Tekil Mesaj gösterimi
Eski 22.04.16, 10:07   #1
Canan
Çiçekci kız

Canan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Mar 2011
Konular: 5998
Mesajlar: 25,843
Ettiği Teşekkür: 100724
Aldığı Teşekkür: 141597
Rep Derecesi : Canan şöhret ötesinde bir itibarı vardırCanan şöhret ötesinde bir itibarı vardırCanan şöhret ötesinde bir itibarı vardırCanan şöhret ötesinde bir itibarı vardırCanan şöhret ötesinde bir itibarı vardırCanan şöhret ötesinde bir itibarı vardırCanan şöhret ötesinde bir itibarı vardırCanan şöhret ötesinde bir itibarı vardırCanan şöhret ötesinde bir itibarı vardırCanan şöhret ötesinde bir itibarı vardırCanan şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: Cap Canli
Standart Mustafa Kemal, İşgal Altındayken Bile 23 Nisan’ı Kutlamıştı! | Uğur DündarMustafa Kemal, işgal altındayken bile 23 Nisan’ı

Te­rö­rü ve şe­hit­le­ri­mi­zi ge­rek­çe gös­te­re­rek 23 Ni­san kut­la­ma­la­rı­nı ip­tal et­mek­te­ki asıl amaç or­ta­da:
Bel­lek kay­bı ya­ra­tıp, zi­hin­ler­den 1923’ü, ya­ni Ata­tür­k’­ün la­ik Cum­hu­ri­ye­tiy­le il­gi­li tüm iz­le­ri sil­mek!..
Böy­le­ce ken­di Cum­hu­ri­yet­le­ri için ge­re­ken ze­mi­ni oluş­tur­mak!..
He­sap bu!..

* * *

Ba­kın sev­gi­li okur­la­rım;
Mus­ta­fa Ke­mal bir il­ke im­za ata­rak, va­tan top­rak­la­rı em­per­ya­list­ler­ce iş­gal edil­miş­ken, Yu­nan or­du­su Po­lat­lı ön­le­ri­ne gel­miş­ken ve ül­ke ya­ban­cı kış­kırt­ma­sıy­la baş­la­yan iç ayak­lan­ma­lar­la kay­nı­yor­ken 1921’de 23 Ni­sa­n’­ı kut­la­mış­tı.
Hem de Ha­ki­mi­yet-i Mil­li­ye ve Ço­cuk Bay­ra­mı ola­rak!
Be­de­ni­ni yur­du­na si­per eden ça­ğı­nın en pı­rıl­tı­lı de­ha­sı­nın, ül­ke­yi be­la­dan be­la­ya sü­rük­le­yen gü­nü­mü­zün çok bil­miş­le­ri (!) ka­dar ak­lı yok muy­du?
Ge­çi­niz efen­dim, ge­çi­niz!..

* * *

On­lar Ata­tür­k’­ten, eser­le­rin­den, ema­net­le­rin­den, de­ha­sın­dan ve ay­dın­lan­ma­dan hiç mi hiç hoş­lan­mı­yor­lar.
Her fır­sat­ta onun aziz ha­tı­ra­sı­na say­gı­sız­lık ya­pa­rak iti­bar­sız­laş­tı­ra­cak­la­rı­nı ve unut­tu­ra­cak­la­rı­nı sa­nı­yor­lar.
Bu ne­den­le ya­lan, yan­lış, if­ti­ra de­me­den akıl­la­rı­na ne ge­lir­se sal­lı­yor­lar!..
Ay­yaş ol­du­ğu­nu ve bu ne­den­le si­ro­za ya­ka­la­nıp ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği­ni söy­lü­yor­lar!..

* * *

Oy­sa ha­ki­kat to­pal­la­ya­rak da ol­sa he­de­fi­ne ula­şı­yor.
Ha­tır­la­ya­cak­sı­nız, ge­çen­ler­de kö­şem­de, pa­ra­zi­to­lo­ji ve mik­ro­bi­yo­lo­ji ala­nın­da de­ğer­li ça­lış­ma­la­rı olan Prof. Dr.Gü­len­da­me Say­gı­’nın Ata­tür­k’­ün has­ta­lı­ğı ko­nu­sun­da ta­ri­he ışık tu­ta­cak çok önem­li açık­la­ma­la­rı­nı pay­laş­mış­tım. Prof. Say­gı araş­tır­ma­la­rı­na da­ya­na­rak Bü­yük Ön­der Ata­tür­k’­ün ka­ra­ci­ğer si­ro­zu­nun, Os­man­lı top­rak­la­rı­nı ko­ru­mak için sa­va­şır­ken, Ka­hi­re­’ye ya­ya ola­rak yap­tı­ğı yol­cu­luk sı­ra­sın­da, yı­kan­dı­ğı su­dan kap­tı­ğı pa­ra­zit­ler­den kay­nak­lan­mış ola­bi­le­ce­ği­ni öne sür­müş­tü. (Me­rak­lı­sı için 9 Ni­san 2016, SÖZ­CÜ)
Ge­niş yan­kı ya­ra­tan ya­zı­mı­zın ar­dın­dan, say­gın bi­lim in­san­la­rın­dan Prof. Say­gı­’nın gö­rüş­le­ri­ni doğ­ru­la­yan me­saj­lar al­dım.
Bun­lar­dan bi­ri de Prof. Özer Ozan­ka­ya­’dan ge­len şu mek­tup­tu:
“A­ta­tür­kü­mü­zün has­ta­lı­ğıy­la il­gi­li ya­zı­nı­za te­şek­kür eder­ken, Ata­tür­k’­ün ma­ne­vi kı­zı rah­met­li Sa­bi­ha Gök­çen ile 1998 yı­lın­da yap­tı­ğım bir gö­rüş­me­de Sa­yın Prof. Dr. Gü­len­da­me Say­gı­’nın de­ğer­len­dir­me­si­ni doğ­ru­la­yan bir bil­gi edin­di­ği­mi si­zin­le pay­laş­mak is­te­rim.
Eşim Fi­liz Ozan­ka­ya­’nın TRT adı­na ya­pım­cı-yö­net­men­li­ği­ni yap­tı­ğı CUM­HU­Rİ­YET ÇI­NA­RI bel­ge­se­li kap­sa­mın­da Sa­yın Sa­bi­ha Gök­çen ile evin­de yap­tı­ğı­mız gö­rüş­me­yi bi­tir­dik­ten son­ra, ken­di­si­ne özel ola­rak, Ata­tür­k’­ün has­ta­lı­ğı üze­ri­ne, ken­dim bir he­kim ol­ma­dı­ğım hal­de Sa­yın Prof. Dr. Say­gı­’nın da dü­şün­dü­ğü so­ru­yu yö­nelt­tim:
“Sa­yın Gök­çen, Ata­tür­k’­ün ne­den­siz bu­run ka­na­ma­la­rı, ka­rın böl­ge­si ka­şın­tı­la­rı, si­ro­zun ti­pik be­lir­ti­le­ri ol­ma­sı­na kar­şın Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Sağ­lık Ku­ru­lu Baş­ka­nı Prof. Dr. Ne­ş’­et Ömer ve ar­ka­daş­la­rı­nın has­ta­lı­ğı bir yı­lı aş­kın sü­rey­le ka­ra­ci­ğer yö­nün­den hiç in­ce­le­me­me­le­ri ve böy­le­ce si­ro­zun iler­le­me­si şa­şır­tı­cı de­ğil mi?”
Rah­met­li Sa­bi­ha Gök­çen Ha­nı­me­fen­di, yük­sek er­dem­li­li­ği­nin el­ver­di­ği öl­çü­de şu kı­sa ya­nı­tı ver­mek­le ye­tin­di: “Sa­yın Ozan­ka­ya, ben Prof. Dr. Ne­ş’­et Ömer Be­y’­e çok kır­gı­nım.”
Ata­tür­k’­ün ken­di­si­nin de he­kim­le­ri­ne, ıs­rar­la, “Ben si­ze has­ta­lı­ğı­mın iç­ki­den ol­ma­dı­ğı­nı is­bat ede­ce­ğim!” de­di­ği­ni bi­li­yo­ruz.”

* * *

De­ğer­li bi­lim in­sa­nı Prof. Ozan­ka­ya­’nın da ışık tut­tu­ğu bu ger­çek­ler or­ta­day­ken, Bü­yük Ön­de­ri­miz Ata­türk ve Cum­hu­ri­ye­ti kur­du­ğu aziz si­lah ar­ka­da­şı İs­met İnö­nü­’ye “i­ki ay­ya­ş” de­me­nin, ta­rih önün­de hiç­bir öne­mi ola­maz.
Ama ulu­sal kah­ra­man­la­rı­na bu say­gı­sız­lı­ğı ya­pan­lar, dün­ya­nın dört bir ta­ra­fın­da sa­yı­la­rı çığ gi­bi ar­tan ka­ri­ka­tür­le­re ve hi­civ prog­ram­la­rı­na ko­nu olur­lar!
__________________


Canan Şu Anda Forumda.   Alıntı ile Cevapla
3 Üyemiz Canan'in Mesajına Teşekkür Etti.