Tekil Mesaj gösterimi
Eski 18.09.15, 07:12   #1
Çengelli İğne
«... Beklenen Şarkı ...»

Çengelli İğne - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Dec 2013
Konular: 1654
Mesajlar: 9,563
Ettiği Teşekkür: 33015
Aldığı Teşekkür: 32076
Rep Derecesi : Çengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: Huzurlu
Post Hain Avcılarının Dikkatine!.. | Uğur Dündar
Sev­gi­li okur­la­rım,
Ön­ce Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri­’nin 26. Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Emek­li Or­ge­ne­ral İl­ker Baş­bu­ğ’­la ko­nuş­tum. Ha­ya­tı­nı yurt sa­vun­ma­sı­na ve te­rör­le mü­ca­de­le­ye ada­mış de­ne­yim­li bir ko­mu­tan olan Baş­bu­ğ’­un, an­sı­zın tır­ma­nan PKK te­rö­rü­nün ar­dın­da­ki ger­çek­ler­le il­gi­li gö­rüş­le­ri­ni yan­sıt­tım. Ar­dın­dan Emek­li Bü­yü­kel­çi Şük­rü Elek­dağ ile “Gü­ney­do­ğu Ko­pu­yor mu?” baş­lı­ğı al­tın­da bir ne­hir söy­le­şi ger­çek­leş­tir­dim.


* * *
Rö­por­ta­jın bit­ti­ği gün, ya­ni dün, ABD Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı (Pen­ta­gon) Ame­ri­kan Özel Kuv­vet­le­ri­’nin ilk kez Su­ri­ye­’ye gir­di­ği­ni ve IŞİ­D’­e kar­şı sa­vaş­ta PYD’­ye yar­dım et­ti­ği­ni açık­la­dı.
Ame­ri­kan NBC te­le­viz­yon ka­na­lı, ha­be­rin ABD Mer­kez Kuv­vet­ler Ko­mu­ta­nı Lloyd Aus­tin ta­ra­fın­dan Se­na­to Si­lah­lı Kuv­vet­ler Ko­mi­tesi­’n­de açık­lan­dı­ğı­nı du­yur­du.
Kay­nak­lar, Su­ri­ye­’deki ABD ka­ra bir­lik­le­ri­nin da­ha çok yar­dım ve da­nış­ma gö­re­vin­de bu­lun­duk­la­rı­nı ve doğ­ru­dan ça­tış­ma­ya gir­me­dik­le­ri­ni bil­dir­di.


* * *
PYD’­nin PKK ile ruh iki­zi ol­duk­la­rı­nı söy­le­dik­ten son­ra Şük­rü Elek­da­ğ’­ın bu kez de he­de­fi 12’den vur­du­ğu­nun al­tı­nı çi­ze­lim.
Ne de­miş­ti bil­ge dip­lo­mat?


“PKK/PYD’­nin ku­zey Su­ri­ye­’de oluş­tur­du­ğu Ro­jo­va de­ni­len iki­si bir­le­şik üç kan­ton­dan olu­şan özerk böl­ge, AB­D’­nin hi­ma­ye­sin­de çok geç­me­den Ku­zey Ira­k’­ta­ki­ne ben­zer bir yö­ne­ti­me dö­nü­şe­bi­le­cek ve bu su­ret­le bü­yük Kür­dis­ta­n’­ın ku­rul­ma­sın­da önem­li bir adı­mı oluş­tu­ra­cak­tır.

Her ha­lü­kâr­da Tür­ki­ye or­ta va­de­de gü­ne­yin­de iki ba­ğım­sız Kürt dev­le­tiy­le ya­şa­ma­ya ken­di­ni ha­zır­la­ma­lı­dır.
PKK/PYD’­nin AB­D’­nin IŞİ­D’­e kar­şı mü­ca­de­le­sin­de ka­ra gü­cü gö­re­vi­ni üst­len­miş ol­ma­sı, PKK’­ya “AB­D’­nin Tak­tik Müt­te­fi­ki­” ün­va­nı­nı ka­zan­dır­mış ve ör­güt böl­ge­sel bir güç ola­rak yük­sel­miş­tir. Bu du­rum PKK’­nın meş­ru­iyet ka­zan­ma­sı­nı da gün­de­me ge­tir­miş­tir. Ro­jo­va fii­len AB­D’­nin hi­ma­ye­sin­de­dir. Was­hing­ton, Tür­ki­ye­’den, Ro­jo­va­’ya ve PYD kuv­vet­le­ri­ne hiç­bir şe­kil­de mü­da­ha­le ve sal­dı­rı­da bu­lun­ma­ya­ca­ğı hu­su­sun­da ga­ran­ti is­te­miş­tir.
PKK ege­men­li­ğin­de­ki Ro­jo­va­’nın Tür­ki­ye ile 650-700 ki­lo­met­re­lik sı­nı­rı var­dır. Bu du­rum, PKK’­nın Tür­ki­ye­’ye kar­şı mü­ca­de­le­sin­de ge­niş bir cep­he ve önem­li bir stra­te­jik de­rin­lik sağ­la­mak­ta­dır…”


Not: Yazının devamını okumak için, aşağıdaki linki tıklayınız.

- - - - - - Sözcü - - - -

__________________


Çengelli İğne isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla