Tekil Mesaj gösterimi
Eski 28.09.15, 06:55   #1
Çengelli İğne
«... Beklenen Şarkı ...»

Çengelli İğne - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Dec 2013
Konular: 1654
Mesajlar: 8,304
Ettiği Teşekkür: 29504
Aldığı Teşekkür: 29279
Rep Derecesi : Çengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: Huzurlu
Post Aklın Sesi | Yekta Güngör Özden
Ak­lın, bi­li­min, bil­gi­nin, ah­lâ­kın ve ada­le­tin yad­sı­nıp gö­zar­dı edil­me­siy­le in­san­lı­ğın çek­ti­ği acı­lar ta­ri­hin ka­ra ve kan­lı say­fa­la­rı­nı oluş­tur­muş­tur. Özel­lik­le din sa­vaş­la­rı­nın ne­den ol­du­ğu yı­kım­lar, top­lum­lar ara­sın­da bı­ra­kı­nız kar­deş­li­ği, dost­lu­ğu, in­san­lı­ğı bi­le unut­tu­ran bo­yut­la­ra var­mış­tır. Ak­lın ye­ri­ne inan­cı, bi­li­min ye­ri­ne di­ni, ger­çe­ğin ye­ri­ne var­sa­yı­mı alan duy­gu ba­ğım­lı­lı­ğı ile dü­şün­ce sı­nır­la­ma­sı her ül­ke­de ay­rı ay­rı ya­şa­nan olum­suz­luk­la­ra, ge­ri­de ka­lış­la­ra, çö­kün­tü­le­re, yı­kım­la­ra ve yok ol­ma­ya yol aç­mış­tır. Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti, Ulu­sal Kur­tu­luş Sa­va­şı ut­ku­suy­la (za­fe­ri) hu­kuk dev­le­ti ola­rak bi­lim yo­lu­nu seç­mek­le ulu­sal ya­şa­mın gü­ne­şi ol­muş­tur.

Akıl, bey­nin en de­ğer­li ürü­nü­dür. En bü­yük in­san gü­cü­dür. İn­sa­nı öbür can­lı­lar­dan ay­rı ve üs­tün kı­lan ha­zi­ne­dir. Kul­lan­ma ye­te­ne­ği­ne gö­re sa­hi­bi­ni ba­şa­rı­lı ya da ba­şa­rı­sız kı­lan yol gös­te­ri­ci­dir. Arap­ça kö­ken­li söz­cük, dü­şün kay­na­ğı ve da­ya­na­ğı­dır. An­la­ma ve kav­ra­ma ye­ti­si­nin oca­ğı­dır. Yi­ne Arap­ça kö­ken­li “ha­fı­za­” söz­cü­ğü­nün (di­li­miz­de kar­şı­lı­ğı “bel­le­k”­tir) an­lat­tı­ğı ya­pı­yı gös­te­rir.

Akıl, bil­gi­nin ve bi­li­min ya­ra­tı­cı­sı­dır. İnanç ba­ğım­lı­la­rı, ço­ğun­luk­la, akıl öz­gür­lü­ğü­nün gü­ven­ce­si olan lâ­ik­li­ğe “din düş­man­lı­ğı­” suç­la­ma­sıy­la sal­dı­rır­lar. Oy­sa akıl, ya­şa­mı ay­dın­la­tan bir in­san öğe­si­dir. İn­san­lık her şe­yin üs­tün­de­dir. Soy ve din ba­ğı son­ra ge­lir. Öz­gür­lük ve ba­ğım­sız­lık yok­sa hiç­bi­ri­nin an­la­mı ve de­ğe­ri yok­tur. Akıl, in­san için her ko­nu­da en iyi­yi, en uy­gu­nu, en ya­rar­lı­yı seç­me be­ce­ri­si­ni ve­rir. Ak­lı ar­ka­ya atıp it­tik­çe, önü­ne inan­cı al­dık­ça ka­za­nı­la­cak­lar aza­lır, yi­ti­ri­le­cek­ler ço­ğa­lır. Ak­la uy­gun ol­ma­yan inan­cın ya­şam için ya­ra­rı yok­tur.

İNANÇ

İnanç in­sa­nın be­nim­se­di­ği dü­şün­ce ve duy­gu ba­ğı­dır. Es­ki dil­de “i­man, iti­ka­t” söz­cük­le­riy­le an­la­tı­lan bu ol­gu, Tan­rı­’ya uza­nan bağ­lı­lık, say­gı, gü­ven an­la­mın­da­dır. Din ku­ru­muy­la tüm­den be­lir­le­nir. An­cak “bâ­tıl iti­ka­t” de­ni­len ge­çer­siz, kö­rü­kö­rü­ne ina­nı­şı kul­la­nan ge­ri­ci­le­rin sa­kın­ca­lı ey­lem­le­riy­le, din ön­der­le­ri­nin yak­la­şım ay­rı­lık­la­rıy­la gün­de­me ge­len olum­suz­luk­lar in­san­lı­ğa pa­ha­lı­ya mal ol­muş­tur. Lâ­ik­lik, inan­ca say­gıy­la bir­lik­te inan­cı kö­tü­ye kul­lan­ma­yı en­gel­le­yen sağ­lık­lı gü­ven­ce­dir.

İnanç öz­gür­lü­ğü, lâ­ik dev­le­tin gü­ven­ce­si al­tın­da­dır. İnanç ge­rek­le­ri lâ­ik dev­le­te kar­şı da­yat­ma ne­de­ni ve ge­rek­çe­si ola­maz. Lâ­ik­lik­le bağ­daş­ma­yan du­rum­lar dev­let­ten an­la­yış ve ko­ru­ma gö­re­mez. Akıl ba­ğım­sız­lık, inanç ba­ğım­lı­lık­tır. Uy­gu­la­ma dü­ze­niy­le bağ­daş­tı­rıl­ma­sı bi­li­min, in­san­lı­ğın ba­şa­rı­sı­dır.


Not: Yazının devamını okumak için, aşağıdaki linki tıklayınız.

Sözcü
Çengelli İğne isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
2 Üyemiz Çengelli İğne'in Mesajına Teşekkür Etti.