Merhabalar
Forum Gerçek üyesi değilsiniz ya da Üye Girişi yapmamışsınız.
Sitemizden tam olarak yararlanabilmek için;
Lütfen Buraya tıklayarak üye olunuz.
Forum Gerçek

Forumları Okundu Kabul Et Bugünkü MesajlarYazdığım Cevaplar Açtığım Konular Kim Nerede
Geri git   Forum Gerçek > Maksat Muhabbet Olsun > Astroloji | Mitoloji

Astroloji | Mitoloji Burçlar, fallar ve rüya tabirleri


Cevapla
 
LinkBack Seçenekler
Eski 17.10.16, 12:46   #1
Çiçekci kız

Canan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Mar 2011
Konular: 9678
Mesajlar: 32,705
Ettiği Teşekkür: 107658
Aldığı Teşekkür: 166927
Rep Derecesi : Canan şöhret ötesinde bir itibarı vardırCanan şöhret ötesinde bir itibarı vardırCanan şöhret ötesinde bir itibarı vardırCanan şöhret ötesinde bir itibarı vardırCanan şöhret ötesinde bir itibarı vardırCanan şöhret ötesinde bir itibarı vardırCanan şöhret ötesinde bir itibarı vardırCanan şöhret ötesinde bir itibarı vardırCanan şöhret ötesinde bir itibarı vardırCanan şöhret ötesinde bir itibarı vardırCanan şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: none
Standart Hangi Burç Mutfakta Neler Yapar?

Hangi Burç Mutfakta Neler Yapar?
Boğa denince ilk akla gelen her zaman yemek yemektir. Zira Boğa Burcu evrensel maddi değerlerin yanı sıra gurmeliği temsil etmektedir. Madem Boğa Burcu’nda dolunay var o halde tüm burçların yemekle olan ilişkisi ve sağlıklı beslenme tüyolarını kaleme alayım dedim. Keyifli okumalar…

Koç ve yükselen Koç;

Bir Koç Bur­cu­’nu öy­le afil­li, de­tay­lı ye­mek­ler için mut­fa­ğa as­la sok­ma­ma­lı­sı­nız! Koç Bur­cu­’nun mut­fak­ta ya­pa­bi­le­ce­ği şey­ler ba­sit, hız­lı tü­ke­ti­le­bi­le­cek ve en önem­li­si bu­la­şık çı­kart­ma­ya­cak yi­ye­cek­ler­dir. Evet ye­mek yap­ma ko­nu­sun­da­ki sa­bır­sız­lık­la­rı­nı ye­mek yer­ken de göz­lem­le­ye­bi­lir­si­niz. Hız­lı ve ace­le­ci bir şe­kil­de ye­mek­le­ri­ni tü­ke­tir­ler ve en önem­li­si ye­mek­le­ri­ni pay­laş­ma­yı hiç sev­mez­ler. Koç burç­la­rı özel­lik­le mey­ve, seb­ze ve pro­te­in­le­ri tü­ket­me­ye özen gös­ter­me­li­ler, kas ve zi­hin fonk­si­yon­la­rı­na özel­lik­le iyi ge­le­cek­tir. Baş ağ­rı­la­rı­nın te­tik­len­me­me­si için kah­ve ve çi­ko­la­ta­dan uzak dur­ma­la­rın­da ya­rar var. Siz­le­re tav­si­ye ede­bi­le­ce­ğim yi­ye­cek­ler ise; bö­ğürt­len, in­cir, el­ma, viş­ne, ki­raz, por­ta­kal, es­mer buğ­day, ha­vuç, bi­ber, mı­sır, so­ya, ıs­pa­nak, ka­bak­tır. Bu be­sin­le­rin en önem­li özel­lik­le­ri vü­cut­ta Koç Bur­cu­’nun sem­bo­li­ze et­ti­ği ka­fa-yüz böl­ge­sin­de bu­lu­nan diş­ler, ağız, göz­ler, bu­run, be­yin için çok iyi gel­me­si­dir. Özel­lik­le bol ha­vuç tü­ket­mek hem göz­le­re çok iyi ge­lir hem de ağız­da­ki ya­ra­la­rın hız­la iyi­leş­me­si­ne yar­dım­cı olur.

Boğa ve yükselen Boğa;

Ye­mek de­nin­ce ak­la ilk ge­len isim­ler­de bi­ri Bo­ğa­’dır. Hem bir ye­me­ğin na­sıl lez­zet­li ol­ma­sı ge­rek­ti­ği ko­nu­sun­da do­ğuş­tan gü­dü­le­re sa­hip­tir­ler, hem de ye­mek ye­mek on­lar için ade­ta sa­nat­tır. Ye­mek ye­mek­ten Bo­ğa Bur­cu ka­dar ke­yif alan bir burç yok­tur di­ye­bi­li­rim. Bo­ğa burç­la­rı mut­fak­ta çok ha­ma­rat­tır­lar, ta­bi­i sa­de­ce mut­fak­ta de­ğil ay­nı ha­ma­rat­lı­ğı ya­tak­ta da gös­te­re­bi­lir­ler. Hat­ta ba­zen hem mut­fak, hem ya­tak, iki­si­ni bir ara­da çı­kar­ta­bi­lir­ler de! Bo­ğa burç­la­rı ye­mek ya­par­ken öy­le kli­şe­leş­miş ta­rif­ler­le de­ğil, ta­ma­men el-göz öl­çü­sü ile ya­par­lar ye­mek­le­ri­ni ve na­di­ren ba­şa­rı­sız olur­lar. Bo­ğa burç­la­rı özel­lik­le tuz, mi­ne­ral ve kök bit­ki­ler tü­ket­me­ye özen gös­ter­me­li­ler. El­ma, çi­lek, kuş­bur­nu, ka­vun, li­mon, fes­le­ğen, re­ze­ne, pa­ta­tes, sa­rım­sak, may­da­noz, ke­re­viz ve so­ğa­nı bol bol tü­ke­te­bi­lir­ler. Bo­ğa, vü­cut­ta alt çe­ne, bo­yun kıs­mı­nı, ba­dem­cik­ler ve ku­lak­la­rı yö­ne­tir. Bu say­mış ol­du­ğum yi­ye­cek­ler özel­lik­le bu or­gan­la­ra ve bu böl­ge­le­re çok da­ha iyi gel­mek­te­dir. Özel­lik­le grey­furt su­yu ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ni­zi güç­len­di­rip so­ğuk al­gın­lık­la­rı­na kar­şı bi­re­bir­dir.

İkizler ve yükselen İkizler;

İkiz­ler­le ye­mek ya­par­ken, ye­mek yer­ken, ye­di­ği­niz sof­ra­yı top­lar­ken ya­ni ye­me­ğin her aşa­ma­sın­da onun­la soh­bet et­mek­ten ina­nıl­maz ke­yif alır­sı­nız. Hat­ta o ka­dar gü­zel soh­bet eder­ler ki, ye­di­ği­niz ye­me­ğin ta­dı tu­zu çok iyi ol­ma­sa bi­le ken­di­ni­zi on­la­rın ya­nın­da iyi his­se­der­si­niz. Bel­ki mut­fak­ta ha­ri­ka­lar ya­ra­ta­maz­lar ama me­rak­lı ve araş­tır­ma­cı ki­şi­li­ğe sa­hip ol­duk­la­rın­dan fark­lı, ek­san­trik şey­le­ri mut­fak­la­rın­da de­ne­me­yi ve bu ye­ni üret­tik­le­ri­ni ar­ka­daş­la­rıy­la pay­laş­ma­yı se­ver­ler. Yal­nız bir İkiz­ler ye­mek ya­par­ken as­la te­le­fon­la ko­nuş­ma­ma­lı, çün­kü dalıp ye­me­ğin al­tı­nı ya­ka­bi­lir­ler. İkiz­ler el­le­ri­ni kul­lan­mak­ta­ki ma­ha­re­ti­ni mut­fak­ta da ser­gi­le­meye ça­balayacaktır. İkiz­ler özel­lik­le yağ­lı ve çi­çek­li bit­ki­ler tü­ke­ti­mi­ne da­ha çok özen gös­ter­me­li­ler. Ka­yı­sı, avo­ka­do, en­gi­nar, kar­na­ba­har, bro­ko­li, de­re­otu, te­re, ma­rul, zey­tin, la­ha­na tur­şu­su, mer­ci­mek. İkiz­ler vü­cut­ta el­ler, kol­lar, üst so­lu­num yol­la­rı, bronş­lar ve iç sal­gı bez­le­ri­ni yö­ne­tir. Bu say­mış ol­du­ğum be­sin­ler özel­lik­le vü­cut­ta bu böl­ge­le­re çok iyi ge­le­cek­tir. Özel­lik­le engi­nar se­lü­li­ti ön­le­yi­ci­li­ği ba­kı­mın­dan bol­ca tü­ke­te­bi­lir­si­niz.

Yengeç ve yükselen Yengeç;


Yen­geç burç­la­rı ev, yu­va ai­le te­ma­sı­na önem ver­me­le­ri ile ta­nı­nır­lar ve bu­nun yol­la­rın­dan bir ta­ne­si de iyi bir sof­ra ve gü­zel ye­mek­ten ge­çer! Yen­geç­ler özel­lik­le sun­duk­la­rı ta­bak­la­rın bit­me­me­si­ne si­nir olur­lar. Bu yüz­den bir Yen­geç Bur­cu­’nun sof­ra­sı­na otur­du­ğu­nuz­da ye­me­ğin he­men ar­dın­dan bir so­da iç­me­yi ih­mal et­me­yin! Yen­geç Bur­cu için ye­mek yap­mak ade­ta te­ra­pi gi­bi­dir! Fa­kat on­la­rın ye­mek­le­ri, ge­le­nek­sel­leş­miş ye­mek­ler ola­cak­tır, ye­ni şey­ler de­ne­me­ye, ye­ni­lik­le­re şüp­he için­de yak­la­şır­lar çün­kü. Bir er­ke­ğin kal­bi­ne gi­den yol mi­de­sin­den geç­ti­ği­ne gö­re, Yen­geç­ler aşk ko­nu­sun­da siz­den 1-0 ön­de baş­lar.

Yen­geç­ler özel­lik­le kar­bon­hid­rat ve yap­rak­lı bit­ki­ler tü­ket­me­ye özen gös­ter­me­li­ler. Man­go, ya­ban mer­si­ni, erik, en­gi­nar, ke­kik, pa­pat­ya, pa­zı, so­ya, kuş­kon­maz, ıs­pa­nak gi­bi… Yen­geç Bur­cu vü­cut­ta, ak­ci­ğer, ka­ra­ci­ğer, mi­de, saf­ra ke­se­si, si­nir sis­te­mi­ni yö­net­mek­te­dir. Bu say­mış ol­du­ğum be­sin­ler özel­lik­le bu böl­ge­le­re çok iyi gel­mek­te­dir. Özel­lik­le kar­na­ba­har ba­ğır­sak­la­rı­nı­zın dü­zen­li bir şe­kil­de ça­lış­ma­sı ko­nu­sun­da yar­dım­cı ola­cak­tır.

Aslan ve yükselen Aslan;


As­lan­lar mut­fa­ğa gir­dik­le­rin­de ade­ta kar­na­val ha­va­sın­da ye­mek ve sof­ra ha­zır­lar­lar! Ya­ra­tı­cı­lık­la­rı­nın fark edil­me­si­ni sağ­la­ya­cak ye­mek­ler de­ne­me­ye ba­yı­lır­lar! Yal­nız ya­pa­cak­la­rı ye­mek kö­tü bi­le ol­sa o ka­dar gü­zel am­ba­laj­lar ki ye­mek­ten ke­sin­lik­le şüp­he duy­maz­sı­nız! As­la­n’­ın ha­zır­la­ya­ca­ğı sof­ra da tıp­kı kra­li­yet ai­le­le­ri­nin sof­ra­la­rı gi­bi lüks ve gös­te­riş­li ola­cak­tır. Bir As­lan bur­cu­nun sof­ra­sı­na otur­du­ğu­nuz­da ye­mek­ten mem­nun kal­ma­sa­nız bi­le sa­kın ağ­zı­nı­zı, bur­nu­nu­zu bük­me­yin; ya se­vim­li As­la­n’­ın pen­çe­le­ri­ni üze­ri­niz­de his­se­der­si­niz, ya da si­ze öy­le bir alı­nır ki, bir da­ha bı­ra­kın si­zin­le ay­nı sof­ra­ya otur­ma­yı, si­zin­le so­ka­ğa bi­le çık­maz. As­lan­lar özel­lik­le pro­te­in, seb­ze ve mey­ve­yi bol tü­ket­me­ye özen gös­ter­me­li­ler. Ana­nas, ar­mut, hur­ma, şef­ta­li, ahu­du­du, Frenk üzü­mü, sa­la­ta­lık, ta­ze bi­ber, ma­rul, be­zel­ye, re­ze­ne,es­mer buğ­day gi­bi… As­lan Bur­cu vü­cut­ta kalp, kan do­la­şım sis­te­mi, da­mar­lar, sırt ve di­yaf­ra­mı yö­ne­tir. Bu say­mış ol­du­ğum be­sin­ler bu böl­ge­le­re çok iyi gel­mek­te­dir. Özel­lik­le es­mer buğ­day kan do­la­şı­mı­nı dü­zen­le­me­de yar­dım­cı olur.

Başak ve yükselen Başak;

Ya­şam­la­rın­da ol­du­ğu gi­bi mut­fak­ta da ol­duk­ça ti­tiz, dü­zen­li, ter­tip­li ve te­miz­dir­ler. Hat­ta on­la­rın mut­fak­la­rı­na gir­di­ği­niz­de “a­ca­ba ger­çek­ten bu­ra­da da­ha ön­ce ye­mek piş­ti mi?” di­ye dü­şün­me­den ede­mez­si­niz! De­tay­la­ra çok önem ve­rir­ler, sof­ra­la­rı­na otur­du­ğu­nuz­da bar­da­ğı­nız­da, ça­ta­lı­nız­da-ka­şı­ğı­nız­da bir su le­ke­si bi­le gö­re­mez­si­niz. Ye­me­ğin su­nu­mu da­hil her şe­yin mü­kem­mel ol­ma­sı için el­le­rin­den ge­le­ni ya­par­lar. Yal­nız Ba­şak burç­la­rı­nın bir­lik­te ye­mek ye­mek için pek de ke­yif­li in­san­lar ol­duk­la­rı­nı söy­le­ye­me­yiz, ye­mek mu­hab­bet­le­ri ge­nel­de on­la­rın ev­ham­lı ruh hal­le­ri üze­ri­ne dö­ne­bi­lir çün­kü. Ba­şak­la­rın özel­lik­le tuz, mi­na­rel ve kök bit­ki­ler tü­ket­me­ye özen gös­ter­me­le­rin­de ya­rar var. Özel­lik­le in­cir, man­go, şef­ta­li, kır­mı­zı la­ha­na, so­ğan, turp, pı­ra­sa, pa­ta­tes, bö­ğürt­len gi­bi… Ba­şak Bur­cu vü­cut­ta sin­di­rim sis­te­mi­ni yö­ne­tir. Ba­ğır­sak­lar, da­lak, pan­kre­as Ba­şak Bur­cu ta­ra­fın­dan yö­ne­ti­lir ve bu be­sin­ler bu böl­ge­le­re çok iyi gel­mek­te­dir. Özel­lik­le kar­na­ba­har hem kan ya­pı­mın­da ol­duk­ça yar­dım­cı olup hem de ka­lın­ba­ğır­sak ra­hat­sız­lık­la­rın­dan ko­ru­mak­ta­dır.

Terazi ve yükselen Terazi;


Za­ra­fet, in­ce­lik ve ki­bar­lık on­la­rın ru­hun­da var! Ve bu­nu mut­fak­la­rın­da da çok iyi bir şe­kil­de ser­gi­ler­ler. Ama zan­net­me­yin ki sa­at­le­ri­ni mut­fak­ta ge­çir­mek­ten ke­yif alır­lar! Hiç de öy­le de­ğil, ha­va gru­bu olan bu burç öy­le ağ­da­lı uzun sü­ren ye­mek­le­ri yap­mak­tan sü­per sı­kı­lır­lar. Pra­tik ve hız­lı bir şe­kil­de ya­pa­cak­la­rı ye­mek­le­ri ter­cih eder­ler. Özel­lik­le sof­ra­la­rın­dan kır­mı­zı şa­rap çok na­dir ek­sik olur. Yal­nız onay al­ma ih­ti­ya­cın­da ol­duk­la­rın­dan do­la­yı, ye­mek yer­ken siz­ler­den gü­zel bir çift söz duy­mak için göz­le­ri­ni­zin içi­ne ba­ka­bi­lir­ler, sa­kin olun bu on­la­rın do­ğal ha­li!

Te­ra­zi­le­rin özel­lik­le be­sin de­ğe­ri yük­sek, yağlı gı­da­la­rı bol tü­ket­me­le­rin­de fay­da var­dır. Avo­ka­do, por­ta­kal, en­gi­nar, fa­sul­ye, tar­hun, ka­pa­ri, zey­tin, bü­rük­sel la­ha­na­sı, ke­re­viz, çör­dük otu, ra­ven­tiyi bol tü­ket­me­le­rin­de fay­da var­dır. Te­ra­zi bur­cu vü­cut­ta böb­rek­ler, ba­sen­le­ri, me­sa­ne­yi yö­net­mek­te­dir. Bu say­dı­ğım be­sin­ler özel­lik­le bu böl­ge­le­re çok iyi gel­mek­te­dir. Özel­lik­le Ke­re­viz böb­rek ve me­sa­ne­ler­de ola­sı mik­rop­la­rın te­miz­len­me­si­ne yar­dım­cı ola­bil­di­ği gi­bi bu böl­ge­ler­de ki ra­hat­sız­lık­lar için­de bi­re­bir­dir.

Akrep ve yükselen Akrep;

Tut­ku on­la­rın işi­dir! Her işi tut­kuy­la yap­tık­la­rı gi­bi mut­fak­ta­ki hü­ner­le­ri­ni de tut­kuy­la or­ta­ya koy­ma­sı­nı çok iyi bi­lir­ler. Yap­tık­la­rı ye­mek­le­re ru­hu­nu ka­tar­lar ve özel­lik­le acı ve ba­ha­rat kul­lan­ma­sı­nı se­ver­ler! Eğer ye­me­ğin so­nu gü­zel bir se­viş­me ile bi­te­cek­se Ak­rep Bur­cu­’nun ya­pa­ma­ya­ca­ğı bir ye­mek yok­tur. Ağız­la­rı­nın ta­dı­na düş­kün olan Ak­rep­ler özel­lik­le et ye­mek­le­ri ko­nu­sun­da ol­duk­ça us­ta­dır­lar. Yal­nız Ak­rep­le­rin eleş­ti­rel bir ta­ra­fı var­dır, özel­lik­le sof­ra­nı­za bir Ak­rep Bur­cu­’nu mi­sa­fir eder­se­niz, “Şu şöy­le ol­sa da­ha iyi ol­maz mı­” gi­bi cüm­le­ler­le si­nir­le­ri­ni­zi bo­za­bi­lir­ler, de­me­di de­me­yin. Ak­rep­ler özel­lik­le kar­bon­hid­ra­tı bol bol tü­ke­te­bi­lir­ler. Ka­yı­sı, ar­mut, ahu­du­du, şef­ta­li, fa­sul­ye, pa­ta­tes, bro­ko­li, bal ka­ba­ğı, çe­kir­dek, mı­sır, pa­zı, saf­ran, so­ya, ıs­pa­nak, la­ha­na, do­ma­tes gi­bi… Ak­rep Bur­cu vü­cut­ta cin­sel or­gan­lar­la be­ra­ber id­rar yol­la­rı­nı yö­net­mek­te­dir. Bu say­mış ol­du­ğum be­sin­ler özel­lik­le bu böl­ge­le­re çok iyi ge­le­cek­tir. Özel­lik­le Ar­mut böb­rek ve me­sa­ne prob­lem­le­ri­ne çok iyi gel­mek­te­dir.

Yay ve yükselen Yay;

Hız­lı ve pra­tik in­san­lar­dır. Ya­rım sa­at için­de 3 çe­şit ye­me­ği he­men or­ta­ya çı­kar­ta­bi­lir­ler. On­la­rın öy­le ya­zı­lı ta­rif­ler­le, öl­çek­ler­le pek ara­sı yok­tur. Ye­mek ya­par­ken bü­tün mal­ze­me­le­ri ta­ma­men do­ğaç­la­ma ve göz ka­ra­rı ile kul­la­nır­lar. Ha­ri­ka ye­mek uy­du­rur­lar! Da­ha ön­ce bir ara­ya ge­tir­mek­ten çe­kin­di­ği­niz be­sin­le­ri on­lar ra­hat­lık­la kul­la­na­bi­lir­ler. Öy­le aman aman bir ma­sa dü­ze­ni bek­le­me­mek­te ya­rar var, on­lar için so­nuç önem­li­dir. Doy­du­nuz mu, doy­ma­dı­nız mı, iş­te bü­tün me­se­le bu­dur on­lar için. Yay­lar ra­hat ye­mek ye­me­yi se­ver­ler. Bu yüz­den ken­di­ni­zi Yay Bur­cu’nun evin­de çok ama çok ra­hat his­se­der­si­niz! Yay­lar özel­lik­le pro­te­in ve ta­ze mey­ve­ler tü­ket­me­ye özen gös­ter­me­li­ler. Ana­nas, grey­furt, kuş­bur­nu, ki­vi, be­zel­ye, sa­rım­sak, ta­ze bi­ber, at­kuy­ru­ğu otu, li­mon, mer­ci­mek, kar­puz gi­bi… Yay Bur­cu vü­cut­ta top­lar­da­mar­la­rı, bal­dır­la­rı, kal­ça­yı, kas­la­rı ve si­nir sis­te­mi­ni yö­ne­tir. Bu bah­set­ti­ğim be­sin­ler bu böl­ge­le­re çok iyi ge­le­cek­tir. Özel­lik­le kuş­bur­nu va­ris prob­lem­le­ri­ne yar­dım­cı ola­bil­di­ği gi­bi kas do­ku­su­nun güç­len­di­ril­me­si­ne de des­tek ol­mak­ta­dır.

Oğlak ve yükselen Oğlak;

Mut­fak­ta da ya­şam­la­rın­da ol­duk­la­rı gi­bi oto­ri­ter ve ken­di ku­ral­la­rı­nı uy­gu­la­ma­yı se­ver­ler. Ye­ni­lik­le­re pek­te açık ol­ma­yan bu burç­lar ge­le­nek­sel ye­mek­le­ri yap­ma­yı ge­nel­de ter­cih eder­ler. Alı­şıl­mı­şın dı­şın­da lez­zet­ler pek bek­le­me­mek ge­rek. Her şe­yi bel­li bir öl­çü­ye ve ni­za­ma da­yan­dı­ra­rak ya­par­lar. İlk etap­ta sı­kı­cı gi­bi gel­se de ve­ya ge­le­nek­sel ola­na ol­duk­ça bağ­lı kal­sa­lar da ha­ri­ka me­nü­ler or­ta­ya çı­kar­ta­bi­lir­ler. Yal­nız Oğ­lak­la­rın sof­ra mu­hab­bet­le­ri ge­nel­de iş ve pa­ra üze­ri­ne dö­ne­bi­lir ve siz bun­dan bir za­man son­ra ol­duk­ça sı­kı­la­bi­lir­si­niz. Öy­le uzun uza­dı­ya sof­ra mu­hab­bet­le­ri­ni pek sev­me­dik­le­ri gi­bi ye­mek son­ra­sı Türk Kah­ve­si ise on­la­rın vaz­ge­çil­mez­le­ri ara­sın­da yer al­mak­ta­dır. Oğ­lak­lar özel­lik­le tuz içe­ren gı­da­la­rı ra­hat­lık­la tü­ke­te­bi­lir­ler. Hur­ma, Frenk üzü­mü, el­ma, kar­na­ba­har, ısır­gan otu, şal­gam, pı­ra­sa, es­mer buğ­day, pa­ta­tes, ku­zu ku­la­ğı on­lar için ide­al­dir. Oğ­lak bur­cu vü­cut­ta us­ke­let sis­te­mi, de­ri, diz ve diş­le­ri yö­net­mek­te­dir. Özel­lik­le pa­ta­tes ke­mik­le­rin ya­pı­lan­dı­rıl­ma­sın­da yar­dım­cı olur ve kan do­la­şım sis­te­mi­ni güç­len­dir­mek­te­dir.

Kova ve yükselen Kova;

Tek baş­la­rı­na ye­mek yap­mak­tan ve ye­mek­ten hiç hoş­lan­maz­lar. On­la­rın mut­fak­la­rı da ma­sa­la­rı da ka­la­ba­lık ol­ma­lı. İş­te o za­man ina­nıl­maz mut­lu olur­lar. Hat­ta ye­mek ya­par­ken bi­ri­le­ri­nin on­la­ra yar­dım­cı ol­ma­sın­dan ke­yif alır­lar. Mut­fak­la­rın­da ye­ni­lik­le­re ol­duk­ça açık olan bu burç­lar, ay­nı ye­me­ği her­kes­ten fark­lı bir şe­kil­de ya­pıp her­kes­ten fark­lı lez­zet­ler­de sun­ma­ya ba­yı­lır­lar. Özel­lik­le sos­lar tam on­la­ra gö­re­dir, hem de ken­di uy­dur­duk­la­rı sos­lar! Uzun uza­dı­ya sof­ra mu­hab­bet­le­ri­ne ba­yı­lır­lar ve özel­lik­le kah­val­tı sof­ra­la­rı on­la­rın fa­vo­ri­le­ri ara­sın­da yer al­mak­ta­dır. Ko­va­lar özel­lik­le yağ tü­ke­ti­mi ko­nu­sun­da ra­hat ola­bi­lir­ler. Sağ­lık­lı yağ­lar­dan bah­se­di­yo­rum el­bet­te. Bö­ğürt­len, en­gi­nar, mer­can­köşk, ış­kın, ra­vent, kuş­kon­maz, bro­ko­li, mer­ci­mek gi­bi gı­da­la­rı bol bol tü­ke­te­bi­lir­ler. Ko­va bur­cu vü­cut­ta ayak bi­lek­le­ri­ni, alt bal­dır­la­rı ve top­lar­da­mar­la­rı yö­net­mek­te­dir. Bu say­dı­ğım be­sin­ler özel­lik­le bu böl­ge­le­re iyi ge­le­cek­tir. Özel­lik­le Bö­ğürt­len va­ris ve da­mar prob­lem­le­ri­ne çok iyi gel­mek­te­dir. Bu­nun ya­nı sı­ra sal­gı bez­le­ri­ni ha­re­ke­te ge­çir­mek­te­dir.

Balık ve yükselen Balık;

Ha­ri­ka ye­mek ya­pa­bi­lir­ler fa­kat ka­fa­la­rı ye­rin­de ol­du­ğu sü­re­ce! Da­lıp da­lıp uzak­la­ra git­me­le­ri, ha­yal kur­ma­la­rı yü­zün­den çok de­fa ye­mek­le­ri ya­ka­la­bi­lir, kı­va­mı­nı tut­tur­mak­ta zor­la­na­bi­lir­ler. Öl­çü ne­dir pek bil­me­yen bu burç­lar, ye­mek yap­tık­la­rı va­kit tüm ma­hal­le­ye ye­te­cek ka­dar ya­pa­bi­lir­ler ba­zen. Özel­lik­le yap­tık­la­rı ye­me­ğin su­nu­mu­na çok önem ve­rir­ler, bu ko­nu­da ol­duk­ça idea­list­tir­ler. He­le bir de ga­ze­te­den al­ma bir ye­mek ki­ta­bın­da­ki ye­me­ği yap­ma­ya kal­kı­yor­lar­sa eğer, re­sim­de­ki gö­rün­tü­yü ya­rat­mak için 40 tak­la ata­bi­lir­ler. Ha­mur iş­le­ri ve ku­ra­bi­ye­ler tam on­la­ra gö­re­dir. Ba­lık­lar özel­lik­le şe­ker ve kar­bon­hid­rat­lı ürün­le­ri ra­hat­lık­la tü­ke­te­bi­lir­ler. Muz, man­go, zem­bil çi­çe­ği, re­ze­ne, pı­ra­sa, pa­zı, mı­sır, me­li­sa, ke­re­viz, la­ha­na, ıs­pa­nak, ki­raz, so­ya, grey­furt siz­le­re gö­re­dir. Ba­lık Bur­cu vü­cut­ta ayak­lar, ayak par­mak­la­rı ve si­nir sis­te­mi­ni yö­ne­tir. Bu say­dı­ğım be­sin­ler özel­lik­le bu böl­ge­le­re çok iyi gel­mek­te­dir. Özel­lik­le me­li­sa si­nir­le­rin ya­tış­tı­rıl­ma­sı ve dep­res­yon­da iyi­leş­ti­ri­ci et­ki­si ba­kı­mın­da des­tek­le­yi­ci­dir.


__________________
Canan Şu Anda Forumda.   Alıntı ile Cevapla
7 Üyemiz Canan'in Mesajına Teşekkür Etti.
Eski 17.10.16, 13:04   #2
Süper Üye

ersi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: May 2015
Yaş: 55
Konular: 5
Mesajlar: 2,565
Ettiği Teşekkür: 8584
Aldığı Teşekkür: 12242
Rep Derecesi : ersi şöhret ötesinde bir itibarı vardırersi şöhret ötesinde bir itibarı vardırersi şöhret ötesinde bir itibarı vardırersi şöhret ötesinde bir itibarı vardırersi şöhret ötesinde bir itibarı vardırersi şöhret ötesinde bir itibarı vardırersi şöhret ötesinde bir itibarı vardırersi şöhret ötesinde bir itibarı vardırersi şöhret ötesinde bir itibarı vardırersi şöhret ötesinde bir itibarı vardırersi şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: Kopkop
Standart Cevap: Hangi Burç Mutfakta Neler Yapar?

Mut­fak­ta da ya­şam­la­rın­da ol­duk­la­rı gi­bi oto­ri­ter ve ken­di ku­ral­la­rı­nı uy­gu­la­ma­yı se­ver­ler.
Tam doğru.
__________________
ersi isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
6 Üyemiz ersi'in Mesajına Teşekkür Etti.
Eski 17.10.16, 18:19   #3
"Her Şey Güzel Oldu"

Redwine - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Dec 2013
Konular: 3756
Mesajlar: 17,075
Ettiği Teşekkür: 69076
Aldığı Teşekkür: 66526
Rep Derecesi : Redwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: Cap Canli
Standart Cevap: Hangi Burç Mutfakta Neler Yapar?

Benim ki de doğru...

Hazırladığım sofra eksiksiz ve görsel olarak her şey birbiri ile uyumlu olmalıdır...

İkramlarımı ise özenle hazırlayıp sunarım...

Teşekkürler Canancığım...

__________________
Redwine isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
4 Üyemiz Redwine'in Mesajına Teşekkür Etti.
Eski 17.10.16, 23:22   #4
Uzman Üye

nurideniz34 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Mar 2016
Konular: 707
Mesajlar: 3,511
Ettiği Teşekkür: 54752
Aldığı Teşekkür: 8467
Rep Derecesi : nurideniz34 isimli üye Tecrübe puanını kapatmıştır.
Ruh Halim: Suspus
Standart Cevap: Hangi Burç Mutfakta Neler Yapar?

Ben Aslan burcuyum...önüme geleni afiyetle götürürüm...
__________________
....................................
nurideniz34 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
4 Üyemiz nurideniz34'in Mesajına Teşekkür Etti.
Eski 17.10.16, 23:30   #5
Moderator

Gülümsün - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Oct 2014
Konular: 1759
Mesajlar: 10,152
Ettiği Teşekkür: 54807
Aldığı Teşekkür: 38453
Rep Derecesi : Gülümsün şöhret ötesinde bir itibarı vardırGülümsün şöhret ötesinde bir itibarı vardırGülümsün şöhret ötesinde bir itibarı vardırGülümsün şöhret ötesinde bir itibarı vardırGülümsün şöhret ötesinde bir itibarı vardırGülümsün şöhret ötesinde bir itibarı vardırGülümsün şöhret ötesinde bir itibarı vardırGülümsün şöhret ötesinde bir itibarı vardırGülümsün şöhret ötesinde bir itibarı vardırGülümsün şöhret ötesinde bir itibarı vardırGülümsün şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: none
Standart Cevap: Hangi Burç Mutfakta Neler Yapar?

Alıntı:
Yap­tık­la­rı ye­mek­le­re ru­hu­nu ka­tar­lar
Aynen doğru.
Teşekkürler Canancığım.
__________________
Gülümsün isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
3 Üyemiz Gülümsün'in Mesajına Teşekkür Etti.
Eski 17.10.16, 23:50   #6
Uzman Üye

İlya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Oct 2011
Konular: 30
Mesajlar: 1,454
Ettiği Teşekkür: 6110
Aldığı Teşekkür: 6623
Rep Derecesi : İlya şöhret ötesinde bir itibarı vardırİlya şöhret ötesinde bir itibarı vardırİlya şöhret ötesinde bir itibarı vardırİlya şöhret ötesinde bir itibarı vardırİlya şöhret ötesinde bir itibarı vardırİlya şöhret ötesinde bir itibarı vardırİlya şöhret ötesinde bir itibarı vardırİlya şöhret ötesinde bir itibarı vardırİlya şöhret ötesinde bir itibarı vardırİlya şöhret ötesinde bir itibarı vardırİlya şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: none
Standart Cevap: Hangi Burç Mutfakta Neler Yapar?

Herkez tam isabet derken benim burcum fena halde sacmalamis onca seyin aradinda birtek incir tavsiyesi isabet olmuş acaba bende bir gariplikmi var nedir.

Teşekkürlet @Canan.
__________________
İlya isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
2 Üyemiz İlya'in Mesajına Teşekkür Etti.
Eski 18.10.16, 01:59   #7
Benden Öte Benden Ziyade

Neria - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Sep 2014
Konular: 25
Mesajlar: 298
Ettiği Teşekkür: 81
Aldığı Teşekkür: 1307
Rep Derecesi : Neria muhteşem bir gelişmedeNeria muhteşem bir gelişmedeNeria muhteşem bir gelişmedeNeria muhteşem bir gelişmedeNeria muhteşem bir gelişmedeNeria muhteşem bir gelişmedeNeria muhteşem bir gelişmedeNeria muhteşem bir gelişmedeNeria muhteşem bir gelişmedeNeria muhteşem bir gelişmedeNeria muhteşem bir gelişmede
Ruh Halim: Fikirci
Standart Cevap: Hangi Burç Mutfakta Neler Yapar?

Yengeçlerin mahareti fallarda bile çıkmış yahu : )
__________________
Bir delil yeter kırk alime.
Kırk delil yetmez bir cahile
Neria isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Neria'in Mesajına Teşekkür Etti
Cevapla

Bu Sayfayı Paylaşabilirsiniz

Etiketler
burã§, burç, hangi, mutfakta, neler, yapar


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkWEZ Format +3. Şuan Saat: 17:46.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 PL2 ©2011, Crawlability, Inc.
Copyright ©2000 - 2019 www.forumgercek.com
Protected by CBACK.de CrackerTracker
Önemli Uyarı
www.forumgercek.com binlerce kişinin paylaşım ve yorum yaptığı bir forum sitesidir. Kullanıcıların paylaşımları ve yorumları onaydan geçmeden hemen yayınlanmaktadır. Paylaşım ve yorumlardan doğabilecek bütün sorumluluk kullanıcıya aittir. Forumumuzda T.C. yasalarına aykırı ve telif hakkı içeren bir paylaşımın yapıldığına rastladıysanız, lütfen bizi bu konuda bilgilendiriniz. Bildiriniz incelenerek, 48 saat içerisinde gereken yapılacaktır. Bildirinizi BURADAN yapabilirsiniz.
Page Rank Icon
Bumerang - Yazarkafe
McAfee Site Denetleme
Norton Site Denetleme
www.forumgercek.com Creative Commons Alıntı-Lisansı Devam Ettirme 3.0 Unported Lisansı ile lisanslanmıştır.