Tekil Mesaj gösterimi
Eski 19.12.15, 13:26   #1
Redwine
İzindeyiz ATAM

Redwine - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Dec 2013
Konular: 3697
Mesajlar: 17,974
Ettiği Teşekkür: 73129
Aldığı Teşekkür: 67386
Rep Derecesi : Redwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: Cap Canli
Standart Kim Bu AKP'li Vekil? | Uğur Dündar

Ön­ce­ki ak­şam Halk TV’­de ana ha­ber bül­te­ni­ni sey­re­di­yo­rum.
La­le Özan Ars­lan, Gü­ney­do­ğu­’da ya­şa­nan­la­rı an­la­tı­yor. Ko­nu­ğu ise ka­çak­çı­lık, or­ga­ni­ze suç­lar ve te­rör­le mü­ca­de­le­ye yıl­la­rı­nı ver­miş emek­li Kur­may Al­bay Aziz Er­gen…
Dü­rüst­lü­ğü ve ce­sa­re­tiy­le ef­sa­ne­le­şen Sa­det­tin Tan­ta­n’­ın İçiş­le­ri Ba­ka­nı ol­du­ğu dö­nem­de, ener­ji sek­tö­rün­de­ki bü­yük yol­suz­luk­la­rı or­ta­ya çı­kar­mak ama­cıy­la ya­pı­lan “Be­yaz Ener­ji­” ope­ras­yo­nun­dan çok iyi ta­nı­dı­ğı­mız Er­gen, tüy­le­ri­mi ür­per­ten şu anı­sı­nı pay­la­şı­yor:* * *

“O sı­ra­da Gü­ney­do­ğu­’da, bir­çok ilin bağ­lı ol­du­ğu Asa­yiş Böl­ge Ko­mu­tan­lı­ğı­’nın Kur­may Baş­ka­nı­yım. Pe­ri­yo­dik ola­rak yap­tı­ğı­mız ‘Halk Gün­le­ri­’nin bi­rin­de, ar­ka­daş­la­rım Meh­met­çik Ders­ha­ne­le­riy­le eği­tim­le­ri­ne kat­kı­da bu­lun­du­ğu­muz 25 gen­cin be­nim­le gö­rüş­mek is­te­di­ği­ni söy­le­di­ler. Kal­kıp yan­la­rı­na git­tim. Genç­ler li­se­yi bi­tir­dik­le­ri­ni, üni­ver­si­te sı­na­vın­da ba­şa­rı şans­la­rı­nın çok az ol­ma­sı ne­de­niy­le işe gi­rip ça­lış­mak is­te­dik­le­ri­ni söy­le­di­ler.
Araş­tır­dım. An­ka­ra­’dan 100 kad­ro gel­di­ği­ni be­lir­le­dim. Bun­la­rın 60’ı Te­kel İda­re­si, 20’si İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü, 20’si de Mil­li Eği­ti­m’­e ait­ti. Genç­le­ri bu kad­ro­la­ra yer­leş­tir­mek için gi­ri­şim­de bu­lun­du­ğum­da, böl­ge­nin bir ANA­P’­lı mil­let­ve­ki­lin­ce 10 bin mark (O sı­ra­da he­nüz Eu­ro­’ya ge­çil­me­miş­ti) kar­şı­lı­ğın­da sa­tıl­dı­ğı­nı tes­pit et­tim.
Uzat­ma­ya­lım Ka­pa­dok­ya böl­ge­sin­de­ki otel­ci­le­re ri­ca ede­rek, genç­le­rin 13’ü­nü işe yer­leş­tir­dim.
Da­ha son­ra muh­tar­lar­dan öğ­ren­dim ki, iş bu­la­ma­yan di­ğer­le­ri da­ğa çı­kıp PKK te­rör ör­gü­tü­ne ka­tıl­mış­lar.
O si­ya­set­çi ise dev­ran dö­nün­ce AK­P’­ye ge­çip mil­let­ve­ki­li ol­du.
Ha­len Mec­li­s’­te AKP sı­ra­la­rın­da otu­ru­yor ve te­rör­le mü­ca­de­le ko­nu­sun­da ha­ra­ret­li ko­nuş­ma­lar ya­pı­yor!..


* * *


Not: Yazının devamını okumak için, aşağıdaki linki tıklayınız


Sözcü

__________________
Redwine isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Redwine'in Mesajına Teşekkür Etti