Merhabalar
Forum Gerçek üyesi değilsiniz ya da Üye Girişi yapmamışsınız.
Sitemizden tam olarak yararlanabilmek için;
Lütfen Buraya tıklayarak üye olunuz.
Forum Gerçek

Forumları Okundu Kabul Et Bugünkü MesajlarYazdığım Cevaplar Açtığım Konular Kim Nerede
Geri git   Forum Gerçek > Kültür | Sanat | Edebiyat > Türk Edebiyatı


Cevapla
 
LinkBack Seçenekler
Eski 22.02.14, 17:51   #1
"Her Şey Güzel Oldu"

Redwine - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Dec 2013
Konular: 3756
Mesajlar: 17,522
Ettiği Teşekkür: 73485
Aldığı Teşekkür: 67827
Rep Derecesi : Redwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: Cap Canli
Standart Divan Edebiyatı | Şairleri ve Eserleri

Her edebiyatın kendi bünyesi ve özelliklerine uygun nazım şekilleri vardır. Türklerin islâmiyet'i kabul etmelerinden sonra Türk edebiyatı Arap ve Acem (Fars) edebiyatlarının etkileri altına girmiş, bu arada bu iki edebiyatın nazım şekilleri de benimsenerek kullanılmaya başlanmıştır. Bunlara yanında milli nazım şekilleri olan dörtlüklerin de az çok değiştirilerek ve yeni adlar altında kullanıldıklarını görüyoruz.

Nazım şekilleri, eski edebiyat kitaplarında "Eşkâl-ı nazm" adı altında incelenirdi.


Arap ve İran (Fars) edebiyatlarında ve bu arada Türk edebiyatında nazmın en küçük birimi mısra'dır. Mısra'ları değişik kafiye düzeni içinde ve değişik sayılar da birleşmelerinden ayrı ayrı adlandırılan nazım şekilleri ortaya çıkmıştır.DİVAN EDEBİYATI NAZIM BİÇİMLERİ

Eski Türk edebiyatında kullanılan nazım şekillerini kafiye düzeni ve mısra sayıları bakımından 3 bölümde incelemek mümkün:
 • Beyitlerle Oluşanlar: Gazel, Kaside, Mesnevi, Müstezat, Kıt'a
 • Dörtlüklerle Oluşanlar: Rubai, Tuyuğ
 • Bentlerle Oluşanlar: Murabba, Şarkı, Muhammes, Terkib-i bent, Terci-i bent

A) BEYİTLERLE KURULAN NAZIM BİÇİMLERİ

 • GAZEL
Gazel Nazım Biçiminin Özellikleri:
 • En az beş en fazla on beş beyitten oluşan, en yaygın lirik şiir türüdür.
 • Aruzun her kalıbıyla yazılabilir.
 • Âşk, şarap, ayrılık, hasret, zamandan yakınma, felsefi-didaktik düşünceler, din ve tasavvuf gibi konular bu nazım biçimiyle ele alınır.
 • Uyak düzeni "aa, ba, ca, da, ..." biçimindedir.
 • İlk beyitine "matla", ikinci beyitine "hüsn-i matla"; son beyitine "makta" veya "taç beyit", ondan bir öncekine de "hüsn-i makta" denir.
 • En güzel beyitine "beyt-ül gazel" denir.
 • Şairin adı veya mahlası son beyitte geçer.
 • Gazeller redifleriyle adlandırılır.
 • Konu bakımından Halk şiirindeki koşmaya benzer.
 • Gazellerde genellikle her beyit farklı konudan söz eder. Konu birliği yoktur.
 • Konu birliği görülen gazellere "yek-ahenk gazel" denir. Bütün beyitleri aynı güzellikte olan gazellere "yek-avaz gazel" denir.
 • Dize ortalarında iç uyaklı olan ve dörtlük haline getirilebilen gazellere "musammat gazel" denir.

Örnek:

Bu hüsnile o/ bi - vefa / şöhret-me'ab-ı şivedir.
Hakka ki gün mihr-i semâ / âli-cenâb-ı şivedir.
Meyden midir bu haleti / hep nâz ü fitne adeti
Çeşm-i siyâh-ı afeti / mest-i harâb-ı şivedir. (Danîş)
 • Felsefi düşüncelerin dile getirildiği gazellere "hikemi gazel" adı verilir.
 • Divan şiirinde en ünlü gazel şairleri şunlardır: "Fuzuli, Nabi, Nedim, Baki, Naili"

 • KASİDE
Kaside Nazım Biçiminin Özellikleri:
 • En az otuz üç, en fazla doksan dokuz beyitten oluşan kaside din ve devlet büyüklerini övmek ya da yermek amacıyla yazılan şiirlerdir.
 • Aruzun değişik kalıplarıyla yazılır.
 • Uyak düzeni gazele benzer: "aa / ba / ca / da /ea"
 • Gazelde olduğu gibi ilk beyte "matla", son beyte "makta", en güzel beyte "beyt-ül kasid", şairin adı veya mahlasının geçtiği beyte "taç beyit" denir.
 • Kasideler adını rediflerinden, uyaklarındaki son ünsüzden veya nesib bölümündeki tasvirlerden alır.
 • En ünlü kaside şairleri şunlardır: "Nefi, Nedim, Fuzuli, Baki..."
Kasidenin Bölümleri:
 • Nesib - Teşbib: Bu bölümde kasideyle ilgisi olmayan tasvirler yapılır (yaz, taş, saray, bahar, bahçe...).
 • Girizgâh: Asıl konuya giriş bölümüdür. Bir veya birkaç beyitten oluşur.
 • Methiye: Allah'ın, peygamberin, padişahın veya önde gelen kişilerin övüldüğü bölümdür.
 • Fahriye: Şairin kendini övdüğü bölümdür.
 • Tegazzül: Kasidenin ölçüsüne uygun olarak araya sıkıştırılan gazeldir.
 • Dua: Bu bölümde kasidenin sunulduğu kişiye sağlık ve zenginlik dilenir.
Not: "Fahriye" ve "tegazzül" her kasidede bulunmayabilir.
Konularına Göre Kasideler:
 • Tevhid: Allah'ın birliğini, varlığını anlatan kasidelerdir.
 • Münacaat: Allah'a yakarışı dile getiren kasidelerdir.
 • Naat: Peygamberi öven kasidelerdir.
 • Medhiye: Devrin önde gelen kişilerini; din ve devlet adamlarını öven kasidelerdir.
 • Hicviye: Devrin yöneticilerini yermek için yazılan kasidelerdir.
 • Mersiye: Önemli birinin ölümünden duyulan acıyı dile getiren kasidelerdir.
 • Cülûsiyye: Padişahın tahta oturması münasebetiyle yazılan kasidelerdir.
 • Sûriyye: Düğün ya da sünnet gibi şenlikleri ele alan kasidelerdir.
Bunların dışında kasidelere, kasidenin nesib bölümünde bahar tasviri yapılmışsa bahariye, kış tasviri yapılmışsa şitâiyye, yaz tasviri yapılmışsa sayfiyye, atların tasviri yapılmışsa rahşiyye, bayram tasviri yapılmışsa lydiyye gibi adlar verilir.

 • MÜSTEZAT
Müstezat Nazım Biçiminin Özellikleri:
 • Artmış, çoğalmış demektir. Gazelin her dizesine, kullanılan ölçüye uymak koşuluyla bir kısa dize eklenerek oluşturulan nazım biçimidir.
 • Kısa dizelere "ziyade" adı verilir.
 • Kısa ve uzun dizeler arasında anlam ilişkisi vardır.
 • Uzun dizeler kendi aralannda, kısa dizeler de kendi aralarında uyaklanır.
Örnek: Çihre-i zibâsı anun gülşen-i cândur
Halk-ı cihâna
Mâ'i ridâsı sanasın âb-ı revândur
Bâğ-ı cinâna
Mutrib-i devrân ile cânânun elinden
Nây gibi ben
Nâle vü feryâd iderin hayli zamandur
Kevn ü mekâna (Taşlıcalı Yahya)


 • KIT'A
Kıt'a Nazım Şeklinin Özellikleri:
 • Parça, bölüm anlamı taşır.
 • Aruzun her kalıbıyla yazılabilir.
 • En az 2 en fazla 12 beyitten oluşur.
 • Dört beyitten fazla olan kıt'alara "kıta-ı kebire" denir.
 • Uyak düzeni xa/xa/xa/xa... şeklindedir.
 • Genellikle "matla" ve "makta" beyti yoktur.
Örnek:

İlm kesbiyle pâye-i rıf'at
Arzû-yı muhal imiş ancak
Işk imiş her ne var âlemde
İlm bir kîyl ü kâl imiş ancak (Fuzûli)

 • MESNEVİ
Mesnevi Nazım Biçiminin Özellikleri:
 • Fars edebiyatından alınan bir nazım biçimidir.
 • Her beyit kendi arasında uyaklıdır. "aa / bb / cc / dd..."
 • Divan edebiyatının en uzun nazım biçimidir. Hikâye ve romanın işlevini görür.
 • Aruzun kısa kalıplanyla yazılır.
 • Aşk, tasavvuf, kahramanlık, savaş gibi konuları işler.
 • Beyitler arasında anlamca bir bütünlük vardır.
 • Bir şairin beş mesneviden oluşan eserler bütününe "hamse" denir. Edebiyatımızda "Ali Şir Nevai, Taşlıcalı Yahya, Nevizade Atayi" hamse sahibi şairlerdir.
 • Edebiyatımızda ilk mesnevi Yusuf Has Hacip'in "Kutadgu Bilig' adlı eseridir. Eser, aruzun kullanıldığı ilk eserdir.
Türk Edebiyatının Önemli Mesnevileri:
 • Kutadgu Bilig (Yusuf Has Hacip)
 • İskendername (Ahmedi)
 • Vesilet-ün Necat (Süleyman Çelebi)
 • Harnârne (Şeyhi)
 • Leyla vü Mecnun (Fuzuli)
 • Hüsrev-ü Şirin (Şeyhi)
 • Hüsn-ü Aşk (Şeyh Galip)
 • Mantık-ut Tayr (Gülşehri)
 • Hayriyye (Nabî)


B) DÖRTLÜKLERLE KURULAN NAZIM BİÇİMLERİ

 • RUBAİ
Rubai Nazım Biçiminin Özellikleri:
 • İran (Fars) edebiyatından alınmış, tek dörtlükten oluşan bir nazım biçimidir.
 • Kendine özgü aruz kalıplarıyla yazılır. (Bunların sayısı 24 kadardır.)
 • Düşüncelerin özlü bir biçimde anlatılması temeline dayalı nazım biçimidir.
 • Genellikle felsefi konular, öğüt, aşk, şarap, din, tasavvuf konulan işlenir.
 • Uyak düzeni "aaxa" biçimindedir.
 • Genellikle mahlas kullanılmaz.
 • En büyük ustası Ömer Hayyam'dır.
 • Azmîzâde Haleti, sadece rubai yazan tek şair olarak bilinir.
 • Yahya Kemal Beyatlı, Arif Nihat Asya rubaileriyle tanınan şairlerimizdir.
Örnek:

Bir merhaleden güneşle derya görünür
Bir merhaleden her iki dünyâ görünür
Son merhale bir fasl-ı hazandır ki sürer
Geçmiş gelecek cümlesi rüya görünür (Yahya Kemâl)

 • TUYUĞ
Tuyuğ Nazım Biçiminin Özellikleri:
 • Divan şiirine Türk şairlerin kattığı bir nazım biçimdir.
 • Tek dörtlükten oluşur, uyak düzeni maniye benzer.
 • Halk şiirindeki maninin, Dîvan şiirine yansımış biçimi kabul edilir.
 • Konu sınırlaması yoktur, rubaideki konular tuyuğda da vardır. En çok aşk, aşk acısı, şarap konu edilir.
 • Mahlas kullanılmaz. Aruzun sadece "fâilâtün / fâilâtün / fâilün" kalıbıyla yazılır.
  -Rubaiden vezin ve cinas yönüyle ayrılır.
 • Edebiyatımızda en çok tuyuğ yazmış şair Kadı Burhanettin'dir.
Örnek: Ben seven hûblar içinde şâh imiş
Sanasın yılduz mâh imiş
Ben denize salmışam bir cânumı
Kamu işi başaran Allâh imiş (Kadı Burhâneddin)

C) BENTLERLE KURULAN NAZIM BİÇİMLERİ

 • MURABBA
Murabba Nazım Biçiminin Özellikleri:
 • Dört dizelik bentlerden oluşur. Uyak düzeni aaaa / bbba /ccca ... biçimindedir.
 • En az üç, en fazla altı bentten oluşur.
 • Övgü, yergi, din, felsefi konular işlenir.
 • Nedim ve Namık Kemal bu türün başarılı örneklerini sunan şairlerimizdir.
Not: Bir şairin bir gazelinin her beytinin üstüne başka bir şairin ikişer dize eklemesiyle oluşan murabbaya "terbi" denir.

 • ŞARKI
Şarkı Nazım Biçiminin Özellikleri:
 • Divan şiirine Türk şairlerin kattığı bir nazım biçimidir.
 • Halk edebiyatındaki türkünün etkisiyle oluştuğu ifade edilir.
 • Biçim bakımından murabbaya benzeyen şarkılar, genel olarak bestelenmek için yazılır.
 • Dörtlük sonlarında tekrar edilen bölüme nakarat adı verilir. Şarkılar bent ve nakarat bölümlerinden oluşur.
 • Dörtlük sayısı üç ve beş arasında değişir.
 • Genellikle aşk, sevgi, eğlence, kadın ve şarap konuları işlenir.
 • Uyak düzeni genelde abab (aaaa) / cccb / dddb... biçimindedir.
 • Lale devrinde gelişmiş ve yaygınlaşmıştır. Nedim ve Yahya Kemal bu türün önemli şairleridir.
Örnek:

Sevdiğim canım yolunda hâke yeksan olduğum
Iyddir çık nâz ile seyrâna kurbân olduğum
Ey benim aşkınla bülbül gibi nâlân olduğum
Iyddir çık nâz ile seyrâna kurbân olduğum • MUHAMMES
Muhammes Nazım Biçiminin Özellikleri:
 • Beş dizelik bentlerden oluşan bir nazım biçimidir.
 • Bent sayısı 4 ile 8 arasında değişmektedir.
 • Muhammes nazım biçimiyle her konu ele alınabilir.
 • Uyak düzeni "aaaaa / bbbba / cccca..." şeklindedir.
Uyarı:Beş dizeli bentlerden oluşan "tardiyye, tahmis, taştir" adlı nazım biçimleri de vardır:

 • Tardiyye: Muhammesten farkı, başka bir aruz kalıbıyla yazılması ve uyak düzenidir. Tardiyeler "aaaab/ccccb/ddddb..." şeklinde uyaklanır.
 • Tahmis: Bir gazelin beyitleri önüne üçer mısra ilave edilerek oluşturulan nazım biçimidir. Uyak düzeni "aaaAA/bbbBA/cccCA..." şeklindedir.
 • Taştir: Genellikle bir gazelin beyitlerinde mısralar arasına üç dize getirilerek oluşturulan nazım biçimidir. Uyak düzeni "AaaaA/BbbbA/CcccA..." şeklindedir.
 • MÜSEDDES: Bentleri altı mısradan oluşan nazım biçimidir.
 • MÜSEBBA: Bentleri yedi mısradan oluşan nazım biçimidir.
 • MÜSEMMEN: Bentleri sekiz mısradan oluşan nazım biçimidir.
 • MÜTESSA: Bentleri dokuz mısradan oluşan nazım biçimidir.
 • MU'AŞŞER: Bentleri on mısradan oluşan nazım biçimidir.

 • TERKİB-İ BENT
Terkib-i Bent Nazım Biçiminin Özellikleri:
 • Bent sayısı 5-10 arasında değişir. Bentleri oluşturan dizeler, genelde gazeldeki gibi uyaklanır.
 • Her bendin sonunda bir vasıta beyiti vardır. Vasıta beyti, her bendin sonunda değişir, bentten ayrı olarak kendi arasında uyaklanır.
 • Vasıta beytinin üstündeki beyitlerin tümüne "terkibhâne" adı verilir.
 • Felsefi ve sosyal düşünceler, zamandan yakınmalar, mersiyeler bu biçimle yazılır.
 • "Kanuni Mersiyesi" terkib-i bent biçiminde yazılmıştır.
 • Bağdatlı Ruhi ve Ziya Paşa bu nazım biçiminin ustalarıdır.
 • TERCİ-İ BENT
Terci-i Bent Nazım Biçiminin Özellikleri:
 • Birçok yönüyle terkib-i bende benzer. Fark şudur:
 • Vasıta beyitleri her bendin sonunda aynen kalır, değişmez.
 • Vasıta beyitlerinin üstündeki beyitlere "terci-hâne" adı verilir.
 • Daha çok Allah'ın varlığı, birliği, kâinatın sonsuzluğu gibi konular işlenir.

__________________
Redwine isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
9 Üyemiz Redwine'in Mesajına Teşekkür Etti.
Eski 22.02.14, 18:31   #2
Çiçekci kız

Canan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Mar 2011
Konular: 8187
Mesajlar: 30,110
Ettiği Teşekkür: 109242
Aldığı Teşekkür: 158571
Rep Derecesi : Canan şöhret ötesinde bir itibarı vardırCanan şöhret ötesinde bir itibarı vardırCanan şöhret ötesinde bir itibarı vardırCanan şöhret ötesinde bir itibarı vardırCanan şöhret ötesinde bir itibarı vardırCanan şöhret ötesinde bir itibarı vardırCanan şöhret ötesinde bir itibarı vardırCanan şöhret ötesinde bir itibarı vardırCanan şöhret ötesinde bir itibarı vardırCanan şöhret ötesinde bir itibarı vardırCanan şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: none
Standart Cevap: Divan Edebiyatı | Şairleri ve Eserleri

Okul yıllarımdaki çektiklerimi hatırlattın bana

Paylaşım için teşekkürler Redwine
__________________
Canan isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
4 Üyemiz Canan'in Mesajına Teşekkür Etti.
Eski 22.02.14, 18:31   #3
Süper Üye

Hasat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Jun 2013
Konular: 153
Mesajlar: 2,224
Ettiği Teşekkür: 8317
Aldığı Teşekkür: 12171
Rep Derecesi : Hasat gerçekten güzelHasat gerçekten güzelHasat gerçekten güzelHasat gerçekten güzelHasat gerçekten güzelHasat gerçekten güzelHasat gerçekten güzelHasat gerçekten güzelHasat gerçekten güzelHasat gerçekten güzelHasat gerçekten güzel
Ruh Halim: none
Standart Cevap: Divan Edebiyatı | Şairleri ve Eserleri

Gazel(Beni Candan Usandırdı)

Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı
Felekler yandı âhımdan murâdım şem'i yanmaz mı

Kamu bîmârına cânân deva-yı derd eder ihsan
Niçün kılmaz bana derman beni bîmar sanmaz mı

Şeb-i hicran yanar cânım döker kan çeşm-i giryânım
Uyarır halkı efgânım kara bahtım uyanmaz mı

Gûl-i ruhsârına karşu gözümden kanlu akar su
Habîbim fasl-ı güldür bu akar sular bulanmaz mı

Gâmım pinhan tutardım ben dedîler yâre kıl rûşen
Desem ol bî-vefâ bilmem inanır mı inanmaz mı

Değildim ben sana mâil sen ettin aklımı zâil
Beni tan eyleyen gafîl seni görgeç utanmaz mı

Fuzûlî rind-i şeydâdır hemîşe halka rüsvâdır
Sorun kim bu ne sevdâdır bu sevdâdan usanmaz mı

Şair Fuzuli


Divan edebiyatının eserleri şu an pek bilinmiyor çünkü kelimelerin çoğu farsça ama merak edip çevirenler içinden harika dizeler çıktığını görebilirler.3 sene boyunca bu şiirleri çevirdim hemde çok severek.
__________________
Bazen su olmak lazım sessiz sakin ...!!! Bazen sel olmak lazım öfkeli ve hırçın...!!!
Bazen mum alevi olmak lazım; sabırla tükenmeyi bekleyen, bazense volkan olmak lazım; önüne gelen herşeyi hızla tüketen...!!!
Kimine SU oLacaksın, kimine SEL ...!!! Kimine MUM olacaksın, kimine VOLKAN ...!!! Ama kimseye asla ve asla KUL oLmayacaksın... !!!
Hasat isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
5 Üyemiz Hasat'in Mesajına Teşekkür Etti.
Eski 22.02.14, 19:18   #4
"Her Şey Güzel Oldu"

Redwine - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Dec 2013
Konular: 3756
Mesajlar: 17,522
Ettiği Teşekkür: 73485
Aldığı Teşekkür: 67827
Rep Derecesi : Redwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: Cap Canli
Standart Cevap: Divan Edebiyatı | Şairleri ve Eserleri

Divan Edebiyatı Şairleri13. YÜZYIL

Anadolu’da Türk edebiyatı, ilk kalıcı örneklerini 13. yüzyılda vermeye başlar. Bu dönemde edebî dil niteliği kazanmaya başlayan Oğuz Türkçesi ile eserler verilmeye başlanmıştır. Bu yüzyıl, Anadolu’da dini-tasavvufi Türk edebiyatının geliştiği bir dönemdir. Bu dönemin önde gelen tasavvuf şairleri Mevlana, Ahmet Fakih, Sultan Veled ve Şeyyad Hamza’dır. Ancak Klasik Türk şiirinin 13. yüzyılda Hoca Dehhani ile başladığı kabul edilir.


HOCA DEHHANİ
 • 13. yüzyılda yaşamıştır.
 • İlk divan şairidir.
 • Tasavvufun hâkim olduğu bir dönemde ilk kez din dışı konuları işleyen şairimizdir.
 • Divanı yoktur.
Eseri:
 • Selçuklu Şehnamesi (mesnevi)

MEVLANA
 • 13. yüzyıl tasavvuf şairidir.
 • Eserlerini Farsçayla keleme almıştır.
 • Her zaman aruz veznini kullanmıştır.
 • Yunus Emre’yle birlikte Anadolu’nun en önemli iki mutasav­vıf şairinden biridir.
 • İnsan sevgisini, hoşgörüyü öne çıkran bir anlayışla ele aldığı eserleriyle evrensel bir şairdir.
 • Mevlevi tarikatının kurucusu olan oğlu Sultan Veled de ünlü bir şairdir.
Eserleri:
 • Mesnevi (26 bin beyit)
 • Divan-ı Kebir (Gazelleri ve rubaileri)
 • Fihi Ma-Fih
 • Mecalis-i Seb’a (Yedi Vaaz)
 • Mektubat

SULTAN VELED
 • Mevlana’nın oğlu ve Mevlevilik tarikatının kurucusudur.
Eserleri:
 • Dîvân
 • İbtidâ-nâme
 • Rebâb-nâme
 • İntihâ-nâme
 • Ma’arif

AHMET FAKİH
 • Hoca Ahmed Fakîh veya Sultan Hoca Fakîh adları ile de tanınan sanatçının yaşamı hakkındaki bilgilerde belirsizlik vardır.
 • En önemli eseri Çarhname’dir.
Eserleri:
 • Çarhname
 • Kitâbu Evsâfı Mesâcidi’ş-Şerîfe

ŞEYYAD HAMZA
 • 13. yüzyılda Anadolu Selçukluları döneminde yaşamış; yazdığı dini-tasavvufi şiirleriyle Ahmed Fakih’i izlemiştir.
 • Yusuf u Züleyha adlı mesnevinin yazarıdır.
Eseri:
 • Yusuf u Züleyha
14. YÜZYIL

14. yüzyılda birçok temsilci yetiştiren divan edebiyatı, 13. yüzyıl şairlerinden Hoca Dehhani’den sonra din dışı konularda ürünler vermeye başlamıştır. Bu yüzyılın en tanınmış şairi Ahmedî’dir. Siyasi ve sosyal sarsıntıların yaşandığı bu yüzyılda edebî niteliği zengin eserler ortaya konmuştur. Bu yüzyılda Arapça ve Farsça sözcükler yoğun bir şekilde dilimize girmeye başlar.

AHMEDİ
 • 14. yüzyıl divan şairidir.
 • “Divan” sahibi olan ilk şairimizdir.
 • Eserlerinde sade bir dil kullanmıştır.
 • Eserlerinde Oğuz Türkçesinin özellikleri görülür.
 • Cemşid ü Hurşit, İran kökenli bir aşk mesnevisidir.
Eserleri:
 • Cemşid ü Hurşit (mesnevi)
 • İskendername (mesnevi)
 • Divan


AŞIK PAŞA

 • Asıl adı Ali olan Âşık Paşa, mutassavıf bir şairdir.
 • Selçuklu sarayında Farsçanın konuşulduğu bir dönemde Türkçeyi savunmuştur.
Eserleri:
 • Garibnâme
 • Fakrnâme
 • Hikâye
 • Vasf-ı Hâl

KADI BURHANEDDİN
 • 14. yüzyıl divan şairidir.
 • Tuyuğlarıyla ünlüdür.
 • Sivas’ta beylik de yapan şair, bir savaşta esir düşerek ölmüştür.
 • Şiirlerinde dünya zevklerini konu edinmiştir.
Eseri:
 • Divan

NESİMİ
 • 14. yüzyıl divan şairidir.
 • Azeri sahası şairlerindendir.
 • Tasavvuftan etkilenmiştir.
 • Sade bir dille, halka ulaşmaya çalışmıştır.
 • İnancı nedeniyle derisi yüzdürülerek öldürülmüştür.
Eseri:
 • Divan

GÜLŞEHRİ
 • 14. yüzyıl divan şairidir.
 • Tasavvufu konu edinmiştir.
 • “Kuşların konuşması” anlamına gelen “Mantıku’t Tayr” adlı tasavvufi alegorik mesnevisinde Kaf Dağı’na ulaşmak isteyen kuşların Hz. Süleyman’ın kuşu olan Hüthüt’ün ön­derliğinde yaptıkları yolculuğu anlatır.
Eserleri:
 • Mantıku’t Tayr (Farsçadan çevrilmiş, alegorik, tasavvufi bir mesnevi)
 • Felekname

HOCA MESUT
 • 14. yüzyılda yaşamış divan şairidir.
 • Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur.
Eserleri:
 • Süheyl ü Nevbahar
 • Ferhengnâme-i Sadî15.YÜZYIL

Bu yüzyıl Anadolu’da Türk birliğinin kurulduğu dönemdir. Bu dönemde yöneticiler kültür, sanat ve edebiyata önem vermiş, bu da bilim, kültür ve edebiyat alanında ciddi gelişmelerin önünü açmıştır. Divan edebiyatı bu yüzyılda daha da güçlenerek gelişimini sürdürmüştür. Dönemin Anadolu’da yetişen en büyük şairi Şeyhî’dir. Ayrıca Ahmet Paşa ve Necati yüzyılın tanınmış diğer şairleridir. Anadolu dışında edebiyatımızın en büyük sanatçılarından Ali Şir Nevâî bu dönemde yetişmiştir.

ŞEYHİ

 • 15. yüzyılın en güçlü divan şairidir.
 • Tasavvuftan etkilenmiştir.
 • Harname adlı 126 beyitlik sembolik mesnevisiyle tanın­mıştır.
 • Bir fabl olan Hamame’de şair, bir eşekten hareketle tasav­vufi ve toplumsal bir hiciv örneği vermiştir.
Eserleri:
 • Harname (mesnevi)
 • Hüsrev ü Şirin (Farsçadan çeviri, mesnevi)
 • Divan

AHMET PAŞA
 • 15. yüzyıl şairidir.
 • Bu yüzyılın Şeyhi’den sonraki en güçlü divan şairidir.
 • Fatih Sultan Mehmet’in hocasıdır.
 • 16. yüzyıl şairleri üzerinde etkili olmuştur.
 • “Kerem Kasidesi”yle oldukça sevilmiştir.
Eseri:
 • Divan

NECATİ BEY
 • 15. yüzyıl divan şairidir.
 • Mahallileşme akımını başlatmıştır.
 • Şiirlerinde atasözlerine ve halk söyleyişine yer vermiştir.
 • Türkçenin şiir dili olmasına katkıda bulunan şairlerdendir.
Eseri:
 • Divan

SÜLEYMAN ÇELEBİ
 • 15. yüzyıl divan şairidir.
 • Vesiletü’n Necat (Kurtuluş Vesilesi) adlı mesnevisiyle tanınmış ve sevilmiştir. Günümüzde de sevilen bu mesnevi Hz. Muhammet’in doğumunu anlatır ve “Mevlit” adıyla bilinir.
Eseri:
 • Vesiletü’n Necat (Mevlid)


ALİ ŞİR NEVAİ
 • 15. yüzyıl divan şairidir.
 • Çağatay edebiyatının önemli temsilcisidir.
 • Şairliğinin yanında, düşünür ve devlet adamı kimlikleri de vardır.
 • Hamse sahibidir.
Eserleri:
 • Divan (dört tane)
 • Muhakemet-ül Lugateyn (Türkçenin Farsçadan üstün olduğu savunulur.)
 • Mecalisü’n Nefais (ilk tezkire)
 • Mizan’ül Evzan (Aruz vezniyle ilgili teorik bir eser)16. YÜZYIL

Türk edebiyatının en parlak olduğu dönemdir. Osmanlı’nın siyasî ve sosyal alanda gösterdiği başarıya edebiyat ve sanat alanındaki çalışmalar da eklenmiştir. Divan şiiri, taklit dönemini aşarak kendi üstatlarını yetiştirmeye başlamıştır. Anadolu dışında Fuzûlî, Anadolu’da ise Bâkî bu yüzyılın en önemli temsilcileridir. Ayrıca bu dönemde Zatî, Bağdatlı Ruhî, Hayalî gibi önemli şairler yetişmiştir.

TAŞLICALI YAHYA

 • 16. yüzyıl divan şairlerindendir.
 • Mesnevileriyle tanınır.
 • Hamse sahibidir.
Eseri:
 • Şah u Geda (mesnevi)

BAĞDATLI RUHİ
 • 16. yüzyılda yaşamıştır.
 • Azeri sahası şairidir.
 • Mevlevidir.
 • Toplumsal konuları işleyen bir şairdir.
 • Divan’ındaki terkib-i bend’iyle tanınır. Üzerine üç yüzden fazla nazire yazılan bu “terkib-i bent”e en güzel nazireyi Ziya Paşa yazmıştır.
Eseri:
 • Divan

FUZULİ
 • 16. yüzyıl divan şairidir.
 • Bağdat’ta yaşayan şair Azeri sahası Türk edebiyatının temsilcisidir.
 • Kerbela’da bir salgın hastalık sonucunda ölmüştür.
 • Şiirlerinde üç dili de kullanmıştır: Azeri Türkçesi, Arapça ve Farsça
 • Platonik aşkı anlattığı lirik şiirleriyle Türk edebiyatının en büyük gazel ustalarındandır.
 • Tasavvufun etkisiyle, beşeri aşkı ilahı aşka ulaşmak için bir basamak olarak değerlendirmiştir; bundan dolayı şiir­lerini acı çekmenin insanı olgunlaştıracağı düşüncesiyle yazmıştır.
 • Sevgiliye kavuşmak istemeyen, ayrılığın getirdiği acıdan hoşlanan bir şairdir. Bu düşüncesini “Aşk derdiyle hoşem el çek ilacumdan tabip / Kılma derman kim helakim zehri dermanundadır.” beytiyle anlatmıştır.
 • Bilimsiz şiiri temelsiz duvara benzeten şairin şiirlerinde dini-tasavvufi birikimi kadar tıp, kimya, matematik gibi bilimlerdeki birikimi de dikkat çeker.
 • Güzel bir naat örneği olan “Su Kasidesi”yle oldukça sevil­miştir.
 • Leyla ile Mecnun mesnevisinde Mecnun’un beşeri aşktan ilahı aşka yükselişini anlatır.
 • Divan şairlerini de halk şairlerini de etkilemiştir.
Eserleri:
 • Divan (Türkçe, Arapça ve Farsça)
 • Leyla ile Mecnun (mesnevi)
 • Şikâyetname (Süslü nesir örneğidir. Kanuni’nin ölümünden sonra kendisine verilmeyen maaşı vesilesiyle rüşvetçiliği, sosyal aksaklıkları konu edinen bir mektuptur.)
 • Hadikatü’s Süeda (Kerbela olayını anlatır)
 • Hadis-i Erbain Tercümesi (Kırk Hadis)
 • Risale·i Sıhhat ü Maraz (Sağlıkla ilgili)
 • Beng ü Bade
 • Enisü’l Kalb
 • Rind ü Zahit
 • Sakiname

BAKİ
 • 16. yüzyıl divan şairlerindendir.
 • Sultanü’ş Şuara (Şairler Sultanı) olarak tanınır.
 • Divan şiiri Osmanlı sahasında en olgun seviyesine Baki ile yükselmiştir.
 • Gazel ustasıdır.
 • Din adamı olmakla birlikte, tasavvuftan etkilenmemiş, din dışı konuları ele almış ve somut aşkı anlatmış bir şa­irdir.
 • Mahallileşme akımının etkisiyle sade İstanbul Türkçesiyle şiirler yazmış bir öncü isimdir.
 • Fuzuli gibi acıları anlatan bir şair değildir; rindane (zevk ve eğlenceye düşkün) bir şairdir.
 • Kanuni Sultan Süleyman tarafından korunmuştur.
 • Kanuni’nin ölümü üzerine terkib-i bend biçiminde yazdığı, en önemli eseri olan Kanuni Mersiyesi’yle tanınmıştır. Bu mersiye Divan’ında yer almaktadır.
 • Mesnevi yazmamıştır.
 • En önemli eseri Divan’ı olan şairin, Arapçadan çevirdiği eserleri vardır
 • Şiirleri, özellikle Şeyhülislam Yahya ve Nedim üzerinde etkili olmuştur.
Eserleri:
 • Divan
 • Fezail-i Cihad (Arapçadan tercüme)
 • Fezail-i Mekke (Arapçadan tercüme)
 • Hadis-i Erbain Tercümesi

ZATİ
 • 16. yüzyılda gazel ve kaside türlerinde eserler veren önemli divan şairlerimizdendir.
Eserleri:
 • Şem ü Pervane, Ahmed ü Mahmud, Ferruhname, Siyer-i Nebi, Fal-i Kur’an, Şehrengiz

HAYALİ
 • Heyecan ve hisse çok değer veren bir şairdir.
 • Tasavvufi şiirleri olmakla birlikte tasavvufi bir şair değildir.
Eseri:
 • Divan

NEV’İ
 • Edebiyatımızda sâde dilli ve samimî duygular bulunduran gazelleri ile tanınmıştır.
 • Âşıkane söyleyişi vardır.
Eserleri:
 • Dîvan, Hasb-ı Hâl, Tercüme-i Hadîs-i Erbain17. YÜZYIL

Türk edebiyatının kendi kimliğini bulduğu bir dönemdir. Osmanlı devletinde başlayan siyasi gerilemeye karşılık, bu yüzyıl edebiyatında gelişme ve yükselme devam eder. İran edebiyatını taklit etme ve örnek tutma alışkanlığı, özellikle bu yüzyılda terk edilmiş. Türk şairleri, kendilerini İran şairleriyle eşit hatta onlardan üstün görmeye başlamıştır bu yüzyılda. Nef’i ve Nâbî bu yüzyılın en önemli şairleridir. Ayrıca Şeyhülislam Yahya, Naili, Neşâti, Nevizade Atâî gibi şairler yetişmiştir bu dönemde.

NEF’İ

 • 17. yüzyıl divan şairidir.
 • Hiciv şairidir. (Ölümü de hicivleri yüzünden olmuştur)
 • Kaside ustasıdır.
 • Sebk-i Hindi akımının etkisindedir.
 • Dili ağır ve süslüdür.
 • Övgüleri, daha çok kendi şairliğine dönüktür. Yani kasideleri fahriye türündedir.
Eserleri:
 • Divan (Farsça ve Türkçe)
 • Siham-ı Kaza (Kaza Okları, hicivlerini topladığı kitabı)

NABİ
 • 17. yüzyıl divan şairlerindendir.
 • Hikemi (öğretici, düşündürücü, felsefi) şiir tarzının en önemli temsilcisidir.
 • Düşünceye önem veren toplumcu yönü olan bir şairdir.
 • Çağının aksaklıklarını eleştirmiştir.
 • Şiirlerinde anlaşılması güç sözcüklere fazla yer vermez. Şeyhü’ş Şuara (Şairlerin Şeyhi) unvanıyla anılır.
Eserleri:
 • Divan (Türkçe ve Farsça)
 • Hayriye (Oğlu için yazdığı, didaktik bir mesnevi)
 • Hayrabad (mesnevi)
 • Tuhfetü’l Harameyn (Gezi yazıları)
 • Surname

AZMİZADE HALETİ
 • 17. yüzyılda rubaileriyle ün yapmıştır.
 • Rubai nazım şeklini edebiyatımızda kullanan en usta şairdir.
 • Rubailerini Divan’ında toplamıştır.
Eserleri:
 • Divan
 • Sakiname
 • Münşeat

NAİLİ
 • Gazel tarzına yeni bir söyleyiş, yeni bir tarz, yeni bir hava getirmiştir.
 • Sebk-i Hindi tarzının divan edebiyatındaki ilk temsilcisidir.
Eseri:
 • Divan

NEVİZADE ATAİ
 • Gazel ve kasidede başarılı olmakla birlikte asıl başarısını ve gücünü mesnevilerinde göstermiştir.
 • Dili oldukça ağır ve külfetli olan şairin gazellerinde Fuzûlî, Nev’î ve Bâkî’nin etkileri görülür.
 • Hamse sahibidir.

NEŞATİ
 • Kasidelerinde Nef’î’nin etkisi görülür.
 • Divan edebiyatının Sebk-i Hindî tarzının öncülerindendir.
Eserleri:
 • Dîvân, Hilye, Edirne Şehrengîzi, Şerh-i Müşkilât-ı Urfî

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA
 • Gazel nazım şeklinde üstat olarak tanınmış, onun bu alandaki başarısı daha sonra Nedim gibi bir şair tarafından bile kabul ve takdir edilmiştir.
Eseri:
 • Divan
18. YÜZYIL

Divan edebiyatının son büyük sanatçılarının çıktığı dönemdir. Bu yüzyıldan sonra divan edebiyatı, ikinci derecedeki sanatçıların elinde orijinalliğini yitirmiştir. Bu yüzyılda “Mahallileşme akımı” önemli bir edebî harekettir. Bu akımla yerli ve millî özellikler kazanmaya başlayan edebî eserler halk zevkini ve dilini yansıtır hâle gelmiştir. Ayrıca bu yüzyılda Türklere özgü bir nazım şekli olan şarkı çok rağbet görmüştür. Nedim ve Şeyh Galip bu yüzyılın ve edebiyatımızın en önemli şairleri arasında yerini almıştır.

NEDİM

 • 18. yüzyıl Divan şairidir.
 • Zevk ve eğlence şairidir.
 • İstanbul’un gezinti ve eğlence yerlerini şiirlerinde anlattığı için “İstanbul Şairi” olarak anılmaktadır.
 • Lale Devri’nin canlı, eğlenceli yaşamını şiirlerine aktarmıştır.
 • Dini şiiri yoktur.
 • Şarkı nazım şeklindeki eserleriyle sevilmiştir.
 • İstanbul Türkçesiyle başarılı gazel, kaside ve şarkılar yaz­mıştır.
 • Şiirlerinde halk dilinde yer alan deyim ve sözcükleri kul­lanmıştır.
 • Mesnevisi yoktur.
 • Mahallileşme akımının etkisiyle hece ölçüsüyle bir “türkü” yazmıştır.
Eseri:
 • Divan

ŞEYH GALİP
 • 18. yüzyıl divan şairidir.
 • Divan şiirinin son büyük şairidir.
 • Mevlevi şeyhidir.
 • Sebk-i Hindi akımının temsilcisidir.
 • Sembolik, sanatlı ve ağır bir dili vardır.
 • Mahallileşme akımından da etkilenmiş, halk söyleyişine yakın dille şiirler de yazmıştır.
 • Mahallileşme akımının etkisiyle, heceyle yazdığı bir “şarkı”sı da vardır.
Eserleri
 • Divan
 • Hüsn ü Aşk (İlahi aşk uğrunda bir dervişin çekmek zorun­da olduğu çileleri, sembolik bir dille anlattığı bir mesnevidir.)

SÜNBÜLZADE VEHBİ
 • Kasidelerinde Nefî’yi, gazellerinde Bâkî ve Nâbî’yi taklit eden şair, daha çok mesnevileriyle tanınmıştır.
Eserleri:
 • Lutfiyye, Tuhfe-i Vehbi, Nuhbe-i Vehbi, Şevkengiz

ENDERUNLU FAZIL
 • Mahallileşme ve halka yaklaşma akımının önemli temsilcilerinden sayılır.
Eserleri:
 • Divan, Hubanname, Defter-i Aşk, Çenginame, Zenanname

FITNAT HANIM
 • Nazım tekniğine olan hâkimiyeti, ifade kuvveti şiirlerinde kendini gösterir.
 • Kaside ve benzeri geniş çerçeveli manzumelerden çok, gazel, kıt’a, rubai gibi küçük hacimli şiirler yazmayı tercih etmiştir.
Eseri:
 • Divan
19. YÜZYIL

Bu yüzyılda divan edebiyatı çökmeye ve çözülmeye başlamıştır. Nedim ve Şeyh Galip’le en yüksek dereceye çıkan divan edebiyatı bu yüzyılda büyük bir sanatçı yetiştirememiştir. Sünbülzade Vehbi, Enderunlu Vasıf, Akif Paşa, Leyla ve Şeref Hanımlar bu yüzyılda yetişen son divan şairleri arasında gösterilebilir. Yüzyılın ikinci yarısında divan geleneği yerini Batı tarzı edebiyata bırakmıştır.

ENDERUNLU VASIF

 • Nedim’in etkisinde olan sanatçının dili sade, üslubu içten ve doğaldır.
 • Mahallileşme akımının bu yüzyıldaki en önemli temsilcisidir.

KEÇECİZADE İZZET MOLLA
 • Devrin son üstadı kabul edilir.
Eserleri:
 • Bahar-ı Efkâr, Hazan-ı Asar, Mihnetkeşan, Gülşen-i Aşk
__________________
Redwine isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
6 Üyemiz Redwine'in Mesajına Teşekkür Etti.
Eski 30.04.14, 15:36   #5
Dönersen Islık Çal..

Sevda - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Feb 2012
Konular: 824
Mesajlar: 7,001
Ettiği Teşekkür: 31285
Aldığı Teşekkür: 36492
Rep Derecesi : Sevda şöhret ötesinde bir itibarı vardırSevda şöhret ötesinde bir itibarı vardırSevda şöhret ötesinde bir itibarı vardırSevda şöhret ötesinde bir itibarı vardırSevda şöhret ötesinde bir itibarı vardırSevda şöhret ötesinde bir itibarı vardırSevda şöhret ötesinde bir itibarı vardırSevda şöhret ötesinde bir itibarı vardırSevda şöhret ötesinde bir itibarı vardırSevda şöhret ötesinde bir itibarı vardırSevda şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: Ruhsuz
Standart Cevap: Divan Edebiyatı | Şairleri ve Eserleri

Lise yıllarımda ne kadar çok severdim edebiyat derslerini ve özellikle divan edebiyatını.

Teşekkürler Çitlembik.
Sevda isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
2 Üyemiz Sevda'in Mesajına Teşekkür Etti.
Eski 30.04.14, 15:51   #6
Müdavim

**EMEL** - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Feb 2009
Konular: 404
Mesajlar: 3,940
Ettiği Teşekkür: 13257
Aldığı Teşekkür: 14484
Rep Derecesi : **EMEL** artık herkes tanıyor**EMEL** artık herkes tanıyor**EMEL** artık herkes tanıyor**EMEL** artık herkes tanıyor**EMEL** artık herkes tanıyor**EMEL** artık herkes tanıyor**EMEL** artık herkes tanıyor**EMEL** artık herkes tanıyor**EMEL** artık herkes tanıyor**EMEL** artık herkes tanıyor**EMEL** artık herkes tanıyor
Ruh Halim: Pisman
Standart Cevap: Divan Edebiyatı | Şairleri ve Eserleri

Renkli çıktısı alınıp öğretmene proje ödevi olarak verilecek kadar güzel hazırlanmış

Çok beğendim eline emeğine sağlık...
__________________
Hayat dediğiniz 1 çay
İnsan ise sadece 1 şeker
Karıştırdıkça hayattan tat aldığını sanırsın
Oysaki;
Hayatın seni erittiğini çay bitince anlarsın..
**EMEL** isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Eski 30.04.14, 16:11   #7
More Than A Game

Rapido - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Apr 2014
Yaş: 24
Konular: 207
Mesajlar: 971
Ettiği Teşekkür: 2464
Aldığı Teşekkür: 4222
Rep Derecesi : Rapido has a spectacular aura aboutRapido has a spectacular aura aboutRapido has a spectacular aura aboutRapido has a spectacular aura aboutRapido has a spectacular aura aboutRapido has a spectacular aura aboutRapido has a spectacular aura aboutRapido has a spectacular aura aboutRapido has a spectacular aura aboutRapido has a spectacular aura aboutRapido has a spectacular aura about
Ruh Halim: Arastirmaci
Standart Cevap: Divan Edebiyatı | Şairleri ve Eserleri

Şuanda bunları ezberliyorum artık rüyalarıma girmeye başladılar.
Paylaşım için teşekkürler.
Rapido isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Eski 31.10.18, 11:27   #8
Üye

cihann - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Oct 2018
Yaş: 29
Konular: 1
Mesajlar: 38
Ettiği Teşekkür: 0
Aldığı Teşekkür: 77
Rep Derecesi : cihann Karimasını arttırmak için doğru yerde
Ruh Halim: Ruhsuz
Standart Cevap: Divan Edebiyatı | Şairleri ve Eserleri

Bilgiler için teşekkürler. Not aldım.
__________________
cihann isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
2 Üyemiz cihann'in Mesajına Teşekkür Etti.
Eski 31.10.18, 18:13   #9
Dönersen Islık Çal..

Sevda - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Feb 2012
Konular: 824
Mesajlar: 7,001
Ettiği Teşekkür: 31285
Aldığı Teşekkür: 36492
Rep Derecesi : Sevda şöhret ötesinde bir itibarı vardırSevda şöhret ötesinde bir itibarı vardırSevda şöhret ötesinde bir itibarı vardırSevda şöhret ötesinde bir itibarı vardırSevda şöhret ötesinde bir itibarı vardırSevda şöhret ötesinde bir itibarı vardırSevda şöhret ötesinde bir itibarı vardırSevda şöhret ötesinde bir itibarı vardırSevda şöhret ötesinde bir itibarı vardırSevda şöhret ötesinde bir itibarı vardırSevda şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: Ruhsuz
Standart Cevap: Divan Edebiyatı | Şairleri ve Eserleri

Tam da şu an Eski Türk Edebiyatı dersime çalışıyordum ki baktım kafam daha fazlasını almıyor foruma attım kendimi. Burda da çıktı karşıma. Çok sevmeme rağmen çok zor olduğu gerçek. O kadar kurallı şiiri şarkıyı nasıl yazmışlar, valla tebrik ediyorum dönemin şairlerini.
Sevda isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
2 Üyemiz Sevda'in Mesajına Teşekkür Etti.
Cevapla

Bu Sayfayı Paylaşabilirsiniz

Etiketler
denir, divan, edebiyatı, eserleri, şairleri


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


İlgili Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Tasavvuf (Tekke) Edebiyatı MyStery Türk Edebiyatı 6 31.10.18 11:11
Servet-i Fünun Edebiyatı DarkAngeL Türk Edebiyatı 8 31.10.18 10:50
Çocuk Edebiyatı SuLTaN Türkçe'miz 12 12.12.14 00:37
Divan Edebiyatı Savunucusu | Muallim Naci (1850 - 1893) Boray Türk Edebiyatı Ustaları 0 27.06.13 22:01
Türk Edebiyatı oneyouu Türk Edebiyatı 1 27.01.09 04:08


WEZ Format +3. Şuan Saat: 22:41.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 PL2 ©2011, Crawlability, Inc.
Copyright ©2000 - 2019 www.forumgercek.com
Protected by CBACK.de CrackerTracker
Önemli Uyarı
www.forumgercek.com binlerce kişinin paylaşım ve yorum yaptığı bir forum sitesidir. Kullanıcıların paylaşımları ve yorumları onaydan geçmeden hemen yayınlanmaktadır. Paylaşım ve yorumlardan doğabilecek bütün sorumluluk kullanıcıya aittir. Forumumuzda T.C. yasalarına aykırı ve telif hakkı içeren bir paylaşımın yapıldığına rastladıysanız, lütfen bizi bu konuda bilgilendiriniz. Bildiriniz incelenerek, 48 saat içerisinde gereken yapılacaktır. Bildirinizi BURADAN yapabilirsiniz.
Page Rank Icon
Bumerang - Yazarkafe
McAfee Site Denetleme
Norton Site Denetleme
www.forumgercek.com Creative Commons Alıntı-Lisansı Devam Ettirme 3.0 Unported Lisansı ile lisanslanmıştır.