem ki­mi zi­ya­re­te git­ti­k” bil­gi­si var.
TBMM Baş­ka­nı İs­met Yıl­maz ile çok sa­mi­mi­ler. Sa­vun­ma Ba­ka­nı ol­du­ğun­da ve Mec­lis Baş­ka­nı se­çil­di­ğin­de de zi­ya­ret et­miş­ler.
Yar­gı­tay 1. Baş­ka­nı İs­ma­il Rüş­tü Ci­ri­t’­i ma­ka­mın­da zi­ya­ret eder­ken, Sa­yış­tay Baş­ka­nı Re­ca­i Ak­yel Oca­ğı zi­ya­re­te gel­miş­ti!
TRT Ge­nel Mü­dü­rü Şe­nol Gö­ka, YÖK Baş­ka­nı Prof. Yek­da Sa­raç, Halk Ban­ka­sı Ge­nel Mü­dü­rü Ali Fu­at Taş­ke­sen­li­oğ­lu zi­ya­ret et­tik­le­rin­den­di.
Trab­zon Os­man­lı Oca­ğı bi­na­sı­nın açı­lı­şı­nı Bi­na­li Yıl­dı­rım yap­mış­tı.
Os­man­lı Ocak­la­rı Baş­ka­nı Can­po­la­t’­ın An­ka­ra­’da gir­me­di­ği yer yok­tu! Sa­ra­y’­a bi­le git­miş­ti!


Şa­şır­tı­cı de­ğil; Os­man­lı Ocak­la­rı­’nın in­ter­net si­te­sin­de şu slo­gan var­dı:
“Re­cep Tay­yip Er­do­ğan na­mu­su­muz­dur!”
Bu­nu Can­po­la­t’­ın söz­le­ri pe­kiş­ti­ri­yor:
“Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın as­ker­le­ri­yiz!”
Os­man­lı Ocak­la­rı­’nın ar­ka­sın­da ki­min ol­du­ğu bel­li…

Pe­ki…
Er­zu­rum Ho­ra­san Ça­yır­dü­zü Kö­yü­’n­de yok­sul bir ai­le­nin ço­cu­ğu ola­rak 1980’de do­ğan Ka­dir Can­po­lat; kı­sa sü­re­de -ne­re­dey­se tüm ül­ke­de- bu de­re­ce ör­güt­le­ne­cek pa­ra­yı ne­re­den bul­du/ bu­lu­yor?
Ör­ne­ğin… Ör­güt­len­dik­le­ri il ve il­çe­ler­de en pa­ha­lı yer­ler­de/pla­za­lar­da yer ki­ra­lı­yor­lar!


Sor­ma­ya­lım mı:
Bu giz­li iş­ler­de ör­tü­lü öde­nek pa­yı ne ka­dar?
MİT bu işin ne­re­sin­de?
Ve da­ha da önem­li­si:
Os­man­lı Ocak­la­rı han­gi amaç için des­tek­le­ni­yor?Not: Yazının devamını okumak için, aşağıdaki linki tıklayınız.

Sözcü
__________________


Çengelli İğne isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla