Tekil Mesaj gösterimi
Eski 30.12.15, 12:17   #1
Redwine
İzindeyiz ATAM

Redwine - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Dec 2013
Konular: 3697
Mesajlar: 17,963
Ettiği Teşekkür: 73103
Aldığı Teşekkür: 67353
Rep Derecesi : Redwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: Cap Canli
Standart Mutsuzluğumuzun Kışı!... | Uğur Dündar

Ya­zı­ya baş­lar­ken yıl­lar ön­ce­si­nin ARE­NA prog­ram­la­rı­nı dü­şün­düm. Özel­lik­le 90’lı yılları…
O yıl­lar­da Tür­ki­ye­’nin ha­zi­ne­si­ni ve ban­ka­la­rı­nı hor­tum­la­mak üze­re, İn­gil­te­re­’nin gü­ne­yin­de­ki ada­lar­da (Is­le Of Man) ta­be­la şir­ket­le­ri ku­ru­lur, vur­gu­nu ya­pan­lar, da­ha son­ra pa­ra­lar­la bir­lik­te sır­ra ka­dem ba­sar­lar­dı.
Vur­gun­cu­la­rın izi­ni sür­me­ye Lon­dra­’da­ki Com­pany Ho­use’­tan baş­lar­dık. Çün­kü bu­ra­da, biz­de­ki Ti­ca­ret Si­ci­li Ga­ze­te­si­’ne ben­zer bi­çim­de, tüm şir­ket­le­rin ka­yıt­la­rı tu­tu­lur­du. Araş­tır­ma­la­rı­mız sı­ra­sın­da kar­şı­mı­za ge­nel­lik­le “Mat­ruş­ka be­bek­le­ri­ni­” an­dı­ran iç içe geç­miş uy­du­ruk şir­ket­ler çı­kar­dı.
Vur­gun­cu­lar için iz kay­bet­tir­me­nin en ko­lay yo­lu buy­du!..* * *


Bu­gün Lon­dra­’ya gi­dip bak­sak, aca­ba KAN­DİL COM­PANY isim­li bir şir­ke­te rast­lar mı­yız? San­mı­yo­rum. Ama Com­pany Ho­use’­tan bir­kaç mil uzak­ta­ki İn­gi­liz Giz­li Ser­vi­si­’nin (MI-5) Tha­mes Neh­ri ke­na­rın­da­ki mer­ke­zin­de, yı­ğın­la ka­yıt bu­lun­du­ğun­dan adım gi­bi emi­nim.
Çün­kü ben KAN­DİL COM­PANY ta­nı­mıy­la, Kan­dil Da­ğı­’nı yıl­lar­dır üs ola­rak kul­la­nan çok ulus­lu bir şir­ket­ten, ya­ni PKK Te­rör Ör­gü­tü­’n­den söz edi­yo­rum. Ba­na gö­re, KAN­DİL COM­PANY, eşit­tir PKK…
Bu ne­den­le İn­gi­liz Giz­li Ser­vi­si­’n­de tüm ka­yıt­la­rın bu­lun­du­ğun­dan hiç kuş­ku duy­mu­yo­rum. Hem de çok ay­rın­tı­lı bi­çim­de.
Ör­ne­ğin PKK ne za­man, kim­ler ta­ra­fın­dan ve ne amaç­la ku­rul­du? Ulus­la­ra­ra­sı bağ­lan­tı­la­rı ne­ler? Des­tek­çi ül­ke­ler han­gi­le­ri? Bu­gü­ne ka­dar kaç ey­lem yap­tı? Mad­di gü­cü ne­re­den ge­li­yor? Ka­çak­çı­lık, uyuş­tu­ru­cu, ha­raç ve ka­ra pa­ra tra­fi­ği na­sıl yü­rü­tü­lü­yor? Bu yol­la yıl­da kaç mil­yon do­lar sağ­la­nı­yor? PKK han­gi tür si­lah­la­rı kim­ler­den, na­sıl alı­yor? Bün­ye­sin­de­ki te­rö­rist (on­la­ra gö­re ge­ril­la) sa­yı­sı kaç? Da­ğa ka­tı­lı­ma kay­nak­lık ya­pan ül­ke­ler ve kent­ler han­gi­le­ri?..
Giz­li ser­vi­sin ar­şi­vin­de bu bil­gi­le­rin ya­nı sı­ra, Ab­dul­lah Öca­la­n’­dan tu­tun da Mu­rat Ka­ra­yı­la­n’­a ka­dar tüm ön­de ge­len isim­le­rin, öy­kü­le­ri hat­ta sağ­lık du­rum­la­rı, en in­ce ay­rın­tı­sı­na ka­dar mev­cut­tur.
İn­gi­liz is­tih­ba­rat­çı­lar, Kan­di­l’­de­ki Mu­rat Ka­ra­yı­la­n’­ın dün ne­ler ye­di­ği­ni, kaç kez tu­va­le­te git­ti­ği­ni bi­le bi­li­yor­lar­dır!
Ay­nı bil­gi­le­re, hat­ta faz­la­sı­na, gü­nü­müz dün­ya­sı­nın sü­per gü­cü AB­D’­nin giz­li ser­vi­si CI­A ve Pen­ta­gon da sa­hip­tir.
Çok ulus­lu şir­ke­tin di­ğer or­tak­la­rı­nı ya­ni AB­D’­nin kan­ka­sı İs­ra­il’­i, do­la­yı­sıy­la onun giz­li ser­vi­si MOS­SA­D’­ı, PKK’­ya Av­ru­pa­’da ku­cak açan Al­man­ya­’yı ve is­tih­ba­ra­tı­nı da unut­ma­mak ge­re­kir… As­lın­da ön­de ge­len di­ğer Av­ru­pa ül­ke­le­ri­nin de işin için­de ol­duk­la­rı­nı söy­ler­sek, du­ru­mu pek abart­mış ol­ma­yız.* * *


Not: Yazının devamını okumak için, aşağıdaki linki tıklayınızSözcü

__________________
Redwine isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
2 Üyemiz Redwine'in Mesajına Teşekkür Etti.