Tekil Mesaj gösterimi
Eski 21.09.15, 06:50   #1
Çengelli İğne
«... Beklenen Şarkı ...»

Çengelli İğne - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Dec 2013
Konular: 1654
Mesajlar: 9,563
Ettiği Teşekkür: 33016
Aldığı Teşekkür: 32076
Rep Derecesi : Çengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: Huzurlu
Post Her Şey Oy İçin | Yekta Güngör ÖzdenSe­çim­ler, çağ­daş de­mok­ra­si­ler­de hu­kuk dev­le­ti­nin gös­ter­ge­si­dir. An­cak se­çim her şey de­ğil­dir. De­mok­ra­si­nin ni­te­lik­le­ri se­çim­le ta­mam­lan­maz, özet­len­mez. Asıl te­mel, ger­çek öz, hal­kın is­ten­ci (ira­de­si)ni öz­gür­ce be­lir­le­me­si­dir. Ki­mi oyun­lar, bas­kı­lar, göz­dağ­la­rı, te­rör da­yat­ma­la­rıy­la ya­pı­lan se­çim­ler gös­ter­me­lik ol­mak­tan, söz­de kal­mak­tan öte­ye ge­çe­mez. San­dık iş­lem­le­rin­de, oy­la­rın ve tu­ta­nak­la­rın se­çim ku­rul­la­rı­na tes­li­min­de, se­çim ku­rul­la­rı­nın dö­kü­mün­de ki­mi yan­lış­lık­lar, sah­te­ci­lik­ler ya­pı­lır­sa, bun­lar az bi­le ol­sa, o se­çim ge­çer­li­ği­ni yi­ti­rir.

Bu ne­den­le se­çim gü­ven­li­ği san­dık­la­rın ku­rul­ma­sın­dan so­nuç­la­rın ilâ­nı­na de­ğin tüm sü­re­ci kap­sar. Arap­ça kö­ken­li “Şa­ibe­” söz­cü­ğü ger­çe­ği göl­ge­le­me­yi, kir­let­me­yi, le­ke­li ve gü­ve­nil­mez du­ru­mu an­la­tır. Yö­ne­tim­le­rin so­rum­lu­lu­ğu­nu ağır­laş­tı­ran se­çim gü­ven­li­ği, tu­tum ve dav­ra­nış­lar­dan baş­la­yan bir ah­lâ­kı, si­ya­sal dü­ze­yi, soy­lu ki­şi­li­ği içe­rir. Hu­kuk gü­ven­li­ği ol­ma­yan yer­de se­çim gü­ven­li­ği de ol­maz.

DU­RUM

Si­ya­sal ya­şam­da dev­let gö­re­vi­ni ge­çi­ci ola­rak üst­len­me­nin ulu­sun ge­nel is­te­mi doğ­rul­tu­sun­da ger­çek­leş­me­si için ya­pı­lan se­çim­le­rin öne­mi ne­de­niy­le yö­ne­tim ve de­ne­ti­mi ba­ğım­sız yar­gı­ya ve­ril­miş­tir. (Ana­ya­sa mad. 79). Se­çim­le­rin dü­zen için­de ve dü­rüst­lük­le ya­pıl­ma­sı Ana­ya­sa buy­ru­ğu­dur. Seç­men lis­te­le­ri­nin dü­zen­len­me­sin­den se­çil­me bel­ge­le­ri­nin ve­ril­di­ği za­ma­na ka­dar yet­ki­li olan, Yük­sek Se­çim Ku­ru­lu­’dur.

An­cak gü­nü­müz cum­hur­baş­ka­nı yan­sız­lı­ğı­nı bı­ra­kıp se­çim alan­la­rı­na çı­kıp ken­di­si­ne uy­du­rul­ma­sı­nı is­te­di­ği “ye­ni Ana­ya­sa­” ku­ral­la­rı­nı ol­du bit­ti­ler­le ey­lem­li bi­çim­de yü­rür­lü­ğe koy­mak­ta­dır. Ön­ce­ki ge­nel se­çim­de Yük­sek Se­çim Ku­ru­lu bu yan­lış­lı­ğı ön­le­ye­me­di­ği gi­bi ye­ni­le­nen se­çim­de de onun ver­di­ği ta­ri­hi uy­gu­la­ma­ya koy­muş­tur.

Cum­hur­baş­ka­nı­nın yan­sız­lı­ğı­nı unu­tup ba­şın­dan gel­di­ği par­ti için pro­pa­gan­da yap­ma­sı her şey­den ön­ce bü­yük bir Ana­ya­sa ay­kı­rı­lı­ğı ve hu­kuk ayı­bı­dır. Sür­dür­dü­ğü sa­ray top­lan­tı­la­rı ve yer­siz, ge­rek­siz ko­nuş­ma­la­rı bu du­ru­mun ka­nı­tı­dır. Ken­di­si “Ben se­çil­me­ye­ce­ği­m” di­yor ama se­çi­le­cek­miş gi­bi seç­tir­me­ye ça­lı­şı­yor. Ge­nel­de dik­ta­tör­ler se­çim­le ge­lir ama se­çim­le git­mez. Dik­ta­tör ge­tirt­me­ye­lim.


Not: Yazının devamını okumak için, aşağıdaki linki tıklayınız.

Sözcü
__________________


Çengelli İğne isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla