Tekil Mesaj gösterimi
Eski 25.02.16, 11:49   #1
Redwine
İzindeyiz ATAM

Redwine - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Dec 2013
Konular: 3697
Mesajlar: 17,963
Ettiği Teşekkür: 73103
Aldığı Teşekkür: 67352
Rep Derecesi : Redwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: Cap Canli
Standart Rezalet!...Skandal!...Kepazelik!... | Uğur Dündar

Es­ki­den bu söz­cük­ler­den bi­ri­ni, ha­ber ve­ya kö­şe ya­zı­sı baş­lı­ğı ola­rak kul­lan­dık mı, yer ye­rin­den oy­nar­dı. O ha­ber ya da ya­zı, gün­ler­ce ko­nu­şu­lur­du.
Oy­sa gü­nü­müz­de Tür­ki­ye­’de olup bi­ten­ler öy­le­si­ne akıl­la­ra dur­gun­luk ve­re­cek bir nok­ta­ya gel­di ki, bı­ra­kın bu söz­cük­ler­den bi­ri­ni, tü­mü­nü bir­den kul­lan­sa­nız kim­se­nin kı­lı kı­pır­da­mı­yor!..


* * *


Ba­kar mı­sı­nız?
An­ka­ra­’nın kal­bin­de ger­çek­leş­ti­ri­len ha­in te­rör sal­dı­rı­sın­dan bir­kaç sa­at son­ra, in­ti­har bom­ba­cı­sı­nın kim­li­ği, hem de en yet­ki­li ağız­lar ta­ra­fın­dan açık­la­nı­ver­di!
Baş­ba­kan Da­vu­toğ­lu­’nun ver­di­ği bil­gi­ye gö­re; ey­le­mi, ül­ke­mi­ze sı­ğın­ma­cı ola­rak ge­len PYD-YPG’­li te­rö­rist Sa­lih Nec­car yap­mış­tı. Ku­zey Su­ri­ye­’de ya­şa­yan Nec­car ai­le­si­nin bir ka­na­dı da Be­şar Esa­d’­a bağ­lı as­ke­ri is­tih­ba­ra­ta ça­lı­şı­yor­du!..
Baş­ba­ka­n’­ın söz­le­rin­den, sa­vaş se­be­bi ola­bi­le­cek la­net­le­di­ği­miz ey­le­min PYD ve Esad iş­bir­li­ğiy­le ger­çek­leş­ti­ği an­la­mı çı­kı­yor­du!
Böy­le­ce bir sü­re­dir Türk as­ke­ri­nin PYD mev­zi­le­ri­ni bom­ba­la­mak­ta ne ka­dar hak­lı ol­du­ğu ve PYD’­yi te­rör ör­gü­tü ola­rak gör­me­mek­te ıs­rar eden AB­D’­nin ise, ne den­li bü­yük ya­nıl­gı için­de bu­lun­du­ğu me­sa­jı ve­ri­li­yor­du!* * *


An­cak bir­kaç gün son­ra or­ta­ya tak di­ye PKK uzan­tı­sı bir te­rör ör­gü­tü çı­kı­yor­du!
On­la­rın açık­la­ma­sı­na gö­re de can­lı bom­ba Sa­lih Nec­car de­ğil, ai­le­si de Va­n’­da ya­şa­yan Ab­dül­ba­ki Sö­mer ad­lı PKK’­lı te­rö­rist­ti!..
Ad­li Tıp ra­po­ru da bu id­di­ayı doğ­ru­lu­yor ve kim­lik kar­ga­şa­sı­na son nok­ta­yı ko­yu­yor­du:
Can­lı bom­ba Sa­lih Nec­car de­ğil, ke­sin­lik­le Ab­dül­ba­ki Sö­me­r’­di!..


* * *


Hü­kü­met Söz­cü­sü Nu­man Kur­tul­mu­ş’­un can­lı ya­yın­da mil­yon­lar­ca in­sa­nın göz­le­ri­nin içi­ne ba­ka ba­ka söy­le­dik­le­ri ise, din­le­yen­le­ri şaş­kın­lık­ta zir­ve­ye sü­rük­le­ye­cek
ni­te­lik­tey­di.
Zi­ra Prof. Kur­tul­muş “Pat­la­ma ye­rin­de bir baş par­mak ve bir el bu­lun­du. Bu­ra­da­ki par­mak iz­le­rin­den, şah­sın kim­lik bil­gi­le­ri o şe­kil­de tes­pit edil­di. Mar­di­n’­den 2014 yı­lı yaz ayın­da gir­di­ği, da­ha ön­ce PYD böl­ge­sin­den Tür­ki­ye­’ye gi­riş yap­tı­ğı, PYD böl­ge­sin­de bu­lun­du­ğu ve ora­dan gel­di­ği çok açık, çok net olan bir du­rum­la kar­şı kar­şı­ya­yız. Bi­zim eli­miz­de­ki bil­gi buy­du, olay anın­da ve olay son­ra­sın­da­ki araş­tır­ma­lar sı­ra­sın­da!..” di­yor­du.
Pe­ki, pat­la­ma­da ya­şa­mı­nı yi­ti­ren­le­rin kim­lik tes­pit­le­ri bi­le ya­pıl­ma­dan Nec­car ai­le­siy­le il­gi­li bil­gi­ler, on­la­rın Be­şar Esa­d”­ın as­ke­ri is­tih­ba­ra­tıy­la iliş­ki­le­riy­le il­gi­li ve­ri­ler ne­re­den çık­mış­tı?
Sa­vaş se­be­bi ola­bi­le­cek böy­le bir açık­la­ma­ya ne­den ge­rek gö­rül­müş­tü?
Baş­ba­ka­n’­ı böy­le ko­nuş­tu­ran­la­rın asıl amaç­la­rı ney­di?
Yok­sa bi­ri­le­ri Türk as­ke­ri­ni Su­ri­ye ba­tak­lı­ğı­na gi­re­rek sa­vaş­ma­ya mı zor­lu­yor­du?
Ora­sı meç­hul­dü!..* * *


Not: Yazının devamını okumak için tıklayınız----Sözcü----

__________________
Redwine isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
2 Üyemiz Redwine'in Mesajına Teşekkür Etti.