Merhabalar
Forum Gerçek üyesi değilsiniz ya da Üye Girişi yapmamışsınız.
Sitemizden tam olarak yararlanabilmek için;
Lütfen Buraya tıklayarak üye olunuz.
Forum Gerçek

Forumları Okundu Kabul Et Bugünkü MesajlarYazdığım Cevaplar Açtığım Konular Kim Nerede
Geri git   Forum Gerçek > Türkiye ve Dünyadan Haberler > Ülkemiz ve Dünya Gündemi > Uğur Dündar


Cevapla
 
Seçenekler
Eski 15.09.15, 07:16   #1
Çengelli İğne
«... Beklenen Şarkı ...»

Çengelli İğne - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Dec 2013
Konular: 1654
Mesajlar: 8,304
Ettiği Teşekkür: 29504
Aldığı Teşekkür: 29279
Rep Derecesi : Çengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: Huzurlu
Post Güneydoğu Türkiye’den Fiilen Kopuyor mu?.. | Uğur Dündar
Bilge diplomat, Emekli Büyükelçi Şükrü Elekdağ’dan Türkiye’yi sarsacak tespitler

Uğur Dündar’a konuşan Şükrü Elekdağ, “PKK’nın silaha sarılmasının nedenlerinden biri, çözüm süreci sırasında kazandığı psikolojik üstünlük duygusudur” dedi.

Şükrü Elekdağ, Erdoğan’ın “Buzdolabında” dediği çözüm süreciyle ilgili “AKP Hükümeti, üç yıldır halkımızı çözüm süreciyle uyuturken PKK da
hükümeti uyutmuş ve bu süreyi kentlerde örgütlenip silahlanmak ve
Güneydoğu’da halk üzerinde kontrol tesis etmek için kullanmıştır” dedi

Sev­gi­li okur­la­rım,
Bö­lü­cü te­rör ör­gü­tü PKK, ül­ke­mi­ze ölüm yağ­dı­rıp, kan gö­lü­ne çe­vi­ri­yor. Peş pe­şe ge­len şe­hit ha­ber­le­ri va­ta­nı­nı se­ven her­ke­se de­rin acı­lar ya­şa­tı­yor.
Gü­ney­do­ğu­’da dev­let ida­re­si çök­müş du­rum­da. Be­le­di­ye­ler, PKK’­nın ona­yı ol­ma­dan iş yap­mı­yor. PKK ay­rı­ca ver­gi top­lu­yor, iha­le­ler­den ko­mis­yon alı­yor. Bı­ra­kın bü­yük ya­tı­rım­la­rı, PKK izin ver­me­di­ğin­de ne­re­dey­se kim­se çi­vi bi­le ça­ka­mı­yor. Hat­ta güm­rük ka­pı­la­rı ve mah­ke­me­le­ri­nin bi­le ol­du­ğu öne sü­rü­lü­yor. Dev­let oto­ri­te­si ve ege­men­li­ği­ne mey­dan oku­ma­ya kal­kan te­rör ör­gü­tü, ba­zı il ve il­çe­le­ri­miz­de söz­de özerk­lik ilan edi­yor.

Dün Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri­’nin 26. Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı, Emek­li Or­ge­ne­ral İl­ker Baş­bu­ğ ile yap­tı­ğım rö­por­ta­jın ar­dın­dan bu­gün de, tüm ön­gö­rü­le­ri doğ­ru çı­kan bil­ge dip­lo­mat, Emek­li Bü­yü­kel­çi Şük­rü Elek­da­ğ’­ı kö­şe­me ko­nuk edi­yo­rum.
Zi­ra bu kao­tik at­mos­fer­de ço­ğu­mu­zun ak­lın­dan ge­çi­rip de söy­le­ye­me­di­ği bir şey var: “A­ca­ba böl­ge Tür­ki­ye­’den fii­len ko­pu­yor mu?”
İş­te Sa­yın Elek­da­ğ’­la ya­pa­ca­ğım söy­le­şi­de ço­ğu­mu­zun zih­ni­ne bur­gu gi­bi sap­la­nan bu so­ru­ya ce­vap ara­ya­ca­ğım. Evet, Gü­ney­do­ğu ko­pu­yor mu? Şa­yet öy­ley­se, na­sıl ön­le­riz?
Or­ta­do­ğu­’da­ki sa­vaş, PKK ile mü­ca­de­le ko­şul­la­rı­nı te­mel­den de­ğiş­tir­di. PKK’­nın şim­di ku­zey Su­ri­ye­’de Ro­jo­va de­ni­len ve ABD ta­ra­fın­dan ko­ru­nan bir ha­ki­mi­yet ala­nı­na sa­hip bu­lun­ma­sı ve IŞİ­D’­e kar­şı sa­vaş­ta Was­hing­to­n’­un müt­te­fi­ki ko­nu­mun­da ol­ma­sı, PKK’­nın Or­ta­do­ğu­’da bir si­ya­sal ak­tör ola­rak yük­sel­me­si­ne yol aç­tı. An­ka­ra­’da hâ­l⠓PKK si­lah bı­ra­kır­sa, çö­züm sü­re­ci baş­la­r” di­yen­ler, PKK’­nın bı­ra­kın si­lah bı­rak­ma­yı, fii­len or­du kur­ma pe­şin­de ol­du­ğu­nu gör­mek­ten aciz­ler. Bu du­rum, Tür­ki­ye­’nin PKK’­ya kar­şı sa­vaş­ta ye­ni, iç ve dış bo­yut­la­rı olan stra­te­ji ve ön­lem­ler ge­liş­tir­me­si­ni zo­run­lu kı­lı­yor.
Sa­yın Elek­da­ğ ile ya­pa­ca­ğım söy­le­şi­le­ri bu çok id­di­alı, çet­re­fil ve ge­niş ko­nu­ya has­re­de­ce­ğim.

UĞUR DÜN­DAR: Sa­yın Elek­dağ ilk so­rum şu ola­cak: PKK, ha­len kuv­vet­le­ri­nin çok bü­yük bir kıs­mı­nı Irak ve Su­ri­ye­’ye kay­dır­mış bu­lu­nu­yor. Bun­lar ABD ko­mu­ta­sın­da IŞİ­D’­e kar­şı sa­va­şı­yor­lar. PKK’­nın güç ka­pa­si­te­si­ni zor­la­ya­rak ay­nı za­man­da bir de Tür­ki­ye ile yo­ğun bir ça­tış­ma­ya gir­me­yi gö­ze al­ma­sı ak­la zi­yan bir du­rum de­ğil mi? Bu­nu na­sıl izah edi­yor­su­nuz?

PKK, AYAK­LAN­MA ÇAĞ­RI­SIY­LA HDP’­Yİ İŞ­LEV­SİZ İLAN ET­Tİ
ŞÜK­RÜ ELEK­DAĞ: Ger­çek­ten de, HDP’­nin %13 oy­la TBMM’­ye güç­lü bir par­ti ola­rak gir­me­sin­den ve “de­mok­ra­tik çö­zü­m” he­de­fi­nin bu­gü­ne ka­dar gö­rül­me­dik şe­kil­de ger­çek­leş­me şan­sı ka­zan­ma­sın­dan son­ra, PKK’­nın te­rö­re ku­dur­muş­ça­sı­na baş­vur­ma­sı­nın ne­de­ni­ni an­la­mak ilk ba­kış­ta hay­li zor gö­rü­nü­yor. So­ru­nu­zu ya­nıt­la­mak için ön­ce PKK’­nın ça­tış­ma­yı na­sıl baş­lat­tı­ğı­na de­ği­ne­ce­ğim.

KCK 11Tem­mu­z’­da “as­ke­ri ba­raj­la­rı­” ge­rek­çe gös­te­re­rek ateş­ke­si bi­tir­di­ği­ni ilân et­ti. 15 Tem­mu­z’­da ise KCK Eş­baş­ka­nı Be­se Ho­zad, Öz­gür Gün­dem Gazetesi’nde ya­yım­la­dı­ğı bir ma­ka­ley­le “Ye­ni sü­re­cin, dev­rim­ci halk sa­va­şı sü­re­ci ol­du­ğu­nu­” açık­la­dı. Bu­nun üze­ri­ne dağ­dan inen te­rö­rist­ler TI­R’­la­rı ya­ka­rak ey­lem­le­ri baş­lat­tı­lar ve bir ast­su­ba­yı­mı­zı şe­hit dü­şür­dü­ler. Ar­ka­dan, PKK, Cey­lan­pı­na­r’­da iki genç po­li­si­mi­zi ge­ce uyur­ken en­se­le­rin­den vu­ra­rak şe­hit et­ti. PKK Ba­sın İr­ti­bat Mer­ke­zi yap­tı­ğı açık­la­ma­da, bu­nun “Su­ruç kat­li­amı­na kar­şı bir mi­sil­le­me ve ce­za­lan­dır­ma ey­le­mi­” ol­du­ğu­nu açık­la­dı. Tür­ki­ye bir dev­let ol­ma­nın icap­la­rı­nı ye­ri­ne ge­ti­re­rek bu sal­dı­rı­la­ra sert bir şe­kil­de ce­vap ver­di ve bu su­ret­le baş­la­yan kan­lı sü­re­cin tır­man­ma­sıy­la bu­gün­le­re ge­lin­di. Bu­ra­da önem­li bir nok­ta­nın al­tı­nı çi­ze­lim. Be­se Ho­zat, ya­zı­sın­da, “Öz­gür Kür­dis­ta­n’­ı kur­ma­nın bü­tün ko­şul­la­rı­nın oluş­tu­ğu­nu vur­gu­lu­yor ve bu amaç­la T.C. Dev­le­ti­’ne kar­şı top­ye­kûn sa­vaş ve ayak­lan­ma çağ­rı­sı ya­pı­yor. Kan­dil, bu dek­la­ras­yon­la %13 oy­la TBMM’­ye gi­ren HDP’­nin iş­lev­siz­li­ği­ni ilân edi­yor ve PKK’­nın “halk sa­va­şı­” yo­luy­la, si­lah­la, me­se­le­yi çöz­me ka­ra­rı­nı vur­gu­lu­yor. Şim­di, Be­se Ho­za­d’­ın top­ye­kûn ayak­lan­ma çağ­rı­sı­nın ar­ka pla­nı­na ba­ka­lım:

TIR­MA­NAN PKK VAH­ŞE­Tİ­NİN DÖRT ANA NE­DE­Nİ
Bu çağ­rı­yı bes­le­yen cü­ret, ki­bir ve mey­dan oku­ma, dört ana ne­den­den kay­nak­la­nı­yor. Bi­rin­ci­si, PKK’­nın IŞİ­D’­e kar­şı AB­D’­nin ko­mu­ta­sın­da ka­ra­gü­cü ola­rak sa­vaş­ma­sı ne­de­niy­le Ba­tı­’da PKK/PYD’­ye kar­şı uya­nan sem­pa­ti­nin ve Ba­tı ba­sı­nın­da bu ör­güt­le­rin aşı­rı bo­yut­lar­da övül­me­si­nin, Kan­dil ta­ra­fın­dan, ABD ve Ba­tı­’nın ye­ni stra­te­jik Kürt po­li­ti­ka­sı ola­rak de­ğer­len­di­ril­me­si­dir. Sağ­la­dı­ğı bu psi­ko­lo­jik üs­tün­lük duy­gu­suy­la “fır­sat, bu fır­sat” di­yen Kan­dil, ba­şa­rı­lı ola­bi­le­ce­ği gi­bi boş bir umu­da ka­pıl­mış ve top­ye­kûn sa­vaş çağ­rı­sın­da bu­lun­muş­tur. An­cak, Türk uçak­la­rı­nın Kan­di­l’­e kar­şı peş pe­şe yo­ğun bom­bar­dı­man­lar ger­çek­leş­tir­me­le­ri ve AB­D’­nin “bu şe­kil­de ha­re­ket Tür­ki­ye­’nin hak­kı­dı­r” yo­lun­da­ki açık­la­ma­sı ve bi­la­ha­re, ABD Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı Söz­cü­sü Marc To­ne­r’­in, “Tür­ki­ye IŞİ­D’­e kar­şı mü­ca­de­le­miz­de bek­le­di­ği­mi­zin üs­tün­de ve öte­sin­de kat­kı­lar­da bu­lun­du­” de­me­si üze­ri­ne bü­yük bir stra­te­jik ha­ta yap­tık­la­rı­nı an­la­mış­lar­dır.
DÜN­DAR: Kan­dil, Öca­la­n’­ın yıl­lar ön­ce ge­çer­siz ilân et­ti­ği “dev­rim­ci halk sa­va­şı­” kon­sep­ti­ni uy­gu­la­ma­ya koy­du. Bu tu­tum, Kan­di­l’­in “ön­der­li­k” di­ye ta­nım­la­dı­ğı Öca­la­n’­ın dev­re dı­şı bı­ra­kıl­dı­ğı an­la­mı­na mı ge­li­yor?


Not: Yazının devamını okumak için, aşağıdaki linki tıklayınız.

- - - - - - Sözcü - - - -
Çengelli İğne isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
4 Üyemiz Çengelli İğne'in Mesajına Teşekkür Etti.
Eski 15.09.15, 21:56   #2
Tntcool
Kelebek gibi uçar, arı gibi *******...

Tntcool - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Jan 2012
Konular: 149
Mesajlar: 4,734
Ettiği Teşekkür: 15163
Aldığı Teşekkür: 22704
Rep Derecesi : Tntcool şöhret ötesinde bir itibarı vardırTntcool şöhret ötesinde bir itibarı vardırTntcool şöhret ötesinde bir itibarı vardırTntcool şöhret ötesinde bir itibarı vardırTntcool şöhret ötesinde bir itibarı vardırTntcool şöhret ötesinde bir itibarı vardırTntcool şöhret ötesinde bir itibarı vardırTntcool şöhret ötesinde bir itibarı vardırTntcool şöhret ötesinde bir itibarı vardırTntcool şöhret ötesinde bir itibarı vardırTntcool şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: none
Standart Cevap: Güneydoğu Türkiye’den Fiilen Kopuyor Mu?.. | Uğur Dündar

Bu tablonun ortaya çıkacağı askerin elini kolunu bağlama ve çözüm sürecinden belliydi. Bunu görmemek için ne olmak gerekir ? Herkes biliyor. Bilinçli olarak oranın bölünmesine katkı sağlamak için bundan başkası yapılmazdı... Tebrikler AKP, tebrikler koyun sürüsü, siz hala HDP'ye küfretmeye devam edin...
__________________
Ey, iki adımlık yerküre
Senin bütün arka bahçelerini gördüm ben!

Nilgün MARMARA
Tntcool isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
2 Üyemiz Tntcool'in Mesajına Teşekkür Etti.
Cevapla

Bu Sayfayı Paylaşabilirsiniz

Etiketler
dündar, fiilen, güneydoğu, kopuyor, türkiye’den, uğur


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı

Hızlı Erişim


WEZ Format +3. Şuan Saat: 08:57.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2000 - 2021 www.forumgercek.com
Önemli Uyarı
www.forumgercek.com binlerce kişinin paylaşım ve yorum yaptığı bir forum sitesidir. Kullanıcıların paylaşımları ve yorumları onaydan geçmeden hemen yayınlanmaktadır. Paylaşım ve yorumlardan doğabilecek bütün sorumluluk kullanıcıya aittir. Forumumuzda T.C. yasalarına aykırı ve telif hakkı içeren bir paylaşımın yapıldığına rastladıysanız, lütfen bizi bu konuda bilgilendiriniz. Bildiriniz incelenerek, 48 saat içerisinde gereken yapılacaktır. Bildirinizi BURADAN yapabilirsiniz.
Page Rank Icon
Bumerang - Yazarkafe
McAfee Site Denetleme
Norton Site Denetleme
www.forumgercek.com Creative Commons Alıntı-Lisansı Devam Ettirme 3.0 Unported Lisansı ile lisanslanmıştır.