Merhabalar
Forum Gerçek üyesi değilsiniz ya da Üye Girişi yapmamışsınız.
Sitemizden tam olarak yararlanabilmek için;
Lütfen Buraya tıklayarak üye olunuz.
Forum Gerçek

Forumları Okundu Kabul Et Bugünkü MesajlarYazdığım Cevaplar Açtığım Konular Kim Nerede
Geri git   Forum Gerçek > Türkiye ve Dünyadan Haberler > Ülkemiz ve Dünya Gündemi > Diğer Köşe Yazıları

Diğer Köşe Yazıları Ülkemiz Yazarlarının Ulusal Basında Yazdıkları Köşe Yazıları ve Bizlerin Yorumları


Cevapla
 
LinkBack Seçenekler
Eski 06.08.13, 11:23   #1
Müdavim

Basakca - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Aug 2009
Konular: 2209
Mesajlar: 11,973
Ettiği Teşekkür: 79777
Aldığı Teşekkür: 77685
Rep Derecesi : Basakca şöhret ötesinde bir itibarı vardırBasakca şöhret ötesinde bir itibarı vardırBasakca şöhret ötesinde bir itibarı vardırBasakca şöhret ötesinde bir itibarı vardırBasakca şöhret ötesinde bir itibarı vardırBasakca şöhret ötesinde bir itibarı vardırBasakca şöhret ötesinde bir itibarı vardırBasakca şöhret ötesinde bir itibarı vardırBasakca şöhret ötesinde bir itibarı vardırBasakca şöhret ötesinde bir itibarı vardırBasakca şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: Ruhsuz
Standart Ergenekon'da Malumun İlamı! | Mehmet Türker

Ka­rar du­ruş­ma­sı­na sa­nık ya­kın­la­rı ve iz­le­yi­ci­le­rin alın­ma­ma­sıy­la “a­le­ni­yet il­ke­si­ni­n” yok edilme­si;
Si­liv­ri­’ye çı­kan yol­la­rın be­ton blok­lar, onun ar­ka­sın­da çift ba­ri­yer­ler­le ka­pa­tıl­ma­sı;
Jan­dar­ma ve po­li­sin ola­ğa­nüs­tü ted­bir­ler al­ma­sı;
Ve hat­ta Si­liv­ri üze­rin­de­ki ha­va sa­ha­sı­nın uçu­şa ka­pa­tıl­ma­sı, bir bü­yük kor­ku­nun ifa­de­siy­di!..

* * *

Çı­kan ağır ka­rar­la­rın da­ha ön­ce­den tah­min edil­miş ol­ma­sı ve bu ka­rar­la­rın bü­yük tep­ki­le­re yol aça­ca­ğı kor­ku­su, ik­ti­da­rı ben­ze­ri an­cak dik­ta re­jim­le­rin­de gö­rü­le­bi­le­cek ted­bir­ler al­ma­ya sevk et­ti!..
İk­ti­dar, 11 yıl­dır bir dar­be pa­ra­no­ya­sı ya­şı­yor!..
San­dık­tan çık­tı­lar, on­la­rın san­dık­tan çık­ma­sı­nı sağ­la­yan de­mok­ra­si­nin ır­zı­na geç­ti­ler!..
Bu pa­ra­no­ya ile bas­kı­yı şid­det­len­dir­di­ler!..
İş ge­lip Si­liv­ri mah­ke­me­le­ri­ne, ya­ni AKP ik­ti­da­rı­nı, Tay­yip Er­do­ğa­n’­ı (ken­di­le­ri­ni) de­vir­me­ye te­şeb­büs et­ti­ği ile­ri sü­rü­len Er­ge­ne­ko­n’­a da­ya­nın­ca kor­ku­dan ne ya­pa­cak­la­rı­nı şa­şır­dı­lar!..

* * *

Mec­li­s’­ten çı­kart­tık­la­rı tor­ba ya­sa­lar gi­bi!..
Tor­ba­nın içi­ne ne var­sa atıl­dı ve so­nun­da Er­ge­ne­kon da­va­sı oluş­tu!..
23 dos­ya bir­leş­ti­ril­di!..
İd­di­ana­me 20 bin say­fa­yı aş­tı!..
Ek­le­riy­le bir­lik­te mil­yo­na yak­laş­tı!..
Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­’nin 26. Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı emek­li Or­ge­ne­ral İl­ker Baş­buğ te­rör ör­gü­tü yö­ne­ti­ci­si ol­mak­tan, ik­ti­da­rı de­vir­me­ye te­şeb­büs­ten mü­eb­bet ha­pis ce­za­sı alır­ken;
Yüz­ler­ce Meh­met­çik ve ma­sum in­sa­nın kan­la­rı el­le­rin­den akan bö­lü­cü te­rör ör­gü­tü PKK’­nın ka­til­le­rin­den Par­mak­sız Ze­ki (Şem­din Sa­kık) bu da­vı­nın giz­li ta­nı­ğı ol­muş­tu!..

* * *

Bir­bi­ri­ni hiç ta­nı­ma­yan in­san­lar ay­nı ör­gü­tün yö­ne­ti­ci­si ve­ya ele­ma­nı ola­rak yar­gı­lan­dı, ör­gü­tün ka­sa­sı ol­du­ğu ka­mu­oyu­na açık­la­nan Kud­du­si Ok­kır te­da­vi edi­le­me­den kan­ser­den öl­dü, pa­ra­sız­lık­tan ce­na­ze­si be­le­di­ye ta­ra­fın­dan kal­dı­rıl­dı!..
Suç ma­ki­ne­si ah­lak­sız­lar giz­li ta­nık ol­du, in­san­la­rın ha­ya­tı ka­rar­dı!..
Bun­lar gün be gün ka­mu­oyu­na in­ti­kal et­ti, vic­dan­la­rı ka­rart­tı, top­lu­mu ku­tup­laş­tır­dı!..
İd­di­ala­rın yüz­de 90’ı top­lum­da ka­bul gör­me­di!..
İş­te bü­tün kor­ku bu yüz­den­di!..

* * *

Dün ağır­laş­tı­rıl­mış mü­eb­bet hap­se mah­kum olan Tür­ki­ye­’nin 26. Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı emek­li Or­ge­ne­ral İl­ker Baş­bu­ğ’­un ka­rar du­ruş­ma­sın­dan ön­ce Twit­ter he­sa­bın­dan yap­tı­ğışu açık­la­ma il­ginç­tir:

“Sı­kı­yö­ne­tim dö­nem­le­rin­de bi­le gö­rül­me­miş, ai­le­le­rin da­hi gel­me­si ya­sak­lan­mış bir or­tam­da ‘mah­ke­me­’ ka­ra­rı­nıık­la­ya­cak. Pe­ki ni­ye? Çün­kü ak­lı­se­lim kim­se­nin iti­bar et­me­ye­ce­ği bir mü­ta­la­a üze­rin­den ka­rar ve­re­cek­ler… Çün­kü ka­mu vic­da­nı­nı ra­hat­sız ede­cek­le­ri­ni, ma­sum in­san­la­rın ce­za­lan­dı­rıl­ma­sı­nı ka­mu­nun ka­bul et­me­ye­ce­ği­ni bi­li­yor­lar… Çün­kü Türk Dev­le­ti ve Türk Or­du­su­’nun şan­lı ta­ri­hi­ne bu­gü­ne ka­dar gö­rül­me­miş bir ka­ra le­ke sü­re­cek­le­ri­ni bi­li­yor­la­r”

Baş­bu­ğ’­un id­di­ası ik­ti­dar­da­ki kor­ku­nun se­be­bi­ni de or­ta­ya ko­yu­yor!..
O in­san­la­rı uzun tu­tuk­lu­luk sü­re­le­riy­le yak­tık­la­rı yet­me­di, mü­eb­bet­ler, ağır ha­pis ce­za­la­rı da peş pe­şe gel­di!..
Da­va si­ya­sal­laş­mış­tı!..
Da­ha ön­ce “Bal­yo­z’­da ne ol­duy­sa, Er­ge­ne­ko­n’­da da öy­le ola­ca­k” de­me­miz ke­ha­net de­ğil­di!..
İş­te dün­kü ka­rar­lar da, ma­lu­mun ila­mı ol­du!..
Ama ik­ti­dar, bu kor­ku­nun ve ve­ri­len ce­za­la­rın al­tın­da ezil­mek­ten kur­tu­la­ma­ya­cak!..

Enf­las­yon tır­ma­nı­yor sal­ta­nat sü­rü­yor!..

Dün enf­las­yon ra­kam­la­rıık­lan­dı
En dü­şük çık­ma­sı ge­re­ken yaz ay­la­rın­da bi­le enf­las­yon yıl­lık baz­da yüz­de 8.88’e ulaş­tı!..
Ama id­di­a edi­yo­rum ki çar­şı pa­zar­da enf­las­yon yüz­de 25’in al­tın­da de­ğil…
Tay­yip Bey ve sü­la­le­si­nin, on­la­rın yan­daş­la­rı­nın enf­las­yon fi­lan umu­run­da ol­maz!..
Alt­la­rın­da Mer­ce­des fi­lo­su, cip­ler, uçak­lar, he­li­kop­ter­ler, ço­luk ço­cuk do­lu­şup sal­ta­nat sü­rer­ler!..
Enf­las­yon yük­sek çı­kın­ca or­ta­dan kay­bo­lur­lar, enf­las­yon dü­şün­ce va­tan kur­ta­ran as­lan poz­la­rı­na gi­rer­ler!..

* * *

Bu ik­ti­dar, bu hal­kı kö­mür çu­val­la­rı, bul­gur-no­hut tor­ba­la­rıy­la yıl­lar­ca uyut­tu!..
Yet­me­di, se­çim za­ma­nı buz­do­la­bı, ça­ma­şır ma­ki­ne­si, bu­la­şık ma­ki­ne­si bi­le da­ğıt­tı­lar!..
Ki, o yok­sul va­tan­daş­la­rın on­la­rın içi­ne ko­ya­cak yi­ye­ce­ği, yı­ka­ya­ca­ğı ta­ba­ğı, hat­ta ça­lış­tı­ra­cak elek­tri­ği, bağ­la­ya­cak su­yu yok­tu!..
Şim­di ha­yat pa­ha­lı­lı­ğı al­dı ba­şı­na gi­di­yor, ha­yat pa­ha­lı­lı­ğı fa­kir fu­ka­ra­yı vu­ru­yor, ik­ti­dar ol­ma­nın kay­ma­ğı­nı yi­yen­ler de sal­ta­nat sür­me­ye de­vam edi­yor!..

——­——­——­———­—-
Dü­zelt­me: Ön­ce­ki gün­kü “A­ra­nan pa­şa­lar bu­lun­du­” baş­lık­lı ya­zı­da emek­li­ye sevk edi­le­rek tas­fi­ye­ye ta­bi tu­tu­lan Jan­dar­ma Ge­nel Ko­mu­ta­nı Be­kir Kal­yon­cu­’nun adı yan­lış­lık­la Er­dal Cey­la­noğ­lu ola­rak ya­zıl­mış­tı… Dü­zel­tir, özür di­le­rim. (M.T.)

Sözcü

Basakca isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bu Sayfayı Paylaşabilirsiniz

Etiketler
enf­las­yon, ergenekonda, ilamı, malumun, mehmet, türker


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


İlgili Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Apo çıkacak komutanlar yatacak! | Mehmet Türker Ekin Diğer Köşe Yazıları 2 21.03.13 00:52
Kalemini kır ama asla satma!..|| Mehmet Türker Ekin Diğer Köşe Yazıları 2 13.03.13 12:07
Mösyö İmam teksasli85 Vitrindeki Kitaplar 4 02.09.11 03:50


WEZ Format +3. Şuan Saat: 23:14.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 PL2 ©2011, Crawlability, Inc.
Copyright ©2000 - 2019 www.forumgercek.com
Protected by CBACK.de CrackerTracker
Önemli Uyarı
www.forumgercek.com binlerce kişinin paylaşım ve yorum yaptığı bir forum sitesidir. Kullanıcıların paylaşımları ve yorumları onaydan geçmeden hemen yayınlanmaktadır. Paylaşım ve yorumlardan doğabilecek bütün sorumluluk kullanıcıya aittir. Forumumuzda T.C. yasalarına aykırı ve telif hakkı içeren bir paylaşımın yapıldığına rastladıysanız, lütfen bizi bu konuda bilgilendiriniz. Bildiriniz incelenerek, 48 saat içerisinde gereken yapılacaktır. Bildirinizi BURADAN yapabilirsiniz.
Page Rank Icon
Bumerang - Yazarkafe
McAfee Site Denetleme
Norton Site Denetleme
www.forumgercek.com Creative Commons Alıntı-Lisansı Devam Ettirme 3.0 Unported Lisansı ile lisanslanmıştır.