Forum Gerçek

Forum Gerçek (http://www.forumgercek.com/index.php)
-   Diğer Köşe Yazıları (http://www.forumgercek.com/forumdisplay.php?f=729)
-   -   Şehitler Kimin Umurunda!.. | Mehmet Türker (http://www.forumgercek.com/showthread.php?t=125959)

Canan 14.05.16 12:34

Şehitler Kimin Umurunda!.. | Mehmet Türker
 
Şehitler kimin umurunda!..


Dün gö­zü­mü­zü aç­tık 8 şe­hit!..
Te­rö­rist­ler­le ça­tış­ma­da 6 şe­hit ver­dik, dü­şen Kob­ra he­li­kop­te­ri­nin 2 pi­lo­tu da şe­hit düş­tü…
Kı­sa bir sü­re son­ra GA­TA'dan ha­ber gel­di, te­da­vi gö­ren ya­ra­lı as­ke­ri­miz­den bi­ri şe­hit ol­muş­tu…
13 Ma­yıs Cu­ma sa­ba­hın­da 9 in­sa­nın ha­ya­tı yi­tip git­ti…
Ve o ha­yat­la­rın et­ra­fın­da­ki in­san­la­rın acı­sı, fer­ya­dı!.
Ama ki­min umu­run­da?..
Var­sa da yok­sa da baş­kan­lık…
Tür­ki­ye'nin tek der­di ve 365 gü­nün tek gün­de­mi yi­ne baş­kan­lık!..

* * *

“Ken­di gö­be­ği­mi­zi ken­di­mi­zin kes­me­sin­de­n” söz edi­yo­ruz; bi­zim gö­be­ği­mi­zi baş­ka­la­rı is­te­dik­le­ri gi­bi ken­di­le­ri­ne uy­gun ola­rak ke­si­yor far­kın­da de­ği­liz!..
De­ği­şen hiç­bir şey yok…
Sa­de­ce 7 Ha­zi­ran se­çim­le­rin­den bu ya­na ge­çen sü­re için­de 500'e ya­kın şe­hit ver­dik…
Su­bay, ast­su­bay, uz­man, söz­leş­me­li­ler ve va­ta­ni gö­re­vi­ni ya­pan ço­cuk­lar…
Gö­be­ği­mi­zi böy­le kes­ti­ler!..
Ba­şı­mı­za ge­len bu fe­la­ke­te sa­de­ce “te­rör be­la­sı­” de­yip geç­me­ye­lim ve şe­hit Yüz­ba­şı Ali Al­ka­n'­ın ağa­be­yi Yar­bay Meh­met Al­ka­n'­ın ce­na­ze tö­re­nin­de­ki o sö­zü­nü tek­rar­la­ya­lım:
“Ne ol­du da ba­rış di­yen­ler şim­di so­nu­na ka­dar sa­vaş di­ye ba­ğı­rı­yor­lar?”

* * *

Ön­ce­ki gün Os­ma­ni­ye'de kar­de­şi­nin me­za­rı­nı zi­ya­ret eden Yar­bay Meh­met Al­kan, “Dağ­da­ki te­rö­rü şeh­re in­di­ren­ler akan ka­nın so­rum­lu­su­du­r” di­yor…
Kim­dir bu so­rum­lu­lar?..
Sa­rı çiz­me­li Meh­met ağa de­ğil, bu ül­ke­yi yö­ne­ten­ler!..
Her gün 5-10 şe­hit ve­rir­ken, baş­ba­kan ola­bil­mek için bı­yık bı­ra­kan­lar…
Se­çim­le­rin üze­rin­den he­nüz 6 ay geç­miş­ken kon­gre­ye gi­den ik­ti­dar par­ti­sin­den par­sa kap­ma­ya ça­lı­şan­lar…
Se­çim­ler­de halk­tan ve­ka­let alıp Tür­ki­ye'nin kan gö­lü­ne dön­me­si­ni sey­re­den­ler…

* * *

Yar­bay Meh­met Al­kan so­ru­yor:
“As­ker­sin kar­de­şim öle­cek­sin, ey­val­lah… Bu ka­dar şe­hi­di­miz var… Bun­lar ka­nı­nı, ca­nı­nı ver­di, 32 yıl­dır böy­le… Ül­ke­yi yö­ne­ten­ler ne yap­tı?
Biz ca­nı­mız­la ka­nı­mız­la be­del öde­dik, ül­ke­yi yö­ne­ten­ler han­gi be­de­li öde­di?”
Yar­ba­yım, ben sa­na söy­le­ye­yim…
Bu­gü­ne ka­dar as­ker, po­lis, ko­ru­cu 10 bi­ne ya­kın gü­ven­lik gö­rev­li­si va­ta­nın bö­lün­mez­li­ği uğ­ru­na be­del öde­di…
Asıl be­del öde­me­si ge­re­ken si­ya­set­çi­ler ise, bu­gün­le­re sı­fır be­del­le gel­di­ler…
Sı­fır… Ko­ca­man bir sı­fır!..

* * *

Bı­ra­kın be­del öde­me­yi son dö­nem­de te­rör ör­gü­tüy­le pa­zar­lık ma­sa­sı­na otu­ran­lar, şe­hir­le­ri il­çe­le­ri te­rör ör­gü­tü­ne tes­lim ede­rek bu­gün as­lan gi­bi va­tan ev­lat­la­rı­nın şe­hit düş­me­si­ne se­bep ol­du­lar…
Şim­di ne ya­pı­yor­lar?..
Şe­hit ce­na­ze­le­rin­de boy gös­ter, iki sa­tır­lık ha­ma­set yap, top­ra­ğı at, me­za­rı ka­pat, ha­di Al­lah rah­met ey­le­sin…
Son­ra, dö­ne­lim baş­kan­lı­ğa!..

* * *

Sev­gi­li okur­lar,
Si­ze de olu­yor mu bil­mem, ama ar­tık son za­man­lar­da şu “Baş­kan­lı­k” la­fı­nı işit­tim mi kar­nı­ma kramp gi­ri­yor, mi­den bu­la­nı­yor…
Dok­to­ra sor­dum, “P­si­ko­lo­jik, Tür­ki­ye de­mok­ra­si­ye ge­çer­se dü­ze­lir, şim­di­lik bir sü­re TV ka­nal­la­rın­da ha­ber­le­ri iz­le­me­” de­di…
Has­ta ol­mak is­te­mi­yor­sa­nız siz de öy­le ya­pın!..
So­ma

Dün So­ma fa­ci­ası­nın ikin­ci yı­lıy­dı…
301 genç ada­mın ih­mal so­nu­cu di­ri di­ri top­ra­ğa gö­mül­me­si­nin, top­lu ci­na­ye­tin yıl­dö­nü­mü…
De­ği­şen ne var?..
Hiç­bir şey!..
Akıl­da ka­lan ne var?..
Baş­ba­kan da­nış­ma­nı­nın, Özel Ha­re­kat­çı po­lis­ler ta­ra­fın­dan ye­re ya­tı­rıl­mış sa­vun­ma­sız iş­çi­nin ka­fa­sı­na şut çek­me­si, iş­çi­yi kin ve nef­ret­le tek­me­le­me­si…
Tür­ki­ye “U­nu­tur­sak kal­bi­miz ku­ru­su­n” de­di, mo­ral için elin­den ge­le­ni yap­tı, ik­ti­dar­da­ki­le­rin ise kalp­le­ri­nin za­ten ku­ru ol­du­ğu an­la­şıl­dı…
Tür­ki­ye kal­bi ku­ru bu si­ya­set­çi­ler­le if­lah ol­maz!..


http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/921/se5Jm4.png

Heliosaga 14.05.16 12:45

Cevap: Şehitler Kimin Umurunda!.. | Mehmet Türker
 
Hatırlatılsa ne olacak?

Vatan için canım feda diyenlere şu yazıyı okutmak lazım, her biriniz vatan için değil tayyip için canınız feda olur olsa olsa..

Adam sizin ölümünüzü takmaz, merkez bankası yürütme kurulu gibi düğününe bakar, oğlum feda olsun vatan sağolsun diyen sizler ve sizlerin aileleri ise tabutların arkasından gözyaşı akıttığınızla kalırsınız, 3 gün sonrası ise yanınızda şov yapmak için gelen kravatlı kodamanlar ve onların yardakçılarıda bulunmaz çekip gitmişler sizi yapayalnız bırakmışlardır çünkü..

Acılarınızla cebelleşirsiniz. Bunun sonunda ya uyanırsınız yada kendinizi dahada acındıracak bir duruma düşürerek cellatınıza taparsınız.

Ödenen bedel veya can boşuna gitmiştir.


WEZ Format +3. Şuan Saat: 14:52.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2000 - 2021 www.forumgercek.com