Merhabalar
Forum Gerçek üyesi değilsiniz ya da Üye Girişi yapmamışsınız.
Sitemizden tam olarak yararlanabilmek için;
Lütfen Buraya tıklayarak üye olunuz.
Forum Gerçek

Forumları Okundu Kabul Et Bugünkü MesajlarYazdığım Cevaplar Açtığım Konular Kim Nerede
Geri git   Forum Gerçek > Türkiye ve Dünyadan Haberler > Ülkemiz ve Dünya Gündemi > Diğer Köşe Yazıları

Diğer Köşe Yazıları Ülkemiz Yazarlarının Ulusal Basında Yazdıkları Köşe Yazıları ve Bizlerin Yorumları


Cevapla
 
Seçenekler
Eski 12.05.14, 08:59   #1
Deniz
Müdavim

Deniz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Sep 2013
Konular: 391
Mesajlar: 3,045
Ettiği Teşekkür: 11541
Aldığı Teşekkür: 13032
Rep Derecesi : Deniz şöhret ötesinde bir itibarı vardırDeniz şöhret ötesinde bir itibarı vardırDeniz şöhret ötesinde bir itibarı vardırDeniz şöhret ötesinde bir itibarı vardırDeniz şöhret ötesinde bir itibarı vardırDeniz şöhret ötesinde bir itibarı vardırDeniz şöhret ötesinde bir itibarı vardırDeniz şöhret ötesinde bir itibarı vardırDeniz şöhret ötesinde bir itibarı vardırDeniz şöhret ötesinde bir itibarı vardırDeniz şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: none
Standart Cumhurbaşkanı seçimi

Yü­rür­lük­te­ki “Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Ana­ya­sa­sı­”na gö­re “Cum­hur­baş­ka­nı Dev­le­tin ba­şı­dır. Bu sı­fat­la Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­ni ve Türk Mil­le­ti­nin bir­li­ği­ni tem­sil eder; Ana­ya­sa­nın uy­gu­lan­ma­sı­nı, Dev­let or­gan­la­rı­nın dü­zen­li ve uyum­lu ça­lış­ma­sı­nı gö­ze­tir.” (Ana­ya­sa, mad­de 104/1)
Cum­hur­baş­ka­nı se­çil­mek için “kırk ya­şı­nı dol­dur­muş ve yük­sek öğ­re­nim yap­mış Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si üye­le­ri ve­ya bu ni­te­lik­le­re ve mil­let­ve­ki­li se­çil­me ye­ter­li­ği­ne sa­hip Türk va­tan­da­şı­” ol­mak ge­re­kir (mad­de 101/1). Kim­le­rin mil­let­ve­ki­li se­çi­le­me­ye­ce­ği de Ana­ya­sa­’nın 76. mad­de­si­nin ikin­ci ve üçün­cü fık­ra­la­rın­da be­lir­til­miş­tir. Bu ku­ral­lar bir­lik­te ele alın­dı­ğın­da bir mil­let­ve­ki­li­nin cum­hur­baş­ka­nı ola­bil­me­si için 40 ya­şı­nı dol­dur­muş, yük­sek öğ­re­nim yap­mış ol­ma­sı ge­re­kir.
Cum­hur­baş­kan­lı­ğı­na aday­lık ko­nu­la­maz, kim­se ken­di­ni aday gös­te­re­mez. Aday­lık için öne­ri ya­pı­la­bi­lir. Aday gös­te­ri­lir, bu­nu da yir­mi mil­let­ve­ki­li ile son ya­pı­lan mil­let­ve­ki­li ge­nel se­çim­le­rin­de ge­çer­li oy­lar top­la­mı bir­lik­te he­sap­lan­dı­ğın­da yüz­de 10’u ge­çen si­ya­sî par­ti­ler or­tak aday gös­te­re­bi­lir (mad­de 101/3). Açık an­la­tım, ba­ğım­sız aday­lık yok­tur.
Gö­rev­de­ki Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gü­l’­ün se­çil­di­ği za­man yü­rür­lük­te olan “ye­di yıl­lı­k” sü­re­yi ta­mam­la­ma­sı­na kar­şın ye­ni­den se­çil­me­si­ne iliş­kin tar­tı­şı­lan Ana­ya­sa Mah­ke­me­si ka­ra­rıy­la açı­lan ve ik­ti­dar par­ti­si ile mu­ha­le­fet par­ti­le­ri­nin kar­şı­lık­lı söy­lem­le­riy­le gı­cır­da­yan ka­pı­dan ki­min gi­re­ce­ği­ni halk be­lir­le­ye­cek­tir (mad­de 101/1). Ana­ya­sa­’da 31.5.2007 gün­lü, 5678 no.lu ya­sa­nın 4. Mad­de­si­’y­le ya­pı­lan de­ği­şik­lik­le ön­gö­rü­len bu açı­lı­mın ne öl­çü­de ya­rar­lı ola­ca­ğı 10 Ağus­to­s’­ta ilk tu­ru ya­pı­la­cak se­çi­min so­nun­da sap­ta­na­cak­tır.
Göz­le­nen du­rum
An­laş­ma, uz­laş­ma ve da­ya­nış­ma­dan çok atış­ma, ça­tış­ma, ka­pış­ma ve tar­tış­ma için­de olan par­ti­le­rin or­tak aday gös­ter­me­si ola­sı­lı­ğı bu­lun­ma­mak­ta­dır. İk­ti­dar par­ti­sin­den kur­tul­mak için ye­rel se­çim­ler­de bu ya­şam­sal iliş­ki­yi ku­ra­ma­yan par­ti­le­rin cum­hur­baş­ka­nı se­çi­min­de bir ara­ya gel­me­le­ri ola­nak­sız gö­rül­mek­te­dir. Ül­ke­yi, ulu­su, dev­le­ti dü­şün­me­yi par­ti­le­rin­den öne al­ma­dık­ça da­ya­nış­ma için­de en uy­gun ada­yı be­lir­le­me­le­ri güç­tür. Yir­mi mil­let­ve­ki­li­nin cum­hur­baş­ka­nı ada­yı gös­ter­me­si de par­ti­le­ri­nin olu­ru­nu al­ma­dan ger­çek­le­şe­bi­le­cek bir ol­gu de­ğil­dir. Mil­let­ve­kil­le­ri­nin ada­yı yi­ne par­ti­le­ri­nin olur ver­di­ği ad­lar ola­cak­tır.
Şim­di­den ki­mi ad­lar ko­nu­şu­lup ya­zıl­mak­ta, ki­mi­le­ri de ken­di­le­ri­ni aday ola­rak ta­nıt­mak­ta­dır. Uy­gar bir yurt­taş gi­ri­şi­mi olan bu çı­kış­lar kı­na­na­maz. An­cak, cum­hur­baş­ka­nı aday­lı­ğı ad, var­lık, si­ya­si güç, par­ti ka­ra­rı ve des­te­ği gi­bi öl­çü­ler­le sı­nır­lı ba­sit bir du­rum ola­rak de­ğer­len­di­ri­le­mez. Eği­tim, de­ne­yim, ki­şi­lik, lâ­ik Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­’nin ku­ru­luş fel­se­fe­si­ne, Ana­ya­sa­’da ön­gö­rü­len ulu­sal ve ya­şam­sal il­ke­le­re iç­ten­lik­le bağ­lı­lık, say­gın­lık aran­ma­lı, ulu­sun de­ğer­le­ri­ne ve adı­na du­yar­lı, ço­ğun­lu­ğun “Be­nim cum­hur­baş­ka­nı­m” di­ye gü­ven du­yup be­nim­se­ye­ce­ği, par­ti­zan­lık göl­ge­si bu­lun­ma­yan bi­ri se­çil­me­li­dir. Mus­ta­fa Ke­mal ATA­TÜR­K’­ün ka­tı­na O’­nu ta­nı­ma­yan, yad­sı­yan, de­ğe­ri­ni bil­me­yen, il­ke­le­ri­ne özen gös­ter­me­yen, yö­nü­nü ve yo­lu­nu ter­si­ne çe­vi­ren bi­ri as­la ge­ti­ril­me­me­li­dir. Dev­le­tin say­gın­lı­ğıy­la bağ­daş­maz.
Ana­ya­sa de­ği­şik­li­ğin­den son­ra 102/5. mad­de­nin ön­gör­dü­ğü cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çi­mi­ne iliş­kin yön­tem­le­ri ve il­ke­le­ri dü­zen­le­yen ya­sa 19.1.2012 gün­lü, 6271 no.lu olup 26.1.2012 gü­nün­de yü­rür­lü­ğe gir­miş­tir.
Sü­reç
“Sü­re­ç” söz­cü­ğü­nü sev­dik­le­ri an­la­şı­lan AK­P’­li­ler cum­hur­baş­ka­nı se­çi­mi için de A. GÜL ile RTE ara­sın­da­ki ko­nuş­ma­la­rı ka­rar için zo­run­lu sa­yı­yor­lar ama par­ti ola­rak Baş­ba­ka­nı yeğ­le­dik­le­ri­ni de söy­lü­yor­lar. Par­ti­zan­lık­ta bir­bi­ri­ni arat­ma­ya­cak bu iki­li­ye kat­lan­ma­nın güç­lü­ğü yi­ne ko­nu­nun bi­lin­cin­den uzak seç­men ço­ğun­lu­ğuy­la çö­züm­le­ne­cek. İk­ti­dar par­ti­si­nin bas­kı bi­çi­min­de­ki tu­tu­mu ile mu­ha­le­fet par­ti­le­ri­nin da­ya­nış­ma kül­tü­rü dü­ze­yi, umut­la­rı kır­mak­ta­dır.

12.05.2014


Yekta Güngör Özden
__________________
Bağımsızlıktan yoksun bir ulus,Uygar insanlık karşısında uşak olmaktan kurtulamaz.


MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
Deniz isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
3 Üyemiz Deniz'in Mesajına Teşekkür Etti.
Eski 12.05.14, 09:31   #2
Melek78
Gerçek Üye

Melek78 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Jan 2014
Konular: 129
Mesajlar: 686
Ettiği Teşekkür: 4351
Aldığı Teşekkür: 2970
Rep Derecesi : Melek78 muhteşem bir gelişmedeMelek78 muhteşem bir gelişmedeMelek78 muhteşem bir gelişmedeMelek78 muhteşem bir gelişmedeMelek78 muhteşem bir gelişmedeMelek78 muhteşem bir gelişmedeMelek78 muhteşem bir gelişmedeMelek78 muhteşem bir gelişmedeMelek78 muhteşem bir gelişmedeMelek78 muhteşem bir gelişmedeMelek78 muhteşem bir gelişmede
Ruh Halim: none
Standart Cevap: Cumhurbaşkanı seçimi

Konu için teşekkürler... @Deniz68
__________________

Melek78 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Melek78'in Mesajına Teşekkür Etti
Cevapla

Bu Sayfayı Paylaşabilirsiniz

Etiketler
aday, cumhurbaşkanı, için, mad­de, seçimi


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı

Hızlı Erişim

İlgili Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Kask Hakkında - Bakımı - Seçimi Kartal Motor Sporları | Motosiklet Dünyası 23 04.08.18 23:45
Vücut Tipine Göre Elbise Seçimi Nasıl Yapılır? ReaL Kadınlara Ait Güncel Konular 21 08.07.15 11:18
Cumhurbaşkanı Seçimi Görev ve Yetkileri Mustafa Akten Mustafa Akten 0 20.04.14 12:37
Yatak Odası Takımı Seçimi reis05 Evim, Evim Güzel Evim 2 12.08.11 17:55
Ayak sağlığı için ayakkabı seçimi ReaL Sağlığımız İçin Püf Noktaları 6 10.11.10 10:31


WEZ Format +3. Şuan Saat: 22:42.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2000 - 2021 www.forumgercek.com
Önemli Uyarı
www.forumgercek.com binlerce kişinin paylaşım ve yorum yaptığı bir forum sitesidir. Kullanıcıların paylaşımları ve yorumları onaydan geçmeden hemen yayınlanmaktadır. Paylaşım ve yorumlardan doğabilecek bütün sorumluluk kullanıcıya aittir. Forumumuzda T.C. yasalarına aykırı ve telif hakkı içeren bir paylaşımın yapıldığına rastladıysanız, lütfen bizi bu konuda bilgilendiriniz. Bildiriniz incelenerek, 48 saat içerisinde gereken yapılacaktır. Bildirinizi BURADAN yapabilirsiniz.
Page Rank Icon
Bumerang - Yazarkafe
McAfee Site Denetleme
Norton Site Denetleme
www.forumgercek.com Creative Commons Alıntı-Lisansı Devam Ettirme 3.0 Unported Lisansı ile lisanslanmıştır.