Merhabalar
Forum Gerçek üyesi değilsiniz ya da Üye Girişi yapmamışsınız.
Sitemizden tam olarak yararlanabilmek için;
Lütfen Buraya tıklayarak üye olunuz.
Forum Gerçek

Forumları Okundu Kabul Et Bugünkü MesajlarYazdığım Cevaplar Açtığım Konular Kim Nerede
Geri git   Forum Gerçek > Türk ve Dünya Tarihi > Dünya Tarihi


Cevapla
 
LinkBack Seçenekler
Eski 12.10.16, 13:48   #1
goj
Tam Üye

goj - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Mar 2015
Konular: 2
Mesajlar: 325
Ettiği Teşekkür: 1741
Aldığı Teşekkür: 1611
Rep Derecesi : goj muhteşem bir gelişmedegoj muhteşem bir gelişmedegoj muhteşem bir gelişmedegoj muhteşem bir gelişmedegoj muhteşem bir gelişmedegoj muhteşem bir gelişmedegoj muhteşem bir gelişmedegoj muhteşem bir gelişmedegoj muhteşem bir gelişmedegoj muhteşem bir gelişmedegoj muhteşem bir gelişmede
Ruh Halim: Cap Canli
Standart Beyaz Rus Göçü | Gelibolu 1920


Gelibolu'da Unutulmuş Bir Rus Asker Anıtı


Rusya ile ilişkiler her geçen gün gerginleşiyor. Kimileri ateşi söndürmeye benzinle gidiyor; Rusya ile “tarihi düşmanlığı” yazıp duruyorlar.

AKP, 6 yıl önce açtığı Gelibolu’daki Rus Anıtı’nı unutmuşa benziyor. Oysa bu anıt iki ülkenin birbirine dostluğunun işareti.

Anıtın hikayesi, filmlere konu olması gereken binlerce Rus mültecisinin acı gerçeklerini gözler önüne seriyor…
Rus Anı­tı, 16 Tem­muz 1921’de açıl­dı.

On­la­ra “Be­yaz Ru­s” de­ni­li­yor­du.

Bu­gün be­yaz Rus­la­rın ya­şa­dı­ğı Be­la­rus ile il­gi­le­ri yok­tu.

“Be­ya­z” den­me­le­ri­nin ne­de­ni Rus­ya­’da­ki 1917 yı­lın­da­ki “Kı­zıl Dev­ri­m”­den kaçmalarıydı.

İk­ti­da­rın “Kı­zıl Or­du­”su var­dı ve onun­la sa­va­şıp kaybeden bir de “Be­yaz Or­du­” var­dı Rus­ya­’da…

Rus­ya­’dan ka­çan­la­rın ço­ğu “Be­yaz Or­du­” men­su­buy­du.

Bu ne­den­le İs­tan­bu­l’­a ge­len mül­te­ci­le­re “Be­yaz Ru­s” deni­li­yor­du!

Oy­sa bu mül­te­ci­ler ara­sın­da; Uk­ray­na­lı­lar, Ka­zak­lar, Ta­tar­lar, Gür­cü­ler, Ya­hu­di­ler, Çer­kez­ler, Türk­ler, Erme­ni­ler ve Rus­lar var­dı.

.....

“Be­yaz Ru­s” si­ya­si bir ta­nım­dı…

Be­yaz Rus­la­rın Tür­ki­ye­’de en yo­ğun bu­lun­duk­la­rı yıl­lar Mü­ta­re­ke dö­ne­miy­di.

Rus­ya­’da­ki iç sa­vaş­ta İti­laf Dev­let­le­ri Be­yaz Or­du­’ya yar­dım et­miş­ti. Baş­ta Fran­sız­lar ol­mak üze­re mül­te­ci­le­rin Rus­ya­’dan sağ-sa­lim ay­rıl­ma­la­rı­nı sağ­lı­yor­lar­dı.

Be­yaz Rus­lar 1 Ni­san 1919 ta­ri­hinde İs­tan­bu­l’­a gel­me­ye baş­la­dı.

İlk ge­len­ler Rus zen­gin­le­riy­di.

İl­ti­ca fur­ya­sı baş­la­dı­ğın­da sa­yı­nın 20 bin ola­ca­ğı tah­min edi­li­yor­du. Bir yıl için­de sa­de­ce İs­tan­bu­l’­da yaşayan mül­te­ci sa­yı­sı 70 bin ol­muş­tu!

“Be­yaz Or­du­” Kı­rı­m’­da ke­sin mağ­lu­bi­ye­te uğ­ra­yın­ca bin­ler­ce Rus as­ke­ri de İs­tan­bu­l’­a gel­di. Mül­te­ci sa­yı­sı, -Fran­sız As­ke­ri Ar­şi­vi­’ne gö­re- 148 bin 678 idi. Bu­nun 104 bin 942 ki­şi­si as­ker­di.
....


Rus­la­rın ün­lü ya­zar­la­rın­dan Ar­ka­diy Aver­çen­ko da İstan­bu­l’­day­dı ve şöy­le ya­za­cak­tı:

“Bü­tün Rus­ya altüst ol­du ve ba­vul­la­rın üze­rin­de otu­ru­yor.”

Bu ka­dar mül­te­ci­nin İs­tan­bu­l’­da ba­rın­ma­sı im­kan­sız­dı. İmam, muh­tar ve iş­gal­ci as­ker­le­rin su­bay­la­rı ka­pı ka­pı do­la­şıp her eve beş-al­tı Be­yaz Rus bı­ra­kıp gi­di­yor­du. Her­kes bir­bi­ri­ne so­ru­yor­du, “Siz­de kaç ta­ne?”

Ev­ler dol­du. So­nun­da…

As­ker­ler da­ğı­tıl­dı.

Rus Bi­rin­ci Or­du­su­’n­dan 9 bin 540’ı su­bay ol­mak üze­re 29 bin 713 as­ker Ge­li­bo­lu­’da oluş­tu­ru­la­cak kam­pa gön­de­ril­di.
.....


Ta­rih: 22 Ka­sım 1920.

Ker­son ve Sa­ra­tov ad­lı ge­mi­ler Ge­li­bo­lu­’ya gel­di.

Ge­mi­den ilk ko­mu­tan Kor­ge­ne­ral Ale­xan­der Ku­te­pov in­di.

Ale­xan­der Ku­te­pov


Onu bin­ler­ce yor­gun-bez­gin as­ker ta­kip et­ti.


Ge­li­bo­lu­’nun du­ru­mu da fark­lı de­ğil­di; 1912’de­ki ün­lü Şar­köy-Hoş­köy (Ga­nos) dep­re­miy­le gün­lük ya­şam perişan hal­dey­di. Ar­dın­dan Bi­rin­ci Dün­ya Sa­va­şı­’nı yakın­dan ya­şa­mış­tı ka­sa­ba.

Ge­li­bo­lu­’ya ge­ti­ri­len mül­te­ci­ler ara­sın­da si­vil­ler de vardı. Bun­lar ka­sa­ba­ya yer­leş­ti­ril­di. Her oda­da 2 ile 4 ai­le ka­la­cak­tı!

Ay­rı­ca…

Ge­li­bo­lu­’da­ki boş 13 or­tak ev­de üç yüz­den faz­la ka­dın ve sek­sen ço­cuk ya­şa­ya­cak­tı!


Ka­dın­la­rın ara­sın­da as­ker­ler de var­dı; 1.100 ka­dın askerin ço­ğu Ge­li­bo­lu­’da­ki ev­ler­de kal­dı.

Rus as­ker­ler, Ge­li­bo­lu­’nun 6 km. uza­ğın­da ya­zın kuruyan Bü­yük­de­re Neh­ri va­di­si­ne yer­leş­ti.

Ge­li­bo­lu­’ya “Gal­li­po­li­” söz­cü­ğü­ne ses­çe ben­ze­me­sin­den do­la­yı “Gö­le­ye Po­le­” (Çıp­lak Va­di) adı­nı ver­diler…

Rus­lar he­men ça­dır­lar kur­du­.

Has­ta ya­ra­lı as­ker­ler var­dı; ça­bu­cak has­ta­ne yap­tı­lar.

Ta­lim­le­re baş­la­dı­lar. Fa­kat…

Kı­sa za­man­da bes­len­me so­ru­nu or­ta­ya çık­tı. Bo­zuk kon­ser­ve­le­ri, çü­rük pa­ta­tes­le­ri ye­mek zor­du.

İş ba­şa düş­müş­tü: Droz­dovs­kiy Ala­yı­’n­dan 2 su­bay ve 45 as­ker top­ra­ğı iş­le­yip seb­ze ye­tiş­tir­mek­le gö­rev­len­di­ril­di. La­ha­na, do­ma­tes, pa­ta­tes, sa­la­ta­lık, ka­bak, ha­vuç, bi­ber ye­tiş­tir­me­ye baş­la­dı­lar. Bu ürün­ler ge­nel­lik­le has­ta as­ker­le­re ve­ri­li­yor­du.

Ek­mek ön­ce­le­ri İs­tan­bu­l’­dan ge­ti­ri­li­yor­du. Bun­lar ba­yat­tı; küf­lüy­dü.

Kamp­ta fı­rın yap­tı­lar; gün­de 15 bin ek­mek çı­kar­ma­ya baş­la­dı­lar.

Ha­va so­ğuk­tu. Böl­ge ço­rak­tı. Ya­ka­cak hiç­bir şey yok­tu. Os­man­lı Har­bi­ye Ne­za­re­ti odun yar­dı­mın­da bu­lun­du.

Mo­ral­ler bo­zu­lu­yor­du.


Ta­rih: 19 Ara­lık 1920.


Kı­rı­m’­da­ki “Be­yaz Or­du­” Ko­mu­ta­nı Pyotr Vran­ge­l’­in Geli­bo­lu­’ya ge­li­şi as­ker­le­rin mo­ra­li­ni yük­selt­ti.

Tek­rar Rus­ya­’ya gi­dip “Kı­zıl Or­du­”yu ye­nip ik­ti­dar olacak­la­rı­na da­ir inanç­la­rı güç­len­di…


Ge­li­bo­lu­’da­ki mül­te­ci kam­pın­da kül­tü­rel ha­yat da vardı.

İs­tan­bu­l’­dan 800 ki­tap ge­tirt­ti­ler. Ça­dı­rın bi­ri­ni kü­tüp­ha­ne yap­tı­lar; oku­ma ça­dı­rı sa­at 09.00-15.00 ara­sı açıktı. Yi­ne de ye­ter­li de­ğil­di; ki­tap sa­yı­sı az­dı.

Oku­ma ih­ti­ya­cı­na pra­tik bir yol bul­du­lar: Öğ­le yemeklerin­den son­ra bü­tün ça­dır­lar­da bir ki­şi­nin yüksek ses­le oku­du­ğu ki­ta­bı di­ğer­le­ri din­li­yor­du.

Alay­lar ken­di ara­la­rın­da el ya­zı­sıy­la ga­ze­te çı­kar­dı­lar. Ör­ne­ğin…

Mar­kov Pi­ya­de Ala­yı­’nın ga­ze­te­si­nin adı, “Sa­ka­l” idi.

Ti­yat­ro kur­du­lar. 15 ti­yat­ro­cu Çe­hov ve Go­gol gi­bi ya­zar­la­rın sek­sen oyu­nu­nu ser­gi­le­di.

Mül­te­ci olan ün­lü Rus şar­kı­cı Na­dezh­da Ple­vits­ka­ya kamp­ta kon­ser­ler ver­di.

Çe­şit­li ko­nu­lar­da kurs­lar aç­tı­lar: Rus ede­bi­ya­tı, ki­li­se ta­ri­hi gi­bi bil­gi­ler ve­ri­lir­ken için­de Türk­çe­nin de ol­du­ğu ya­ban­cı dil öğ­re­til­di.

Spor­suz ol­maz­dı; ilk jim­nas­tik ve es­krim oku­lu aç­tı­lar.

Fut­bol ta­kım­la­rı var­dı; 23 fut­bol ta­kı­mı kur­du­lar.

At­le­tizm ya­rış­la­rı dü­zen­le­di­ler.

Ço­cuk­la­rı da unut­ma­dı­lar; şen­lik­ler yap­tı­lar.

Bu ara­da ço­cuk sa­yı­sı hep art­tı. Çok sa­yı­da dul ka­dın Ge­li­bo­lu­’da ev­len­di. Yü­zü aş­kın ye­ni be­bek dün­ya­ya geldi.

Ço­cuk­la­rın top­lam sa­yı­sı 320 ol­du.

Ve kuş­ku­suz ölüm­ler de var­dı. 293 ki­şi ya­şa­mı­nı kaybetti.

Ge­ne­ral Ku­te­po­v’­un çağ­rı­sı üze­ri­ne 16 Ha­zi­ran 1921’de 20 bin taş­tan ya­pıl­mış bir anıt yap­ma­ya baş­la­dı­lar.

Rus Anı­tı 16 Tem­muz 1921’de açıl­dı.
.....


“Be­yaz Rus­la­r”­ın anı­tı yap­ma­la­rı­nın se­be­bi ölen arkadaş­la­rı­na duy­duk­la­rı say­gıy­dı.

Anı­tın 16 Tem­muz 1921’de açıl­ma­sı­nın ne­de­ni, 15 gün son­ra kam­pı bo­şal­ta­cak ol­ma­la­rıy­dı.

İlk ka­fi­le, Sü­va­ri Bir­li­ği­’den 410 ki­şiy­le Se­la­ni­k’­e git­ti. Bu­ra­dan Sır­bis­ta­n’­a va­ra­cak­lar­dı.

Rus pi­ya­de­ler Var­na­’ya sevk edil­di. Bun­la­rın sa­yı­sı 7 bin­di.

Ge­ne­ral Ku­te­pov, 14 Ara­lık 1921’de Ge­li­bo­lu­’dan ayrılma­dan ön­ce son kez Rus Anı­tı­’nı zi­ya­ret et­ti.

Ko­mu­tan Ku­te­po­v’­un git­me­siy­le kamp bo­şal­ma­mış­tı. Son ka­fi­le 1.5 yıl son­ra 5 Ma­yıs 1923’te Ge­li­bo­lu­’dan ayrıl­dı.

Fa­kat…

Ge­li­bo­lu­’da ka­lan Rus­lar da ol­du.

Rus Me­cit gi­bi…

Rus Mu­hit­tin gi­bi…

Ge­li­bo­lu­’ya yer­le­şip ye­ni ha­yat ku­ran Rus as­ker­ler de oldu.

Rus di­li de bir söz­cük ka­zan­dı; “Gal­li­po­li­”…

Sonra neler oldu?


Ge­li­bo­lu­’dan ay­rı­lıp Av­ru­pa­’nın dört ya­nı­na da­ğı­lan Rus mül­te­ci­ler, Pa­ris mer­kez­li “Gal­li­po­li­ler Der­ne­ği­” kur­du.

Anı­tın ba­kı­mı için Ge­li­bo­lu­’dan İs­ma­il İsan ile te­ma­sı kes­me­di­ler. Hat­ta ken­di­si­ne özel bir Rus as­ke­ri ma­dal­ya­sı ver­di­ler.

An­cak…

Bu iliş­ki­ler yıl­lar için­de kay­bol­du git­ti.

Tıp­kı, anı­tı yap­tı­ran Ge­ne­ral Ale­xan­der Ku­te­pov gi­bi.

Ku­te­pov sür­gü­ne git­ti­ği Pa­ri­s’­te 16 Ocak 1930’da ka­yıp­la­ra ka­rış­tı.

Kim­se ne ol­du­ğu­nu an­la­ya­ma­dı!

Do­kuz yıl son­ra..

Rus Bir­le­şik As­ke­ri Bir­li­ği­’nin li­de­ri Ge­ne­ral Yev­geny Mil­ler de Pa­ri­s’­te ka­yıp­la­ra ka­rı­şın­ca iş çö­zül­dü.

Ge­li­bo­lu­’da­ki kam­pa ge­lip şar­kı söy­le­yen ün­lü Rus sanat­çı­sı Na­dezh­da Ple­vits­ka­ya ve eşi Ge­ne­ral Ni­ko­la­i Skob­lin Pa­ri­s’­te Sov­yet­ler Bir­li­ği is­tih­ba­rat ör­gü­tü GPU (KGB) adı­na ça­lış­ma­yı ka­bul et­miş­ler­di.


Fermer- Nikolai Skoblin


Bi­ri­nin kod adı “Fer­mer­şa­” (köy­lü ka­dın), di­ğe­ri­nin “Fer­me­r” (köy­lü) idi.


Gö­rev­le­ri; Pa­ri­s’­te yıl­lar­dır bir­lik­te mül­te­ci ha­ya­tı ya­şa­dık­la­rı ge­ne­ral­le­ri ka­çı­rıp Mos­ko­va­’ya gö­tü­rül­me­le­ri­ne yar­dım et­mek­ti.

So­nun­da ya­ka­yı ele ver­di­ler.

Ni­ko­la­i Skob­lin kaç­tı; İs­pan­ya iç sa­va­şın­da öl­dü­ğü id­di­a edil­di.

Fermerşa- Na­dezh­da Ple­vits­ka­ya


Na­dezh­da Ple­vits­ka­ya ya­ka­lan­dı, 20 yı­la mah­kum edildi; Na­zi­ler Pa­ri­s’­e gir­di­ğin­de öl­dü­rül­dü.


Pa­ri­s’­te fır­tı­na­lar eser­ken Ge­li­bo­lu­’da­ki Rus Anı­tı da bun­dan et­ki­len­di. Ar­tık il­gi­le­nen kim­se kal­ma­mış­tı. Yıllar sü­ren ih­mal ve ba­kım­sız­lık so­nu­cu anıt yıp­ran­dı.


Ta­rih: 23 Tem­muz 1949.


Rus Anı­tı dep­rem­de yı­kıl­dı.


Ve… Yıl­lar son­ra…


1990’lı yıl­la­rın so­nu…

Baş­ba­kan Bü­lent Ece­vit anı­tın ve me­zar­lı­ğın ye­ni­den yapıl­ma­sı için Rus­ya ile el sı­kış­tı. Ya­pı­mı uzun sür­dü.


Ta­rih: 17 Ma­yıs 2008.


Ge­li­bo­lu Ga­zi Sü­ley­man Pa­şa Ma­hal­le­si İpek So­ka­k’­ta Rus Anı­tı açıl­dı.

Bu anı­tın şöy­le bir özel­li­ği var­dı.

Sov­yet­ler Bir­li­ği da­ğıl­dık­tan son­ra yurt dı­şın­da aç­tık­la­rı ilk anıt­tı.


Bol­şe­vik Dev­ri­mi­’nin li­de­ri Le­ni­n’­in Ana­do­lu­’da kurtuluş sa­va­şı mü­ca­de­le­si ve­ren Mus­ta­fa Ke­ma­l’­i desteklediği­ni bi­li­yor­su­nuz.

Pe­ki…

Bol­şe­vik­le­rin “Kı­zıl Or­du­”sun­dan ka­çıp Ge­li­bo­lu ve Çatal­ca gi­bi yer­le­re yer­leş­ti­ri­len “Be­yaz Or­du­”nun bu ilişki­ye tav­rı kar­şı po­zis­yo­nu ney­di?

Kuş­ku­suz An­ka­ra Hü­kü­me­ti te­dir­gin­di.

Çün­kü, Rus as­ker­ler, baş­ta “din kar­deş­le­ri­” Yu­nan Ordu­su ol­mak üze­re İti­laf Dev­let­le­ri ko­ru­ma­sı altındaydı. Ana­do­lu ha­re­ke­ti­ne kar­şı kul­la­na­bi­lir­ler­di.

Bu ne­den­le Yu­nan Or­du­su da boş dur­ma­dı; sü­rek­li mülte­ci Rus as­ker­ler ara­sın­da An­ka­ra­’nın “Bol­şe­vik dostu­” ol­du­ğu pro­pa­gan­da­sı yap­tı.

Fa­kat…

An­ka­ra da eli boş bek­le­me­di.

Mül­te­ci­ler ara­sın­da Müs­lü­man Çer­kez­ler, Gür­cü­ler, Tatar­lar var­dı. Bun­la­rın li­der kad­ro­su İs­tan­bu­l’­da­ki Mü­da­fa­a-i Mil­li­ye Gru­bu­’y­la te­ma­sa geç­ti. Ör­ne­ğin, Ami­ral Sa­dık İs­la­mov.

İs­tan­bu­l’­da giz­li ser­vis­ler ara­sın­da is­tih­ba­rat ve propagan­da sa­va­şı ya­şan­ma­ya baş­la­dı.

Bi­rin­ci Dün­ya Sa­va­şı es­na­sın­da Teş­ki­lat-ı Mah­su­sa Çarlık Rus­ya­’ya kar­şı fa­ali­yet yü­rüt­mek üze­re ki­mi Tatar genç­le­ri­ni eğit­miş ve bun­la­rın bir bö­lü­mü­nü İstan­bu­l’­a ge­tir­miş, “Ta­tar Hi­ma­ye Ce­mi­ye­ti­” kurdurmuş­tu.

Rus mül­te­ci­ler­le iliş­ki­yi bu Müs­lü­man­lar kur­du.

Ana­do­lu­’ya des­tek ver­mek is­te­yen mül­te­ci as­ker­ler­den ba­zı­la­rı An­kara­’ya gi­der­ken Ada­pa­za­rı­’n­da Yu­nan güçle­rin­ce ya­ka­lan­dı.

An­ka­ra­’da­ki di­re­niş Be­yaz Rus­la­rı böl­dü.

Ör­ne­ğin…

Ta­rih: 15 Ara­lık 1920.

Ge­li­bo­lu­’ya ge­len bir Rus ma­re­şa­li bir­lik­le­ri tef­tiş ederken, “A­na­do­lu­’da­ki is­yan­cı­la­ra kar­şı savaşacaklarını­” söy­le­yin­ce ba­zı Rus as­ker­ler ayak­la­nıp İn­gi­liz­ler ve yan­la­rın­da­ki Rus su­bay­la­rı­nı öl­dür­dü.

Trak­ya­’da­ki Fran­sız As­ke­ri Mah­ke­me­si, Ma­re­şal Polkovi­çev ve Al­bay Sta­mo­zin hak­kın­da ölüm ce­za­sı verdi.

Ma­re­şa­l’­in su­çu bü­yük­tü; üç kez Mus­ta­fa Ke­ma­l’­in Bolşe­vik ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­miş­ti!

Ge­li­bo­lu­’da bu­lu­nan Rus as­ke­ri Ni­ko­lay Ra­yevs­ki anıları­nı yaz­dı­ğı ki­ta­bın­da Ge­ne­ral Ku­te­po­v’­un, Ke­mal Pa­şa sa­fı­na geç­mek is­te­yen ki­mi su­bay­la­rı dö­vüp apoletle­ri­ni sök­tü­ğü­nü yaz­dı.

2 Ocak 1921 ta­rih­li is­tih­ba­rat ra­po­ru­na gö­re, İn­gi­liz­ler Be­yaz Rus Or­du­su­’n­dan ya­rar­lan­mak is­te­miş­ler ama Rus ge­ne­ral­ler­den “re­d” ya­nı­tı al­mış­lar­dı.

En­ver Pa­şa bi­le gö­rüş­me­le­rin­de Ali Fu­at Ce­be­so­y’­a Anka­ra­’nın “Be­yaz Or­du­”dan ya­rar­lan­ma­sı­nı söy­le­miş­ti.

Her­kes Be­yaz Rus­lar­dan ya­rar­lan­mak is­ti­yor­du.

Bir ki­şi ha­riç…

Ki­mi Rus ge­ne­ral­ler, 1920 yı­lı ba­şın­da Fev­zi Çak­ma­k’­a ula­şıp be­ra­be­rin­de­ki as­ker­ler­le Mil­li Mü­ca­de­le­’ye katılmak is­te­dik­le­ri­ni bil­dir­miş­ler ama olum­lu ya­nıt ala­ma­mış­lar­dı. Çün­kü An­ka­ra Hü­kü­me­ti­’nin ke­sin talima­tı var­dı.

Mustafa Kemal bu işbirliğini hep redetti. Çünkü yardımlar aldığı Bolşevikler ile ilişkisinin bozulmasını istemiyordu. Bu nedenle 16 Mart 1921'de Sovyetler Birliği ile Moskova Antlaşması'nı imza etti.

Ama..

Atatürk, Anadolu'ya karşı silah kuşanmayı kabul etmeyen Beyaz Ruslar'ı hep takdir etti.

Öyle ki..

George Karpitch'in İstanbul'da 1925 te açtığı Karpiç'i o kadar beğendi ki, üç yıl sonra Ankara'ya taşıttırdı.

Bugün Ruslar hakkında atıp tutanların hiç biri Ruslar'ı tanımıyor.


Soner Yalçın
__________________


"Tanrı, iradesini hakim kılmak için yeryüzündeki iyi insanları kullanır,
yeryüzündeki kötü insanlar ise kendi iradelerini hakim kılmak için Tanrı'yı kullanırlar. G.B."
goj isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
4 Üyemiz goj'in Mesajına Teşekkür Etti.
Eski 12.10.16, 14:56   #2
Deniz Sevengillerden

ReaL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Jan 2009
Konular: 2666
Mesajlar: 31,368
Ettiği Teşekkür: 172762
Aldığı Teşekkür: 186428
Rep Derecesi : ReaL şöhret ötesinde bir itibarı vardırReaL şöhret ötesinde bir itibarı vardırReaL şöhret ötesinde bir itibarı vardırReaL şöhret ötesinde bir itibarı vardırReaL şöhret ötesinde bir itibarı vardırReaL şöhret ötesinde bir itibarı vardırReaL şöhret ötesinde bir itibarı vardırReaL şöhret ötesinde bir itibarı vardırReaL şöhret ötesinde bir itibarı vardırReaL şöhret ötesinde bir itibarı vardırReaL şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: Arastirmaci
Standart Cevap: Bugün Ruslar Hakkında Atıp Tutanların Hiçbiri Bu Gerçekleri Bilmiyor

Ge­li­bo­lu - Ga­zi Sü­ley­man Pa­şa Ma­hal­le­si İpek So­ka­k’­ta Rus Anı­tı'nın İlk Hali*-*-**-*-*__________________Tüm katılımcı arkadaşların okumasını rica ediyorum... Lütfen Tıklayınız..
* * *
ReaL isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
3 Üyemiz ReaL'in Mesajına Teşekkür Etti.
Eski 12.10.16, 22:37   #3
Uzman Üye

nurideniz34 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Mar 2016
Konular: 707
Mesajlar: 3,696
Ettiği Teşekkür: 58107
Aldığı Teşekkür: 8883
Rep Derecesi : nurideniz34 isimli üye Tecrübe puanını kapatmıştır.
Ruh Halim: Suspus
Standart Cevap: Beyaz Rus Göçü | Gelibolu 1920

Bunlar güzelde bizim anıtlarımız bu denli bakımlı mı acaba...
__________________
....................................
nurideniz34 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bu Sayfayı Paylaşabilirsiniz

Etiketler
atıp, bilmiyor, bugün, gerçekleri, hakkında, hiçbiri, ruslar, tutanların


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkWEZ Format +3. Şuan Saat: 15:59.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 PL2 ©2011, Crawlability, Inc.
Copyright ©2000 - 2019 www.forumgercek.com
Protected by CBACK.de CrackerTracker
Önemli Uyarı
www.forumgercek.com binlerce kişinin paylaşım ve yorum yaptığı bir forum sitesidir. Kullanıcıların paylaşımları ve yorumları onaydan geçmeden hemen yayınlanmaktadır. Paylaşım ve yorumlardan doğabilecek bütün sorumluluk kullanıcıya aittir. Forumumuzda T.C. yasalarına aykırı ve telif hakkı içeren bir paylaşımın yapıldığına rastladıysanız, lütfen bizi bu konuda bilgilendiriniz. Bildiriniz incelenerek, 48 saat içerisinde gereken yapılacaktır. Bildirinizi BURADAN yapabilirsiniz.
Page Rank Icon
Bumerang - Yazarkafe
McAfee Site Denetleme
Norton Site Denetleme
www.forumgercek.com Creative Commons Alıntı-Lisansı Devam Ettirme 3.0 Unported Lisansı ile lisanslanmıştır.