Tekil Mesaj gösterimi
Eski 05.10.15, 06:38   #1
Çengelli İğne
«... Beklenen Şarkı ...»

Çengelli İğne - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Dec 2013
Konular: 1654
Mesajlar: 9,563
Ettiği Teşekkür: 33015
Aldığı Teşekkür: 32076
Rep Derecesi : Çengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: Huzurlu
Post İlkellik | Yekta Güngör Özden
Top­lum­sal bu­na­lım gö­rün­tü­sü ve­ren, iz­le­ni­mi uyan­dı­ran du­rum­lar bir­bi­ri­ne ek­le­ni­yor. Cum­hu­ri­ye­tin ku­rul­ma­sıy­la ger­çek­leş­me­si­ne ça­lı­şı­lan, bu yön­de Mus­ta­fa Ke­mal ATA­TÜRK ve İs­met İNÖ­NÜ ta­ra­fın­dan eş­siz ve ör­nek adım­lar atı­lan hu­kuk dev­le­ti, adı­na ve ni­te­li­ği­ne ay­kı­rı tu­tum ve dav­ra­nış­lar­la de­ğer ve say­gın­lık yi­ti­mi­ne uğ­ra­mak­ta­dır. Ül­ke­nin tüm­lü­ğü, ulu­sun bir­li­ği, dev­le­tin tek­li­ği çar­pı­cı ve sar­sı­cı dar­be­ler­le kar­şı kar­şı­ya­dır. Yurt­taş­lar ola­rak hiç­bir ay­rım ol­ma­dı­ğı, her alan­da ve her ko­nu­da tam bir eşit­lik için­de bu­lun­ma­mı­za kar­şın Kürt ırk­çı­la­rı “…eşit hak­lı va­tan­daş­lı­k” is­te­miy­le te­rör ge­rek­çe­le­ri­ni açık­la­mak­ta­dır. “De­mok­ra­tik adım­la­r” sa­vıy­la da Bü­yük Kür­dis­tan olu­şu­mu­nun alt­ya­pı­sı­nı gün­de­me ge­tir­mek­te­dir­ler. Bir ke­sim için de­mok­ra­si, de­mok­rat­lık ol­maz. He­pi­miz için olur. Onu da ay­rın­tı­la­rıy­la açık­la­ma­la­rı ge­re­kir­ken te­rör da­yat­ma­la­rıy­la so­nuç al­ma­ya ça­lı­şı­yor­lar.

Gü­nü­müz ik­ti­da­rı­nın şim­di “Pa­ra­le­l” di­ye suç­la­dı­ğı, ön­ce “Ne is­te­di­ler de ver­me­dik?” de­di­ği es­ki or­ta­ğı Fet­hul­lah­çı­lar­la bir­lik­te­li­ği­nin, te­rör ör­gü­tüy­le çe­şit­li ko­nuş­ma ve gö­rüş­me­ler­le sür­dü­rü­len hoş­gö­rü­nün so­nu­cu olan acı­la­rı ulu­su­muz ya­şa­mak­ta­dır. Ne­den ol­duk­la­rı te­rö­rü ka­ra­la­yıp lâ­net­le­ye­rek ge­rek­siz ye­ni se­çim­ler­de oy is­te­me us­ta­lık­la­rı­na şim­di­den baş­la­mış­lar­dır. Hem de Ana­ya­sa­’nın 101/4 mad­de­sin­de cum­hur­baş­ka­nı için “…var­sa par­ti­siy­le ili­şi­ği ke­si­li­r” açık­lı­ğı­na kar­şın es­ki par­ti­siy­le sür­dür­dü­ğü se­çim ça­lış­ma­la­rıy­la.
Bağ­lı ve say­gı­lı ol­mak zo­run­lu­lu­ğuy­la her­ke­sin ör­nek ala­ca­ğı cum­hur­baş­ka­nı­nın bu tu­tu­mu hu­kuk ta­nı­maz­lı­ğı­nın, Ana­ya­sa ay­kı­rı­lı­ğı­nın ve uyum­suz­lu­ğu­nun be­lir­gin ör­ne­ği­dir.


KAR­GA­ŞA-KAR­MA­ŞA

Ül­ke, bir ki­şi­nin bir­kaç ki­şi­nin ina­dı ve hır­sıy­la yan­gın ye­ri­ne dön­dü. Baş­kan­lık sis­te­mi rek­lâm­cı­sı gi­bi ko­nu­şan AK­P’­li Bur­han KU­ZU, son gün­le­ri “… bu re­zil or­ta­m” di­ye ni­te­le­di. Kav­ga­lar, ya­ra­la­ma­lar, öl­dür­me­ler, tür­lü suç­lar, gi­de­rek bo­zu­lan hem­şe­ri­lik, kom­şu­luk, ar­ka­daş­lık, hat­tâ kar­deş­lik iliş­ki­le­ri. Par­ti yö­ne­ti­ci­le­ri­nin söy­lem­le­ri­ne bak­mak ye­ter. Top­lum­sal bo­zul­ma­nın, çü­rü­me sa­yı­la­cak du­rum­la­rın on­la­rın dil­le­rin­de iz­le­nen yan­sı­ma­la­rı or­ta­da. Eleş­ti­ri ve uy­gar tar­tış­ma ye­ri­ne ağır suç­la­ma­lar, sal­dı­rı­lar, çir­kin de­di­ko­du­lar. Ada­le­te bağ­lı­lık, hu­ku­ka say­gı yok, ter­bi­ye öze­ni hiç yok.

Yı­ğın­lar top­lum­sal so­run­la­rın çö­zü­mü­nü, si­ya­sal ka­ran­lı­ğın gi­de­ril­me­si­ni, eko­no­mik güç­lük­le­rin dü­zel­me­si­ni ön­ce­li­ye­cek yer­de renk­li et­kin­lik ve eğ­len­ce­ler­de can­lı­lık gös­te­ri­yor. Eği­tim ve bil­gi ye­ri­ne yi­yip iç­me, ge­zip toz­ma, ça­lıp oy­na­ma yeğ­le­ni­yor. Bu gi­diş­le gü­neş bu­lut­lar­dan kur­tu­la­maz.
Şa­ta­fat, uy­gar­lık de­ğil, il­kel­lik be­lir­ti­si­dir.


Not: Yazının devamını okumak için, aşağıdaki linki tıklayınız.

Sözcü
__________________


Çengelli İğne isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Çengelli İğne'in Mesajına Teşekkür Etti