Tekil Mesaj gösterimi
Eski 03.03.16, 11:56   #1
Redwine
4 Yıldızlı Aslan

Redwine - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Dec 2013
Konular: 3236
Mesajlar: 15,870
Ettiği Teşekkür: 66336
Aldığı Teşekkür: 58688
Rep Derecesi : Redwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: Cap Canli
Standart Bu Enkaz 90 Yılda Kalkmaz! | Uğur Dündar

“De­ğiş­ti­m” di­yor­du!
Her fır­sat­ta “ge­li­şe­rek de­ğiş­ti­ği­ni­” söy­lü­yor­du.
Çok id­di­alıy­dı.
İk­ti­da­rın­da kim­se öte­ki­leş­ti­ril­me­ye­cek, din, mez­hep ve et­nik te­mel­de si­ya­set ya­pıl­ma­ya­cak­tı.

* * *


Ya­sak­lar kal­ka­cak, öz­gür­lük ka­pı­la­rı so­nu­na ka­dar açı­la­cak, Tür­ki­ye­’nin inanç ve dü­şün­ce öz­gür­lü­ğün­de gel­di­ği yer par­mak­la gös­te­ri­le­cek­ti.
Tüm dün­ya­da çağ­daş de­mok­ra­si­ler­den ör­nek­ler ve­ril­di­ğin­de, he­men Tür­ki­ye işa­ret edi­le­cek­ti.

* * *


AB kri­ter­le­ri ha­ya­ta ge­çi­ri­le­cek, hu­ku­kun üs­tün­lü­ğü­ne da­ya­lı ev­ren­sel yar­gı an­la­yı­şı ege­men kı­lı­na­cak ve yar­gı­nın üze­rin­de­ki si­ya­si ve­sa­yet kal­ka­cak­tı.


* * *


Tür­ki­ye çev­re­sin­de­ki ül­ke­le­rin tü­müy­le dost ola­cak­tı. Mev­cut so­run­lar hız­la çö­zü­le­cek, kom­şu­lar­la sı­fır so­run po­li­ti­ka­sı be­nim­se­ne­cek­ti.


* * *


Yol­suz­luk ka­der ol­mak­tan çı­ka­rı­la­cak, üre­tim artı­rı­la­cak, ih­ra­cat­ta pat­la­ma ya­şa­na­cak, mil­li ge­lir hak­ça pay­la­şı­la­cak, böy­le­ce yok­sul yurt­taş kal­ma­ya­cak­tı.


* * *


Gü­ney­do­ğu­’nun kal­kın­ma so­ru­nu hız­la çö­zü­le­cek, ora­da­ki kent­le­ri­mi­zin Ba­tı­’da­ki­ler­den hiç­bir far­kı kal­ma­ya­cak, te­rör son­la­na­cak ve böy­le­ce ba­rış ve hu­zu­run bir da­ha hiç bo­zul­ma­mak üze­re ge­ri gel­me­si sağ­la­na­cak­tı.
Ve­sa­yet­ten, ya­sak­lar­dan, yol­suz­luk­lar­dan ve yok­sul­luk­tan kur­tu­lan Tür­ki­ye, ya­ka­la­dı­ğı müt­hiş iv­mey­le fü­ze gi­bi fır­la­ya­cak ve dün­ya­nın en ge­liş­miş 10 ül­ke­sin­den bi­ri ola­cak­tı!

* * *Not: Yazının devamını okumak için tıklayınız----Sözcü----

__________________
Redwine Şu Anda Forumda.   Alıntı ile Cevapla
3 Üyemiz Redwine'in Mesajına Teşekkür Etti.