Tekil Mesaj gösterimi
Eski 22.09.15, 06:52   #1
Çengelli İğne
«... Beklenen Şarkı ...»

Çengelli İğne - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Dec 2013
Konular: 1654
Mesajlar: 9,563
Ettiği Teşekkür: 33016
Aldığı Teşekkür: 32074
Rep Derecesi : Çengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: Huzurlu
Post Terör Ve Şehit Sömürüsü!.. | Mehmet Türker
An­la­şıl­dı!..
İk­ti­dar 1 Ka­sım se­çim kam­pan­ya­sı­nı te­rör ve şe­hit­ler üze­rin­den yü­rü­te­cek!..
Ya­ni, ken­di­le­ri­nin se­bep ol­du­ğu te­rö­rü se­çim­le­re gi­der­ken sö­mü­re­rek, mil­li­yet­çi duy­gu­la­rı şah­lan­dı­ra­rak oy av­la­ma­ya ça­lı­şa­cak!..
Hal­kı­mız dol­du­ru­şa ge­lip bu­nu yu­tar mı, ik­ti­da­rın suç­luy­ken güç­lü ha­le gel­me­ye ça­lış­ma­sı tu­tar mı bi­lin­mez…
Ama asıl bi­li­nen, ik­ti­da­rın şe­hit­le­ri­mi­zin ke­mik­le­ri­ni 1 Ka­sı­m’­a ka­dar hiç ol­ma­dı­ğı ka­dar sız­la­ta­ca­ğı­dır!..


* * *
İk­ti­dar se­çim star­tı­nı ön­ce­ki gün Ye­ni­ka­pı­’dan ver­di…
Tah­min et­ti­ği­miz gi­bi, bü­tün bin­di­ri­lmiş ha­zır kı­ta­lar Ye­ni­ka­pı­’ya yı­ğıl­dı…
Mo­bi­li­ze kit­le­ler iti­raf ede­lim ki bü­yük bir or­ga­ni­zas­yon­la Ye­ni­ka­pı­’da top­lan­dı…
Dol­muş mo­tor­la­rı, va­pur­lar, be­le­di­ye oto­büs­le­ri, met­ro­lar le­ba­lep, sal­kım sa­çak Ye­ni­ka­pı­’ya in­san ta­şı­dı…
Pa­ra su gi­bi ak­tı…
Ve dün, SÖZ­CÜ­’nün bi­rin­ci say­fa­sın­da­ki fo­toğ­ra­fa bak­tım…
Or­ta­da Tay­yip Bey, bir ya­nı­na Da­vu­toğ­lu Ah­me­t’­i, di­ğer ya­nı­na İs­me­t’­i al­mış, el ele tu­tu­şup kol­la­rı­nı ha­va­ya kal­dır­mış­lar…
Za­fer po­zu!..


* * *
Bu ne­yin za­fe­ri­dir bi­lin­mez, ama ben şah­sen Tay­yip Be­y’­in Baş­ba­kan­lı­ğı dö­ne­mi için, Da­vu­toğ­lu Ah­me­t’­in de ha­len Baş­ba­kan ola­rak ora­da top­la­nan halk­tan bir özür di­le­me­si­ni bek­ler­dim…
Çö­zül­me sü­re­cin­de ko­lay­ca al­da­tıl­dık­la­rı için…
Ba­kı­nız, da­ha dün Şem­din­li­’de ka­ra­yo­lu­na dö­şe­nen bom­ba pat­la­tıl­dı boy­dan bo­ya 4 met­re­lik çu­kur açıl­dı, as­ke­ri araç ha­va­ya uç­mak­tan kıl pa­yı kur­tul­du…


* * *
Yol ka­zı­lı­yor, içi­ne bom­ba dö­şe­ni­yor, üze­ri­ne as­falt çe­ki­li­yor, bü­tün dev­let ku­rum­la­rı uyu­yor…
Ele ge­çi­ri­len pat­la­yı­cı­lar ar­tık 10 ki­lo, 50 ki­lo de­ğil, 1.5 ton, 2 ton…
Bun­lar ül­ke­ye so­ku­lup stok­lan­mış, si­lah­lar de­po­lan­mış…
PKK asa­yiş (!) tim­le­ri kur­muş…
Ver­gi da­ire­le­ri (!) aç­mış…
PKK mah­ke­me­le­rin­de (!) in­san­lar yar­gı­lan­mış, bu­gün te­rö­re kar­şı “tek se­s” di­ye or­ta­ya çı­kan­lar da sey­ret­miş…
Bü­tün bun­lar için halk­tan hiç de­ğil­se bir özür di­len­mez miy­di?..Not: Yazının devamını okumak için, aşağıdaki linki tıklayınız.


- - - - - Sözcü - - - -
__________________


Çengelli İğne isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla