Tekil Mesaj gösterimi
Eski 16.04.16, 12:16   #1
Canan
Çiçekci kız

Canan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Mar 2011
Konular: 5984
Mesajlar: 25,803
Ettiği Teşekkür: 100645
Aldığı Teşekkür: 141499
Rep Derecesi : Canan şöhret ötesinde bir itibarı vardırCanan şöhret ötesinde bir itibarı vardırCanan şöhret ötesinde bir itibarı vardırCanan şöhret ötesinde bir itibarı vardırCanan şöhret ötesinde bir itibarı vardırCanan şöhret ötesinde bir itibarı vardırCanan şöhret ötesinde bir itibarı vardırCanan şöhret ötesinde bir itibarı vardırCanan şöhret ötesinde bir itibarı vardırCanan şöhret ötesinde bir itibarı vardırCanan şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: none
Standart Tayyip Erdoğan’a Rıza Bey Mektubu!.. | Uğur Dündar

Tayyip Erdoğan’a Rıza Bey mektubu!..


17/25 Ara­lık ope­ras­yon­la­rın­dan bir yıl ön­ce…
Rı­za Sar­ra­f’­ın ka­ra pa­ra ak­la­dı­ğı­nı öne sü­ren bir ki­şi, elin­de­ki bel­ge­le­ri de ek­le­ye­rek du­ru­mu Cum­hur­baş­kan­lı­ğı’­na, Baş­ba­kan-­lı­k’a, Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı­na, MA­SA­K’­a (Ma­li Suç­la­rı Araş­tır­ma Ku­ru­lu) ve Mİ­T’­e (Mil­li İs­tih­ba­rat Teş­ki­la­tı)
bil­di­ri­yor.

* * *

Bun­lar­dan bir so­nuç ala­ma­yın­ca, otu­rup dö­ne­min Baş­ba­ka­nı Tay­yip Er­do­ğa­n’­a şim­di bir­lik­te oku­ya­ca­ğı­mız mek­tu­bu gön­de­ri­yor:

* * *

“Sev­gi­li Baş­ba­ka­nım ben (….)
Si­ze bu mek­tu­bu yaz­ma­mın bir va­tan­daş­lık gö­re­vi ol­du­ğu­nu dü­şün­düm.
11.12.2012 ta­ri­hin­de (17/25 Ara­lı­k’­tan bir yıl ön­ce-UD) Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı­’na bir ih­bar­da bu­lun­dum.
23428 ev­rak ka­yıt nu­ma­ra­lı bu dos­ya­nın ih­bar­cı­sı­yım.
Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı­’na yap­mış ol­du­ğum ih­bar­da, 30 mil­yar Eu­ro­’luk ka­yıt dı­şı pa­ra­nın be­yan edil­me­di­ğini gör­düm.
Bu pa­ray­la il­gi­li 405 say­fa­dan olu­şan he­sap eks­tre­le­ri­ni ve ban­ka ha­re­ket­le­ri­ni Ma­li­ye­’ye tes­lim ett­tim. Ay­nı dos­ya­nın bir ör­ne­ği­ni Cum­hur­baş­kan­lı­ğı, Baş­ba­kan­lık, MA­SAK ve Mİ­T’­e de gön­der­dim…

* * *

Ara­dan 11 ay geç­me­si­ne rağ­men bir so­nu­ca va­rı­la­ma­dı. Ma­li­ye in­ce­le­me­nin sür­dü­ğü­nü söy­le­yin­ce, ko­nu­yu 13 Ekim 2013 ta­ri­hin­de Ye­ni Şa­fak ga­ze­te­sin­de man­şet ha­ber ola­rak ya­yın­lat­tım.
Baş­ka bir ga­ze­te de bu ha­ber­le il­gi­li ola­rak be­nim­le gö­rüş­tü.
An­cak 2 ba­kan­la bir (AKP) Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı, ga­ze­te­yi ara­ya­rak, ha­be­rin çık­ma­sı­nı en­gel­le­di…

* * *

Ben bu ko­nu­nun si­zin bil­gi­ni­zin dı­şın­da ol­du­ğu­nu dü­şün­dü­ğüm için siz­den ran­de­vu ta­lep et­tim, fa­kat ba­şa­rı­lı ola­ma­dım.
Çok yo­ğun ol­du­ğu­nu­zun far­kın­da­yım.
Ko­nu­nun da­ha son­ra şah­sı­nız ve par­ti­ni­zin yıp­ra­tıl­ma­sı ama­cıy­la kul­la­nı­la­bi­le­ce­ği­ni dü­şü­nü­yo­rum.
İlg­li­li isim­le­ri si­ze bil­dir­mem ge­re­ki­yor­sa ha­zı­rım.
Her­han­gi bir teh­dit al­ma­dım ama, can gü­ven­li­ği­min ol­ma­dı­ğı­nı be­lirt­mek is­ti­yo­rum.
Ay­rı­ca 1905 sa­yı­lı ka­nun ge­re­ği ih­bar­cı­lık hak­kı­mın öden­me­si­ni ta­lep edi­yo­rum.
Sev­gi ve se­lâ­met­le el­le­ri­niz­den öpe­rim…
(Adı,so­ya­dı, im­za­sı ve te­le­fon nu­ma­ra­sı)

* * *

Pe­ki bu mek­tup gön­de­ril­di­ği ad­re­se ulaş­tık­tan son­ra ne ya­pı­lı­yor?
Ko­ca­man bir ‘hi­ç’!…
Çok geç­me­den ade­ta ba­ğı­ra ba­ğı­ra 17/25 Ara­lık ope­ras­yon­la­rı ge­li­yor!..

* * *

Ge­li­yor da ne olu­yor?
Dar­be ya­pıl­dı­ğı ge­rek­çe­siy­le tüm zan­lı­lar hak­kın­da ta­kip­siz­lik ka­ra­rı ve­ri­li­yor!
Bu ara­da Rı­za Sar­ra­f’­ın el ko­nu­lan pa­ra­la­rı fai­ziy­le bir­lik­te ia­de edi­li­yor!
Ay­rı­ca, Tür­ki­ye­’nin ca­ri açı­ğı­nı tek ba­şı­na dü­şü­ren bu müm­taz va­tan ev­lâ­dı, 2 ba­kan ta­ra­fın­dan pla­ket­le ödül­len­di­ri­li­yor!..

* * *

Ama en bü­yük pa­ye ar­ka­dan ge­li­yor! Bu ki­şi­nin ulus­la­ra­ra­sı ka­ra pa­ra ak­la­yı­cı­sı ol­du­ğu ken­di­si­ne bel­ge­ler­le bil­di­ri­len Cum­hur­baş­ka­nı Tay­yip Er­do­ğan şu söz­ler­le yü­cel­ti­yor:
“Ha­yır­se­ver işa­da­mı Rı­za Bey!..”
Ne di­ye­lim?
Ha­yır­se­ver Rı­za Bey ha­yır­lı ol­sun!..


__________________


Canan Şu Anda Forumda.   Alıntı ile Cevapla
2 Üyemiz Canan'in Mesajına Teşekkür Etti.