Forum Gerçek

Forum Gerçek (http://www.forumgercek.com/)
-   Saygı Öztürk (http://www.forumgercek.com/saygi-ozturk/)
-   -   Tahliye Kararı Veren Tutuklanıyorsa, Onlar Bir Daha Çıkmaz | Saygı Öztürk (http://www.forumgercek.com/saygi-ozturk/117293-tahliye-karari-veren-tutuklaniyorsa-onlar-bir-daha-cikmaz-saygi-ozturk.html)

Redwine 03.05.15 11:32

Tahliye Kararı Veren Tutuklanıyorsa, Onlar Bir Daha Çıkmaz | Saygı Öztürk
 
Ha­kim­ler ve Sav­cı­lar Ka­nu­nu­’nun 88. mad­de­si “A­ğır Ce­za Mah­ke­me­si’­nin gö­re­vi­ne gi­ren su­çüs­tü hal­le­ri dı­şın­da suç iş­le­di­ği ile­ri sü­rü­len ha­kim ve sav­cı­lar ya­ka­la­na­maz, üzer­le­ri ve ko­nut­la­rı ara­na­maz, sor­gu­ya çe­ki­le­mez. An­cak, du­rum Ada­let Ba­kan­lı­ğı­’na der­hal bil­di­ri­li­r” de­ni­li­yor. Bu ha­kim­ler için önem­li bir gü­ven­ce­dir. Ama, ar­tık bu mad­de de ha­kim­le­ri ver­di­ği ka­rar­dan do­la­yı ce­za­evi­ne gön­der­mek­ten kur­ta­ra­mı­yor.
Ver­di­ği ka­rar­lar­dan de­ğil ama İz­mi­r’­de Ağır Ce­za Mah­ke­me­si Baş­ka­nı, rüş­vet al­dı­ğı ge­rek­çe­siy­le su­çüs­tü ya­pıl­dı ve baş­kan tu­tuk­lan­dı. Kay­se­ri­’nin Ye­şil­hi­sar il­çe­sin­de ver­di­ği bir ka­rar­dan son­ra sav­cı­nın he­sa­bı­na yük­lü mik­tar­da pa­ra ya­tı­rıl­dı­ğı an­la­şıl­dı­ğı için tu­tuk­lan­dı. An­cak, bu ki­şi suç­suz ol­du­ğu­nu or­ta­ya ko­ya­bil­mek için “bi­sik­let­li ey­le­m” yap­tı.
Te­le­viz­yon­lar­da ne­re­dey­se can­lı ya­yın­la­nan üçün­cü gö­zal­tı ola­yı­na. Er­zin­can Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı İl­han Ci­ha­ner, İs­ma­ila­ğa Ce­ma­ati’­nin usul­süz pa­ra top­la­ma ve ör­güt­len­me fa­ali­yet­ler­le il­gi­li so­ruş­tur­ma yü­rü­tü­yor­du. Ci­ha­ner, ma­ka­mın­dan po­lis zo­ruy­la gö­tü­rül­dü, tu­tuk­lan­dı..


Not: Yazının devamını okumak için, aşağıdaki linki tıklayınız.


- - - - - Sözcü - - - - -
http://img96.imageshack.us/img96/7533/i86v.png

Mustafa Akten 03.05.15 12:24

Cevap: Tahliye Kararı Veren Tutuklanıyorsa, Onlar Bir Daha Çıkmaz | Saygı Ö
 
Saygı Bey,

Siz hukuktan ve hukukun üstün olduğu ortamdan söz ediyorsunuz. Biz normal hukuku üstünler hukukuna bağladık, üstünler hukukunu da AKP'ye irca eyledik. İşimize gelene uyarız gelmeyene uymayız. Bize biz, bizden ufağına çuvaldız derler lütfen öğreniniz.


WEZ Format +3. Şuan Saat: 19:36.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 PL2 ©2011, Crawlability, Inc.
Copyright ©2000 - 2019 www.forumgercek.com
Protected by CBACK.de CrackerTracker