Tekil Mesaj gösterimi
Eski 12.05.16, 12:17   #1
Canan
Çiçekci kız

Canan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Mar 2011
Konular: 5976
Mesajlar: 25,788
Ettiği Teşekkür: 100617
Aldığı Teşekkür: 141450
Rep Derecesi : Canan şöhret ötesinde bir itibarı vardırCanan şöhret ötesinde bir itibarı vardırCanan şöhret ötesinde bir itibarı vardırCanan şöhret ötesinde bir itibarı vardırCanan şöhret ötesinde bir itibarı vardırCanan şöhret ötesinde bir itibarı vardırCanan şöhret ötesinde bir itibarı vardırCanan şöhret ötesinde bir itibarı vardırCanan şöhret ötesinde bir itibarı vardırCanan şöhret ötesinde bir itibarı vardırCanan şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: none
Standart Davutoğlu’nu ‘Yıldırım’ Çarptı!.. | Uğur Dündar

Davutoğlu’nu ‘yıldırım’ çarptı!..


Dün bir, bu­gün iki…
Ha­len AKP Ge­nel Baş­ka­nı ve Baş­ba­kan olan Ah­met Da­vu­toğ­lu, kon­gre­de aday­lı­ğı­nı koy­ma­ya­ca­ğı­nı açık­la­dı­ğı an­da yay­lım ateş baş­la­dı.
Aman Al­la­h'­ım hem de ne ateş!..
Dü­ne ka­dar önün­de ce­ket ilik­le­nen, hak­kın­da öv­gü­ler dü­zü­len, “Ho­cam, Ho­ca­m” de­ni­le­rek ye­re gö­ğe sığ­dı­rı­la­ma­yan Da­vu­toğ­lu, bir an­da Sa­ra­y'­da mev­zi­le­nen kes­kin ni­şan­cı­la­rın, Arap usu­lü sırt­tan han­çer sap­la­ma us­ta­la­rı­nın, Os­man­lı ok­çu­la­rı­nın, yan­daş te­tik­çi­le­rin ve ke­ra­me­ti ken­din­den men­kul AKP ule­ma­sı­nın boy he­de­fi ha­li­ne ge­li­ver­di!
Sırt­tan vu­ran­la­rın sa­yı­sı­nın çok­lu­ğu kar­şı­sın­da “Sen de mi Brü­tü­s” la­fı, “Siz­ler de mi Brü­tüs­le­r”­e dö­nü­şü­ver­di!..

* * *

Mü­rek­ke­bi ku­ru­ma­mış öv­gü­ler, ku­lak­la­rı­mız­da hâ­lâ yan­kı­la­nan al­kış ses­le­ri, coş­ku­lu “ya­şa, var ol” ni­da­la­rı, hu­şu için­de din­ler­ken göz­yaş­la­rı­na ha­kim ola­ma­yan­lar bir an­da yok sa­yıl­dı, on­la­rın ye­ri­ne suç­la­ma­lar, it­ham­lar ve if­ti­ra­lar ya­yıl­dı!
Sal­dı­rı sa­ğa­na­ğın­da ne had­di­ni bil­mez­li­ği, ne nan­kör­lü­ğü ve ne de Al­man ajan­lı­ğı, ya­ni ha­in­li­ği kal­dı!..
Böy­le­ce mu­ha­lif­ler için ar­tık ne­re­dey­se spor ha­li­ne ge­len linç­ler­den bir fa­ni ola­rak Ah­met Da­vu­toğ­lu da na­si­bi­ni al­dı!

* * *

Bun­lar yi­ne de onun için gü­zel gün­ler!
He­le bir “gı­k”­ını çı­kar­sın da gö­re­lim!
Akıl­la­ra dur­gun­luk ve­re­cek bo­yut­ta­ki suç­la­ma­la­rın iş­te o za­man ser­vis edil­mek üze­re üre­tim mer­ke­zin­de bek­le­til­di­ği­ni bi­le­lim!..

* * *

Oy­sa Da­vu­toğ­lu'nun azil ne­de­ni­nin ya­zı­lıp çi­zi­len­ler­le il­gi­si bu­lun­ma­dı­ğı­nı CHP İz­mir Mil­let­ve­ki­li Ay­tun Çı­ray, pa­zar gün­kü söy­le­mi­miz­de apa­çık an­lat­tı. Çı­ray, “Da­vu­toğ­lu'na, Cum­hur­baş­ka­nı'nın adam­la­rı ola­rak bi­li­nen ba­zı ki­şi­le­rin kum­pas kur­duk­la­rı­nı ve ‘Pe­li­kan Dos­ya­sı' adı ve­ri­len ‘De­di­ko­du Dos­ya­sı' ile şan­taj yap­tık­la­rı­nı” söy­le­di.
Da­vu­toğ­lu'nun, rant te­ke­ri­ne ço­mak sok­tu­ğu için az­le­dil­di­ği­ni öne sü­re­rek, şu sar­sı­cı id­di­ayı di­le ge­tir­di:
“Baş­ba­kan AK­P'­nin yan­daş mü­te­ah­hit­le­ri­nin ka­mu-özel iha­le­le­rin­de el­de ede­cek­le­ri ola­ğa­nüs­tü kâr­lı şart­la­rı teh­dit edi­yor­du. Bi­na­li Yıl­dı­rı­m'­la Da­vu­toğ­lu iliş­ki­sin­de­ki ka­mu­oyu­na an­cak çok kü­çük kıs­mı yan­sı­yan ge­ri­lim­ler bu teh­dit­le il­gi­liy­di. Da­vu­toğ­lu grup top­lan­tı­sın­da ne­den hır­sız­lık­tan bah­set­ti ve sos­yal med­ya şar­la­tan­la­rı­na çat­tı?.. Ve ne­den ve­da ko­nuş­ma­sın­da “gü­cün yoz­laş­ma­sı­” de­di?..
Söy­le­ye­yim: Ne za­man ki tüm yap-iş­let-dev­ret ve ka­mu-özel iha­le­le­rin­de bun­dan böy­le ha­zi­ne ga­ran­ti­si yüz­de 100'den en faz­la yüz­de 80'e in­di­ril­me ça­lış­ma­sı baş­la­dı, iş­te o za­man bar­dak taş­tı! Yan­daş mü­te­ah­hit­le­rin hep­si aya­ğa kalk­tı! Zi­ra mev­cut pro­je­le­re ve­ri­len dev­let öde­me ve ha­zi­ne borç ga­ran­ti­le­ri Ha­zi­ne'yi tam an­la­mıy­la if­la­sa gö­tü­rü­yor! (…) İs­tan­bu­l'­a ya­pı­lan ha­va­ala­nın­da olup bi­ten­ler, Ba­tı'da bir­kaç hü­kü­me­ti yı­kar! Bel­li ki Bi­na­li Bey çok eli açık dav­ran­mış! Ama mü­te­ah­hit­le­ri ar­ka­sı­na alan Bi­na­li Bey, Da­vu­toğ­lu eki­bi­ni tas­fi­ye et­ti.”

* * *

Siz bak­ma­yın Sa­ray ica­zet­li linç­le­re ve hı­zı gi­de­rek ar­tan se­ri atış­la­ra!..
De­ne­yim­li si­ya­set­çi Çı­ray ne di­yor?
“Da­vu­toğ­lu'nu yıl­dı­rım çarp­tı!..”__________________


Canan isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
2 Üyemiz Canan'in Mesajına Teşekkür Etti.