Tekil Mesaj gösterimi
Eski 31.10.15, 06:09   #1
Çengelli İğne
«... Beklenen Şarkı ...»

Çengelli İğne - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Dec 2013
Konular: 1654
Mesajlar: 9,563
Ettiği Teşekkür: 33015
Aldığı Teşekkür: 32077
Rep Derecesi : Çengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: Huzurlu
Post Kader Günü!.. | Mehmet Türker
Ulu Ön­der Ata­tür­k’­ün İnö­nü Za­fe­ri­’-n­den son­ra İs­met Pa­şa­’ya gön­der­di­ği tel­gra­fın­da “Siz ora­da yal­nız düş­ma­nı de­ğil mil­le­tin ma­kus (kö­tü) ta­li­hi­ni de yen­di­niz” de­di­ği gi­bi, ya­rın da Tür­ki­ye­’-nin ma­kus ta­li­hi­ni de­ğiş­tir­me gü­nü­dür!..
Bir ba­kı­ma, ya­rın Tür­ki­ye­’nin ka­de­ri oy­la­na­cak!..
Tür­ki­ye ya des­pot bir ik­ti­da­rın ha­ki­mi­ye­tin­de ka­la­cak…
Ya da öz­gür­lü­ğü­ne ka­vu­şa­cak…
Bu ka­dar açık ve net!..


* * *
7 Ha­zi­ra­n’­dan son­ra ge­li­şen man­za­ra­yı gör­dü­nüz…
“İs­tik­şa­fi” de­ni­len oya­la­ma se­ans­la­rı ve Sa­ray ta­ra­fın­dan gö­rev­len­di­ri­len Baş­ba­-
ka­n’­ın top çe­vir­me­le­riy­le va­kit dol­du­rul­du…
Tay­yip Be­y’­in Da­vu­toğ­lu için “İl­ke­ler ör­tüş­mü­yor­sa in­ti­har ede­cek ha­li yok” di­ye­rek…
CHP ile koa­lis­yon ya­pıl­ma­sı ha­lin­de bu­nun Da­vu­toğ­lu­’nun in­ti­ha­rı an­la­mı­na ge­le­ce­ği­ni be­lirt­me­si işi bi­tir­di…
Tay­yip Be­y’­in son­ra da “Beş­te­pe­’nin yo­lu­nu bil­me­yen­le­re ne gö­re­vi ve­re­ce­ğiz?” di­ye­rek CHP li­de­ri Kı­lıç­da­roğ­lu­’nu yok say­ma­sı zo­ra­ki se­çi­min yo­lu­nu aç­tı…


* * *
Tür­ki­ye ya­rın zor­la bir se­çi­me gö­tü­rü­lü­yor­sa, se­be­bi 7 Ha­zi­ran se­çim so­nuç­la­rı­nın ik­ti­da­rın işi­ne gel­me­me­si­dir…
“Ma­çı tek­rar ede­lim, bel­ki go­lü ata­rız” di­yor­lar…


Bu nok­ta­da Ada­let Par­ti­si ve Doğ­ru­yol Par­ti­si­’n­de yö­ne­ti­ci­lik yap­mış olan dua­yen si­ya­set­çi Seç­kin Şef­kat­li dos­tu­muz, ge­çen­ler­de “Ba­lık­çı Yal­çın” ör­ne­ği­ni ver­di:

“Ka­dı­köy Çar­şı­sı­’n­da­ki Ba­lık­çı Yal­çın fut­bo­la çok me­rak­lıy­dı… Şim­di Ca­fe­ra­ğa Spor te­sis­le­ri­nin ol­du­ğu yer toz­lu top­rak­lı boş bir ara­ziy­di…
Ba­lık­çı Yal­çın, bu­ra­da ka­le­ler yap­tı, pro­jek­tör­ler ge­tir­di, ta­kım kur­du ge­ce maç­la­rı yap­ma­ya baş­la­dı… Yal­çı­n’­ın ta­kı­mı ga­lip gel­di­ğin­de maç za­ma­nın­da bi­ter­di… Ak­si hal­de ha­kem bi­tiş dü­dü­ğü­nü ça­la­maz­dı… Maç, Ba­lık­çı Yal­çın go­lü atıp ga­lip ge­le­ne ka­dar de­vam eder­di… İs­ter­se sa­ba­ha ka­dar sür­sün”
Evet, Tay­yip Bey go­lü ata­na ka­dar ma­çın, ya­ni se­çim­le­rin de­vam ede­ce­ği an­la­şı­lı­yor…


Ol­ma­dı bir da­ha… Ol­ma­dı bir da­ha…

Not: Yazının devamını okumak için, aşağıdaki linki tıklayınız.

Sözcü
__________________


Çengelli İğne isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla