Tekil Mesaj gösterimi
Eski 25.09.15, 07:38   #1
Çengelli İğne
«... Beklenen Şarkı ...»

Çengelli İğne - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Dec 2013
Konular: 1654
Mesajlar: 9,563
Ettiği Teşekkür: 33016
Aldığı Teşekkür: 32074
Rep Derecesi : Çengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: Huzurlu
Post Besmeleli Seçim Şarkısı!.. | Mehmet Türker
Yük­sek Se­çim Ku­ru­lu (YSK),
AK­P’­nin se­çim şar­kı­sın­da bes­me­le­yi kul­la­na­ma­ya­ca­ğı­na ka­rar ver­di…
Se­çim­ler­de AK­P’­nin hiç de­ğil­se “şar­kıy­la di­ni si­ya­se­te alet et­me­si­ni­” ön­le­di!..
AKP, di­ni si­ya­set­te kul­la­na­rak ik­ti­da­ra gel­di…
Öte­den be­ri sağ si­ya­set­çi­ler di­ni kul­la­na­rak oy av­cı­lı­ğı yap­tı­lar ve ba­şa­rı­lı da ol­du­lar!..
AK­P’­nin de he­de­fi bu ol­du: Di­ni duy­gu­la­rı ha­re­ke­te ge­çi­re­rek ik­ti­dar­da kal­mak!..


* * *
Za­ten la­ik­lik il­ke­sin­den hiç haz­zet­me­di­ler…
Din, ki­tap, Al­lah, pey­gam­ber ede­bi­ya­tıy­la inanç­lı halk kit­le­le­ri­ni esir al­ma­ya ça­lış­tı­lar…
İk­ti­dar­da­ki si­ya­set­çi­ler şim­di­ler­de mil­li­yet­çi­lik ipi­ne sa­rı­lır­ken, bir yan­dan da din sö­mü­rü­sü de­vam edi­yor…
Si­ya­set­te ta­ri­kat­lar, ce­ma­at­ler, ha­cı cav cav­lar hep ön pla­na çık­tı…
Sırf bu yüz­den Fet­hul­lah­çı­la­rı ül­ke­nin ba­şı­na be­la et­ti­ler; öküz ölüp or­tak­lık bozulunca da din kar­deş­le­ri­ni “si­lah­lı te­rör ör­gü­tü­” ilan et­ti­ler!..


* * *
7 Ha­zi­ran se­çim­le­ri ön­ce­sin­de Türk Bay­ra­ğı sö­mü­rü­sü var­dı…
YSK, AK­P’­nin pro­pa­gan­da fil­min­den bay­ra­ğın çı­ka­rıl­ma­sı­na ka­rar ver­di…
Bu de­fa da “Hay­di Bis­mil­la­h” di­ye bir se­çim şar­kı­sı or­ta­ya çık­tı…
Pe­ki bun­lar, Ana­ya­sa­’nın 24’ün­cü mad­de­sin­de “Kim­se her ne su­ret­te olur­sa ol­sun di­ni ve­ya di­ni duy­gu­la­rı ya­hut din­ce kut­sal sa­yı­lan şey­le­ri is­tis­mar ede­me­z” hük­mü­nün yer al­dı­ğı­nı bil­mez­ler mi?..
Si­ya­si Par­ti­ler Ya­sa­sı­’nın 87’n­ci mad­de­sin­de “Si­ya­si amaç­la ve­ya si­ya­si men­fa­at te­mi­ni mak­sa­dıy­la di­ni ve­ya di­ni his­si­ya­tı ve­ya din­ce mu­kad­des ta­nı­nan şey­le­ri alet ede­rek her ne su­ret­te olur­sa ol­sun pro­pa­gan­da ya­pa­ma­z” hük­mü­nü de oku­ma­mış­lar mı?..
Oku­muş­lar­dır, ama her­hal­de “ye­di­ri­ri­z” di­ye dü­şün­müş­ler­dir!..


* * *
Ana­ya­sa­’nın ve Se­çim Ya­sa­sı­’nın bu açık hü­küm­le­ri­ne kar­şı Sad­ra­zam Ah­met bil­di­ği­ni oku­ma­ya de­vam edi­yor:
“Hay­di Bis­mil­la­h’­tan ra­hat­sız olan­lar var. Bis­mil­lah de­me­den bir iş olur mu?.. Ki­min ney­le kav­ga­lı ol­du­ğu, ki­min ne ni­yet­le ha­re­ket et­ti­ği or­ta­ya çık­tı­”
Sad­ra­zam Ah­met, par­ti­si Ana­ya­sa ve Se­çim Ya­sa­sı­’nı açık­ça çiğ­ner­ken, bu ko­nu­da YSK’­ya şi­ka­yet­çi olan CHP’­yi suç­la­ya­rak yi­ne din is­tis­ma­rı ya­pı­yor!..Not: Yazının devamını okumak için, aşağıdaki linki tıklayınız.

- - - - - Sözcü - - - -
__________________


Çengelli İğne isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
7 Üyemiz Çengelli İğne'in Mesajına Teşekkür Etti.