Merhabalar
Forum Gerçek üyesi değilsiniz ya da Üye Girişi yapmamışsınız.
Sitemizden tam olarak yararlanabilmek için;
Lütfen Buraya tıklayarak üye olunuz.
Forum Gerçek

Forumları Okundu Kabul Et Bugünkü MesajlarYazdığım Cevaplar Açtığım Konular Kim Nerede
Geri git   Forum Gerçek > Türkiye ve Dünyadan Haberler > Ülkemiz ve Dünya Gündemi > Uğur Dündar


Cevapla
 
LinkBack Seçenekler
Eski 17.09.15, 07:02   #1
«... Beklenen Şarkı ...»

Çengelli İğne - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Dec 2013
Konular: 1654
Mesajlar: 8,911
Ettiği Teşekkür: 30566
Aldığı Teşekkür: 30550
Rep Derecesi : Çengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: Huzurlu
Post İkinci Kürt Devleti Kuruluyor, Büyük Kürdistan Hayal Olmaktan Çıkıyor!
Emekli Büyükelçi Elekdağ, PKK belasını defetmek için neler yapılması gerektiğini, yani çözümü açıklıyor.

Sev­gi­li okur­la­rım,
Bil­ge dip­lo­mat Şük­rü Elek­dağ ile söy­le­şi­mi­zin PKK teh­di­di­nin de­ği­şen pa­ra­met­re­le­ri­ni ele al­dı­ğı­mız dün­kü bö­lü­mün­de, PKK/PYD’­nin, Ro­jo­va­’da Ba­tı dün­ya­sı ta­ra­fın­dan des­tek­le­nen ye­ni bir Kürt özerk ya­pı­lan­ma­sı­na, ye­ni as­ke­ri im­kân ve ka­bi­li­yet­le­re sa­hip ol­du­ğu­nun al­tı­nı çiz­dik. Bu­gün de “çö­zü­mü­” ko­nu­şa­ca­ğız.


UĞUR DÜN­DAR: Sa­yın Elek­dağ te­rör teh­di­din­de­ki bu ağır du­rum, ül­ke­miz açı­sın­dan PKK/Kürt so­ru­nu­nun çö­zü­mü­nü kuş­ku­suz çok da­ha zor bir ha­le ge­ti­ri­yor. Siz­ce Tür­ki­ye ne yap­ma­lı?

TÜR­Kİ­YE­’NİN Dİ­BİN­DE İKİN­Cİ KÜRT DEV­LE­Tİ KU­RU­LU­YOR

ŞÜK­RÜ ELEK­DAĞ: İlk be­lirt­mek is­te­di­ğim hu­sus, son iki yıl­da PKK/Kürt so­ru­nu­nu et­ki­le­yen pa­ra­met­re­ler­de kök­lü de­ği­şik­lik­ler mey­da­na gel­di­ği­dir. So­ru­nun te­me­lin­de hiç kuş­ku­suz Tür­ki­ye­’nin ken­di iç di­na­mik­le­ri bu­lun­mak­la bir­lik­te, dış et­ken­ler bir­den bü­yük bo­yut­lar ka­za­na­rak çö­züm se­çe­nek­le­ri­ni Tür­ki­ye­’nin ira­de ve et­ki­si dı­şın­da şe­kil­len­dir­me gü­cü­nü ka­zan­mış­tır. Or­ta­do­ğu je­opo­li­ti­ği baş dön­dü­rü­cü bir hız­la ye­ni­den di­zayn edi­li­yor. Özel­lik­le Su­ri­ye Kürt­le­ri­nin, fii­li özerk­lik ger­çek­leş­tir­me­le­ri “Bü­yük Kür­dis­ta­n” pro­je­si­ni bir ha­yal ol­mak­tan çı­kar­mış ve böl­ge­de ya­şa­yan Kürt­ler açı­sın­dan so­mut bir he­def ni­te­li­ği ka­zan­ma­sı­na yol aç­mış­tır. Su­ri­ye Kürt­le­ri­nin de Ira­k’­ta ol­du­ğu gi­bi ken­di özerk dev­let­le­ri­ni kur­ma­la­rı sa­de­ce bir za­man me­se­le­si­dir. Dü­şü­nün bir ke­re, Tür­ki­ye­’nin ya­nı ba­şın­da, ba­ğım­sız­lık yo­lun­da, iki özerk Kürt dev­le­ti ku­ru­lun­ca, Gü­ney­do­ğu­’da bü­yük kıs­mı HDP’­ye oy ver­miş olan Kürt va­tan­daş­la­rı­mı­zın bun­dan da­ha azı­na ra­zı ol­ma­la­rı müm­kün mü­dür? Rea­list bir çö­züm öne­ri­si­nin dik­ka­te ala­ca­ğı en önem­li nok­ta bu­dur…

DÜN­DAR: Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan, PKK/PYD’­nin ku­zey Su­ri­ye­’de bir ha­ki­mi­yet ala­nı oluş­tur­ma­sı­na en­gel ol­mak is­te­di ama ABD bu­na kar­şı çık­tı…

ELEK­DAĞ: Doğ­ru… Şim­di çö­züm açı­sın­dan ikin­ci önem­li nok­ta­ya ge­li­yo­rum. Ül­ke­mi­zin en ya­kı­cı so­ru­nu olan te­rör ve Kürt so­ru­nu iç içe geç­miş ol­sa bi­le, so­ru­nun hal­li için bu iki­li ara­sın­da bir ay­rım yap­mak zo­run­lu­dur. Doğ­ru te­da­vi için doğ­ru teş­his ge­rek­li. Bu ba­kım­dan ilk ön­ce şu so­ru­ya ya­nıt aran­ma­lı. Kürt so­ru­nu mu PKK’­nın doğ­ma­sı­na se­bep ol­muş­tur, yok­sa PKK mı Kürt so­ru­nu­nun or­ta­ya çık­ma­sı­na ne­den ol­muş­tur? Bu so­ru­nun ger­çek­çi ya­nı­tı, PKK’­nın Kürt so­ru­nu­nun bir tü­re­vi ol­du­ğu­dur. Böy­le olun­ca, rea­list bir çö­züm öne­ri­si, PKK’­nın sür­dür­dü­ğü bu sa­va­şın top­lum­sal da­ya­nak­la­rı­nın or­ta­dan kal­dı­rıl­ma­sı­nı he­def al­ma­lı­dır. Da­ha so­mut bir ifa­dey­le, çö­züm için, Kürt so­ru­nu­nun sos­yal, si­ya­sal, eko­no­mik,te­mel ve kül­tü­rel hak­lar bo­yut­la­rı­nın ele alın­ma­sı ve bu alan­lar­da­ki ek­sik­lik­le­rin te­la­fi­si­ne odak­la­nıl­ma­sı zo­run­lu­dur. Bu­ra­da öl­çüt, “AB ül­ke­le­ri­nin ço­ğun­lu­ğu ta­ra­fın­dan de­ne­yim süz­ge­cin­den geç­miş fii­len uy­gu­la­nan stan­dart ve norm­lar­dır.” Bu bağ­lam­da kül­tü­rel ço­ğul­cu­lu­ğun eşit­lik ve öz­gür­lük il­ke­le­ri çer­çe­ve­sin­de sağ­lan­ma­sı ve da­ğa çık­ma­yı ön­le­ye­cek kap­sam­lı sos­yo-eko­no­mik ön­lem­le­rin alın­ma­sı, çö­zü­mün en önem­li hal­ka­la­rı­nı oluş­tu­ra­cak­tır. Bu adım­la­rın atıl­ma­sı, PKK ile mü­ca­de­le­de alı­na­cak so­nuç­lar­dan ta­ma­men ba­ğım­sız ol­ma­lı­dır. Zi­ra, kül­tü­rel hak­la­rı­nı kul­la­na­bi­len, kim­li­ği gü­ven­ce al­tı­na alı­nan, eşit va­tan­daş­lık hu­ku­kun­dan is­ti­fa­de eden, re­fah ma­ka­sı­nın ka­pa­tıl­ma­sı yo­lun­da­ki ön­lem­ler­den ya­rar­la­nan ve ulus dev­let ya­pı­sı­nı boz­ma­ya­cak şe­kil­de ye­rin­den yö­ne­tim ta­lep­le­ri kar­şı­la­nan Kürt top­lu­mu­nun, PKK’­ya ver­di­ği des­tek za­yıf­la­ya­cak ve et­ki ala­nı da­ra­la­cak olan ör­güt, bü­yük bir ola­sı­lık­la za­man­la tec­rit edi­le­cek ve mar­ji­nal­le­şe­cek­tir.

DÜN­DAR: Ye­rin­den yö­ne­tim ta­lep­le­ri de­di­niz… Bu­nun­la her­hal­de Av­ru­pa Ye­rel Yö­ne­tim­ler Şar­tı­’nı kas­te­di­yor­su­nuz. An­cak “Şar­t”, PKK/HDP ta­ra­fın­dan ta­lep edi­len “de­mok­ra­tik özerk­li­k” kav­ra­mıy­la öz­deş­leş­ti­ri­li­yor ve ka­bu­le şa­yan gö­rül­mü­yor.

DE­MOK­RA­TİK ÖZERK­Lİ­ĞE KE­SİN­LİK­LE HA­YIR, GÜÇ­LÜ YE­REL YÖ­NE­TİM­LE­RE EVET

ELEK­DAĞ: Av­ru­pa Bir­li­ği, hal­ka en ya­kın ida­ri ya­pı olan ye­rel yö­ne­tim­le­rin güç­len­di­ril­me­si­ni ve özerk­leş­ti­ril­me­si­ni ge­liş­miş bir de­mok­ra­si­nin te­mel ta­şı ola­rak gö­rü­yor. Ye­rel Yö­ne­tim­ler Şar­tı­’nın, “de­mok­ra­tik özerk­li­k” ile hiç­bir ben­zer­li­ği yok!.. “De­mok­ra­tik özerk­li­k”, esa­sın­da ku­zey Irak ör­ne­ğin­de ol­du­ğu gi­bi, ya­sa­ma, yü­rüt­me ve yar­gı erk­le­ri­ne sa­hip, is­mi kon­ma­mış bir fe­de­re dev­let sta­tü­sü­dür. Bu sta­tü, “self-de­ter­mi­nas­yo­n” (ken­di ka­de­ri­ni ta­yin ede­bil­me) hak­kı­na da­yan­mak­ta olup, Ana­ya­sa­mı­zın ön­gör­dü­ğü de­ğiş­mez il­ke­le­re ve özel­lik­le üni­ter dev­let ya­pı­sı­na ay­kı­rı­dır. Bu­na mu­ka­bil, Av­ru­pa Ye­rel Yö­ne­tim­ler Şar­tı, ka­tı mer­ke­zi­yet­çi yö­ne­tim an­la­yı­şın­dan vaz­ge­çe­rek ye­rel yö­ne­tim­le­rin güç­len­di­ril­me­si­ni ön­gör­mek­te­dir. Ba­kı­nız bu ko­nu­da Tür­ki­ye­’de ve Av­ru­pa­’da en yet­ki­li ki­şi­ler­den bi­ri olan Pro­fe­sör Ru­şen Ke­leş ne di­yor: “Ye­rel yö­ne­tim­le­ri hal­ka en ya­kın ku­rul­lar ola­rak ge­liş­tir­mek ve da­ha özerk kıl­mak, sa­na­yi­leş­miş ba­tı ül­ke­le­ri­nin or­tak­la­şa pay­laş­tık­la­rı ve ti­tiz­lik­le sa­hip çık­ma­ya ça­lış­tık­la­rı de­mok­ra­tik ve çağ­daş de­ğer­le­rin ba­şın­da yer alı­yor. Ba­tı, ye­rel yö­ne­tim ol­gu­su­nu, ‘u­lus-dev­le­ti­’ par­ça­la­mak için de­ğil, bü­tün­leş­tir­me­yi ko­lay­laş­tır­mak için bir araç ola­rak kul­lan­ma­ya önem ve­ri­yor. Böl­ge ye­rel yö­ne­tim­le­ri­ne, gi­de­rek da­ha bü­yük sem­pa­tiy­le ba­kıl­ma­sı­nın ar­dın­da ya­tan baş­lı­ca ne­den de, bö­lüp par­ça­lan­mak de­ğil, bü­tün­leş­me­yi da­ha iyi ger­çek­le sağ­la­mak­tır.” Esa­sen “Şar­tı­” ka­bul et­miş bu­lu­nu­yo­ruz. Bü­tün me­se­le, koy­du­ğu­muz bir dü­zü­ne re­zer­vi kal­dır­mak ve uy­gu­la­mak…

DÜN­DAR: Ya­ni AB ül­ke­le­ri­nin va­tan­daş­la­rı­na ta­nı­dı­ğı tüm öz­gür­lük­ler Tür­ki­ye­’de de hiç­bir kı­sıt­la­ma­ya ta­bi tu­tul­ma­dan uy­gu­la­na­cak ve çağ­daş bir de­mok­ra­si ola­cak. Ama­cı­mız esa­sen bu!.. Ama, HDP’­nin ana­dil ko­nu­sun­da­ki ta­lep­le­ri ne ola­cak? Ta­bi­i bir de % 10 ba­ra­jı var…


Not: Yazının devamını okumak için, aşağıdaki linki tıklayınız.

- - - - - - Sözcü - - - -

Çengelli İğne isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bu Sayfayı Paylaşabilirsiniz

Etiketler
büyük, çıkıyor, devleti, hayal, ikinci, kuruluyor, kürdistan, kürt, olmaktan, İkinci


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkWEZ Format +3. Şuan Saat: 08:35.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 PL2 ©2011, Crawlability, Inc.
Copyright ©2000 - 2019 www.forumgercek.com
Protected by CBACK.de CrackerTracker
Önemli Uyarı
www.forumgercek.com binlerce kişinin paylaşım ve yorum yaptığı bir forum sitesidir. Kullanıcıların paylaşımları ve yorumları onaydan geçmeden hemen yayınlanmaktadır. Paylaşım ve yorumlardan doğabilecek bütün sorumluluk kullanıcıya aittir. Forumumuzda T.C. yasalarına aykırı ve telif hakkı içeren bir paylaşımın yapıldığına rastladıysanız, lütfen bizi bu konuda bilgilendiriniz. Bildiriniz incelenerek, 48 saat içerisinde gereken yapılacaktır. Bildirinizi BURADAN yapabilirsiniz.
Page Rank Icon
Bumerang - Yazarkafe
McAfee Site Denetleme
Norton Site Denetleme
www.forumgercek.com Creative Commons Alıntı-Lisansı Devam Ettirme 3.0 Unported Lisansı ile lisanslanmıştır.