Merhabalar
Forum Gerçek üyesi değilsiniz ya da Üye Girişi yapmamışsınız.
Sitemizden tam olarak yararlanabilmek için;
Lütfen Buraya tıklayarak üye olunuz.
Forum Gerçek

Forumları Okundu Kabul Et Bugünkü MesajlarYazdığım Cevaplar Açtığım Konular Kim Nerede
Geri git   Forum Gerçek > Türkiye ve Dünyadan Haberler > Ülkemiz ve Dünya Gündemi > Diğer Köşe Yazıları

Diğer Köşe Yazıları Ülkemiz Yazarlarının Ulusal Basında Yazdıkları Köşe Yazıları ve Bizlerin Yorumları


Cevapla
 
Seçenekler
Eski 14.12.13, 12:02   #1
Inatci
» İsyankar Zır Deli «

Inatci - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Jun 2013
Konular: 126
Mesajlar: 2,216
Ettiği Teşekkür: 7277
Aldığı Teşekkür: 12006
Rep Derecesi : Inatci işlenmemiş cevherInatci işlenmemiş cevherInatci işlenmemiş cevherInatci işlenmemiş cevherInatci işlenmemiş cevherInatci işlenmemiş cevherInatci işlenmemiş cevherInatci işlenmemiş cevherInatci işlenmemiş cevherInatci işlenmemiş cevherInatci işlenmemiş cevher
Ruh Halim: Meskul
Standart Okuyun, Krize Gireceksiniz!| Murat Muratoğlu

Son ola​rak söy​le​ye​ce​ği​mi en baş​ta söy​le​ye​yim. Tür​ki​ye çok cid​di bir eko​no​mik kri​zin içe​ri​sin​de… Semp​tom​lar o ka​dar ba​riz ki​… An​cak alış​kan​lık​la​rı​mız eko​no​mik mi​yop​lu​ğa ne​den olu​yor, tab​lo​yu açık​ça gör​me​mi​zi en​gel​li​yor.

Alış​kan​lık de​di​ğim da​ha ön​ce​ki eko​no​mik kriz​le​ri​mi​zin ya​pı​sı​… Ben​zer​lik ku​ra​cak olur​sak on​lar kalp kri​zi gi​biy​di; bir an​da ge​lir, ban​ka​la​rı, şir​ket​le​ri ba​tı​rır, he​men bir iki ay içe​ri​sin​de iyi​leş​me sü​re​ci​ne gi​ri​lir​di.

Bu se​fer​ki kan​se​r… Ya​ta​ğa düş​me​den ön​ce her ge​çen gün kö​tü​ye gi​di​yor​sun.

Mu​si​bet 2013’ün Ni​sa​n’​ın​da baş​la​dı. Eko​no​mik kö​tü​leş​me​yi ıs​rar​la Ge​zi olay​la​rı​na ve fa​iz lo​bi​si de​dik​le​ri sa​nal bir düş​ma​na bağ​la​dı​lar. Hal​bu​ki kriz ba​ğı​ra ba​ğı​ra ge​li​yor​du.

Semp​tom​lar


Bu​gün, 1.78’den 2.04’e yük​sel​miş do​lar ku​ru, yüz​de 4.5’ten yüz​de 9’a yük​sel​miş fa​iz ora​nı ile kar​şı kar​şı​ya​yız. Siz​ce se​kiz ay​lık bu de​ği​şim nor​mal mi?

Mer​kez Ban​ka​sı​’nın ka​de​me​li ola​rak iyi​le​şi​yor de​di​ği ca​ri açık Ocak-Ekim dö​ne​min​de bir ön​ce​ki yı​lın ay​nı dö​ne​mi​ne gö​re 12 mil​yar 348 mil​yon ABD do​la​rı art​tı. Nor​mal mi?

Bü​yü​me is​ta​tis​tik oyun​la​rı ile an​cak ye​rin​de sa​yı​yor ki ge​le​cek dö​nem​den iti​ba​ren hız​la dü​şe​cek. Enf​las​yon ar​tı​yor, iş​siz​lik ar​tı​yor. Nor​mal mi?

Öde​ne​me​yen kre​di kart​la​rı, kre​di​ler, se​net​ler ve hat​ta fa​tu​ra​lar her ge​çen gün kat​la​nı​yor. Alı​nan ön​lem​ler na​fi​le​… Kre​di​ler ve borç​lu​luk hız​la yük​se​li​yor. Ta​sar​ruf mik​ta​rı​mız ne​re​dey​se öl​çü​le​me​ye​cek ka​dar azal​mış du​rum​da.

Teş​his

Bir eko​no​mi için en teh​li​ke​li olan çif​te açık​tır. Ca​ri açık ve büt​çe açı​ğı bir​lik​te de​va​sa ka​ra​de​li​ği oluş​tu​rur​lar. Ül​ke​le​ri kü​çük sar​sın​tı​lar faz​la et​ki​le​mez ama bu de​lik ül​ke​le​ri ön​ce yu​tar son​ra da tü​kü​rür. Ma​şal​lah biz de iki tür açık da mev​cut.

Ge​le​lim ru​tin ge​liş​me​le​re​…

Mer​kez Ban​ka​sı gün​lük do​lar sa​tış​la​rı​nı 20 mil​yon​dan 70 mil​yo​na çı​kart​tı, “Ba​na ina​nın ve ka​za​nı​n” de​di, teh​dit et​ti, ya​kar​dı, kim​se gö​zü​nü bi​le kırp​ma​dı. Fa​iz​le​ri üs​tü ka​pa​lı ar​tır​dı, kim​se​nin kı​lı kı​pır​da​ma​dı. Ön​lem al​dı, pi​ya​sa​yı sı​kış​tır​dı, yi​ne de dö​viz se​pe​ti 2.35’ten, 2.42’ye fır​la​dı. Da​ha ne ol​sun?

Kö​re sor​san gös​te​rir der​ler ya du​rum bu ka​dar net. Siz bi​lin, di​ğer​le​ri​nin de öğ​ren​me​si çok sür​me​ye​cek.

........Sözcü......


__________________
Inatci isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
3 Üyemiz Inatci'in Mesajına Teşekkür Etti.
Eski 14.12.13, 13:13   #2
Tntcool
Kelebek gibi uçar, arı gibi *******...

Tntcool - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Jan 2012
Konular: 148
Mesajlar: 5,315
Ettiği Teşekkür: 17626
Aldığı Teşekkür: 25589
Rep Derecesi : Tntcool şöhret ötesinde bir itibarı vardırTntcool şöhret ötesinde bir itibarı vardırTntcool şöhret ötesinde bir itibarı vardırTntcool şöhret ötesinde bir itibarı vardırTntcool şöhret ötesinde bir itibarı vardırTntcool şöhret ötesinde bir itibarı vardırTntcool şöhret ötesinde bir itibarı vardırTntcool şöhret ötesinde bir itibarı vardırTntcool şöhret ötesinde bir itibarı vardırTntcool şöhret ötesinde bir itibarı vardırTntcool şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: none
Standart Cevap: Okuyun, krize gireceksiniz!| Murat Muratoğlu

Krize girsek ne olacak, kriz bize girecek sonuçta...
Tntcool isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
2 Üyemiz Tntcool'in Mesajına Teşekkür Etti.
Eski 14.12.13, 13:19   #3
Inatci
» İsyankar Zır Deli «

Inatci - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Jun 2013
Konular: 126
Mesajlar: 2,216
Ettiği Teşekkür: 7277
Aldığı Teşekkür: 12006
Rep Derecesi : Inatci işlenmemiş cevherInatci işlenmemiş cevherInatci işlenmemiş cevherInatci işlenmemiş cevherInatci işlenmemiş cevherInatci işlenmemiş cevherInatci işlenmemiş cevherInatci işlenmemiş cevherInatci işlenmemiş cevherInatci işlenmemiş cevherInatci işlenmemiş cevher
Ruh Halim: Meskul
Standart Cevap: Okuyun, krize gireceksiniz!| Murat Muratoğlu

İşte o kriz bize girerken hazırlıklı olun, diyor.Yani ölürken birde felçli kalmayın
Espri bir yanada bu olay doktorun hastasına üç ay ömrün ya kaldı...ya kalmadı, demesine benzemiş
__________________
Inatci isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Inatci'in Mesajına Teşekkür Etti
Eski 14.12.13, 13:26   #4
Tntcool
Kelebek gibi uçar, arı gibi *******...

Tntcool - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Jan 2012
Konular: 148
Mesajlar: 5,315
Ettiği Teşekkür: 17626
Aldığı Teşekkür: 25589
Rep Derecesi : Tntcool şöhret ötesinde bir itibarı vardırTntcool şöhret ötesinde bir itibarı vardırTntcool şöhret ötesinde bir itibarı vardırTntcool şöhret ötesinde bir itibarı vardırTntcool şöhret ötesinde bir itibarı vardırTntcool şöhret ötesinde bir itibarı vardırTntcool şöhret ötesinde bir itibarı vardırTntcool şöhret ötesinde bir itibarı vardırTntcool şöhret ötesinde bir itibarı vardırTntcool şöhret ötesinde bir itibarı vardırTntcool şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: none
Standart Cevap: Okuyun, krize gireceksiniz!| Murat Muratoğlu

Krize hazırlıklı olmak mı ? Nasıl... Toptancıya koşup un, yağ, makarna vs. stoğu mu yapalım ? Veya paramızı nereye yatıralım, biraz tüyo ver...
Tntcool isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Tntcool'in Mesajına Teşekkür Etti
Eski 14.12.13, 13:37   #5
Inatci
» İsyankar Zır Deli «

Inatci - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Jun 2013
Konular: 126
Mesajlar: 2,216
Ettiği Teşekkür: 7277
Aldığı Teşekkür: 12006
Rep Derecesi : Inatci işlenmemiş cevherInatci işlenmemiş cevherInatci işlenmemiş cevherInatci işlenmemiş cevherInatci işlenmemiş cevherInatci işlenmemiş cevherInatci işlenmemiş cevherInatci işlenmemiş cevherInatci işlenmemiş cevherInatci işlenmemiş cevherInatci işlenmemiş cevher
Ruh Halim: Meskul
Standart Cevap: Okuyun, krize gireceksiniz!| Murat Muratoğlu

Bizim gibilere daha da fakirleşeceksiniz şaşırmayın demiş alla allaa Dibe vurdunuz sanıyorsunuz ama az kaldı dibe nasıl vurulurmul göreceğiniz günler yaklaştı

Ama sen yinede fırtına öncesi un,yağ,şeker stoku yapabilirsin ya daaa oyum AKEPE dersin koli koli kapına getiriler.Bak buda bir çözüm
__________________
Inatci isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Inatci'in Mesajına Teşekkür Etti
Eski 14.12.13, 13:45   #6
Tntcool
Kelebek gibi uçar, arı gibi *******...

Tntcool - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Jan 2012
Konular: 148
Mesajlar: 5,315
Ettiği Teşekkür: 17626
Aldığı Teşekkür: 25589
Rep Derecesi : Tntcool şöhret ötesinde bir itibarı vardırTntcool şöhret ötesinde bir itibarı vardırTntcool şöhret ötesinde bir itibarı vardırTntcool şöhret ötesinde bir itibarı vardırTntcool şöhret ötesinde bir itibarı vardırTntcool şöhret ötesinde bir itibarı vardırTntcool şöhret ötesinde bir itibarı vardırTntcool şöhret ötesinde bir itibarı vardırTntcool şöhret ötesinde bir itibarı vardırTntcool şöhret ötesinde bir itibarı vardırTntcool şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: none
Standart Cevap: Okuyun, krize gireceksiniz!| Murat Muratoğlu

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi Inatci Mesajı göster
ya daaa oyum AKEPE dersin koli koli kapına getiriler.Bak buda bir çözüm

Bak bu olabilir, kime başvurayım yardımcı olur musun ?
Tntcool isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Tntcool'in Mesajına Teşekkür Etti
Eski 14.12.13, 13:50   #7
Inatci
» İsyankar Zır Deli «

Inatci - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Jun 2013
Konular: 126
Mesajlar: 2,216
Ettiği Teşekkür: 7277
Aldığı Teşekkür: 12006
Rep Derecesi : Inatci işlenmemiş cevherInatci işlenmemiş cevherInatci işlenmemiş cevherInatci işlenmemiş cevherInatci işlenmemiş cevherInatci işlenmemiş cevherInatci işlenmemiş cevherInatci işlenmemiş cevherInatci işlenmemiş cevherInatci işlenmemiş cevherInatci işlenmemiş cevher
Ruh Halim: Meskul
Standart Cevap: Okuyun, krize gireceksiniz!| Murat Muratoğlu

Üzgünüm yardımcı olamayacağım Çünkü hiç bilmem Bizim köye uğramazlar Buradan onlara ekmek çıkmayacağını çok iyi bilirler
__________________
Inatci isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Inatci'in Mesajına Teşekkür Etti
Cevapla

Bu Sayfayı Paylaşabilirsiniz

Etiketler
açık, eko​no​mik, gireceksiniz|, krize, murat, muratoğlu, okuyun


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı

Hızlı Erişim

İlgili Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
130 Çocuklu Padişah 3. Murat Conan Türk Tarihinde Yer Alanlar 11 07.05.20 01:57
Biz Neredeyiz? Merkez Nerede? | Murat Muratoğlu Cansuyu Diğer Köşe Yazıları 0 28.08.13 09:52


WEZ Format +3. Şuan Saat: 12:16.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2000 - 2019 www.forumgercek.com
Protected by CBACK.de CrackerTracker
Önemli Uyarı
www.forumgercek.com binlerce kişinin paylaşım ve yorum yaptığı bir forum sitesidir. Kullanıcıların paylaşımları ve yorumları onaydan geçmeden hemen yayınlanmaktadır. Paylaşım ve yorumlardan doğabilecek bütün sorumluluk kullanıcıya aittir. Forumumuzda T.C. yasalarına aykırı ve telif hakkı içeren bir paylaşımın yapıldığına rastladıysanız, lütfen bizi bu konuda bilgilendiriniz. Bildiriniz incelenerek, 48 saat içerisinde gereken yapılacaktır. Bildirinizi BURADAN yapabilirsiniz.
Page Rank Icon
Bumerang - Yazarkafe
McAfee Site Denetleme
Norton Site Denetleme
www.forumgercek.com Creative Commons Alıntı-Lisansı Devam Ettirme 3.0 Unported Lisansı ile lisanslanmıştır.