Merhabalar
Forum Gerçek üyesi değilsiniz ya da Üye Girişi yapmamışsınız.
Sitemizden tam olarak yararlanabilmek için;
Lütfen Buraya tıklayarak üye olunuz.
Forum Gerçek

Forumları Okundu Kabul Et Bugünkü MesajlarYazdığım Cevaplar Açtığım Konular Kim Nerede
Geri git   Forum Gerçek > Türkiye ve Dünyadan Haberler > Ülkemiz ve Dünya Gündemi > Serbest Kürsü

Serbest Kürsü Her konuda tartışma açılan konular burada


Cevapla
 
LinkBack Seçenekler
Eski 29.04.15, 08:30   #1
İzindeyiz ATAM

Redwine - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Dec 2013
Konular: 3697
Mesajlar: 17,964
Ettiği Teşekkür: 73104
Aldığı Teşekkür: 67357
Rep Derecesi : Redwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: Cap Canli
Standart “Oyları Daha da Düşerse AKP Seçimi İptal Eder”

Mer­kez Par­ti li­de­ri Prof. Dr. Kars­lı­’dan çar­pı­cı açıklamalar.

İb­dur­ra­him Kars­lı, SÖZ­CÜ mu­ha­bi­ri Han­de Zey­re­k’­in so­ru­la­rı­nı ya­nıt­la­dı. Se­çi­mde hayli iddialı olan Karslı, “İs­tan­bul 1. Böl­ge’­den ra­kip­le­rim Do­ğu Pe­rin­çek ve İd­ris Gül­lü­ce. Ne­den mil­let bun­la­ra oy ver­si­n” diye konuştu.
Hande ZEYREK

Hu­kuk Pro­fe­sö­rü Kars­lı “Er­do­ğan şu an­da iz­li­yor. AK­P’­nin tek ba­şı­na ik­ti­da­ra ge­le­me­ye­ce­ği­ni an­lar­sa, se­çi­mi ip­tal eder. Gü­ney­do­ğu­’da­ki se­çim gü­ven­li­ği­ni ba­ha­ne ede­bi­lir ya da Su­ri­ye ile sa­va­şa gi­re­bi­li­r” de­di… Kars­lı mil­le­tin if­las et­ti­ği­ni be­lir­te­rek “Ko­alis­yon mev­cut du­rum­dan da­ha kö­tü ola­ma­z” tes­pi­ti­ni yap­tı.


İşte o sözler


Mer­kez Par­ti Ge­nel Baş­ka­nı ve İs­tan­bul 1. Böl­ge Mi­let­ve­ki­li Ada­yı Prof. Dr. Ab­dur­ra­him Kars­lı SÖZ­CÜ­’ye çar­pı­cı açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Ocak ayın­da ver­di­ği rö­por­taj­da AKP se­çi­me ka­dar ka­rı­şa­cak yo­ru­muy­la Bü­lent Arınç ve Me­lih Gök­çek kav­ga­sı­na dik­kat çe­ken Kars­lı, AK­P’­nin iki gru­ba ay­rıl­dı­ğı­nı, Gök­çe­k’­in ise yol­suz­luk so­ruş­tur­ma­sı ge­çi­re­ce­ği­ni söy­le­di. Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğa­n’­ın ya­kı­nın­da olan her­ke­sin vic­dan aza­bı çek­ti­ği­ni an­la­tan Kars­lı “İ­nanç­lı ve vic­dan­lı bir in­sa­nın, öbür ta­raf­ta aç bir Re­cep am­ca var­ken, 2 bin oda­lı bir sa­ra­yın ya­nı­na bir de yav­ru sa­ray ya­pan­dan ko­şa­rak kaç­ma­sı ge­re­k” de­di.


“AK­P’­li­le­ri iyi ta­nı­rım. Bur­han Ku­zu ile ay­nı üni­ver­si­te­de ça­lış­tık. Hü­se­yin Çe­lik ile ay­nı ev­ler­de kal­dı­k” di­yen hu­kuk pro­fe­sö­rü Kars­lı­’nın çar­pı­cı açık­la­ma­la­rın­dan sa­tır baş­la­rı şöy­le:


VATANDAŞ İFLAS ETTİ


Ön­ce ül­ke­mi­zin du­ru­mu­nu or­ta­ya ko­ya­yım: Bi­zim mil­le­ti­miz şu an­da müf­lis hal­de. Bun­dan da­ha kö­tü bir hal ola­maz. Koa­lis­yon Tür­ki­ye­’de bir­lik­te­li­ğin önü­nü aç­mış­tır. Şu an­da Tür­ki­ye tek par­ti ik­ti­da­rı de­ğil tek adam ik­ti­da­rı­na gel­di. “Ai­le Dev­le­ti­”ne dö­nüş­tü. Koa­lis­yon bun­dan bin kat da­ha iyi­dir. Keş­ke bu hü­kü­me­tin bun­ca za­man bir koa­lis­yon or­ta­ğı ol­say­dı. Ba­zı şey­le­ri en­gel­ler­di. Koa­lis­yon mev­cut du­rum­dan da­ha kö­tü ola­maz.

CUMHURBAŞKANI
şu an­da iz­li­yor. Eğer araş­tır­ma­lar AK­P’­nin tek ba­şı­na ik­ti­dar ola­ma­ya­ca­ğı­nı gös­te­rir­se se­çi­mi ip­tal eder­ler. Ağ­rı­’da­ki gi­bi bir­kaç oyun da­ha çe­vi­rip “Gü­ney­do­ğu­’da se­çim gü­ve­ni­li­ği yo­k” de­yip ip­tal ede­bi­lir­ler.
Su­ri­ye­’y­le sa­va­şa so­ka­bi­lir­ler. “Mu­su­l’­da biz de va­rı­z” de­yip, bir­kaç as­ker yol­la­ya­bi­lir­ler. Öte yan­dan se­çim mus­lu­ğu da
AK­P’­nin elin­de. İs­te­di­ği gi­bi ki­me o mus­luk­tan ne ka­dar ve­re­ce­ği­ne gö­re şe­kil­le­nir du­rum­lar.

GÖK­ÇEK HAP­SE Gİ­RE­CEK


BEN
bu­gü­ne ka­dar ne söy­le­dim­se AK­P’­ye yö­ne­lik Al­lah be­ni ya­lan­cı çı­kar­ma­dı. Çün­kü ben hu­kuk­çu­yum komp­lo te­ori­si ku­ra­mam, va­ka­la­ra ba­ka­rak so­nu­cu söy­le­rim. AKP iki­ye ay­rı­lı­yor. Bü­lent Arınç ve eki­bi di­ye­cek ki “Biz dü­rüs­tüz. Ak­çe­li iş­le­re ka­rış­ma­dık.” AK­P’­de dü­rüst ol­ma­yan­la­rın içe­ri gir­me­si­ni is­te­yen­ler var. Tay­yip Bey de as­lın­da di­ğer gru­bun içe­ri gir­me­si­ni is­ti­yor ama “ko­nu­şur­sak sı­ra bi­ze ge­le­ce­k” di­yor. İkin­ci grup ak­çe­li iş­le­re bu­la­şan Me­lih Gök­çek gru­bu. Bü­lent Arınç ve gru­bu­nun Me­lih Be­y’­e sal­dır­ma­sı de­mek Tay­yip Be­y’­i de göz­den çı­kar­ma­sı de­mek. Onun için bu dö­nem­de sa­de­ce Me­lih Be­y’­in gru­bun­dan de­ğil Bü­lent Arınç gru­bun­dan da bir ki­şi yok lis­te­de. Sa­de­ce 1-2 ta­ne sus pa­yı Da­vu­toğ­lu­’na ver­di­ler. Bir kaç ta­ne Nu­man Kur­tul­muş, bir kaç aday Sü­ley­man Soy­lu ko­ya­bil­di. Onun dı­şın­da ta­ma­mı Tay­yip Be­y’­in aday­la­rı­dır.

7 HAZİRAN
son­ra­sı ola­cak şu, Me­lih Gök­çek ve et­ra­fın­da­ki kir­li iş­le­re bu­laş­mış olan­lar, hap­se gi­de­cek. Bir de bu iş­le­re ka­rış­ma­yan­lar var ama hır­sı­zı gö­rüp hır­sız var de­me­diy­sen he­le ki bir ma­kam­day­san sen de hır­sız­sın de­mek­tir. Gök­çe­k’­in oğ­lu lis­te dı­şı kal­dı çün­kü Gök­çek se­çim son­ra­sı yar­gı­la­ma­lar­da içe­ri gi­re­cek olan adam. Gök­çek’in hap­se gi­re­ce­ği plan­la­nı­yor.

AKP’LİLERLE
An­ka­ra­’da otu­rup ko­nu­şu­yo­rum. İn­san vic­da­nen ada­let ve ah­lak is­ter. Bun­lar da ada­let is­ti­yor­lar. Bu in­san­la­rın da vic­da­nı hep­ten öl­müş de­ğil. AK­P’­nin ya­kı­nın­da olan her­kes vic­dan aza­bı çe­ki­yor. İnanç­lı ve vic­dan­lı bir in­sa­nın, öbür ta­raf­ta aç bir Re­cep am­ca var­ken, 2 bin oda­lı bir sa­ra­yın ya­nı­na bir de yav­ru sa­ray ya­pan­dan ko­şa­rak kaç­ma­sı ge­rek. Bir al­yan­sım var de­yip bu ka­dar ser­ma­yen ola­bi­lir mi? Her­kes far­kın­da ama adam bir şey yap­tı (Er­do­ğa­n’­ı kast edi­yor) ken­di­ni pis­li­ğe bu­laş­tı­rır­ken bun­la­rı da bu­laş­tır­dı. AKP pa­ra is­te­yene pa­ra ma­kam is­te­ye ma­kan ver­di ama dos­ya­lar ha­zır­la­dı. Şim­di Bü­lent Bey gi­bi dos­ya­sı az olan bir iki te­miz ar­ka­daş fer­yat ede­cek­tir. Ab­dul­lah Gü­l’­ün eşi ‘a­sıl sı­kın­tı­la­rın kay­na­ğı­nı ben açık­la­ya­ca­ğı­m’ di­yor­du. Ne­den açık­la­ma­dı?


AÇIK HAVA BİZE KAPALI


TAYYİP
Er­do­ğa­n’­ın iki be­la­sı var bi­ri Apo, di­ğe­ri Ha­kan Fi­dan. Ken­di­si, Cum­hur­baş­ka­nı ile Ef­kan Ala ara­sın­da­ki ko­nuş­ma­la­rı elin­de tu­tu­yor.
en son Ege Böl­ge­si­’ne git­tim. Ora­da in­san­lar “ta­rım öl­dü­” di­yor. Ama bu­nun ya­nı­na hu­kuk­suz­luk­la­rı da ek­li­yor­lar. Ege­’de in­san­lar Mer­kez Par­ti­’ye sa­hip çık­mış­lar. Bi­ze ıs­rar­la da­ha çok ba­ğı­rın, se­si­niz gel­sin di­yor­lar. Biz se­si­mi­zi kit­le ile­ti­şim araç­la­rıy­la du­yu­ra­bi­li­riz ama bi­ze bu araç­la­rı ka­pat­tı­lar ya­pa­cak bir şey yok. Kaç pa­ra ve­rir­se­niz ve­rin bil­bo­ard ala­mı­yor­su­nuz. Açık ha­va bi­ze ka­pa­lı.


Eği­ti­min me­mu­ru da ami­ri de Bilal Erdoğan ve TÜR­GEV!..

TAYYİP Bey oğ­lu­nu da aday ya­par­dı ama oğ­lu ya­pa­maz. Çün­kü Mec­li­s’­e git­se re­zil olur. Adam açık açık “Biz eği­ti­me TÜR­GE­V’­le de­vam edi­yo­ruz” di­yor. Eği­tim me­mu­ru ve ami­ri şu an­da TÜR­GEV’in ba­şın­da­ki de oğ­lu Bi­lal. Ai­le dev­le­ti di­ye bo­şu­na de­mi­yo­rum.

İLKOKUL
ça­ğın­da oku­la gi­de­me­yen 1 mil­yon ço­cu­ğu­muz var. Öğ­ren­ci­le­ri­miz emek­li­le­ri­miz pe­ri­şan. Ege­’ye tu­rist ge­li­yor. Yüz­de 80’i Av­ru­pa­’dan ge­len emek­li­ler. Bu emek­li ge­lip ta­til ya­pı­yor. Bi­zim emek­li de ek iş ola­rak ona hiz­met edi­yor. Böy­le sa­ray­lar, uçak­lar, ma­kam ara­ba­la­rı, yurt­dı­şı­na para­lar git­ti­ği­ne gö­re bun­lar bi­ze har­can­sa biz de bu du­rum­da ol­ma­ya­ca­ğız di­ye in­san­lar ar­tık gö­rü­yor.

SEÇİM
bil­dir­ge­miz­de sos­yal ada­le­ti an­la­tı­yo­ruz. Te­mel hak ve hür­ri­yet­ler­de­ki dü­zen­le­me­le­ri an­la­tı­yo­ruz. Bir Cum­hur­baş­ka­nı “Ben ya­pı­yo­rum dur­du­ra­bi­li­yor­sa­nız dur­du­ru­n” di­yor­sa bu­nun adı hu­ku­suz­luk­tur.

CUMHURBAŞKANI
ken­di­si­ne de ör­tü­lü öde­nek, is­tih­ba­rat top­la­ma hak­kı çı­kar­dı. Ya­ni dev­le­tin için­de şu an­da birkaç pa­ra­lel dev­let var. PKK ay­rı bir pa­ra­lel, Cum­hur­baş­ka­nı ken­di­ne mah­sus bir pa­ra­lel dev­let kur­du. İş­le­yen bir dev­let sis­te­mi var. Bu se­çim­de baş­kan­lı­ğı çok öne çı­ka­rıp Tay­yip Bey ge­zer­se AKP oy kay­be­der.

BİZ
ik­ti­dar ol­du­ğu­muz­da bir ke­re dev­let har­ca­ma­la­rı­nın 1 ku­ru­şu bi­le de­ne­tim dı­şı kal­ma­ya­cak. Emek­li maa­şı ve as­ga­ri üc­re­tin 1300-1500 li­ra ol­ma­sı şart. Ay­rı­ca bu ma­aş­lar ver­gi dı­şın­da kal­ma­lı. Borç al­tın­da olan eme­ki­ler için 1 de­fa­ya mah­sus 2500 lira ve­ril­me­li. Kre­di borç­la­rı uzun sü­re fa­iz­siz va­de­len­di­ril­me­li. Mazot fiyatı inmeli.Kaynak

__________________
Redwine isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
6 Üyemiz Redwine'in Mesajına Teşekkür Etti.
Eski 29.04.15, 10:27   #2
Abdülmelik Hankendi

Mustafa Akten - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Jan 2013
Yaş: 74
Konular: 540
Mesajlar: 2,814
Ettiği Teşekkür: 21783
Aldığı Teşekkür: 11416
Rep Derecesi : Mustafa Akten şöhret ötesinde bir itibarı vardırMustafa Akten şöhret ötesinde bir itibarı vardırMustafa Akten şöhret ötesinde bir itibarı vardırMustafa Akten şöhret ötesinde bir itibarı vardırMustafa Akten şöhret ötesinde bir itibarı vardırMustafa Akten şöhret ötesinde bir itibarı vardırMustafa Akten şöhret ötesinde bir itibarı vardırMustafa Akten şöhret ötesinde bir itibarı vardırMustafa Akten şöhret ötesinde bir itibarı vardırMustafa Akten şöhret ötesinde bir itibarı vardırMustafa Akten şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: Yalniz
Standart Cevap: “Oyları Daha da Düşerse AKP Seçimi İptal Eder”

1-Suriye ile suni savaş ihtimal dahilinde. Seçim iptal edilebilir.

2-Seçim sonuçlarını tanımıyorum diyebilir.

3-Seçim sonuçlarını tanımıyorum ve iktidarı bırakmıyorum diyebilir.

4-Hile karıştırmak ve oy çalmak geçmiş seçimlerden bilindiği için ihtimal dahilindedir.

5-Elektronik ortamda her tür hileye başvurulabilir.

Bunların hepsi AKP ve yöneticilerinin yapacağı ayak oyunları ve hepsi olası ihtimaldir. Hedeflerinde 2023 vardır. Ülkeyi İslam ağırlıklı bir rejime dönüştürüp Hazret İmam Tayyip'i kayd-ı hayat şartı ile başkan yapmak hayal ve iddiaları içindedir. 2023 yılına kadar iktidarları döneminde Atatürk ve ilkelerinden eser kalmayacak şekilde silmek hedef ve ideallerindedir. Bunun için iktidarı bırakmamak için ellerinden geleni yapacakları açık ve aşikardır. Devlet ve kadroları el değiştirdiğinde başlarına gelecekleri bizler kadar en az kendileri de bilmektedirler.
__________________
Mustafa Akten isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
4 Üyemiz Mustafa Akten'in Mesajına Teşekkür Etti.
Eski 29.04.15, 14:14   #3
Müdavim

Aristo - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Feb 2013
Konular: 1167
Mesajlar: 12,159
Ettiği Teşekkür: 50945
Aldığı Teşekkür: 44374
Rep Derecesi : Aristo şöhret ötesinde bir itibarı vardırAristo şöhret ötesinde bir itibarı vardırAristo şöhret ötesinde bir itibarı vardırAristo şöhret ötesinde bir itibarı vardırAristo şöhret ötesinde bir itibarı vardırAristo şöhret ötesinde bir itibarı vardırAristo şöhret ötesinde bir itibarı vardırAristo şöhret ötesinde bir itibarı vardırAristo şöhret ötesinde bir itibarı vardırAristo şöhret ötesinde bir itibarı vardırAristo şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: Huzurlu
Standart Cevap: “Oyları Daha da Düşerse AKP Seçimi İptal Eder”

Dün Fuat Avni yazmış:

Son anketleri Erdoğan' ın önüne koymuşlar...

Erdoğan' da ''siz yüzde 40' ı bulun, onu % 48' e tamamlama işini bana bırakın'' demiş.

Ben ancak bir savaş durumu ile seçimlerin iptal edilebileceğini düşünürüm ama mevcut koşullarda Suriye' ye karşı bir savaş pek mantıklı görünmüyor. Çünkü böyle bir savaş, Suriye' de bir şeriat devleti kurulmasına yol açar ve ABD, daha önceki deneyleriyle kendisiyle işbirliği yapan islamcıların iktidara geldiklerinde kendine karşı tavır alacağını biliyor. Öte yanda Suriye' yi destekleyen Rusya ve İran... Bu ekonomi ve ordu ile de zaten savaşa girilmez... Ama çılgınlıkta da sınır yok tabi...

Büyük ihtimalle seçimler olacaktır. Şu veya bu sekilde seçimleri ertelemek, geçersiz saymak gibi durumlar iktidarı tamamen gayrımeşru kılar. Bunun adı açık diktatörlüktür. Böylesi bir durum Türkiye' nin uluslararası arenada hem siyasi, hem de ekonomik olarak büyük bir tecrite uğramasını sağlar. Siyasi tecrit zaten var olmasına fazlasıyla var ama hükümetin iktidarı zorla gasp ettiği bir ülkede yabancı yatırımcılar 1 dakika bile durmazlar... Tamamen emperyalizme bağımlı olan ekonomi çok kısa sürede çöker ve Erdoğan' ın en çok korktuğu toplumsal patlamalar dönemi başlar...

Ben seçimin yapılacağını ama bu seçimin dünya tarihinin en hileli seçimi olacağına inanıyorum.
__________________
zafere kadar devrim
Aristo isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
4 Üyemiz Aristo'in Mesajına Teşekkür Etti.
Eski 29.04.15, 14:34   #4
Müdavim

Deniz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Sep 2013
Konular: 389
Mesajlar: 3,969
Ettiği Teşekkür: 14742
Aldığı Teşekkür: 15643
Rep Derecesi : Deniz parlak bir geleceği varDeniz parlak bir geleceği varDeniz parlak bir geleceği varDeniz parlak bir geleceği varDeniz parlak bir geleceği varDeniz parlak bir geleceği varDeniz parlak bir geleceği varDeniz parlak bir geleceği varDeniz parlak bir geleceği varDeniz parlak bir geleceği varDeniz parlak bir geleceği var
Ruh Halim: none
Standart Cevap: “Oyları Daha da Düşerse AKP Seçimi İptal Eder”

Seçimler iptal edilmesi şu aşamada imkansız, seçim maliyetini çok yüksek tüyü yetmemiş çocukların hakkı vardır birilerinin keyfi için seçim iptal edilemez.
Oy hırsızlığına karşı her yurttaş kendi oyuna sahip çıkmalıdır gerekirse sabaha kadar takip edilmelidir bir gün uykusuz kalsan hiç bir şey olmaz o gün ülkeni aydınlık günleri olacak ..kazanan siz olacaksınız...
__________________
Bağımsızlıktan yoksun bir ulus,Uygar insanlık karşısında uşak olmaktan kurtulamaz.


MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
Deniz isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
4 Üyemiz Deniz'in Mesajına Teşekkür Etti.
Cevapla

Bu Sayfayı Paylaşabilirsiniz

Etiketler
daha, düşerse, eder”, iptal, seçimi, İptal, “oyları


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkWEZ Format +3. Şuan Saat: 19:22.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 PL2 ©2011, Crawlability, Inc.
Copyright ©2000 - 2018 www.forumgercek.com
Protected by CBACK.de CrackerTracker
Önemli Uyarı
www.forumgercek.com binlerce kişinin paylaşım ve yorum yaptığı bir forum sitesidir. Kullanıcıların paylaşımları ve yorumları onaydan geçmeden hemen yayınlanmaktadır. Paylaşım ve yorumlardan doğabilecek bütün sorumluluk kullanıcıya aittir. Forumumuzda T.C. yasalarına aykırı ve telif hakkı içeren bir paylaşımın yapıldığına rastladıysanız, lütfen bizi bu konuda bilgilendiriniz. Bildiriniz incelenerek, 48 saat içerisinde gereken yapılacaktır. Bildirinizi BURADAN yapabilirsiniz.
Page Rank Icon
Bumerang - Yazarkafe
McAfee Site Denetleme
Norton Site Denetleme
www.forumgercek.com Creative Commons Alıntı-Lisansı Devam Ettirme 3.0 Unported Lisansı ile lisanslanmıştır.